สคริปต์พิธีกรงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3

ประกอบด้วยสุนทรพจน์ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลาสถาบัน ฯลฯ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………

พิธีกรเดี่ยว

……………………………

(ปรับแก้ตามสถานการณ์นะครับ)

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร…….เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ท่านมาลี  สวยบาดตา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียน ที่น่ารักทุกคน

ดิฉัน นางสาวธัญลักษณ์  บัวทองคำ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังเมา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ท่านมาลี  สวยบาดตาให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการศึกษา  2559 ในวันนี้

ท่านที่เคารพคะ  การศึกษาสร้างคนให้มีคุณค่า  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาในปีนี้กำลังจะจากพวกเราไป  ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง  จะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย  2  อย่างคือ  แรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และความพยายามของตัวเองที่มากพอ  ส่วนคณะครูก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จ มีงานทำ มีรายได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและกลับมาดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองของตนเองในวันข้างหน้า

ดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันดังนี้

วันศุกร์ ที่  1  เมษายน  2559

เวลา 13.00 น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรย  ไหว้พระสวดมนต์

เวลา  13.20 น.  รองประธานกล่าวรายงาน

เวลา  14.00  น.  ประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เวลา  15.00  น.  ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวอำลา

เวลา  15.30  น.  ประธานกล่าวปิดงาน

เวลา  16.00 น.  หลวงพ่อพระครูกิตติธรรมสุนทร  ประพรมน้ำพุทธมนต์

บัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค่ะ  (ทุกคนยืนประนมมือ )

พิธีกร…ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะคะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ

พิธีกร…เรียนเชิญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ท่านมาลา  สวยบาดใจ กล่าวรายงานค่ะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาลุกขึ้นยืนตรง ยกมือไหว้คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ด้วยกัน  หันหน้าไปทางโต๊ะหมู่บูชา ยกมือไหว้พระ  หันหน้ามายังที่ประชุมมือไหว้  เดินไปยืนบนแสตนด์ที่เตรียมไว้ ขยับไมโครโฟนให้เหมาะสมกับปาก อ่านข้อความต่อไปนี้แทรกด้วยด้วยข้อความที่เตรียมมาดังนี้…

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวมาลา  สวยบาดใจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา  ขอเรียนรายงานการจัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2559 ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาได้รับทราบดังนี้

ในปีการศึกษา  2559 นี้   มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาได้เรียนจบหลักสูตรจำนวน  6  คน เป็นนักเรียนชายจำนวน  3  คนและนักเรียนหญิง  จำนวน  3  คน คณะครูที่รับผิดชอบโครงการกิจการนักเรียนของโรงเรียนจึงได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาประจำปีการศึกษา  2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง  และเพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ความรักความผูกพัน ความเอื้ออาทรระหว่างนักเรียน คณะครูและโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาให้แนบแน่นและมั่นคงยืนยาวตลอดไป

จึงกราบเรียนรายงานให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

พิธีกร…เรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาประจำปีการศึกษา  2559  ค่ะ

ประธานในพิธีลุกขึ้นยืนตรงยกมือไหว้คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ด้วยกัน  หันหน้าไปทางโต๊ะหมู่บูชา ยกมือไหว้พระ  หันหน้ามายังที่ประชุมยกมือไหว้  เดินไปยืนบนแสตนด์ที่เตรียมไว้ ขยับไมโครโฟนให้เหมาะสมกับปาก อ่านข้อความต่อไปนี้แทรกด้วยด้วยข้อความที่เตรียมมาดังนี้…

เรียน   คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

ดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาประจำปีการศึกษา  2559  ในวันนี้  ฟังจากการรายงานของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา  ทำให้ทราบว่า

ในปีการศึกษา  2559 นี้   มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนจำนวน  6  คน รายละเอียดดังที่ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยารายงานให้ทราบแล้ว

การศึกษาสร้างคนให้มีคุณค่า  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาในปีนี้  ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตัวเอง กล่าวคือเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  และมีคุณค่าต่อส่วนรวม กล่าวคือสามารถช่วยเหลือหมู่บ้าน ชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งถ้าเรียนมากคุณค่าในตัวเองและต่อสังคมก็จะมากยิ่งขึ้น  นักปราชญ์กล่าวว่า  การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด  และไม่มีใครแก่เกินเรียน

เป็นเวลานานถึง  12  ปีที่นักเรียนต้องมุมานะพยายามเรียนอย่างหนักและผู้ปกครองนักเรียนต้องแบกภาระเสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองแรงกายแรงใจเพื่อส่งเสียสนับสนุนและประคับประครองให้บุตรหลานได้เล่าเรียน ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของท่านและเป็นลูกศิษย์ของคุณครูโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา

บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาประจำปีการศึกษา  2559  ณ บัดนี้

พิธีกร……บัดนี้พิธีการสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ก็มาถึง  ขอให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนเข้าแถวเพื่อรับมอบเกียรติบัตรตามที่ได้ซักซ้อมกันไว้แล้ว  และขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ท่านมาลี  สวยบาดตา มอบเกียรติบัตรค่ะ

ลำดับที่ 1 นายกรกฏ  เมฆบังจันทร์ ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ….ขอบคุณค่ะ

ลำดับที่ 2  นายกุนนที  เมฆบังเดือน

ลำดับที่ 3  นายกองทอง  เมฆบังดาว

ลำดับที่ 4   นางสาวอรชร  สวยในใจ..

ลำดับที่ 5  นางสาวอรทัย  สวยบาดตา

และลำดับที่ 6   นางสาวอมรา  สวยทุกวัน  ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยจ้า…ขอบคุณค่ะ

พิธีกร…ลำดับต่อไปขอเชิญ นางสาวอรทัย  สวยบาดตา  ตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษากล่าวอำลา  ขอเชิญค่ะ

ตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา…..

กราบเรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา  คุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดีเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน

ดิฉันนางสาวอรทัย  สวยบาดตา   รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2559   ให้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกข้อคิดเห็นและขอบคุณการจัดงานเลี้ยงส่งพวกเราก่อนแยกย้ายกันไปตามเส้นทางชีวิต ตามความคิดความฝันของตนเองในวันนี้

สิบสองปีที่พวกเราได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นสิบสองปีแห่งการเรียนรู้ที่พวกเราภูมิใจและประทับใจมากที่สุด  เพราะการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ทำให้พวกเราได้เป็นเพื่อนกัน ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูที่ดีที่สุด เก่งที่สุด รักและหวังดีต่อพวกเรามากที่สุด  ทำให้พวกเราได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไปประกอบอาชีพ และไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นสิบสองปีแห่งความทรงจำทีดีที่สุดของพวกเราที่จะไม่มีวันลบเลือนไปจากใจ  งานเลี้ยงวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติ ภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง  แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายเพราะจะต้องพลัดพรากจากกันไป  คงมีโอกาสได้พบกันอีกเพียงในความฝันเท่านั้น     ออกจากโรงเรียนไปวันนี้  พวกเราไม่มีอะไรจะมอบให้เป็นการตอบแทน  เพราะชีวิตของพวกเรายังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่และผู้ปกครองต่อไปอีกหลายปี  พวกเรามีหนี้บุญคุณที่ยังไม่ได้ทดแทนอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนความแค้นพวกเราได้ชำระหมดแล้วด้วยการจับมันใส่กระทงลอยคงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง  แต่พวกเรามีคำมั่นสัญญาจากใจที่จะมอบให้ว่า  วันหนึ่งเมื่อพวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่  มีงานทำ มีรายได้ และพึ่งตัวเองได้แล้ว  พวกเราจะกลับมาตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ  และทุกครั้งที่มีงานบุญผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน  พวกเราจะกลับมาช่วยงาน  สำหรับเพื่อน ๆ ทุกคน ขออย่าได้ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันว่า  เราจะไม่ทิ้งกัน  นะคะ  ส่งข่าว ส่งยิ้ม ส่งรัก ส่งลายน์และฝันถึงกันบ้างนะคะ

กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน  ที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนพวกเราด้วยความรักและเอื้ออาทรเสมือนหนึ่งพวกเราเป็นลูกหลาน  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบังอำพราง กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองที่กรุณาทุมเทเสียสละเพื่อพวกเรามาโดยตลอด  และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจัดงานวันอำลาสถาบันให้แก่พวกเราในวันนี้

หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินผู้มีพระคุณทั้งหลาย ด้วยกาย วาจาและใจ  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา  ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดถึงคุณความดีที่พวกเราได้ทำร่วมกันมา  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน ผอ. คุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ท่านผู้มีเกียรติและเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้น  และขอให้การจัดงานเลี้ยงอำลาสถาบันวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างกันตลอดไป และขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนจงโชคดี ประสบความสำเร็จดั่งตั้งใจ  ได้ มี เป็น เช่นที่ฝันไว้ทุกประการ  ได้กลับมาตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์   และกลับมาพัฒนาโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาร่วมกัน

กราบลาทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

 

พิธีกร…กล่าวได้ทราบซึ้งประทับใจจริง ๆ  อย่าลืมคำสัญญาที่ให้ไว้นะจ๊ะ มีงานผ้าป่าโรงเรียนเมื่อไหร่ไม่เห็นพวกเธอมางาน   ครูจะเป็นห่วงมาก ๆ เป็นห่วงว่าทำไมถึงมาไม่ได้  เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือเปล่า หรือลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันเสียแล้ว ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ท่านมาลี  สวยบาดตา ประธานในพิธี กล่าวปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธานในพิธี ลุกขึ้นยืนทำความเคารพคณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ด้วยกัน  หันหน้าไปทางโต๊ะหมู่บูชา ยกมือไหว้  หันหน้ามายังที่ประชุมมือไหว้  เดินไปยืนบนแสตนด์ที่เตรียมไว้ ขยับไมโครโฟนให้เหมาะสมกับปากพูดข้อความดังต่อไปนี้…

เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ   ที่เคารพรักทุกท่าน   สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

บัดนี้การจัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในนามของโรงเรียนบ้านวังเมา ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมงาน  ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ออกแบบจัดงานครั้งนี้อย่างดียิ่ง  ขอบคุณแม่ครัวทุกคน ขอบคุณนักการภารโรงที่เสียสละทำงานอย่างอย่างเต็มความสามารถ และขอบใจนักเรียนทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้

ขออภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นในการจัดงานครั้งนี้

ขอให้การจัดงานครั้งนี้เป็นพลังผลักดัน และเป็นแรงใจให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ทุกประการ  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข    และที่สำคัญคือไม่ลืมและปฏิบติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันในวันนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงคุณความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำบำเพ็ญ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว  ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3  ของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2559 ณ บัดนี้

(ประธานเดินกลับเข้าที่  ทุกคนปรบมือ)

พิธีกร….งานครั้งนี้เราได้รับเมตตานุเคราะห์จากหลวงพ่อพระครูกิตติธรรมสุนทรประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาได้นำน้ำพุทธมนต์ที่ท่านปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่เรียนจบ ม.3 และผู้มาร่วมงานวันนี้  ในนามผู้ร่วมงานครั้งนี้ทุกคนขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่ง และกราบนิมนต์หลวงพ่อประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้าค่ะ  ผู้ทำหน้าที่มรรคนายกวัดช่วยไปยกบาตรน้ำพุทธมนต์และพาหลวงพ่อไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้ทั่วถึงทุกคนด้วยนะคะ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร….งานการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3  ของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาประจำปีการศึกษา  2559 เสร็จเรียบร้อยทุกประการ  แต่อย่าลืมคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันว่า  เฮาสิบ่ถิ่มกัน เด้อจ้า  เจ้าหน้าที่ส่งหลวงพ่อกลับวัดด้วยนะคะ  ….สวัสดีค่ะ

 จบบริบูรณ์

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

3 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3

  1. รบกวนขอสคิปพิธีกรงานประเพณีวันสงกรานต์ค่ะ พิธีกรใหม่ต้องรบกวนท่านบ่อยนะค่ะ

    • คุณธัญลักษณ์ ครับ
      คลิกดูในสคริปต์พิธีกรงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์นะครับ ชื่อแตกต่างกันแต่เนื้อหาอันเดียวกันแน่นอนครับ ปรับใช้ตามเหมาะสมครับ สวัสดีครับ

ส่งความเห็นที่ ธัญลักษณ์ บัวทอง ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *