สคริปต์พิธีกรงานประเพณีแข่งเรือยาว

ปรับใช้ตามเหมาะสมนะครับ

 (เมื่อขบวนเรือพร้อมจะแห่)

พิธีกร…

เรียน  ท่านนายอำเภอวังเมา  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2559 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม หอบศักดิ์  พวงมีชัย ตำแหน่งหัวหน้ากองบริการการศึกษาเทศบาลตำบลโนนตาตั้งได้รับมอบหมายจากท่าน นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งให้รับผิดชอบการบรรยายแข่งเรือยาวเนื่องในงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2559 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

การเล่นแข่งเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงทุกวันนี้  การเล่นแข่งเรือของชาวบ้านในภาคกลางจะเล่นกันในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน 10-12 ซึ่งระยะนี้จะเป็นช่วงฤดูน้ำมาก ชาวบ้านที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำจะใช้เรือเป็นพาหนะไปทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าที่วัด  เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว  จะเล่นแข่งเรือกัน เพื่อเอาบุญเพิ่ม บางท้องที่จัดให้มีการแข่งเรือในงานทำบุญไหว้พระประจำปี  บางแห่งจัดการแข่งเรือเพื่อบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ

เทศบาลตำบลโนนตาตั้งของเราจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวในงานประเพณีลอยกระทงเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี  เพื่อสืบสานและพัฒนาประเพณีของเราชาวตำบลโนนตาตั้งให้ดีขึ้น เจริญขึ้นและคงอยู่สืบไป  พี่น้องครับ งานนี้มีแต่ม่วนกับมัน  เพราะกลางวันสนุกตื่นเต้นกับการแข่งขันเรือยาว  กลางคืนร่วมขอพรในพิธีลอยกระทงอันศักดิ์สิทธิ์  ม่วนชื่นกับการประกวดนางนพมาศ โฮแซวกับวงดนตรีคางคกขึ้นคาน และมหรสพคบงันตลอดคืน

กระผมขอแจ้งกำหนดงานประเพณีแข่งเรือยาวของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งประจำปีพุทธศักราช  2559  ให้พี่น้องได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้

วันเสาร์ที่  1  พฤษภาคม  2559

เวลา  08.00  น.  นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งกล่าวรายงาน

เวลา  08.30  น.  นายอำเภอวังเมากล่าวเปิดงาน

เวลา  08.40  น.  เริ่มขบวนแห่เรือ

เวลา  90.30  น.  จับสลากแบ่งสาย

เวลา  10.00  น.  เริ่มแข่งเรือ

เวลา  14.00  น.    นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งกล่าวปิดงาน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งกล่าวรายงาน  ขอเรียนเชิญครับผม

นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง……

เรียน  ท่านนายอำเภอวังเมา   ที่เคารพ

กระผม นายชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง  ประธานจัดงานการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้   ขอเรียนรายงานการจัดการแข่งขันเรือยาวของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งประจำปีพุทธศักราช  2559  ให้ท่านประธานได้รับทราบดังต่อไปนี้

              การแข่งเรือยาวเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวตำบลโนนตาตั้ง ชาวบ้านโนนตาตั้งจะจัดการแข่งขันเรือยาวขึ้นในช่วงเดือนสิบสองของทุกปี  โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน

          วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลโนนตาตั้งให้คงอยู่สืบไป
 2. เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันของชาวตำบลโนนตาตั้ง
 3. เพื่อถ่ายทอดประเพณีแข่งเรือยาวให้ลูกหลานได้ซึมซับรับรู้และรับเอาไปปฏิบัติเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนรักท้องถิ่นของตนเอง

  ปีนี้มีหมู่บ้านและชุมชนส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  12  ลำดังนี้ 

 1. เจ้าแม่คานทอง  จากบ้านโนนตาเหล่
 2. เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม
 3. เจ้าแม่มะเขือพวง  จากบ้านโนนขี้กลิ้ง
 4. เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท
 5. เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์
 6. เจ้าแม่กะหังแดง  จากบ้านดอนผีหลอก
 7. เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง
 8. เจ้าแม่สะเดาหวาน  จากบ้านดอนแม่ม่าย
 9. เจ้าพ่อกระเทียมโทน  จากบ้านนาสาวคอย
 10. เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน
 11. เจ้าแม่นวลละออ  จากชุมชนสอยดาว
 12. เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง

          ประเภทของการแข่งขัน

 1. ประเภท  1  ฝีพาย
 2. ประเภท  2  ฝีพาย
 3. ประเภทไม่เกิน  20 ฝีพาย

           กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 12  พฤศจิกายน  2559

          เวลา  10.00  น. เริ่มการแข่งขัน

          เวลา  14.00  น.  ปิดการแข่งขัน

 

จึงเรียนรายงานเพื่อทราบ  และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอวังเมา ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน  ขอเรียนเชิญครับผม

นายอำเภอวังเมา….

เรียน   ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2559 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้รับเชิญให้มาเป็นประธานงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีพุทธศักราช  2559  ของเทศบาลโนนตาตั้งในครั้งนี้  จากการรายงานของท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งทำให้ทราบว่า  การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวครั้งนี้น่าสนุกน่าติดตามและน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดด้านการสร้างความรักความสามัคคีให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของพี่น้องชาวตำบลโนนตาตั้งและพี่น้องที่เข้าร่วมชมงาน  จึงขอแสดงความชื่นชมยินด้วยเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อมีการแข่งขันย่อมมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ ผู้แพ้ย่อมเสียใจ  ส่วนผู้ชนะย่อมดีใจ  ข้อเสียที่มักจะพบเห็นในการแข่งขันคือผู้แพ้เสียใจมากเกินไปจนทำใจให้ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้  ส่วนผู้ชนะก็ดีใจมากเกินไปจนยั้งไม่อยู่ถึงขั้นพูดจาเยาะเย้ยคู่แข่งขันด้วยความคึกคะนองจนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกัน   ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจึงควรมีน้ำใจเป็นนักกีฬากล่าวคือ รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือบูชา ตลอดถึงคุณความดีที่พวกเราได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานครั้งนี้  ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  ขอให้ทีมเรือที่เข้าแข่งขันทุกทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันตามความสามารถ  ขออย่าได้มีเหตุร้ายใด ๆ เกิดขึ้นในงาน และขอให้พี่น้องที่มาร่วมงานมีความสุข สนุกกับการเที่ยวชมงานและกลับถึงบ้านของตนเองอย่างปลอดภัย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2559 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ณ บัดนี้

(เจ้าหน้าที่จุดพลุหรือบั้งไฟตะไลขึ้นสู่ท้องฟ้า)

พิธีกร…เพื่อให้ขบวนแห่รวดเร็วทันเวลา  คณะกรรมการจัดงานจึงให้ขบวนเรือทุกขบวนทิ้งเรือของท่านไว้ที่ท่าน้ำแห่งนี้  เราจะแห่เฉพาะไม้พายเรือเท่านั้น  และทุกขบวนจะต้องเดินตามเส้นทางที่กำหนด …. ขบวนเจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้งซึ่งเป็นเจ้าภาพและรู้เส้นทางออกเดินนำหน้า  ครับผม  ..ตามด้วยขบวนเจ้าแม่คานทอง  จากบ้านโนนตาเหล่  …เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม   …..เจ้าแม่มะเขือพวง  จากบ้านโนนขี้กลิ้ง  ……เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  ……เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  …..เจ้าแม่กะหังแดง  จากบ้านดอนผีหลอก   ….เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง   ……เจ้าแม่สะเดาหวาน  จากบ้านดอนแม่ม่าย….. เจ้าพ่อกระเทียมโทน  จากบ้านนาสาวคอย  …..เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน ….และสุดท้าย… เจ้าแม่นวลละออ  จากชุมชนสอยดาว ครับผม

(เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงแข่งเรือ  ทุกขบวนออกเดินทางและกลับมายังจุดแข่งเรือตามที่กำหนด)

พิธีกร…..บัดนี้ขบวนแห่เรือทุกขบวนได้กลับมาถึงบริเวณงานแล้ว  ขอเรียนเชิญตัวแทนของแต่ละขบวนจับสลากเลือกสาย และเลือกลู่บนเวทีหน้ากองอำนวยการด้วยครับ

(จับแล้ว)

ผลการจับสลากเป็นดังนี้ครับ

 1. เจ้าแม่คานทอง  จากบ้านโนนตาเหล่  จับได้สาย  เอ  ลู่ที่  1
 2. เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม  จับได้สาย  บี  ลู่ที่  6
 3. เจ้าแม่มะเขือพวง  จากบ้านโนนขี้กลิ้ง  จับได้สาย  เอ  ลู่ที่  2
 4. เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  จับได้สาย  บี  ลู่ที่  5
 5. เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  จับได้สาย  บี  ลู่ที่  4
 6. เจ้าแม่กะหังแดง  จากบ้านดอนผีหลอก  จับได้สาย  เอ  ลู่ที่  3
 7. เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง   จับได้สาย  บี  ลู่ที่  2
 8. เจ้าแม่สะเดาหวาน  จากบ้านดอนแม่ม่าย  จับได้สาย  เอ  ลู่ที่  6
 9. เจ้าพ่อกระเทียมโทน  จากบ้านนาสาวคอย  จับได้สาย  เอ  ลู่ที่  4
 10. เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน   จับได้สาย  บี  ลู่ที่  3
 11. เจ้าแม่นวลละออ  จากชุมชนสอยดาว   จับได้สาย  เอ  ลู่ที่  5
 12. เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง   จับได้สาย  บี  ลู่ที่  1

ลำดับแรกเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภท  1  ฝีพาย

เพื่อให้การแข่งขันสนุกเร้าใจไม่คอยนาน  จึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันประเภท  1  ฝีพาย ทีม บี ลอยเรือรอไว้  พอกรรมการปล่อยทีม เอ ไปแล้ว  ให้ท่านรีบนำเรือเข้าประจำลู่ของท่านทันที   ซึ่งพอทีม เอ ไปถึงเส้นชัย กรรมการจะปล่อยทีม บี  ทันที

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำลู่พร้อมแล้ว ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทีม เอ นำเรือเข้าประจำลู่ด้วย  ลู่ที่  1  เจ้าแม่คานทอง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่มะเขือพวง  ลู่ที่  3  เจ้าแม่กะหังแดง  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  ลู่ที่  5  เจ้าแม่นวลละออ  และลู่ที่  6  เจ้าแม่สะเดาหวาน   

เราจะคัดเอาเรือที่เข้าที่  1,  2  และ  3 เพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป   ทราบว่าแต่ละลำคัดเลือกฝีพายจอมพลังประจำหมู่บ้านมาแข่ง  เพราะเรือยาวขนาดยี่สิบฝีพายแต่จะต้องพายคนเดียว  ประเภทผอมแห้งแรงน้อยไม่มีทางพายเรือถึงเส้นชัยได้แน่นอน  

ขณะนี้เรือทุกลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทุกลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ท  แต่ยังไม่รู้ใครออกนำ  ต้องคอยจับจ้องอย่างไม่กระพริบตาละครับ

ผ่านไปได้เกือบครึ่งทาง   หัวเรือของเจ้าแม่คานทองในลู่ที่ 1  ออกนำนิด ๆ  ตามติดด้วยเจ้าแม่กะหังแดงในลู่ที่  3 และเจ้าพ่อกระเทียมโทนในลู่ที่  4  ทั้ง  6  ลำขับเคี่ยวกันอย่างสุดมัน  …เจ้าแม่กะหังแดง  ๆ ๆ ๆ แผลงฤทธิ์แล้ว ๆ ๆ  เบียดแล้ว  ๆ ๆ ๆ แซงแล้ว ๆ ๆ และเข้าเส้นชัยเป็นที่  1  ตามด้วยที่  2  เจ้าแม่คานทอง  ที่  3   เจ้าแม่มะเขือพวง   ที่  4   เจ้าแม่สะเดาหวานที่  5  เจ้าแม่นวลละออ  และที่  6  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  

เจ้าพ่อกระเทียมโทนน่าจะเข้าวิน  ที่ไหนได้ หมดแรงข้าวต้มซะก่อน  ผู้สันทัดกรณีย์กล่าวว่า  อย่างนี้เรียกว่าแพ้เพราะเมาต้มอึ่ง   ส่วนผู้ชนะได้แก่เจ้าแม่กระหังแดง แรงและเร็วยังกะกระหังติดปีก  สุดยอดมากครับ    ผู้ที่ได้ที่ 1, 2 และ 3  พักรอแข่งกับที่ 1, 2 และ 3  ของสาย บี นอกนั้นรอแข่งใหม่ปีหน้านะครับ

ขณะนี้กรรมการให้สัญญานปล่อยเรือยาวประเภท  1  ฝีพาย ทีม บี ออกมาแล้ว  ลู่ที่  1  เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง ลู่ที่  3 เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  ลู่ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  และลู่ที่  6  เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม  ทั้ง  6  ลำกำลังจ้ำพายงัดอย่างเอาเป็นเอาตาย  ใครเป็นใครดูเอาเอง เชียร์เอาเองครับพี่น้อง

ผ่านไปได้เกือบครึ่งทาง   แพ้ชนะเห็นกันลาง ๆ แล้ว หัวเรือของเจ้าแม่โคโยตี้ในลู่ที่  2  ออกนำนิด ๆ  ตามติดด้วยเจ้าเจ้าพ่อมะเขือเผาในลู่ที่  1 และเจ้าพ่อมะเขือยาวในลู่ที่  5  ทั้ง  3  ลำขับเคี่ยวกันอย่างสุดมัน  …เจ้าพ่อมะเขือเผา  ๆ ๆ เจ้าพ่อมะเขือยาว ๆ ๆ ๆ เจ้าแม่โคโยตี้  ๆ ๆ ๆ เบียดแล้ว  ๆ ๆ ๆ แซงแล้ว ๆ ๆ  และเป็นเจ้าพ่อมะเขือเผาเข้าเส้นชัยเป็นที่  1  ตามด้วยที่  2  เจ้าแม่โคโยตี้  ที่  3   เจ้าพ่อมะเขือยาว   ที่  4   เจ้าพ่อมะยมดอง  ที่  5  เจ้าแม่ไฉไล  และที่  6  เจ้าพ่อมะขามเปียก

เป็นอันว่าปีนี้เราได้ผู้ชิงชนะเลิศเรือยาวประเภท  1 ฝีพายแล้ว  โดยได้จากทีม เอ จำนวน  3  ลำได้แก่  เจ้าแม่กระหังแดง เจ้าแม่คานทอง  และเจ้าแม่มะเขือพวง  และได้จากทีม บี  จำนวน  3  ลำ ได้แก่  เจ้าพ่อมะเขือเผา  เจ้าแม่โคโยตี้ และเจ้าพ่อมะเขือยาว  ครับพี่น้องครับ  ขอให้ฝีพายจอมพลังทั้ง  6  ลำไปพักผ่อนนอนเอาแรงก่อน  คาดว่าอีกประมาณ  1  ชั่วโมงจึงจะได้แข่งขันชิงชนะเลิศครับพี่น้องครับ

ต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภท  2  ฝีพายครับพี่น้องครับ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำลู่พร้อมแล้ว ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทีม เอ นำเรือเข้าประจำลู่ด้วย  ลู่ที่  1  เจ้าแม่คานทอง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่มะเขือพวง  ลู่ที่  3  เจ้าแม่กะหังแดง  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  ลู่ที่  5  เจ้าแม่นวลละออ  และลู่ที่  6  เจ้าแม่สะเดาหวาน     เราจะคัดเอาเรือที่เข้าเส้นชัยที่  1,  2  และ  3 เพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไปเช่นเดียวกัน

ขณะ นี้เรือทุกลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทุกลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ท

ผ่านไปได้ เกือบครึ่งทาง  หัวเรือของเจ้าแม่นวลละออในลู่ที่ 5  ออกนำแล้ว  ตามติดคิดตังค์ด้วยเจ้าพ่อกระเทียมโทนในลู่ที่  3 และเจ้าแม่สะเดาหวานในลู่ที่  6  ทุกลำขับเคี่ยวกันอย่างสุดมัน  …เจ้าแม่นวลละออ  ๆ ๆ ๆ ๆ ใกล้แล้ว ๆ ๆ ๆ ๆ เข้าเส้นชัยไปแล้ว   ตามด้วยที่  2  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  ที่  3   เจ้าแม่เจ้าแม่สะเดาหวาน   ที่  4   เจ้าแม่คานทอง  ที่  5  เจ้าแม่กระหังแดง  และที่  6  เจ้าแม่มะเขือพวง  ครับพี่น้องครับ

เจ้าแม่นวลละออ เจ้าพ่อกระเทียมโทน และเจ้าแม่สะเดาหวาน พักรอแข่งกับที่ 1, 2 และ 3 ของสาย บี นอกนั้นรอแข่งใหม่ปีหน้านะครับ

ต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภท  2  ฝีพายสาย บี  ครับพี่น้องครับ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำลู่พร้อมแล้ว ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทีม บี นำเรือเข้าประจำลู่ด้วย ลู่ที่  1  เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง ลู่ที่  3 เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  ลู่ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  และลู่ที่  6  เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม  

ขณะ นี้เรือทุกลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทุกลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ทครับพี่น้องครับ  ทั้ง 6  ทีมกำลังจ้ำพายงัดกันอย่างสุดมัน  ใครเป็นใครดูเอาเองครับพี่น้องครับ

ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วยังไม่รู้ว่าใครนำใครตามเพราะคู่คี่สูสีกันทั้ง  6  ลำ  ต้องรอฟังคำตัดสินของกรรมการ ครับพี่น้องครับ  …บัดนี้คณะกรรมการประจำเส้นชัยรายงานมาแล้วว่า  เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม เข้าเป็นที่  1 เฉือนชนะ เจ้าพ่อมะเขือยาว จากบ้านโนนสวาทผู้เข้าที่  2  แค่ปลายธงที่ติดหัวเรือ และเจ้าพ่อมะเขือเผา ของเทศบาลโนนตาตั้ง เข้าเป็นที่  3  อีกสามลำที่เหลือได้แก่ เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน และเจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์   ท่านได้พักนานถึงหนึ่งปีเต็ม ๆ ครับพี่น้องครับ  ฟิตซ้อมให้ดีปีหน้าค่อยกลับมาแข่งใหม่  สำหรับปีนี้  …..ฝากไว้ก่อนโอราฬ

สองฝีพายสาย บีได้แก่ เจ้าพ่อมะยมดอง   เจ้าพ่อมะเขือยาว และเจ้าพ่อมะเขือเผา  ให้ไปพักรอแข่งกับ  2  ฝีพายสาย เอ  ได้แก่  ..เจ้าแม่นวลละออ  เจ้าพ่อกระเทียมโทน     และเจ้าแม่เจ้าแม่สะเดาหวาน ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับพี่น้องครับ  

ต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภทไม่เกิน  20  ฝีพายครับพี่น้องครับ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำลู่พร้อมแล้ว ขอให้ผู้เข้าแข่งขันสาย เอ นำเรือเข้าประจำลู่ด้วย  ลู่ที่  1  เจ้าแม่คานทอง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่มะเขือพวง  ลู่ที่  3  เจ้าแม่กะหังแดง  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  ลู่ที่  5  เจ้าแม่นวลละออ  และลู่ที่  6  เจ้าแม่สะเดาหวาน     เราจะคัดเอาเรือที่เข้าเส้นชัยที่  1,  2  และ  3 เพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป

ขณะ นี้เรือทุกลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทุกลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ท

เลยครึ่งทางไปแล้ว  หัวเรือของเจ้าแม่นวลละออในลู่ที่ 5  ออกนำแล้ว  ตามติดคิดตังค์ด้วยเจ้าพ่อกระเทียมโทนในลู่ที่  3 และเจ้าแม่สะเดาหวานในลู่ที่  6  ทุกลำขับเคี่ยวกันอย่างสุดมัน  …เจ้าหน้าทีประจำเส้นชัยรายงานว่า  เจ้าแม่นวลละออ   เข้าเส้นชัยเป็นที่  1  ตามด้วยที่  2  เจ้าแม่กระหังแดง  ที่  3   เจ้าแม่เจ้าแม่สะเดาหวาน   ที่  4   เจ้าแม่คานทอง  ที่  5  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  และที่  6  เจ้าแม่มะเขือพวง  ครับพี่น้องครับ

เจ้าแม่นวลละออ เจ้าแม่กระหังแดง และเจ้าแม่สะเดาหวาน พักรอแข่งกับที่ 1, 2 และ 3 ของสาย บี นอกนั้นรอแข่งปีหน้าครับ

ต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภทไม่เกิน  20  ฝีพายสาย บี ครับพี่น้องครับขอให้ผู้แข่งขันสาย บี นำเรือเข้าประจำลู่ด้วย   ลู่ที่  1  เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง ลู่ที่  3 เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  ลู่ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  และลู่ที่  6  เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม  

ขณะ นี้เรือทุกลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทุกลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ทครับพี่น้องครับ  ใครแทงลำไหนเชียร์ได้เต็มที่ครับพี่น้องครับ

ขณะนี้ถึงเส้นชัยแล้ว  กรรมการประจำเส้นชัยได้รายงานผลการแข่งขันมาให้ทราบดังนี้  ที่  1  ได้แก่  เจ้าพ่อมะเขือยาว  บ้านโนนสวาท  ที่  2  เจ้าพ่อมะเขือเผา  เทศบาลโนนตาตั้ง  ที่  3   เจ้าพ่อมะขามเปียก  บ้านหาดสวรรค์  ที่  4   เจ้าแม่ไฉไล  ชุมชนเก็บตะวัน ที่  5  เจ้าแม่โคโยตี้  บ้านทุ่งหมาหลง  และที่  6  เจ้าพ่อมะยมดอง บ้านโนนตาตูม ครับพี่น้องครับ

ทั้งสามเจ้าพ่อในสาย บี  ได้แก่เจ้าพ่อมะเขือยาว เจ้าพ่อมะเขือเผา  และเจ้าพ่อมะขามเปียก พักรอแข่งกับสามเจ้าแม่ของสาย เอ  ได้แก่  เจ้าแม่นวลละออ เจ้าแม่กระหังแดง และเจ้าแม่สะเดาหวาน  

ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภท  1  ฝีพาย  เป็นการวัดพลังกันของสี่เจ้าแม่กับสองเจ้าพ่อครับพี่น้องครับ  เพื่อไม่ให้เป็นการได้เสียเปรียบให้ตัวแทนของเรือทั้ง  6  ลำต่อไปนี้มาจับสลากเพื่อเลือกลู่ใหม่นะครับ   1.  เจ้าแม่กระหังแดง  2.  เจ้าแม่คานทอง  3. เจ้าแม่มะเขือพวง  4.  เจ้าพ่อมะเขือเผา  5.  เจ้าแม่โคโยตี้  6  เจ้าพ่อมะเขือยาว

ผลการจับสลากออกมาแล้วครับ  ลู่ที  1  เจ้าพ่อมะเขือเผา   ลู่ที่  2  เจ้าแม่คานทอง  ลู่ที่  3  เจ้าแม่มะเขือพวง  ลู่ที่  4  เจ้าแม่กระหังแดง  ลู่ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  ลู่ที่  6  เจ้าแม่โคโยตี้  ให้ฝีพายทั้งหกลำนำเรือเข้าประจำลู่ด้วยครับ

ขณะ นี้เรือทั้ง  6  ลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทั้ง  6  ลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ท  ใครแทงลำไหนเชียร์ได้เต็มที่ครับพี่น้องครับ

เจ้าพ่อมะเขือเผา    เจ้าแม่คานทอง   เจ้าแม่กระหังแดง เจ้าพ่อมะเขือยาว เจ้าแม่มะเขือพวง เจ้าแม่โคโยตี้  กำลังบดบี้กันอย่างสนุก  ใครมีก๊อก 1 2 3 4  ปี้ออกมาจนหมดถึงหยดสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับ   และเป็นเจ้าแม่กระหังแดงแรงฤทธิ์ที่ชูไม้พายเฉือนชนะเจ้าแม่โคโยตี้ไปได้อย่างหวุดหวิดชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดครับพี่น้องครับ   และบัดนี้กรรมการประจำเส้นชัยได้รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการมาให้ทราบว่า  ที่  1  ได้แก่ เจ้าแม่กระหังแดง  ที่  2  เจ้าแม่โคโยตี้  ที่  3 เจ้าแม่มะเขือพวง  ที่  4  เจ้าแม่คานทอง  ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว   และที่  6  เจ้าพ่อมะเขือเผา  ครับพี่น้องครับ  และเป็นอันว่าการแข่งขันในประเภท  1  ฝีพายปีนี้  ชนะเลิศได้แก่  เจ้าแม่กระหังแดง บ้านดอนผีหลอก รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่เจ้าแม่โคโยตี้  บ้านทุ่งหมาหลง และรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  เจ้าแม่มะเขือพวง  บ้านโนนขี้กลิ้ง  คืนนี้ขอให้ฝีพายเรือทั้ง  3  ลำไปรับถ้วยรางวัลและของชำร่วยบนเวทีประกวดนางนพมาศ ถ้าไปรับด้วยตัวเองไม่ได้ก็ให้ส่งตัวแทนไปรับนะครับ

ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภท  2  ฝีพาย  เป็นการวัดพลังกันของสี่เจ้าพ่อกับสองเจ้าแม่ครับพี่น้องครับ  เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ  จึงขอให้ตัวแทนของเรือทั้ง  6  ลำต่อไปนี้มาจับสลากเพื่อเลือกลู่ใหม่นะครับ   1.  เจ้าแม่นวลละออ  2.  เจ้าแม่สะเดาหวาน  3. เจ้าพ่อกระเทียมโทน  4.  เจ้าพ่อมะยมดอง  5.  เจ้าพ่อมะเขือเผา  และ  6  เจ้าพ่อมะเขือยาว

ผลการจับ สลากออกมาแล้วครับ  ลู่ที  1  เจ้าพ่อมะเขือเผา   ลู่ที่  2  เจ้าแม่นวลละออ  ลู่ที่  3  เจ้าพ่อกระเทียมโทน  ลู่ที่  4  เจ้าแม่สะเดาหวาน  ลู่ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  ลู่ที่  6  เจ้าพ่อมะยมดอง  ให้ฝีพายทั้งหกลำนำเรือเข้าประจำลู่ด้วยครับ

ขณะ นี้เรือทั้ง  6  ลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทั้ง  6  ลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ท  ใครแทงลำไหนเชียร์ได้เต็มที่ครับพี่น้องครับ

เจ้า พ่อมะเขือเผา    เจ้าแม่นวลละออ   เจ้าพ่อกระเทียมโทน เจ้าพ่อมะเขือยาว เจ้าแม่สะเดาหวาน และเจ้าพ่อมะยมดอง  กำลังบดบี้กันอย่างสนุก  ใครมีก๊อก 1 2 3 4  ปี้ออกมาจนหมดถึงหยดสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับ   และเป็นเจ้าพ่อมะเขือยาว ในลู่ที่  5  ที่ชูไม้พายเฉือนชนะเจ้าแม่นวลละออในลู่ที่  2  ไปได้อย่างหวุดหวิดชนิดเส้นยาแดงผ่าสิบหกครับพี่น้องครับ   และบัดนี้กรรมการประจำเส้นชัยได้รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการมาให้ ทราบว่า  ที่  1  ได้แก่ เจ้าพ่อมะเขือยาว  ที่  2  เจ้าแม่นวลละออ  ที่  3 เจ้าพ่อมะยมดอง ที่  4  เจ้าแม่สะเดาหวาน  ที่  5  เจ้าพ่อกระเทียมโทน   และที่  6  เจ้าพ่อมะเขือเผา  ครับพี่น้องครับ  และเป็นอันว่าการแข่งขันในประเภท  2  ฝีพายปีนี้  ชนะเลิศได้แก่  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท   รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่เจ้าแม่นวลละออ  จากชุมชนสอยดาว   และรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  เจ้าพ่อมะยมดอง  บ้านโนนตาตูม  คืนนี้ขอให้ฝีพายหรือตัวแทนเรือทั้ง  3  ลำไปรับถ้วยรางวัลและของชำร่วยบนเวทีประกวดนางนพมาศนะครับ

ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภท  20  ฝีพาย  เป็นการวัดพลังกันของสี่เจ้าพ่อกับสองเจ้าแม่ครับพี่น้องครับ  เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ  จึงขอให้ตัวแทนของเรือทั้ง  6  ลำต่อไปนี้มาจับสลากเพื่อเลือกลู่ใหม่นะครับ   1.  เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง   2.  เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง  3.  เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน  4.  เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์    5.  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  และ  6.  เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม

ผลการ จับ สลากออกมาแล้วครับ    ลู่ที่  1  เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  ลู่ที่  2  เจ้าแม่โคโยตี้  จากบ้านทุ่งหมาหลง ลู่ที่  3 เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน  ลู่ที่  4  เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  ลู่ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท  และลู่ที่  6  เจ้าพ่อมะยมดอง  จากบ้านโนนตาตูม  ขอให้ฝีพายทั้งหกลำนำเรือเข้าประจำลู่ด้วยครับ

ขณะ นี้เรือทั้ง  6  ลำเข้าประจำที่พร้อมแล้ว  จอมพลังทุกท่านยกไม้พายขึ้นเตรียมพร้อม กรรมการเป่านกหวีดสับธงให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว  เรือทั้ง  6  ลำกำลังพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ท  ใครแทงลำไหนเชียร์ได้เต็มที่ครับพี่น้องครับ

เจ้าพ่อมะเขือเผา   เจ้าแม่โคโยตี้   เจ้าแม่ไฉไล   เจ้าพ่อมะขามเปียก   เจ้าพ่อมะเขือยาว  และ เจ้าพ่อมะยมดอง  กำลังบดบี้กันอย่างสนุก  ใครมีก๊อก 1 2 3 4  ปี้ออกมาจนหมดถึงหยดสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับ   และเป็นเจ้าแม่ไฉไล ในลู่ที่  3  ที่ชูไม้พายเฉือนชนะเจ้าพ่อมะยมดองในลู่ที่  6  ไปได้อย่างหวุดหวิดครับพี่น้องครับ   และบัดนี้กรรมการประจำเส้นชัยได้รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการมาให้ ทราบว่า  ที่  1  ได้แก่ เจ้าแม่ไฉไล จากชุมชนเก็บตะวัน  ที่  2  เจ้าพ่อมะยมดอง จากบ้านโนนตาตูม  ที่  3 เจ้าแม่โคโยตี้ บ้านทุ่งหมาหลง  ที่  4  เจ้าพ่อมะขามเปียก  จากบ้านหาดสวรรค์  ที่  5  เจ้าพ่อมะเขือยาว  จากบ้านโนนสวาท   และที่  6  เจ้าพ่อมะเขือเผา  จากเทศบาลโนนตาตั้ง  ครับพี่น้องครับ  และเป็นอันว่าการแข่งขันในประเภท  20  ฝีพายปีนี้  ชนะเลิศได้แก่  เจ้าแม่ไฉไล  จากชุมชนเก็บตะวัน  รองชนะเลิศ อันดับที่  1  ได้แก่ เจ้าพ่อมะยมดอง  บ้านโนนตาตูม  และรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่เจ้าแม่โคโยตี้ จากบ้านทุ่งหมาหลง   คืนนี้ขอให้ฝีพายหรือตัวแทนเรือทั้ง  3  ลำไปรับถ้วยรางวัลและของชำร่วยบนเวทีประกวดนางนพมาศนะครับ

 

(เขียนจบบริบูรณ์แล้วกำลังจะคลิกอัพเดต โชคร้ายไฟฟ้าดับ จึงรู้สึกมึนมาก  ขอพักสักเดือนสองเดือนจึงจะเขียนต่อให้จบครับพี่น้องครับ )

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *