สคริปต์พิธีกรการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศ

เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือน้องครูยามคับขันครับ 

ณ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

พิธีกร….เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ท่านผู้มีเกียรติ และคณะครูอาจารย์  ที่เคารพรักทุกท่าน

สวัสดีนักเรียน  ที่น่ารักทุกคน

ดิฉันนางสาวอิมินา    สักกาเร  ตำแหน่งครู  ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี    วันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  เพราะนักเรียนของเราที่ส่งเข้าแข่งขันได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี  ซึ่งท่านผู้อำนวยการ คุณครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปรับโล่รางวัลดังกล่าวมาไว้ให้พวกเราได้ชมในที่ประชุมแห่งนี้ขณะนี้แล้ว  และจะได้ทำพิธีอัญเชิญไปตามถนนภายในหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมก่อนที่จะแห่มาไว้ที่หอเกียรติยศของโรงเรียน

ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการพิธีอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารีให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 25  มิถุนายน  2558

เวลา  09.40  น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์

เวลา  10.00 น.  ครูผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน

เวลา  10.10 น.  ประธานกล่าวเปิดงาน

                        วงดุริยางบรรเลงเพลงมาร์ชของโรงเรียน

จัดรูปขบวนแห่ดังนี้ 

                         รถประชาสัมพันธ์งาน

                         เด็กหญิงมีนา  เมษายน  อัญเชิญโล่รางวัล

                         ขบวนนักเรียนถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง สมเด็จพระราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                         ขบวนนักเรียนถือธงชาติ 

                          ขบวนวงดุริยาง

                          ขบวนนักเรียน

                          รถประชาสัมพันธ์งานท้ายขบวน

                          แห่เข้าไปในชุมชนตามเส้นทางที่กำหนดแล้วแห่กลับ เข้าโรงเรียน

                          นำโล่รางวัลขึ้นตั้งไว้ในหอเกียรติยศ

                         วงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

                          ทุกคนยืนตรงทำความเคารพ จบเพลงโค้งคำนับแล้วแยกย้ายเข้าห้องเรียน

บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

(ทุกคนยืนประณมมือ ประธานจุดธูปเทียนแล้วกลับมายืนในที่เดิม)

พิธีกร……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง นะคะ …กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ
พิธีกร…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะคะ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร…ขอเรียนเชิญคุณครูวันทนา  วันทนีโย  ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ปีการศึกษา  2558  กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงงานต่อท่านประธานค่ะ

คุณครูวันทนี  วันทนีโย……..

เรียน  ท่านประธาน  ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน นางสาววันทนา  วันทนีโย  ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ปีการศึกษา  2558  ขอเรียนรายงานผลการดำเนินโครงงานดังกล่าวให้ท่านประธานได้รับทราบดังต่อไปนี้

1.  เด็กหญิงมีนา  เมษายน  ชั้น ป. 5/1  ที่ส่งเข้าแข่งขันในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ  และได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี

2. คณะครู นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ไปอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าวมา ไว้ที่ห้องพักครูโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ได้อัญเชิญมาไว้บนโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้

จึงเรียนรายงานเพื่อทราบ

นางสาววันทนา  วันทนีโย

ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ปีการศึกษา  2558

พิธีกร…..เรียนเชิญท่านประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดงานค่ะ

ประธาน…..

เรียน  ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

กระผม รู้สึกดีใจมากที่นักเรียนโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  และที่สำคัญยิ่งคือได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี  ในฐานะประธานจัดงานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศครั้งนี้ รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

จากการรายงานของนางสาววันทนา  วันทนีโย  ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ทำให้ทราบว่า เด็กหญิงมีนา  เมษายน นักเรียนชั้น ป. 5/1 ที่ส่งเข้าแข่งขันในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2558 ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ  และได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี  

บัดนี้โล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าวครูผู้รับผิดชอบโครงการได้อัญเชิญมาตั้งไว้บนโต๊ะหมู่บูชาในที่ประชุมแห่งนี้  ซึ่งเราจะทำการอัญเชิญแห่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านเพื่อ ประกาศเกียรติคุณให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมในความสำเร็จของลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเรา  แล้วแห่กลับมาอัญเชิญขึ้นตั้งไว้ในหอเกียรติยศของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริ มงคลและเป็นเกียรติประวัติของนักเรียน คณะครู โรงเรียนและหมู่บ้านนากับแก้วิทยาตลอดไป

ขอบ คุณท่านผู้มีเกียรติ เพื่อนครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมงาน ขอบคุณนางสาววันทนา  วันทนีโย ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมลูกศิษย์ในโครงการ ทำให้เด็กหญิงมีนา  เมษายน นักเรียนชั้น ป. 5 / 1 ที่ส่งเข้าแข่งขันได้รับชัยชนะในระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี  และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วย เอาใจช่วย รวมถึงยินดีด้วย  ทำให้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาประสบความสำเร็จ

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้งานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีความสุขมาก ๆ

บัด นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราช กุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  อำเภอวังเมา จังหวัดวังม่วน  ปีการศึกษา 2558 ณ บัดนี้

สวัสดี

วงดุริยางศ์บรรเลงเพลงมาร์ชของโรงเรียน

(จบแล้ว)

พิธีกร…..ขอให้เพื่อนครูที่รับผิดชอบจัดรูปขบวนแห่ดังนี้นะคะ

                          1.  รถประชาสัมพันธ์งาน

                          2.  นักเรียนถือป้ายชื่อโรงเรียน

                          3.  เด็กหญิงมีนา  เมษายน  อัญเชิญโล่รางวัลเดินตาม

                         3.  ขบวนนักเรียนถือรูปในหลวง พระราชินี และรูปของพระเทพฯ

                         4. ขบวนนักเรียนถือธงชาติและธงประจำโรงเรียน 

                          5.  ขบวนวงดุริยาง

                          6.  ขบวนนักเรียน

                          7.  รถประชาสัมพันธ์งานท้ายขบวน

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร…บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขบวนที่  1  รถประชาสัมพันธ์งานเคลื่อนที่นำทางได้ค่ะ  ขบวนที่ 2   3 – 4 – 5 – 6  และ  7  เคลื่อนตามค่ะ  ขบวนอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศของเราจะแห่เข้าไปในชุมชนตามเส้นทางที่กำหนดแล้วแห่กลับเข้าโรงเรียนและนำโล่รางวัลขึ้นตั้งไว้ในหอเกียรติยศของโรงเรียนนากับแก้วิทยาค่ะ

(เมื่อขบวนแห่กลับถึงหอเกียรติยศ)

พิธีกร….เรียนเชิญท่านประธานรับโล่รางวัลเกียรติยศจากเด็กหญิงมีนา  เมษายน  ขึ้นตั้งไว้ในหอเกียรติยศของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร…วงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนยืนตรงทำความเคารพค่ะ

(จบเพลงแล้ว)

พิธีกร….ทุกคนโค้งคำนับค่ะ…..บัดนี้พิธีอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราช กุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ซึ่งเด็กหญิงมีนา  เมษายน  นักเรียนชั้น ป. 5/1  โรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  อำเภอวังเมา จังหวัดวังม่วน  ได้รับในปีการศึกษา 2558 ก็ได้เสร็จสิ้นแล้ว  นักเรียนแยกย้ายเข้าห้องเรียนได้ค่ะ

สวัสดีค่ะ

จบบริบูรณ์

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *