สคริปต์พิธีกรงานวันแม่

เนื้อหาสมมุติขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับงานวันแม่ในโรงเรียนของท่าน ครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………..

 โรงเรียนบ้านนานกเขา

……………………………

พิธีกร(เดินออกไปหน้าเวทีทำความเคารพท่านผู้ชม)…….ดิฉัน นางสาวสวยใส  จรัสแสง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนานกเขา  ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขา ท่านทองดี  ทองแม่ยาย ให้ทำหน้าที่พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขาประจำปี  2556 ค่ะ  ดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขา ประจำปี  2556  ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

เวลา  08.00 น.

นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 08.20 น.

พร้อมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 09.00 น.

-ประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ  / ถวายพานพุ่มดอกมะลิ / เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดี

– ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสดุดีมหาราชา

เวลา 10.09 น.

-ประธานในพิธีอัญเชิญคำขวัญวันแม่แห่งชาติและกล่าวเปิดงาน

-การแสดงชุดรำถวายพระพร “พระแม่ของแผ่นดิน”

-พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี

-การแสดงของนักเรียน

-พิธีรำลึกถึงพระคุณของแม่

-ร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม

-นักเรียนอ่านเรียงความที่ชนะการประกวดเรื่อง “แม่”

-ชมภาพยนตร์สั้นเรื่องแม่บนสื่อวีดิทัศน์

เวลา 12.00 น.

– ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน

-ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

(เมื่อประธานมาถึง  ดุริยางศ์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  ทุกคนยืนขึันเป็นการให้เกียรติท่านประธาน)

พิธีกร…. ขอ ต้อนรับคุณแม่ และท่านผู้มีเกียรติ ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่กรุณามาร่วมงานนะคะ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรย ถวายพานพุ่มดอกมะลิ  เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ค่ะ ..ทุกท่านยืนขึ้นประนมมือและทำความเคารพตามท่านประธานค่ะ

คำถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้า พระพุทธเจ้า  นายทองดี  ทองแม่ยาย / พร้อมด้วยพสกนิกรบ้านนานกเขา / มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น / ที่วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาท  /  ทรงเจริญพรรษา 80  พรรษา  /   ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่ง  /  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญ  /  มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  /  และทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ  /  เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาประชาราษฎร์  /  ด้วยน้ำพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณา  /  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้า  /  ที่เหล่าปวงชนชาวไทยได้ถือเป็นโอกาสแสดงความจงรัภักดีที่มีอยู่อย่างท้วมท้น

โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการ  /  ได้แก่โครงการศิลปาชีพเป็นต้น  /  เป็นผลมาจากพระปรีชาญาณ  /  พระอัจฉริยภาพ  /  และการริเริ่มของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  /  ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การฟื้นฟูงานช่างฝีมือไทยทั่วแผ่น ดิน  /  เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ  /  สามารถขจัดความทุกข์ยากของราษฎร  /  ประชาชนผู้ยากไร้ได้มีอาชีพเสริมในหลายสาขา  /  พร้อมทั้งสร้างสรรค์ความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเกินกว่าจะประมาณค่าได้  /  ด้วยพระราชภารกิจอันหนักเพื่อปวงชน  /  ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันเนิ่นนานกว่ากึ่งศัตวรรษนี้  /  ทำให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงประทับอยู่ในในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่ เหล่า

ณ วาระอันเป็นศุภมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา  80  พรรษานี้  /  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต  /  นำพสกนิกร ณ สถานที่ชุมนุมแห่งนี้  /  กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้

(ทุกคนกล่าวตามประธาน)

ข้า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  /  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  /  ถวายพระพรชัยมงคล  /  ด้วยจงรักภักดี  /  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  /  และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  /  โปรดอภิบาลบันดาลดล  /  ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  /  จงทรงพระเจริญ  /  สิริสวัสดิ์นิรัิศัย  /  พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย  /  พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล  /  เกริไกรในทิศานุทิศ  /  ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า  /  เหล่าพสกนิกร  /  ตราบนิรัฐติกาลเทอญ.

ด้วยด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ดุริยางค์ขึ้นเพลงสดุดีมหาราชา  ทุกคนร้องเพลงสดุดีมหาราชา

พิธีกร… ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขา ประจำปีพุทธศักราช  2556 อัญเชิญคำขวัญวันแม่แห่งชาติและกล่าวเปิดงาน  ขอเรียนเชิญค่ะ

(คำขวัญวันแม่แห่งชาติบางปีก็ไม่มี  จึงควรปรับใช้ตามเหมาะสม)

ประธาน….. เรียน  คุณแม่ ตัวแทนคุณแม่ และท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  ลูก ๆ ที่น่ารักทุกคน

กระผม รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานก เขา ประจำปีพุทธศักราช  2556  ในวันนี้  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  5  ประการคือ
1. เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
3. เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว
4. เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
5. เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป

สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2555 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขา ประจำปีพุทธศักราช  2556 ณ บัดนี้

พิธีกร….ลำดับ ต่อไปเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนานกเขาชุดรำถวายพระพร “พระแม่ของแผ่นดิน”   ฝึกสอนโดยคุณครูมะลิซ้อน  สาวบางวัน  และคุณครูมะลิลา  สาวพันปี  ค่ะ

(จบการแสดง)

พิธีกร……ซวด ๆ เป็นเกียรติแก่นางรำของเราอีกครั้งด้วยค่ะ . ขอบคุณค่ะ….ลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี  2556 ในชุมชนบ้านนานกเขาของเราค่ะ.  ปีนี้คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนานกเขาได้พิจารณาคัดเลือก คุณแม่ดีเด่นตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมา  ซึ่งปรากฏว่า มีคุณแม่หลายท่านในชุมชนของเราควรจะได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นนี้  แต่เนื่องจากรางวัลมีจำกัดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น  จึงต้องคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวเพื่อรับรางวัลอันมีเกียรติเนื่องใน วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา  2556 นี้  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกเรียบร้อยแล้วดังนี้  …..ขอเรียนเชิญคุณแม่ปทุมทอง  แม่มารดา  รับรางวัลเกียรติยศแม่ดีเด่นของชุมชนบ้านนานกเขา เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2556  จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขาของเรา ท่านทองดี  ทองแม่ยาย  …..ขอเรียนเชิญค่ะ

(รับรางวัลเสร็จแล้ว)

พิธีกร……ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ  ….ขอเรียนเชิญคุณแม่และตัวแทนคุณแม่ทุกท่านขึ้นนั่งบนเวทีที่จัดไว้เพื่อ ให้ลูก ๆ ได้กราบแสดงความขอบคุณที่ได้กรุณาเลี้ยงดูพวกเขามาด้วยความรักและเอาใจใส่ ตลอดมา  เรียนเชิญทุกท่านนะคะ..

(คุณแม่ขึ้นนั่งบนเวทีเรียบร้อยแล้ว)

พิธีกร…..นัก เรียนทุกคนคะ  จำคุณแม่หรือตัวแทนคุณแม่ของตัวเองที่ไปขอร้องให้ท่านมาร่วมงานวันนี้ได้ไหม ค่ะ  ดูให้ดีก่อนนะคะว่าท่านนั่งอยู่ตรงไหน  จำได้แล้วยืนขึ้นค่ะ .เข้าแถว..ประณมมือถือดอกมะลิที่เตรียมมา เดินขึ้นมาหาคุณแม่หรือตัวแทนคุณแม่ของตัวเองเหมือนที่เราฝึกซ้อมมาเมื่อวาน นี้นะคะ  เชิญค่ะ…………ถึงตรงหน้าคุณแม่ของตัวเองแล้วนั่งคุกเข่าไว้  ทุกคนพร้อมแล้วกราบตักคุณแม่พร้อมกัน หนึ่ง สอง สาม ..กราบแล้วยื่นดอกมะลิให้คุณแม่นะคะ  เสร็จแล้วกราบตักท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ  ขณะที่ลูกกราบตักให้คุณแม่เอามือลูบศีรษะลูกพร้อมกับอวยพร เสกพระคาถาเป่ากระหม่อม  เพื่อให้ลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งและ มาเรียนร่วมกัน กับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข  ไม่ขาดไม่ลา ไม่มาสาย ไม่กลับก่อนเวลา ไม่หนีเรียนกลางทาง   ..นักเรียนพนมมือไว้รับพรจากคุณแม่นะคะ

พิธีกร….. แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง….(ทุกคนร้องเพลงค่าน้ำนมพร้อมกัน)

(จบแล้ว)

พิธีกร…..นัก เรียนทุกคนกราบตักคุณแม่อีกครั้งแล้วกลับลงมานั่งประจำที่นะคะ……ขอเชิญ เด็กหญิงนิ่มนวล  โคกนกเขา  ผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่องแม่  นำบทความที่ชนะการประกวดครั้งนี้มาอ่านให้ที่ประชุมฟังด้วยค่ะ….ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ  …ขอบคุณค่ะ

(อ่านจบแล้ว)

พิธีกร……ขอ เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขา ท่านทองดี  ทองแม่ยาย  มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่องแม่ด้วยค่ะ..เรียนเชิญ ค่ะ…………………(ขณะมอบรางวัล).ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ…ขอบคุณค่ะ……(มอบเสร็จแล้ว)และลำดับต่อไปเป็น ภาพยนตร์สั้นเรื่องแม่ นำแสดงโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนานกเขา    ครูทองดี  ทองแม่ยาย อำนวยการสร้าง… ครูนก  มันแซง  กำกับการแสดง เชิญรับชมได้ ณ บัดนี้

(จบแล้ว)

พิธีกร….ท่าน ที่เคารพคะ  ภาพยนตร์สั้นของลูกหลานเราเป็นไงบ้างคะ  เห็นบางท่านนั่งน้ำตาซึม ซวด ๆ เป็นเกียรติให้คณะผู้จัดสร้างด้วยค่ะ…..ขอบคุณค่ะ   งานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขา  ประจำการศึกษา  2556  ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขา  ประธานจัดงานวันแม่ปีนี้กล่าวปิดงาน  ขอเรียนเชิญค่ะ

ท่านทองดี  ทองแม่ยาย…….

เรียน   คุณแม่ ตัวแทนคุณแม่ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  ลูก ๆ ที่น่ารักทุกคน

การ จัดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขา  ประจำปีการศึกษา 2556  สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ  เนื่องจากได้รับความร่วมมือ สนับสนุนส่งเสริมจากผู้มาร่วมงานวันนี้ทุกคน และรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทางบ้านที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานครั้งนี้ ได้

ในนามของคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนานกเขาทุกคน ขอขอบพระคุณ คุณแม่และตัวแทนคุณแม่ทุกท่าน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

หากการจัดงานครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง  กระผมในนามประธานจัดงานครั้งนี้ต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างมาก  หากมีคำติชมใดขอน้อมรับด้วยความยืนดียิ่งเพื่อจะได้หาทางแก้แก้ไขในโอกาสต่อไป ส่วนที่เป็นความดีทั้งหมดยกให้แก่คณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ร่วมกันรับผิดชอบการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจแห่งคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้ง นี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินให้ก้าวหน้า  การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้รุ่งโรจน์ ผลประโยชน์ให้ชัชวาล การงานให้น้อยลง การเงินให้มากขึ้น สดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจ  เป็นหนุ่มสาวหล่อสวย รวยไม่เลิกและรวยไม่บันยะบันยัง ทุกท่านทุกคน เทอญ

บัดนีได้ เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านนานกเขาประจำปีการศึกษา  2556 ณ บัดนี้

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านอยู่รับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันนะคะ  เชิญทุกท่านที่โรงอาหารค่ะ   ….สวัสดีค่ะ

 จบบริบูรณ์

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

19 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานวันแม่

 1. เป็นสคริปต์ที่ดีมากค่ะ คุณครูสามารถนำไปเป็นตัวอย่างและต่อยอดได้ค่ะ
  ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ

 2. คุณ tommy ครับ
  ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ ด้วยความยินดีครับ …..สวัสดีครับ

 3. คุณ pep ครับ
  ดูในสคริปต์พิธีกรงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ในหลวงนะครับ สวัสดีครับ

   • ครูค่ะขอสคริปพิธีกรวางพวงมาลาวันมหิดลด้วยค่ะ ได้โปรดกรุณาค่ั

    • คุณพัชรินทร์ ดวงใส ครับ
     พ่อครูไม่เคยเป็นหมอจึงไม่เคยไปร่วมงานวันมหิดลเลย ไม่รู้ว่าเขาจัดเหมือนวันสำคัญอื่น ๆ หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามพ่อครูก็กัดฟันจัดให้ตามคำขอ โดยยึดหลักว่าพิธีกรรมไม่มีผิดหรือถูก มีเพียงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเท่านั้น ตัดต่อแต่งเติมเสริมได้ตามเหมาะสมครับ สวัสดีครับ

  • คุณ Pornsuda ครับ
   ขอบคุณที่เห็นว่ามีประโยชน์ในงานโรงเรียนครับ สวัสดีครับ

  • คุณ Pornsuda ครับ
   ขอบคุณที่เห็นว่ามีประโยชน์และนำไปใช้ครับ สวัสดีครับ

 4. ครูค่ะขอสคริปพิธีกรวางพวงมาลาวันมหิดลด้วยค่ะ ได้โปรดกรุณาค่ั

Comments are closed.