สคริปต์พิธีกรเปิดตัวบริษัทจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์

ใช้จินตนาการในการเขียน จึงควรปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานก่อนนำไปใช้นะครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

 

………………………………

พิธีกรเดี่ยว

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร

บริษัท  ของเรา  เปิดตัวใหม่

มีเครื่องใช้   สุขภัณฑ์  ทันสมัย

หลายชนิด  หลายราคา   ค่าถูกใจ

ซื้อหาได้  คุ้มราคา  ค่าไม่แพง

จึงได้เชิญ  ญาติสนิท  มิตรที่รัก

ที่คิดอยาก  ขายค้า  มาฟังแถลง

ท่านประธาน  ของเรา  จะชี้แจง

ให้แจ่มแจ้ง  ก่อนท่าน  ตัดสินใจ

ว่าจะซื้อ  ไปใช้  หรือขายค้า

หรือจะมา ชมลำซิ่ง   สวิงสวาย

หรือจะมา  สังสรรค์  วันสบาย

บริษัท  เปิดตัวใหม่  จัดให้เต็ม

เรียน  ท่านสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์  คณะกรรมการบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาวงามงอน  วิโสธะเย  ประชาสัมพันธ์บริษัทสำราญสุขภัณฑ์  ได้รับมอบหมายจากท่านสำลี  สีทนได้  ให้ทำหน้าที่พิธีกรงานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ ในวันนี้   ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้น ดังนี้

กำหนดการจัดงานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์

วันจันทร์ที่  1  มกราคม  2556

เวลา  07.30 น. ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

เวลา 09.00 น.  นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรหรือมัคคนายก กล่าวนำไหว้พระสวดมนต์ และอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พิธีกรหรือมัคคนายก อาราธนาพระปะริต และกล่าวชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

-พิธีกรหรือมัคคนายก กล่าวนำถวายทาน  ประธานนำถวายอาหารบิณฑบาต

– ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา และฉันภัตตาหาร

-ชมวีดิทัศน์ / หนังสั้นประชาสัมพันธ์ชี้แจงสินค้าของบริษัทสำราญสุขภัณฑ์(ขณะพระฉันภัตตาหาร)

-นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์นำถวายจตุปัจจัยไทยทาน

-พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์เจิมป้ายบริษัท และประพรมน้ำพระพุทธมนต์(เสร็จพิธีพระสงฆ์เดินทางกลับ)

-ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า

-นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์กล่าวสัมโมทนียกถาและประชาสัมพันธ์เปิดตัวบริษัทจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์(ขณะทุกคนรับประทานอาหาร)

-การแสดงหมอลำซิ่งคณะกับแก้โฮแซวสมโภชน์งาน

-นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์กล่าวปิดงาน

บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ค่ะ

(หลังประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว)

พิธีกรหรือมัคคนายก….ต่อไปนี้เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่บริษัทสำราญสุขภัณฑ์และพวกเราที่มาร่วมงานวันนี้  จึงขอให้ทุกท่านสงบนิ่ง ตั้งใจร่วมพิธี กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีลห้า และรับศีลพร้อมกัน  กราบพร้อมกัน 3 หนค่ะ   กราบ ๆ ๆ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ 1 หน)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ  (กราบ 1 หน)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ  (กราบ 1 หน)

(พูด)กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะคะ….

-มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ทุติยัมปิ มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล)

พิธีกรหรือมัคคนายก….….(พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตตะมงคลทำนองสรภัญญะพร้อมกันนะคะ

-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

-กล่าวคำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันค่ะ…

..สะมันตา  จักกะวาเลสุ  อัตถะละ  คัจฉันตุ เทวะตา.

สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ สุนันตุ  สัขขะโมกขะทังฯ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเต  จันตะลิเข  

วิมาเน  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต.  ภุมมา  จายันตุเทวา                          

ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ  นาคา

ติฏฐันตา  สันติเกยัง   มุนิวะระวะจะนัง   

สาธะโว  เม  สุนันตุ.   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ  ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  อะยัมภะทันตาฯ

(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระปะริตตะมงคล และเข้าแถวใส่บาตรที่ตั้งเรียงไว้ด้านหน้าพระสงฆ์)

พิธีกรหรือมัคคนายก….ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทาน  ท่านที่นั่งแถวหน้ายกบาตรและสำรับกับข้าวเตรียมกล่าวคำถวายทานพร้อมกันนะคะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสีละวันตัสสะ โอโนชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสีละวันโตฯ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล  ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน เทอญฯ

พระวัดป่าหรือพระธรรมยุติใช้คำถวายข้างบนนี้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ความสะดวกแก่พระไม่ต้องกล่าวคำอุปโลกน์หรือคำแบ่งของ  รับแล้วฉันได้เลย  แต่ถ้าเป็นพระฝ่ายมหานิกายใช้ว่า อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆฯ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์จงรับ  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน เทอญฯ

ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า การถวายสังฆทาน(การถวายทานแก่พระสงฆ์กล่าวคือไม่ถวายเฉพาะเจาะจงพระรูปหนึ่งรูปใด)ย่อมได้บุญมากกว่าการถวายปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายทานแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง)

พ่อครูคิดว่า การกล่าวคำอุปโลกน์(คำแบ่งของ)ของพระนั้นควรใช้เฉพาะการรับผ้ากฐินเท่านั้น เพราะมีคำอุปโลกน์ที่พระอรรถกถาจารย์รุ่นหลังเขียนไว้ การรับอาหารบิณฑบาตรหรือรับเสนาสนะอื่นเช่นโบสถ์ กุฏิวิหารศาลาการเปรียญ  พระไม่จำเป็นต้องกล่าวคำอุปโลกน์  เพราะโดยพฤตินัยเวลาพระท่านรับอาหารบิณฑบาตรก็แบ่งกันทุกครั้งเป็นปกติอยู่แล้ว รับเสนาสนะอื่นก็เหมือนกัน ..การถวายทานแก่พระรูปเดียวก็ถือว่าเป็นสังฆทานได้หากเรากล่าวคำถวายเป็นสังฆทาน   ซึ่งในเรื่องนี้พระก็ไม่ผิดวินัยอย่างแน่นอน เพราะศีลของพระทั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อไม่มีเรื่องนี้เลย พระจึงควรคำนึงว่า  ทำอย่างไรโยมจะได้บุญมากที่สุดตามพุทธบัญญัติมากกว่า

กาลครั้งหนึ่ง สุนทรภู่บวชเป็นพระ(สมัยนั้นยังไม่มีพระฝ่ายธรรมยุติ)พายเรือไปบิณฑบาตร  ไปถึงบ้านยายคนหนึ่งซึ่งนั่งรอใส่บาตรอยู่ที่หน้าบ้านริมคลอง ยายเตรียมสิ่งของไว้หลายอย่างพร้อมแสดงเจตนาจะถวายเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย แต่ยายกล่าวคำถวายสังฆทานไม่ได้  จึงขอให้พระสุนทรภู่กล่าวคำถวายสังฆทานนำให้  เนื่องจากสุนทรภู่บวชใหม่ยังท่องคำถวายสังทานไม่ได้ แต่ท่านคงเห็นว่ายายมีของถวายเยอะ  ถ้าจะพายเรือผ่านไปโดยปล่อยให้พระรูปอื่นที่ท่องคำถวายสังฆทานได้มารับก็เสียดาย  จึงตัดสินใจใช้ปฏิภาณไหวพริบของนักกลอนกล่าวนำยายถวายสังฆทานดังนี้  อิมัสสะหมิง  ริมฝั่ง / อิมัง  ปลาร้า  / กุ้งแห้ง แตงกวา /อีปลาดุกย่าง /ใส้กรอก ดอกมะปราง / เนื้อย่าง ยา มะดัน  / ข้าวสุกค่อนขัน /น้ำมันขวดหนึ่ง / น้ำผึ้งครึ่งโถ  / ส้มโอแช่อิ่ม / ทับทิมสองผล / เป็นยอดกุศล สังฆัสสะ เทมิ / สาธุ ๆ ๆ  เห็นไหมครับว่าการถวายสังฆทานง่ายมากเพียงแค่กล่าวคำลงท้ายว่า  สังฆัสสะ  เทมิ  ..ยายได้ถวายสังฆทานและได้ส่งกุศลผลบุญสมตั้งใจ  ส่วนพระสุนทรภู่ก็มิได้กล่าวคำอุปโลกน์แต่อย่างใด  รับสังทานมาแล้วก็นำกลับวัดแบ่งปันพระเณรฉันด้วยกันเช่นเคย  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ฉันคนเดียวไม่มีความสุข

แต่เพื่อไม่ให้เป็นการขัดใจพระ  พ่อครูว่าถามพระที่เป็นประธานสงฆ์ดูก่อนจะดีที่สุด แต่ถ้ามีมัคคนายกวัดมาด้วยก็มอบหน้าที่ตรงนี้ให้เขาไป…….

พิธีกร….ท่านที่ถือบาตรนำบาตรไปถวายพระด้วยนะคะ  ท่านที่นั่งด้านหน้า นำสำรับกับข้าวไปถวายแด่พระสงฆ์ด้วยค่ะ

(ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา และฉันภัตตาหาร)

พิธีกร...(ขณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร)  เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชมวีดิทัศน์ / หนังสั้นประชาสัมพันธ์ชี้แจงสินค้าของบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ค่ะ

(หลังจากพระสงฆ์แฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว)

พิธีกร...เรียนเชิญท่านประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์  คณะกรรมการบริษัและแขกผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณสำลี  สีทนได้  2. คุณสำราญ  สีพอทน  3. คุณสำเริง  สีนานวน  4. คุณสัมมา  สีนวยนาย  5. คุณสำคัญ  สีทองแดง  6. คุณสำนึก  สีเรืองรอง  7. คุณสำนัก  สีทนทาน  8. คุณสำนวน  สีทองย้อย  และ 9. คุณสำเนา  สีบานเย็น  นำห่อจตุปัจจัยไทยทานที่เตรียมไว้ไปถวายแด่พระสงฆ์ด้วยค่ะ……..ทุกท่านเตรียมกรวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าค่ะ

พิธีกร…กราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์เจิมป้ายและเปิดป้ายบริษัทสำราญสุขภัณฑ์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ  เรียนเชิญท่านประธานบริษัทถือบาตรน้ำมนต์  เรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเดินตามหลังพระคุณเจ้าเพื่อร่วมพิธีเจิมและเปิดป้ายบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ของเราด้วยค่ะ   ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ

(พระสงฆ์สวดชะยันโตและพรมน้ำพุทธมนต์แขกผู้มาร่วมงานจบแล้ว)

พิธีกร..…..บุญสุดท้ายวันนี้คือพนักงานของเราขับรถส่งพระกลับวัดค่ะ

(ขณะพนักงานขับรถส่งพระกลับวัด)

พิธีกร…วันนี้แม่ครัวของเราเตรียมอาหารอร่อยแซบนัวไว้รองรับทุกท่านอย่างเหลือเฟือ  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้าด้วยกันนะคะ  ส่วนพนักงานของเราที่ไปส่งพระก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องอาหารนะคะ แม่ครัวของเราเตรียมไว้ให้ท่านอย่างเหลือเฟือค่ะ

(ขณะทุกคนกำลังรับประทานอาหาร)

พิธีกร…เพื่อให้ได้บรรยากาศงานเปิดตัวบริษัทใหม่ของเรา  กล่าวคือท่านรับประทานอาหารไป และฟังเรื่องราวบริษัทเปิดตัวใหม่ของเราไป จึงขอเรียนเชิญท่านประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์คุณสำลี  สีทนได้ ขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถาและประชาสัมพันธ์เปิดตัวบริษัท จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ของเรา  ..ขอเรียนเชิญค่ะ

(กล่าวจบแล้ว)

พิธีกร…ลำดับต่อไปเป็นการสมโภชน์งานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์  ขอเรียนเชิญทุกท่านสนุกสนานม่วนชื่นโฮแซวกับการการแสดงของวงดนตรีคณะกับแก้โฮแซว  สามเพลงรวดค่ะ

(แสดงจบสามเพลงแล้ว)

พิธีกร… บัดนี้งานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์คุณสำลี  สีทนได้ กล่าวปิดงานค่ะ

ประธาน…เรียน  ท่านรองประธานบริษัทเจริญสุขภัณฑ์ คุณนายลำไย  สีทนได้  พนักงานบริษัท และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายสำลี  สีทนได้  รู้สึกดี ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับใช้ทุกท่านจนถึงบ้านด้วยเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยของบริษัทเจริญสุขภัณฑ์  และจะดีใจมากยิ่งขึ้นหากท่านใช้แล้วบอกต่อหรือชักชวนคนอื่นใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา

ในนามของบริษัทเจริญสุขภัณฑ์ ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงาน  เราถือว่าท่านคือบุคคลสำที่สุดของเรา  กระผมแอบหวังลึก ๆ ล่วงหน้าว่า สินค้าของบริษัทเจริญสุขภัณฑ์จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านถึงบ้านอย่างแน่นอน  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ……….ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านแม่ครัวทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจร่วมจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง  ขอสัญญาต่อหน้าทุกคนว่าถ้าบริษัทของเรามั่นคงก้าวหน้ามีกำไรเราจะดูแลพนักงานของเราทุกคนอย่างดีด้วยการเพิ่มเงินเดือน เพิ่มเงินโบนัส และเพิ่มเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคน  เราจะดูแลพนักงานทุกคนเสมือนลูกหลานของเรา

หากการจัดงานครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอปิดงานเปิดตัวบริษัทเจริญสุขภัณฑ์ ณ บัดนี้

สวัสดี

พิธีกร……ขอให้การจัดงานเปิดตัวบริษัทเจริญสุขภัณฑ์วันนี้  จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคีผูกพันมั่นคงยืนยาว และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานของบริษัทเจริญสุขภัณฑ์ของพวกเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวย พนักงานทุกคนได้รับเงินเพิ่มทุกรายการอย่างที่ท่านประธานบริษัทของเราได้ให้สัญญาไว้  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านปรบมือขอบพระคุณท่านประธานบริษัทของเราอีกครั้ง  ดัง ๆ และนาน ๆ   ด้วยค่ะ……..ขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

จบบริบูรณ์

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *