สคริปต์พิธีกรงานเปิดถนน

มี 2 ตัวอย่างครับ

………………………..

ตัวอย่างที่ 1

พระสงฆ์ร่วมพิธีเปิด

……………………..

พิธีกร….นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่สะดิ้ง ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาวสะดุดตา สวยทันที ตำแหน่งพนักงานบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบท ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่สะดิ้งให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบทในวันนี้ ท่านที่เคารพคะ ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้ค่ะ

กำหนดการจัดงานเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบท อำเภอแม่ระมิง จังหวัดแม่สะดิ้ง ประจำปี  2555

วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  2555

เวลา  06.30 น. พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในงานเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบท ณ บริเวณสถานที่จัดงาน

เวลา 08.30 น.  พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานและแขกผู้มีเกียรติ เข้านั่งในเต็นท์บริเวณสถานที่จัดงาน

เวลา 09.00 น.  นายถนัด  สอดส่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สะดิ้งประธานในพิธีเดินทางมาถึง

– ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรนำไหว้พระ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พิธีกรอาราธนาพระปะริต กล่าวชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

– ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

– ประธานในพิธีนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

– พระสงฆ์สวดอนุโมทนา

– ประธานสงฆ์เจิมป้ายถนนสายใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดแพรคลุมป้าย เจ้าหน้าที่จุดพลุ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์(เสร็จพิธีเจ้าหน้าที่ส่งพระสงฆ์กลับวัด)

– ร่วมรับประทานอาหาร

ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สะดิ้งได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้ว   (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์ ทุกคนยืนขึ้น เมื่อประธานนั่ง ทุกคนนั่งตาม เจ้าหน้าที่เสริบน้ำประธาน ประธานดื่มน้ำแล้ว)

พิธีกร….บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สะดิ้ง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญค่ะ (ทุกคนยืนขึ้น ขณะประธานจุดธูปเทียนทุกคนประณมมือ ประธานกลับลงมายืนด้านล่าง)

(ประธานกลับที่แล้ว)

(ขั้นตอนต่อไปนี้อาจเชิญมัคนายกมาดำเนินการให้ก็ได้ ถ้าไม่ได้เชิญมาก็ให้พิธีกรดำเนินการเองทั้งหมด)

พิธีกร…ต่อไปนี้เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ถนนสายใหม่ และผู้สัญจรบนถนนสายนี้ รวมทั้งพวกเราทุกคนด้วย จึงขอให้ทุกท่านสงบนิ่ง ตั้งจิตอันเป็นกุศลและตั้งใจร่วมพิธี กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีลห้า และรับศีลพร้อมกัน  กราบพร้อมกัน 3 หนค่ะ   กราบ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ 1 หน)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ  (กราบ 1 หน)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ  (กราบ 1 หน)

กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะคะ….

-มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ทุติยัมปิ มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล)

พิธีกร (พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตตะมงคลทำนองสรภัญญะพร้อมกันนะคะ

-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

-กล่าวคำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะคะ…

..สะมันตา  จักกะวาเลสุ  อัตถะละ  คัจฉันตุ เทวะตา.

สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ สุนันตุ  สัขขะโมกขะทังฯ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเต  จันตะลิเข  

วิมาเน  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต.  ภุมมา  จายันตุเทวา                          

ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ  นาคา

ติฏฐันตา  สันติเกยัง   มุนิวะระวะจะนัง   

สาธะโว  เม  สุนันตุ.   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ  ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  อะยัมภะทันตาฯ

(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระปะริตตะมงคลจนจบ)

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยค่ะ

(เมื่อลำเลียงอาหารเรียบร้อยแล้ว)

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะคะ  …กราบสามหนค่ะ….ว่านะโมสามจบพร้อมกันนะคะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

กล่าวคำถวายทานตามดิฉันนะคะ..

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสีละวันตัสสะ  โอโนชะยามะ สาธุโนภันเต  ภิกขุสีละวันโต  อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ  ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และแก่ญาติทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้น ตลอดกาลนานเทอญฯ

ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะคะ

(หลังจากพระฉันภัตตาหารเช้าแล้ว)

พิธีกร….เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สะดิ้ง ประธานในพิธี ท่านผู้นวยการสำนักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดแม่สะดิ้ง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่สะดิ้ง และท่านผู้เกียรติจำนวนทั้งหมดรวมกันเก้าท่าน นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ครบทั้งเก้ารูปนะคะ

(ถวายเสร็จแล้ว)

พิธีกร…เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรค่ะ

(หลังพระฉันภัตตาหารแล้ว)

พิธีกร…กราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธี เจิมป้ายถนนสายใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเดินตามพระคุณเจ้าไปตัดริบบิ้นแพรคลุมป้าย เรียนเชิญทุกท่านตามไปเป็นเกียรติด้วยค่ะ  ..เจ้าหน้าที่จุดพลุประจำที่ค่ะ พอประธานตัดริบบิ้นแพรคลุมป้าย ให้จุดพลุทันทีนะคะ…..

พิธีกร…ขณะนี้พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์กำลังเจิมป้าย กราบนิมนต์พระคุณเจ้าบนอาสน์สงฆ์สวดชัยมงคลคาถาด้วยค่ะ ..ประธานสงฆ์เจิมป้ายแล้ว ประธานในพิธีกำลังตัดริบบิ้นแพรคลุมป้ายปล่อยลูกโป่ง..เจ้าหน้าที่จุดพลุได้เลยค่ะ ….เชิญทุกท่านรับการประพรมน้ำพุทธมนต์จากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ (เสร็จพิธีเจ้าหน้าที่ส่งพระสงฆ์กลับวัด)

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านอยู่ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้าใกล้เที่ยงร่วมกันก่อนนะคะ วันนี้ทีมงานแม่ครัวเตรียมอาหารไว้มากมายเพื่อรองรับทุกท่านอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ รับรองทานครั้งเดียวอิ่มทั้งวันค่ะ…

สวัสดีทุกท่านค่ะ

………………..……………..

ตัวอย่างที่ 2

พระสงฆ์กลับก่อนพิธีเปิด

………………..……………..

พิธีกร….นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระฆังทอง ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสบตา สวยบาดใจ ตำแหน่งพนักงานบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบท ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทองให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบทในวันนี้ ท่านที่เคารพคะ ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้ค่ะ

กำหนด การจัดงานเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบท จังหวัดระฆังทอง ประจำปี  2555

วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  2555

เวลา  08.00 น. พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่จัดงาน

เวลา 08.30 น.  พระสงฆ์ที่รับนิมนต์เดินทางมาถึงและขึ้นนั่งบนอาสนะเรียบร้อย

เวลา 09.00 น.  นายถนัด  สอดส่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทอง ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

– ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรนำไหว้พระ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พิธีกรอาราธนาพระปะริต กล่าวชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

– ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

– ประธานในพิธีนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

– พระสงฆ์สวดอนุโมทนา

– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์(เสร็จพิธีเจ้าหน้าที่ส่งพระสงฆ์กลับวัด)

– ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทองกล่าวรายงาน

– ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน

– รับประทานอาหารร่วมกัน

ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทองได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้ว   (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์ ทุกคนยืนขึ้น เมื่อประธานนั่ง ทุกคนนั่งตาม เจ้าหน้าที่เสริบน้ำประธาน ประธานดื่มน้ำแล้ว)

พิธีกร….บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทอง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญค่ะ (ทุกคนยืนขึ้น ขณะประธานจุดธูปเทียนทุกคนประณมมือ ประธานกลับลงมายืนด้านล่าง)

(ประธานกลับที่แล้ว)

(ขั้นตอนต่อไปนี้อาจเชิญมัคนายกมาดำเนินการให้ก็ได้ ถ้าไม่ได้เชิญมาก็ให้พิธีกรดำเนินการเองทั้งหมด)

พิธีกร…ต่อไปนี้เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ถนนสายใหม่ และผู้สัญจรบนถนนสายนี้ รวมทั้งพวกเราทุกคนด้วย จึงขอให้ทุกท่านสงบนิ่ง ตั้งจิตอันเป็นกุศลและตั้งใจร่วมพิธี กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีลห้า และรับศีลพร้อมกัน  กราบพร้อมกัน 3 หนค่ะ   กราบ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ 1 หน)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ  (กราบ 1 หน)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ  (กราบ 1 หน)

กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะคะ….

-มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ทุติยัมปิ มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล)

พิธีกร (พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตตะมงคลทำนองสรภัญญะพร้อมกันนะคะ

-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

-กล่าวคำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะคะ…

..สะมันตา  จักกะวาเลสุ  อัตถะละ  คัจฉันตุ เทวะตา.

สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ สุนันตุ  สัขขะโมกขะทังฯ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเต  จันตะลิเข  

วิมาเน  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต.  ภุมมา  จายันตุเทวา                          

ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ  นาคา

ติฏฐันตา  สันติเกยัง   มุนิวะระวะจะนัง   

สาธะโว  เม  สุนันตุ.   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ  ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  อะยัมภะทันตาฯ

(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระปะริตตะมงคลจนจบ)

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงสิ่งของถวายพระที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยค่ะ

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะคะ  …กราบสามหนค่ะ….ว่าตามดิฉันนะคะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสีละวันตัสสะ  โอโนชะยามะ สาธุโนภันเต  ภิกขุสีละวันโต  อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ  ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และแก่ญาติทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้น ตลอดกาลนานเทอญฯ

พิธีกร…เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทอง ประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการกรมทางหลวงจังหวัดระฆังทอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดระฆังทอง และท่านที่เคารพรวมทั้งหมดเก้าท่านนำปิ่นโตอาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าทุกรูปด้วยค่ะ

พิธีกร…เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรค่ะ

พิธีกร…เชิญทุกท่านรับการประพรมน้ำพุทธมนต์จากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

(หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งพระสงฆ์กลับวัด)

พิธีกร…ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทอง กล่าวรายงานค่ะ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทอง กล่าวรายงานดังนี้….

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สะดิ้ง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระฆังทอง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายทองใส  สุดถนน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทอง รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทองได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบทในครั้งนี้ กระผมขอกล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทองโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ทางหลวงชนบทสายที่  1234 เชื่อมระหว่างจังหวัดระฆังทองกับอำเภอแม่ระฆังเงิน ผิวจราจรลาดยางมะตอยกว้าง  10 เมตร ความยาว 42 กิโลเมตร

2. งบประมาณในการก่อสร้าง  80 ล้านบาท

3. ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัททำใจ

4. บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนทุกรายการและได้ทำการส่งมอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางไปมาติดต่อค้าขายระหว่างกัน

ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ระฆังทองที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระฆังทอง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างอบอุ่น

หากการจัดงานครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

จึงกราบเรียนรายงานเพื่อทราบ

นายทองแท่ง  ทำทันที

ผู้อำนวยการสำนักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทอง

ท่านประธานในพิธีกล่าวสัมโมทะนียะกะถา…

เรียน  ผู้อำนวยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระฆังทอง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายส่องกล้อง  มองบางมุม ผู้ว่าราชการจังหวัดระฆังทองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทและกล่าวเปิดงานเนื่องในพิธีเปิดถนนสายกรมทางหลวงชนบทในครั้งนี้

ฟังจากรายงานที่ท่านผู้อำนวยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทองได้กล่าวรายงานจบไปแล้วนั้น คงทำให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ได้ดีใจร่วมกันว่า เรามีทางหลวงชนบทสาย 1234 เชื่อมระหว่างจังหวัดระฆังทองกับอำเภอแม่ระฆังเงินแล้วจริง ๆ เราไม่ได้ฝันไป ก็หวังว่า ต่อไปนี้เราสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอแม่ระฆังเงินได้เร็วขึ้น 2 เท่า เพราะไม่ต้องเดินทางอ้อมไปอำเภอระฆังหินเหมือนเมื่อก่อน

ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนสายนี้ และหวังว่าจังหวัดระฆังทองของเราจะต้องได้รับงบประมาณสร้างถนนสายใหม่ต่อไปไม่หยุดยั้งด้วยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกเช่นเคย

ขอขอบคุณผู้อำนวยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทองที่กรุณาเชิญผมมาเป็นประธานเปิดงาน ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระฆังทอง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น

ขออำนาจคุณพระ ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างถนนสายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  และขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางนี้จงได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

บัดนี้ได้ เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดทางหลวงชนบทสาย 1234 เชื่อมระหว่างจังหวัดระฆังทองกับอำเภอระฆังเงิน ของกรมทางหลวงชนบทจังหวัดระฆังทอง ณ บัดนี้

พิธีกร…เรียนเชิญท่านประธานตัดริบบิ้นเปิดแพรคลุมป้ายทางหลวงชนบทสาย 1234 ด้วยค่ะ เรียนเชิญทุกท่านติดตามท่านประธานไปเป็นเกียรติด้วยค่ะ…………เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเตรียมจุดพลุด้วยนะคะ….จุดแล้ว….พลุขึ้นสูงและดังกึกก้องมาก  ทำนายว่าเมื่อเปิดใช้ทางหลวงชนบทสาย 1234 แล้ว จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปอำเภอแม่ระฆังเงินอย่างแน่นอน ฟันธง….ท่านที่เคารพทุกท่านคะ ถ้าไม่มีธุระรีบร้อนที่อื่นอยู่ทานอาหารด้วยกันนะคะ   วันนี้แม่ครัวของเราอยากโชว์ฝีมือทำกับข้าวมากเป็นพิเศษค่ะ  บัดนี้อาหารทุกอย่างวางบนโต๊ะพร้อมแล้วค่ะ  เรียนเชิญทุกท่านนะคะ  ………….สวัสดีค่ะ

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

4 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานเปิดถนน

  1. ไม่ทราบจะขอบคุณครูอย่างไรดี ที่กรุณานำตัวอย่างงานพิธีกรมาให้ได้อ่าน
    ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

    • เพียงเข้ามาอ่านเว็บพ่อครูดอทคอมก็ดีใจมากแล้ว จึงไม่ต้องขอบคุณอะไรอีก เราต่างขอบคุณกันเนาะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *