สคริปต์พิธีกรกล่าวนำรายการ

เขียนตามคำขอ ปรับแต่งใช้ตามเหมาะสมนะครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

พิธีกรกล่าวนำรายการ…..

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยป้าคำสอน คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง  สวัสดี พี่ ๆ และเพื่อนทุกคน

ดิฉัน นางสาวมาลี  มะลิลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะภาษาไทยได้รับมอบหมายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยป้าคำสอนให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรกล่าวนำรายการในงาน ป้าคำสอน ก้าวไกล ร่วมใจสัมพันธ์ ในวันนี้  ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้ง วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันดังนี้
1. เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น จำนวน 1,000  คนโดยประมาณ พร้อมผู้มีเกียรติ
2. เพื่อร่วมฉลองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยป้าคำสอน ครบรอบ 1ล้านปี
3.เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อการระดมทุนจัดตั้ง “มูลนิธิศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยป้าคำสอน”
5. เพื่อกระตุ้นให้ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมรักษ์และสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย

กำหนดการมีดังต่อไปนี้
1. พิธีกรกล่าวนำรายการ
2. ประธานคณะกรรมาการจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
3. ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยและเปิดงาน
4. พิธีกรแนะนำคณะกรรมการจัดงาน และร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน
5. พิธีกรเชิญประธานเปิดฟลอร์ และเชิญชมการแสดง รำไทย
6. ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น
7. การแสดงแฟชั่นโชว์กิตติมศักดิ์ “สืบสานฝ้าย ไหม รวมใจ ปส”
8. ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 คนและประกาศ”ขวัญใจป้าคำสอน”
9. ประกาศยอดเงินบริจาค
10. พิธีการ ก่อนปิดงาน
11. ประธานกล่าวปิดงาน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค่ะ

(เมื่อประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และประธานในพิธีกล่าวปราศรัยและเปิดงานจบแล้ว)

พิธีกรกล่าวนำรายการ…….ลำดับต่อไปดิฉันขอแนะนำคณะกรรมการจัดงานให้ท่านที่เคารพได้รับทราบ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการจัดงาน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดงานทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะ…….เพื่อให้การแนะนำตัวกระชับเหมาะสมกับเวลา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านแนะนำตัวเองตามลำดับ ขอเรียนเชิญท่านประธานแนะนำตัวเองเป็นคนแรกค่ะ……..

(เมื่อกิจกรรมแนะนำตัวเองของคณะกรรมการจบแล้ว)

พิธีกรกล่าวนำรายการ…….ลำดับต่อไปเป็นการร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน จึงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านยืนขึ้นร่วมร้องเพลงประจำสถาบันของเรา ฝ่ายเวทีเปิดเพลงประจำสถาบันของเราค่ะ

(เมื่อกิจกรรมร่วมร้องเพลงประจำสถาบันจบแล้ว)

พิธีกรกล่าวนำรายการ…….ลำดับต่อไปเป็นการเปิดฟลอรำวงไทย ดนตรีพร้อม บรรเลง 3 เพลงรวดนะคะ ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกับคุณนายให้เกียรติรำวงนำด้วยค่ะ  เรียนเชิญทุกท่านจับคู่ออกมารำวงม่วนชื่นโฮแซวด้วยกันนะคะ เชิญค่ะ

(เมื่อกิจกรรมเปิดฟลอรำวงจบแล้ว)

พิธีกรกล่าวนำรายการ…….ลำดับต่อไปเป็นการแสดงรำไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากคณะนาฏศิลป์ ชื่อการแสดงว่า  รำเชิญขวัญ  ผู้แสดงประกอบด้วย

1.นางสาวสุดารัตน์ ยิ้มละมัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 1

2. นางสาวสุดาดวง  ยิ้มละเมอ  นักศึกษาชั้นปีที่  1

3. นางสาวสุดาดอย  ยิ้มสดสวย นักศึกษาชั้นปีที่  2

4.นางสาวสวยสุดา  ยิ้มสดใส  นักศึกษาชั้นปีที่  2

5. นางสาวสุดาทิพย์  สวยบางวัน  นักศึกษาชั้นปีที่  3

6. นางสาวดอกรัก สวยทุกวัน  นักศึกษาชั้นปีที่  3

7. นางสาวดอกไม้  สวยบางคราว  นักศึกษาชั้นปีที่  4

8. นางสาวดอกเกษ  สวยทั้งปี  นักศึกษาชั้นปีที่  4

9. นางสาวดอกบัว  สวยตอนบ่าย  นักศึกษาชั้นปีที่  4

และ10. นางสาวมะลิลา  สวยตอนเช้า  นักศึกษาชั้นปีที่  4

ฝึกสอนโดยท่านอาจารย์รัตติกาล  สวยนิรันดร์ เชิญรับชมรับฟังได้ค่ะ
(เมื่อกิจกรรมแสดงรำไทยจบแล้ว)

พิธีกรกล่าวนำรายการ…….ลำดับต่อไปเป็นการประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพแล้วช่วยเหลือสังคมและกลับมาช่วยเหลือสถาบันของเรา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยป้าคำสอนของเราได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกและมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบและเชิญท่านมารับโล่รางวัล ซึ่งท่านได้ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมงานในวันนี้จำนวน  10  ท่าน ดังนี้

1. คุณสมบัติ  กองทอง

2. คุณสมบูรณ์  กองเงิน

3. คุณสมดี  กองแก้ว

4. คุณสมบูรณ์  กองทรัพย์

5. คุณสมนึก  กองเพล

6. คุณบุหงา  ทุ่มเทอง

7. คุณบุหงัน  ทองทุ่มเท

8. คุณบุหลัน  ทองเททุ่ม

9. คุณทองอร่าม  เททุ่มทอง

และ 10. คุณทองห้อย  ทองขอมา …..

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญประธานในพิธี ศาสตราจารย์ด๊อกเต้อ อุดม  มั่งมีเงิน เป็นผู้มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแก่นขามประจำปีการศึกษา  2554  เรียนเชิญบนเวทีค่ะ ……. และขอเรียนเชิญศิษย์เก่าดีเด่น

คุณสมบัติ  กองทอง  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากท่านอธิการบดีของเราค่ะ ..ซวด ๆ ค่ะ

เรียนเชิญ คุณสมบูรณ์  กองเงิน  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

เรียนเชิญ คุณสมดี  กองแก้ว  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

เรียนเชิญ คุณสมบูรณ์  กองทรัพย์  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

เรียนเชิญ คุณสมนึก  กองเพล  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

ลำดับต่อไปเรียนเชิญ คุณบุหงา  ทุ่มเททอง  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

เรียนเชิญ คุณบุหงัน  ทองทุ่มเท  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

เรียนเชิญ  คุณบุหลัน  เททุ่มทอง  รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

เรียนเชิญ คุณทองอร่าม  เททองทุ่ม รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ

และสุดท้าย เรียนเชิญ คุณทองห้อย  ทองยืมมา รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากท่านอธิการบดีของเราค่ะ ..ซวด ๆ ค่ะ

(ข้อ 7 และข้อ 8 เป็นหน้าที่ของพิธีกรคู่)

9. พิธีกรกล่าวนำรายการ…….การจัดงานป้าคำสอน ก้าวไกล ร่วมใจสัมพันธ์ ครั้งนี้มีขึ้นและสำเร็จด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากท่านอธิการบดี คณาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และนิสิตนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง  และที่สำคัญยิ่งคือเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านร่วมกันบริจาค ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รศ.ปราณี มั่งมีเงิน  10,000  บาท

2. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศาสตราจารย์ ดร.อุดร มีเงินมั่ง  พร้อมครอบครัว  5,000  บาท

3. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  เงินมั่งมี  5,000 บาท

4. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  มีมั่งเงิน  พร้อมครอบครัว  5,000 บาท

5. ศาสตราจารย์ ดร.อเนก  รวยไม่เลิก  พร้อมครอบครัว  5,000 บาท

6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  เลิกไม่รวย  พร้อมครอบครัว  5,000 บาท

7. รองศาสตราจารย์ ดร.อรชร  เงินไหลนอง  พร้อมครอบครัว  5,000 บาท

8. อาจารย์ ดร.อมรา  ทองไหลมา  พร้อมครอบครัว  2,000 บาท

9. อาจารย์ ดร.อมรินทร์  เงินเต็มห้อง  พร้อมครอบครัว  2,000 บาท

10. อาจารย์อมร  ทองเต็มบ้าน  พร้อมครอบครัว  2,000 บาท

รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  46,000  บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละและร่วมกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง  การเมืองให้รุ่งโรจน์ ผลประโยชน์ให้หลั่งมา  สุขสันต์หรรษาร่ำรวยไม่เลิกราตลอดไป  เทอญ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านรองประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ด๊อกเต้อร์ อุดร มีเงินมั่ง กล่าวปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

ศาสตราจารย์ ด๊อกเต้อร์ อุดร มีเงินมั่ง  กล่าวปิดงาน……

จบบริบูรณ์
^ต้องพูดตามสคริปให้ได้อย่างคล่องแคล่ว จึงควรท่องจำบทให้ได้ ต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง นั่ง ยืนเดินและมองกวาดสายตาทั่วห้องประชุมอย่างมั่นใจไม่เคอะเขิน พูดชัดถ้อยชัดคำ  และที่สำคัญคือปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานด้วยการตัดต่อแต่งเติมเสริมอีกทีครับ^

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

11 thoughts on “สคริปต์พิธีกรกล่าวนำรายการ

 1. พ่อครูคะดิฉันขอความรู้เพิ่มเติมเรื่องการพูด เมื่อต้องการทำอะไร หรือเชิญใครก็ตาม กับคำพูดที่ว่า”..ใคร่ขอเรียนเชิญ..” “..ใคร่ขอแนะนำ..”
  “..ใคร่ ..อื่นๆ..มากมาย” ตามที่เคยได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำมาบอกว่าเป็นการใช้คำเฝือ คำฟุ่มเฟือย คำไม่เหมาะสม คำผิดประเภท ซึ่งก็มาวิเคราะห์ดูก็เป็นเช่นนั้นจริง จึงไม่เคยใช้เลย ก็มันเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในงาน ในพิธีการ เมื่อต้องปฏิบัติ ก็ขอเชิญ ขอเรียนเชิญ ขอแนะนำ หรือขอ..อื่นๆ..ได้เลย ไม่ต้อง ใคร่..ก็ไดความหมายสมบูรณืแล้ว ไม่น่าเกลียดด้วย ขอขอบคุณสำหรับการชี้แนะ ขอบคุณค่ะ

 2. คุณ Jindaporn ครับ
  ขอบคุณที่ชี้แนะ พ่อครูกลับมาอ่านสคริปต์ต่าง ๆ ที่เขียนไปแล้วพบข้อบกพร่องตั้งมากมายหลายที่ ต้องตามแก้ไขจนเหนื่อย นี่ถ้าคุณจินดาภรณ์ไม่ทักท้วงคงเป็นบาปไปอีกนานที่ถ่ายทอดสิ่งผิด ๆ ให้แก่ลูกหลาน ขอบคุณอีกครั้งครับ สวัสดีครับ

  • คุณโบว์ ครับ
   ไม่ได้เขียนไว้ครับ แต่ไม่น่าจะยาก เพียงแต่คุณโบว์ปรับแก้สคริปต์พิธีกรกล่าวนำรายการให้ตรงกับที่เราต้องการเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *