สคริปต์พิธีกรงานมอบทุนการศึกษา

เขียนตามคำขอของคุณอรุณวตรี  พี่น้องสามารถนำไปปรับใช้ตามเหมาะสมครับ 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………

พิธีกรเดี่ยว

……………………………

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียน ที่น่ารักทุกคน

ดิฉัน นางสาวอรุณวตรี  สวยบางวัน ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังเมา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา นางสาวมาลี  สวยบาดตาให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการศึกษา  2554 ในวันนี  ก่อนที่จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ดิฉันขอแจ้งกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันดังนี้

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม  2556

เวลา 10.00 น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรย  ไหว้พระสวดมนต์

เวลา  10.30 น.  ประธานกล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงาน

เวลา  11.00  น.  ผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา

เวลา  12.00 น.  ประธานกล่าวปิดงาน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรย ขอเรียนเชิญค่ะ  (ทุกคนยืนประนมมือ )

พิธีกร…ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะคะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ

พิธีกร…เรียนเชิญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลา  สวยบาดใจ กล่าวรายงานค่ะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา……

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา ผูู้มีจิตศรัทธา  และท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาวมาลา  สวยบาดใจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา  ขอเรียนรายงานการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2556 ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาได้รับทราบดังนี้

ในปีการศึกษา  2556 นี้   มีผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานได้แจ้ง ความจำนงจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านวังเมา จำนวน  6  ท่าน ดังนี้

1. คุณพ่อขุนริน  สุราวอด  กำนันตำบลวังเมา  1,000  บาท

2. คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา  1,000  บาท

3. คุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  พ่อค้าวัว  1,000  บาท

4. คุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  1,000  บาท

5. คุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย    1,000  บาท

6.  คุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  1,000  บาท

โรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน  12  คน แยกเป็นทุนเรียนดีชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวม 6 ทุน  และทุนเรียนดีแต่ยากจนชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท  รวม 6 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น  6,000  บาท เท่ากับจำนวนเงินที่มีผู้แจ้งความจำนงไว้

จึงกราบเรียนรายงานให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางสาวมาลา  สวยบาดใจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา

พิธีกร…เรียนเชิญท่านประธานกล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงานค่ะ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา…

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา กำนันตำบลวังเมา และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

ดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน  และเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2556  ในวันนี้  ฟังจากการรายงานของรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา  ทำให้ทราบว่า

ในปีการศึกษา  2556 นี้   มีผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานได้แจ้ง ความจำนงจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านวังเมา จำนวน  6  ท่าน ได้แก่  ขุนริน  สุราวอด  กำนันตำบลวังเมา  1,000  บาท   คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา  1,000  บาท   คุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท    1,000  บาท   คุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  1,000  บาท    คุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย    1,000  บาท และ คุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  1,000  บาท

ในนามของโรงเรียนบ้านวังเมา ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  ที่กรุณาเสียสละเงินทองเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกหลานโรงเรียนบ้านวังเมาเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2554 ณ บัดนี้

พิธีกร……ท่านที่เคารพคะ ปีการศึกษานี้มีผู้จิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานได้แจ้ง ความจำนงจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของเรา จำนวน  6  ท่าน ดังที่ได้กราบเรียนให้ทราบไปแล้ว    โรงเรียน ได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน  12  คน แยกเป็นทุนเรียนดีชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวม 6 ทุน  และทุนเรียนดีแต่ยากจนชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท  รวม 6 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น  6,000  บาท เท่ากับจำนวนเงินที่มีผู้แจ้งความจำนงไว้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ตั้งใจให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของเราทุกท่าน  ขึ้นมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน โชว์ให้ที่ประชุมได้เห็นตัวจริงเสียงจริงบนเวทีด้านหน้าด้วยค่ะ  พวกเราซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ  อันดับแรกเป็นมอบมอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีค่ะ

ลำดับที่ 1   เด็กหญิง ดารา  ดาวค้างฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ขึ้นมารับทุนเรียนดีจากท่านกำนัน ขุนริน  สุราวอด  ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ….ขอบคุณค่ะ

ลำดับที่ 2   เด็กชายดันดารา   ดาวเต็มฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับทุนการศึกษาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  เชิญค่ะ

ลำดับที่ 3   เด็กหญิงสดใส  เสื้อหลากสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  เชิญค่ะ

ลำดับที่ 4   เด็กหญิงดาราดัน  เสื้อสีสวย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  เชิญค่ะ..

ลำดับที่ 5   เด็กชายเด่นดัง  เสื้อสองสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย  เชิญค่ะ ..

ลำดับที่ 6   เด็กหญิงอิงอร   แม่สอนมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับทุนการศึกษาจากคุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  เชิญค่ะ  ..ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ  …ขอบคุณค่ะ

ลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนเรียนดีแต่ยากจนค่ะ

ลำดับที่ 1   เด็กหญิงทนทาน  ดาวเคียงเดือน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากท่านกำนัน ขุนริน  สุราวอด  ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ…..ขอบคุณค่ะ

ลำดับ ที่ 2   เด็กชายทนโท่   ทำมาดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  เชิญค่ะ

ลำดับที่ 3   เด็กหญิงทำใจ  สายทุกวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนจากคุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  เชิญค่ะ.

ลำดับ ที่ 4   เด็กหญิงมาสาย  เช้าบางวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  จากคุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  เชิญค่ะ

ลำดับที่ 5   เด็กชายมาเช้า  ไม่เข้าห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากคุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย  เชิญค่ะ

และลำดับที่ 6   เด็กหญิงเรียนดี  จำไม่แม่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนจากคุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  เชิญค่ะ  ..ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ

ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2556 กล่าวปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

ผอ.มาลี  สวยบาดตา…

เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ   ที่เคารพรักทุกท่าน   สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

ดิฉัน มาลี  สวยบาดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการ ศึกษา  2554 ในวันนี้ ดิฉันรู้สึกภูมิใจ ดีใจ ประทับใจและอบอุ่นใจในการเสียสละของท่านผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ในนามของคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2554 ณ บัดนี้

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านอยู่รับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันนะคะ  เชิญทุกท่านที่โรงอาหารค่ะ   ….สวัสดีค่ะ

 จบบริบูรณ์

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

5 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานมอบทุนการศึกษา

    • คุณสายสมร ครับ
      ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ชื่อสายสมรทายว่าเป็นครูสาวสวยน่ารักอย่างแน่นอน สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *