สคริปต์พิธีกรนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

 ดัดแปลงแต่งเติมเสริมเองนะครับ

Script for welcome the Committee on Standards and Quality Assessment Triple A Company Plc

สคริปต์กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา บริษัท ทริปเปิ้ลเอ จำกัดมหาชน

……………………………………………..

On the first day in the morning

……………………………………………………..

Speaker(พิธีกร)….Respectfully The Sheriff Charoen Sin, the Committee on Standards  Quality Assessment Company Plc and the great honors.

My name is Prapassara  ponpan.  I am a student in the 6/1 grade of Anuban Charoen Sin school.  On behalf of the teachers and students of Anuban Charoen Sin school, We welcome with great pleasure the Board of Standards and Quality Assessment. To inspect the quality education of Anuban Charoen Sin school, Between 23 to 25 January 2013.

On this opportunity, I would like to invite the President of the Board of Education faculty, teachers and Student Council President to welcome the visitors …… Thanks.

(หลังจากผูกผ้าขาวม้าและมอบช่อดอกไม้แล้ว)

Speaker(พิธีกร)….Respectfully invited Mr Weerapong Buranasin, The Sheriff Charoen Sin to Introduced  Charoen Sin District and welcome the visitors.

(หลังจากนายอำเภอเจริญศิลป์กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์จบแล้ว)

Speaker(พิธีกร)….On this opportunity, I would like to invite the honors to watch the VTR on history activities and administration of Anuban Charoen Sin school.

(หลังจบ VTR แล้ว)

Speaker(พิธีกร)….The honors,  Our school is the first moral of the story telling, music and sports. May we have to show  รำสี่ภาค to Welcome the board of visitors.Training by มิสซิสสุกัญญา  ศรีระวรรณ . Please, enjoy the show now.

(หลังจบการแสดงแล้ว)………………………………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next …Annop  Tonglong, Student in Pra Thomsuksa 4/1, Anuban Charoen Sin  school, the winner of Gold Medal the morality tale from Primary Education Sakon Nakorn Area 2. Training by มิสซิสนภาพร  มูลสุวรรณ. Please, enjoy the morality tale now…

(End tale)……………………..

Speaker(พิธีกร)….Respectfully invited  the President of the Board of Directors to meet on the first visit and evaluate the school.

The End.

……………………………………………….

1. On the first day at noon

……………………………………………….

In the Canteen

The Speaker(พิธีกร)…Respectfully  the Committees,the teachers and the school boards.

My name is Kannika Kanchana Kanho. I am a student at Grade 6/1 , Anuban Charoen Sin school. I feel very proud and honored  to have been commissioned by the director of the school, Mr Sao Wongkra Chang, to be a speaker for lunch today.  So fresh and delicious lunch will be greater.  Please, enjoy  รำเบิ่งนครพนม Training by Mrs Sukanya Sri rawan.

The End………

 The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next …Please, watch the show Dance Troupe of elementary students, The show‘s name  โคกกระโดนซิตี้. Training by มิสซิสเกื้อกูล  พงษ์บรรณิสสร and  มิสซิสกุลนาถ  สาขามุละ. Enjoy the show now.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next ประภัสรา  โพนดันธ์, Student in Pra Thomsuksa 6/1, Anuban Charoen Sin  school, Gold Medal the morality tale from Primary Education Sakon Nakorn Area 2. Training by มิสซิส เพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต. Please, enjoy the morality tale now.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……That’s all….I hope that you would be very happy with  this lunch. Thank you very much and Good bye.

The End………

………………………………………………

On the second day at noon

……………………………………..

In the Canteen

The Speaker(พิธีกร)…Respectfully  the Committees,the teachers and the school boards.

My name is Suchanya  Kunno. I am a student at Grade 6/1 , Anuban Charoen Sin school. I feel very proud and honored  to have been commissioned by the director of the school, Mr Sao Wongkra Chang, to be a speaker for lunch today.  Please, enjoy the  show  รำอวยพรอ่อนหวาน Training by มีสซีส สุกัญญา  ศรีระวรรณ 

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next Please, watch the show Dance Troupe of elementary students, The show  ครูดีในดวงใจ    Training by มิสซิสเกื้อกูล  พงษ์บรรณิสสร and  มิสซิสกุลนาถ  สาขามุละ. Enjoy the show, Please.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next, Kannika  Kanchanakanho, Student in Pra Thomsuksa 6/1, Anuban Charoen Sin  school, Gold Medal from Sapphire Elementary Education Sakon Nakorn Area 2. She will show speech, My School. Training by มิสซิส เพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต. Please, Kannika  Kanchanakanho show speech.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next,กัญญารัตน์  ทองลอง and ภัทรจิตร  วิปัดทุม  Students  in Pra Thomsuksa 6/1, Anuban Charoen Sin  school, Gold Medal Asian Song from Sapphire Elementary Education Sakon Nakorn Area 2. They will show The ASEAN SONG. Training by  มิสเตอร์ กฤษดา  ไตรยขันธ์. Please, enjoy the show.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next….นัฏฐาพร  วงศ์กระจ่าง  Student in Pra Thomsuksa 3 Anuban Charoen Sin  school,  Please, enjoy the morality tale now… Training by มิสซิสนภาพร  มูลสุวรรณ

The End………

The Speaker(พิธีกร)……That’s all….I hope that you would be very happy with  this lunch.  Thank you very much and Good- bye.

THE END

………………………………………….……….

3. On the third day at noon

…………………………………………………..

In the Canteen

The Speaker(พิธีกร)…Respectfully  the Committees,the teachers and the honers.

My name is ปัณวริญ  กอทอง. I am a student at Grade 6/1 , Anuban Charoen Sin school. I feel very proud and honored  to have been commissioned by the director of the school, Mr Sao Wongkra Chang, to be a speaker for lunch today. Please, enjoy the  show  พระคุณที่สาม  from  the  students  in  Pratom 3.    Training by มิสซิส สุกัญญา  ศรีระวรรณ 

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank you …. Next  Please, watch the show Dance Troupe of elementary students, The show  สาวน้อยตะเกียงแก้ว    Training by มิสซิส  เกื้อกูล  พงษ์บรรณิสสร and  มิสซิส  กุลนาถ  สาขามุละ.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……..Thank  you.  Next…. ….Please, enjoy the band’s musical  instrument,  the students  in  Pratom  5  and  Pratom 6  from  Anuban  Charoensin School.  Training by มิสเตอร์ ทองพันธ์  ศิริหัตถ์.

The End………

The Speaker(พิธีกร)……That’s all….I hope that you would be very happy with lunch today.  Thank you very much and  Good- bye.

THE END

……………………….

Speaker(พิธีกร)….Respectfully The Sheriff Charoen Sin, the Committee on Standards  Quality Assessment Company Plc and the great honors.

คำอ่าน…รี้สเพ็คทฟูลลี่ เดอะ เชรียฟ เจริญ ศิลป์, เดอะ  คอมมิตที้ ออน แสตนดาร์ดส แอนด คัวลิที่ แอสเซสเม้นท คอมพานี พีแอลซี แอนด เดอะ เกร้ท ออนเน้อะส.

คำแปล…กราบเรียน  นายอำเภอเจริญศิลป์  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาบริษัท ทริปเปิ้ลเอ จำกัด มหาชน  และท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง

My name is Prapassara  ponpan.  I am a student in the 6/1 grade of Anuban Charoen Sin school.

คำอ่าน…มาย เนม อี้ส ประภัสรา  โพนพันธ์   ไอ แอม อะ สทิวเด้นท อิน เดอะ ซิ้กซ เฟิ้สท เกร้ด อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล

คำแปล…ดิฉันชื่อประภัสรา  โพนพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

On behalf of the teachers and students of Anuban Charoen Sin school, I welcome with great pleasure the Board of Standards and Quality Assessment. To inspect the quality education of Anuban Charoen Sin school, Between 23 to 25 January 2013.

คำอ่าน…ออน บีฮาฟ อ้อฟ เดอะ ทีชเช่อะส  แอนด สทิวเด้นทส อ้อฟ อนุบาล เจริญศิลป์ สคูล,  ไอ เวลคัม วิท เกร้ด พลีสเช่อะ เดอะ บอร์ด อ้อฟ แสตนดาร์ด แอนด คัวลิทิ แอสเซสเม้นท.  ทู อินสเป้คท เดอะ คัวลิทิ เอ้ดดุเคซั่น อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล, บีทวีน ทะเว็นตี้ทรี ทู ทะเว็นตี้ฟิฟท แจนอุเอรี่  ทู เธาซั่น เธอทีน.

คำแปล…ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ขอต้อนรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ระหว่างวันที่  23 – 25  มกราคม  2556 ด้วยความยินดียิ่ง

On this opportunity, I would like to invite the President of the Board of Education faculty, teachers and Student Council President to welcome the visitors …… Thanks.

คำอ่าน…ออน ธีส อ้อพพอททูนิทิ, ไอ แฮพ ทู อินไว้ท เดอะ เพรซิเด้นท อ้อฟ เดอะ บ้อด อ้อฟ เอ้ดยุเคซั่น แฟคคัลทิ, ทีชเช่อะส แอนด เดอะ สทิวเด้นท เคาซิล เพรซิเด้นท ทู เวลคัม เดอะ วิซิทเต่อะส…..แธ้งส.

คำแปล…โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณครู และประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ………………….ขอบคุณค่ะ

(หลังจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ตัวแทนคณะครูและประธานสภานักเรียนผูกผ้าขาวม้าและมอบช่อดอกไม้ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสร็จแล้ว)

Speaker(พิธีกร)….Respectfully invited Mr Weerapong Buranasin, The Sheriff Charoen Sin to Introduced  Charoen Sin District and welcome the visitors.

คำอ่าน…รี้สเป้คฟุลลิ อินไวทเท็ด มิสเตอร์ วีระพงษ์ บูรณะศิลป์ เดอะ เชรีฟฟ เจริญศิลป์ ทู อินโทรดิ้วซท เจริญศิลป์ ดีสทริคท แอนด เวลคัม เดอะ วิซิทเท่อร์ส.

คำแปล…กราบเรียนเชิญนายวีระพงษ์  บูรณะศิลป์ ท่านนายอำเภอเจริญศิลป์ กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ

(หลังจากนายอำเภอเจริญศิลป์กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์จบแล้ว)

Speaker(พิธีกร)….On this opportunity, I woud like to invite the honors to watch the VTR on history activities and administration of Anuban Charoen Sin school. …… thanks

คำอ่าน…ออน ดี้ส อ้อพพอททูนิทิ, ไอ วู้ด ไล้ค ทู อินไว้ทส เดอะ ออนเน่อะส ทู ว้อทช เดอะ วีทีอา ออน ฮิสทอริ แอ้คทิวิทิส แอนด แอ้ดมินิสเทรซั่น อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล………แธ้งคส.

คำแปล…โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านชมวีทีอาร์แนะนำประวัติ กิจกรรมและการบริหารงานของโรงเรียนเจริญศิลป์ค่ะ………ขอบคุณค่ะ

(หลังจบวีทีอาร์แล้ว)

Speaker(พิธีกร)….The honors,  Our school is the first moral of the story telling, music and sports. May we havet to show the Ram Uay porn to Welcome the board of visitors. Please, enjoy the show now.

คำอ่าน……เดอะ ออนเน่อะส, อาวเอ้อ สคูล อี้ส เดอะ เฟิ้สท มอรัล อ้อฟ เดอะ สตอรี่ เทลลิ่ง, มิวสิค แอนด สปอร์ตส. เม วี แฮฟ ทู โชว์ เดอะ รำ อวย พร ทู เวลคัม เดอะ บอร์ด อ้อฟ วิซิทเตอร์ส.  พลี้ส, เอ็นจอย เดอะ โชว์ นาว.

คำแปล…..ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ  ด้วยความเป็นที่ 1 ด้านการเล่านิทานคุณธรรม ดนตรี และกีฬา  ดิฉันใคร่ขออนุญาตนำเสนอการแสดงรำอวยพร เพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ  เชิญรับชมค่ะ

(หลังจบการแสดงแล้ว)

Speaker(พิธีกร)….Respectfully invited  the President of the Board of Directors to meet on the first visit and evaluate the school.

คำอ่าน…รี้สเพ็คฟูลลี่ อินไวทเท็ด เดอะ เพรซิเด็นท อ้อฟ เดอะ บอร์ด อ้อฟ ไดเร็กเตอร์ส ทู มีท ออน เดอะ เฟิ้สท วิซิท แอนด อีแวลุเอ้ท เดอะ สคูล.

คำแปล…เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ พบปะ แนะนำ ก่อนการตรวจเยี่ยมและการประเมินโรงเรียนค่ะ  ….ขอเรียนเชิญค่ะ

………………………………………….

2. On the second day of the visit.

……………………………………….

In the Canteen

The Speaker(พิธีกร)…Respectfully  the Committees,the teachers and the school boards.

My name is Kannika Kanchana Kanho. I am a student at Grade 6/1 , Anuban Charoen Sin school. I feel very proud and honored  to have been commissioned by the director of the school, Mr Sao Wongkra Chang, to be a speaker for lunch today.  So fresh and delicious lunch will be three times greater.  Please, enjoy the series of four dances or รำสี่ภาค  ……The show consists of.

. ………………………………………….. …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Training by Mrs Sukanya Sri rawan.   Please, enjoy the show by now.

(The end).

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next … Prapassara  Ponpan, Student in Pra Thomsuksa 6/1, Anuban Charoen Sin  school, the morality tale, Gold Medal, Sapphire Elementary Education Sakon Nakorn Area 2.  She will tell us about morality tale. Please, enjoy the morality tale by now…

(End tale).

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next … ………………….., Student in Pra Thomsuksa 6/1, Anuban Charoen Sin  school,  The Moral order of the tales, winners of the Sapphire Elementary Education  Sakon Nakorn Area 2.  She will tell us the Moral order of the tale. Please, enjoy to it by now.

(End tale)

The Speaker(พิธีกร)……That’s all….I hope that you would be very happy with  this lunch , thank you very much and Good by.

THE END

………………………………………….

(คำแปล)

2. วันที่สองของการตรวจเยี่ยม

………………………………………..

ที่โรงอาหาร

พิธีกร………….กราบเรียน  คณะกรรมการประเมินภายนอก คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน ชื่อเด็กหญิงกรรณิกา  กาญจนกัณโห  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ดิฉันรู้สึกดีใจ ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เสาร์  วงศ์กระจ่าง ให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้  เพื่อเสริมบรรยากาศให้อาหารกลางวันอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้น โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์จึงได้จัดรำสี่ภาคมาแสดงให้ท่านได้ชม  ผู้แสดงประกอบด้วย

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

ฝึกสอนโดยคุณครูสุกัญญา  ศรีระวรรณ

เชิญรับชมรับฟังได้ค่ะ

(การแสดงจบแล้ว)

พิธีกร….ขอบพระคุณที่กรุณาปรบมือให้กำลังใจค่ะ …ลำดับต่อไปเป็นการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 โดยเด็กหญิงประภัสรา  โพนพันธ์  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  เชิญรับชมรับฟังค่ะ

(เล่านิทานจบแล้ว)

พิธีกร….ขอบพระคุณที่กรุณาซวด ๆให้กำลังใจค่ะ …ลำดับต่อไปเป็นการเล่านิทานคุณธรรมรางวัลชนะเลิศของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 2 โดยเด็กหญิง……………………………  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ………….โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  เชิญรับชมรับฟังค่ะ

(เล่านิทานจบแล้ว)

พิธีกร……….ขอบพระคุณที่กรุณาซวด ๆ ให้กำลังใจค่ะ …และการแสดงเพิ่มรสชาติอาหารมื้อกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ก็จบลงเพียงเท่านี้  ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันค่ะ  ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  สวัสดีค่ะ

จบบริบูรณ์

………………………………………….

2. On the second day of the visit.

……………………………………….

In the Canteen

The Speaker(พิธีกร)…Respectfully  the Committees, the teachers and the school boards.

…..รีสเพคฟูลลี่ เดอะ คัมมิตทีส, เดอะ ทีเชอร์ส แอนด เดอะ สคูล บอร์ดส.

My name is  Kannika Kanchana Kanho.

มาย เนม อี้ส กันนิกา กาญจนะกัณโห

I am a student at Grade 6/1 , Anuban Charoen Sin school.

ไอ แอม อะ สทิวเด็นท แอ้ท เกร้ด ซิกซ เฟิ้สท อนุบาล เจริญศิลป์ สคูล.

I feel very proud and honored  to have been commissioned by the director of the school, Mr Sao Wongkra Chang, to be a speaker  for lunch today.

ไอ ฟีล เฟรี่ พราวด แอนด ออนเนอะร์ท ทู แฮฟว บีน คอมมิสซั่นท บาย เดอะ ไดเร็คเตอร์ อ้อฟ เดอะ สคูล, มิสเตอร์ เสาร์ วงศ์กระจ่าง,  ทู บี อะ สปี้กเก้อร์ ฟอร์ ลั้นซ ทูเดย์.

  So fresh and delicious lunch will be three times greater. 

โซ เฟร้ช แอนด ดิลิเชียส ลั้นช วิลล บี ธรี ไทม์ส กรี้ตเตอร์.

Please, enjoy the series of four dances or รำสี่ภาค  ……The show consists of.

พลี้ส, เอ็นจอย เดอะ ซีรี่ส อ้อฟ โฟ แด้นซ ออ รำสี่ภาค…….เดอะ โชว์ คอนซิสทส อ้อฟ…..

. ………………………………………….. …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Training by Mrs Sukanya Sri rawan.   Please, enjoy the show by now.

เทรนนิ้ง บาย มิสซิส สุกัญญา  ศรีระวรรณ…..พลี้ส เอ็นจอย เดอะ โชว์ บาย นาว……

(The end).

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next … Prapassara  Ponpan, Student in Pra Thomsuksa 6/1,

………………..แธง คิว…เน็กซท…ประภัสรา  โพนพัน, สทิวเด็นท อิน ประถมศึกษา ซิกซ เฟิ้สท.

Anuban Charoen Sin  school, the morality tale, Gold Medal, Sapphire Elementary Education Sakon Nakorn Area 2. 

อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล, เดอะ มอรัลลิทิ เทล, โกล เมดัล, ซัพพายเอ้อ อีเลเม้นทะลี่ เอ้ดยุเคซั่น สกลนคร แอเรีย ทู.

She will tell us about morality tale. Please, enjoy the morality tale by now…

ชี วิลล เทลล อั้ส อะเบ้าท มอรัลลิทิ เทล.  พลี้ส, เอ็นจอย เดอะ มอรัลลิทิ เทล บาย นาว…

(End tale).

The Speaker(พิธีกร)……..Thank You …. Next …………………….., Student in Pra Thomsuksa 6/1, Anuban Charoen Sin  school, 

……………..แธง คิว …….เน็กซท………..(ชื่อนักเรียน)…….,สทิวเด็นท อิน ประถมศึกษา ซิกซ เฟิ้สท, อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล,

The Moral order of the tales, winner of the Sapphire Elementary Education  Sakon Nakorn Area 2.

เดอะ มอรัล ออเด้อร์ อ้อฟ เดอะ เทลส, วินเน่อร์ อ้อฟ เดอะ ซัพพายเอ้อ อีเลเม้นทะลี่ เอ้ดยุเคชั่น สกล นคร แอเรีย ทู.

  She will tell us the Moral order of the tale. Please, enjoy to it by now.

ชี วิลล เทลล อั้ส เดอะ มอรัล ออเด้อร์ อ้อฟ เดอะ เทล. พลีส, เอ็นจอย ทู อิท บาย นาว.

(End tale)

The Speaker(พิธีกร)……That’s all….I hope that you would be very happy with  this lunch.

…………..แด้ท,สะ ออล. ….ไอ โฮพ แด้ท ยู วู้ด บี เฟรี่ แฮพพิ วิธ ดี้ส ลั่นช.

Thank you very much and Good by.

แธง คิว เฟรี่ มัช แอนด กู้ด บาย.

THE END

………………………………………………………………………..

คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจงานของโรงเรียน

Welcome to the board at the school.

……………………………………………………………………

The Board of Directors at the school.

คำอ่าน ; เธอะ บอร์ด อ้อฟ ไดแร็กเท้อร์ส แอ้ท เธอะ สคูล.

คำแปล ; เรียนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกท่าน

 

On behalf of the Big Bamboo withaya school.

คำอ่าน ; ออน บีฮาฟ อ้อฟ เธอะ บิ้ก แบมบู วิทยา สคูล.

คำแปล ; ในนามของโรงเรียนบิ้กแบมบูวิทยา

 

We welcome all of you with great pleasure.

คำอ่าน ; วี เวลคัม ออล อ้อฟ ยู วิท เกร้ท พลี้ชเช่อะ.

คำแปล ; เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

First of all I would like to introduce my school as follows.

คำอ่าน ; เฟิ้สท อ้อฟ ออล ไอ วู้ด ไล้ค ทู อินโทรดิ้ว มาย สคูล แอ้ส ฟอลโลว์ส.

คำแปล ; ก่อนอื่น ดิฉันใคร่ขอแนะนำโรงเรียนของดิฉันให้ท่านทราบดังนี้

 

1. There are 10 toilets rooms behind the school building. 

คำอ่าน ; นัมเบอร์วัน. แธร์ อาร์ เท็น ทอยเล็ตส รูมส บีฮายด เธอะ สคูล บิลดิ้ง

คำแปล ; ข้อหนึ่ง ; มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้องอยู่ด้านหลังอาคารเรียน

 

2. There are twenty-one teachers, four hundred and fifty-four students.

คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู. แธร์ อาร์ ทะเว็นตี้-วัน ทีชเช่อะส, โฟ ฮันเดร็ดส แอนด ฟิ้ฟที้ โฟ สทิวเด้นทส.

คำแปล ; ข้อ สอง มีครู 21 คน นักเรียน 454 คน 

 

And there are many learning sources at my school, for example :

คำอ่าน ; แอนด แธร์ อาร์ แมนี่ เลินนิ่ง ซอสเซ้สส แอ้ท มาย สคูล ฟอร์ เอ๊กแซมเปิ้ล.

คำแปล ; และมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

 

2.1  A library, where the students can read in their spare time.

คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท วัน. อะ ไลบรารี่ ; แว เธอะ สทิวเด็นทส แคน รี้ด อิน แธร์ สแปร์ ไทม.

คำแปล ; ข้อสองจุดหนึ่ง. ห้องสมุด สำหรับให้นักเรียนได้เข้ามาอ่านในเวลาว่าง

 

2.2 A science lab; A room for students to scientific research.

คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท ทู. อะ ไซแอ้นซ แล็บ ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู ไซแอ้นทิฟิก ริเสิ้ทซ.

คำแปล ; ข้อสองจุดสอง. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสำหรับให้นักเรียนได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

2.3 A language lab; A room for students to practice the English language.

คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท ธรี.อะ แลงเกว้จ แล็บ ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู แพร็คทิซ ดิ อิงลิช แลงเกว้จ.

คำแปล ; ข้อสองจุดสาม. ห้องปฏิบัติการทางภาษา; ห้องสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

2.4 A computer room; A room for students to practice using the computer.

คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท โฟ. อะ คอมพิวเท่อร์ รูม ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู แพร็คทิซ ยู้ซซิ่ง เธอะ คอมพิวเท่อร์.

คำแปล ; ข้อสองจุดสี่. ห้องคอมพิวเต้อร์ คือห้องสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกหัดการใช้คอมพิวเต้อร์

 

Even though my school is not beautiful.

คำอ่าน ; อีฟเว้นท โธร มาย สคูล อี้ส น้อท บิวตี้ฟูล.

คำแปล ;ถึงแม้ว่าโรงเรียนของฉันจะไม่สวยงาม.

 

But my school is clean.

คำอ่าน ; บั้ท มาย สคูล อี้ส คลีน.

คำแปล ; แต่โรงเรียนของฉันสะอาด.

 

We woud like to learn every day.

คำอ่าน ; วี วู้ด ไล้ค ทู เลิน เอ้ฟเฟรี่ เดย์.

คำแปล ; พวกเราอยากมาเรียนทุกวัน.

 

Because the teachers are  kind and  teach very fun.

คำอ่าน ; บิคอส เธอะ ทีชเช่อร์ส อาร์  คายด แอนด ทีช เฟรี่ ฟัน.

คำแปล ; เพราะว่าคุณครูใจดีและสอนสนุกมาก ๆ.

 

Please, you work and live here happily.

คำอ่าน ; พลี้ส ยู เวิค แอนด ลี้ฟ แฮพพี้ลิ่.

คำแปล ; ขอให้ท่านทำงานและอยู่ทีนี่อย่างมีความสุข.

 

We welcome all of you with great pleasure.

คำอ่าน ; วี เวลคัม ออล อ้อฟ ยู วิท เกร้ท พลี้ชเช่อะ.

คำแปล ; เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

Thank you very much.

คำอ่าน ; แธ็งคิว เฟรี่ มัช.

คำแปล ; ขอบพระคุณมากคะ.

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

15 thoughts on “สคริปต์พิธีกรนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

 1. *Sorry I posted this question before and got no responses so I’m reposting.*

  Is there a difference in meaning between the first and second sentence?

  1. “eu nu avea filme”
  2. “eu nu am filme” or “nu am filme”

  Are both these sentences correct or is one correct… or are they both wrong?

  Thanks

  -The sentence should read: “I do not have movies.” and I’m still a little unsure on grammatical structure.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *