คำกล่าวปิดงาน(ไทย/อังกฤษ)

ปรับแต่งก่อนนำไปใช้เด้อครับพี่น้อง

……………………………………………………………………….

Closing statement the English summer camp

คำกล่าวปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
………………………………………………………….

Good evening the trainers and the teachers who attended the English summer camp.
The English summer camp activities of English Resource Instruction Center was held for increase the knowledge and experience to the teacher in school. Now, it  reach the final.
I hope all teachers will be able to speak, read and write English better. The ability to use English to communicate better. And most importantly, all teachers can teach the students in schools better.

Sorry for the mistakes made by intended and unintended.

Thank everyone for helping to the English Summer Camp. Thanks to the trainers. You are our heroes. We give thanks to our trainers again.Thanks to all teachers. You are the most important people in teaching English to students in the school. We give honor to the teachers again.

The power of the Triple Gems and the Holy things, please aspire to the trainers, the teachers and all people who work hard for English Summer Camp to have better Health, more intelligent, more happy and more Rich.

Now, It is a reasonable time. I would like to close the English Summer Camp of English Resource Instruction Center of Amper Wang Mow in the year 2012 by now.

…………..

คำแปล

………….

สวัสดี คณะวิทยากรและ คณะครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนทุกท่าน

 การ จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ซึ่งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเจริญศิลป์  บัดนี้ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว   ……… ข้าพเจ้าหวังว่าคุณครูทุกคนจะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดีขึ้น และที่สำคัญคือคุณครูทุกคนสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น……..  ขออภัยที่เกิดความบกพร่องทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ……. ขอบ พระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง………….ขอบคุณวิทยากรทุกคน ท่านคือฮีโร่ของพวกเรา พวกเราปรบมือขอบคุณวิทยากรอีกครั้งด้วยครับ….. ขอบคุณครูผู้สอนทุกคน ท่านคือบุคคลสำคัญที่สุดในการนำความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษไปสอนนักเรียนในโรงเรียน พวกเราปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูผู้สอนอีกครั้งครับ……………… ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้วิทยากร ทุกคน คุณครูทุกคน และผู้ร่วมงานทุกคนจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งยิ่งขึ้น มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้น และมีความสุขความเจริญ มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้น…..บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอวังเมาประจำปีการศึกษา  2555  ณ บัดนี้

……………………………………………………..

1. คำกล่าวปิดงานสังสรรค์เลี้ยงส่ง

……………………………………………………..

เรียน  ท่านผ.อ.ดูดี   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน หวังว่าการจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มากขึ้น ๆ และมากขึ้น การงานขอให้น้อย ๆ และน้อยลง

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้  ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้


……………………………………………….

2. คำกล่าวปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับ

…………………………………………

เรียน  ท่านผ.อ.   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานต้อนรับคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ คุณครูคนใหม่ขอเราได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็อย่างยิ่ง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มาก การงานขอให้น้อย และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณจริงจัง  รักจริงใจ ณ บัดนี้


……………………………………………………………………………………………………………..

3. คำกล่าวปิดงานโครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ

ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์

8  สิงหาคม  2552

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

คณะวิทยากร และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษทุกท่าน

การจัดกิจกรรมโครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเจริญศิลป์   ทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้ มาดู มาเห็น มาสนุกสนานร่วมกันเป็นเวลาถึง 2 วัน  บัดนี้ได้มาถึงฝั่งฝันหรือช่วงสุดท้ายแล้ว

หวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกคนจะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่ขึ้น

ขออภัยในความบกพร่องผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ท่านอาจารย์เรืองศิลป์  ศรีจำพลัง ที่คอยช่วยเหลือ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา ความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรไม่มีท่านโครงการนี้ทำไม่ได้ ท่านคือบุคคลที่สำคัญที่สุด พวกเราปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะวิทยากรของพวกเราด้วยค่ะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย  มีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ได้โปรดดลบันดาลให้คณะวิทยากรทุกท่าน และนักเรียน ทุกคน จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งยิ่งขึ้น มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้น และมีความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้น ทุกท่านทุกคน..เทอญ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ดิฉันขอปิด โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์ประจำปีพุทธ ศักราช  2552  ณ บัดนี้

………………………………………………………..

4.  คำกล่าวปิดงานชุมนุมนักขายตรง

………………………………………………………..

เรียนท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก  เพื่อนนักขายตรงและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

การขายตรงเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองและคนอื่นที่เราติดต่อด้วยได้แสดงความ สามารถที่มีอยู่ออกมาอย่างเต็มที่  การขายตรงเป็นงานท้าทายความสามารถ เป็นงานสนุก ทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้น ๆ ๆ และที่สำคัญมันจะทำให้เรามีเงินมากขึ้น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ และมากขึ้นไม่ไมีวันสิ้นสุด เหมือนบริษัทรวยไม่เลิก แม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่มันเป็นงานที่คุ้มค่ากับ แรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทลงไป  ไม่มีการค้าขายใดที่ไม่ลงทุนแล้วได้กำไร  ขายตัวยังต้องลงทุนซื้อลิบสติ๊ก ซื้อแป้ง ขายแรงต้องลงทุนซื้อจอบซื้อเสียม แต่ขายตรงไม่ต้องลงทุนซักบาทก็ขายได้มีกำไร  ขอเพียงท่านตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า  ต่อไปนี้เราจะรวย แล้วลงมือทำตามแนวทางของเรา เงินกำไรก็จะเริ่มไหลเข้ามาโดยที่ท่านไม่ต้องลง ทุน

ขอบพระคุณท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก ท่านพารวย  ทองเต็มบ้าน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ให้สินค้ามาขายพร้อมแนะนำวิธีขายตรงอย่างง่าย ๆ ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่กรุณาเล่าประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู่พวกเราฟัง ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่าน นักขายตรงและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณามาร่วมรับฟัง ร่วมกิจกรรม  ขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง

ขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างมาก หากมีโอกาสได้จัดงานนี้อีกจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าครั้งนี้อย่างแน่นอน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือกันในการสร้างอนาคตที่สดใสร่ำรวย มีฐานะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชา ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้พร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกลา  สุขหรรษาตลอดปีใหม่  2554

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานชุมนุมนักขายตรง ประจำปี  2554  ณ บัดนี้

…………………………………………….

5. คำกล่าวปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่ง

…………………………………………….

เรียน  ท่านผ.อ.ดูดี   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานต้อนรับคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน และงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่งวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือนทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี วันพรุ่งนี้พวกเรายังมีภาระกิจต้องไปส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่โรงเรียนแห่งใหม่ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปส่งคุณครูนารีรัตน์มาพร้อมกันที่โรงเรียน เวลา 9 โมงเช้านะครับ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน และเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้


data-matched-content-ui-type="image_stacked"

8 thoughts on “คำกล่าวปิดงาน(ไทย/อังกฤษ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *