สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม/มัธยมต้น

คงพอเป็นแนวทางในการปรับใช้ได้ในระดับหนึ่งครับ

………………………………………..

สุนทรพจน์เรื่อง

สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนา

…………………………………………

กราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัด  และพระเถรานุเถระ ที่เคารพอย่างสูง สวัสดีสามเณรดีทุกคน  กระผมพระสงบ    สันติโก  วัดป่านากับแก้  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์เรื่อง  สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนาในวันนี้   

สามเณรคือใคร   สามเณร คือ หน่อเนื้อแห่งสมณะ หมายถึงนักบวชในศาสนาพุทธ สามเณรต้องเป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 7 ปีถึง 20 ปีและถือศีล 10 ข้อ ผู้ที่จะบรรพชาเป็นสามเณรได้นั้น เขาต้องรู้เดียงสาแล้ว คือ เขาสามารถไล่นกไล่กาที่มากินถั่วกินงาได้

ตัวอย่างสามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนาคือสามเณรราหุล  เขาเป็นสามเณรคนแรกของโลก เขาเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งเมืองกบิลพัสดุ์  ประเทศอินเดีย   แต่สามเณรคนแรกของประเทศไทย คือ “สามเณรสา” ต่อมาเขาได้เป็นพระสังฆราช ชื่อว่าสังฆราชสา”

ราหุลออกบวชเมื่อมีอายุได้ประมาณ 7  ปี เขาบวชในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์ได้  7 วัน วันนั้นเขาเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดา พระพุทธเจ้าจึงมอบให้พระสารีบุตรบวชให้เขาเป็นสามเณร      

     นับตั้งแต่วันที่เขาบวชเป็นสามเณร  เขาจะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่  กำดินทรายไว้เต็มกำมือ แล้วตั้งจิตอธิฐานว่าวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรมากเท่า เมล็ดทรายในกำมือนี้”

สามเณรราหุลเป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่าย และมีความเคารพในพระสงฆ์  ครั้งหนึ่งพระจากชนบทจำนวนหนึ่งมาพักที่วัดเชตวัน แต่เนื่องจากพระวินัยห้ามภิกษุนอนในที่เดียวกันกับสามเณร  เขาไม่มีที่นอนจึงไปนอนในส้วมของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไปพบเขากลางดึกจึงนำเขามาพักที่กุฎีของพระองค์ และขยายเวลาให้สามเณรนอนในห้องพระได้จากหนึ่งคืนเป็นสามคืนตั้งแต่นั้น

สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนานั้น เขาต้องรักษาศีลได้ครบ 10  ข้อ  กล่าวคือ

ไม่ฆ่าและเบียนผู้อื่น  ไม่ลักขโมย  ไม่เสพเมถุน ไม่พูดโกหก  ไม่เสพของมึนเมา ไม่กินอาหารมื้อเย็น  ไม่ฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูมหรสพ ไม่ประดับร่างกาย  ไม่นั่งหรือนอนบนที่นอนสูงใหญ่  ไม่รับเงินหรือทอง  และเขาต้องมีคุณธรรม  5  ประการคือ  มีความอดทนเพราะเขาต้องอดอาหารมื้อเย็น  เป็นคนถ่อมตนเพราะเขาต้องรับใช้พระสงฆ์  มุ่งมั่นต่อการเรียนเพื่อให้มีความรู้  มีความขยันฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญามีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาและผู้มีพระคุณ

ขอบคุณครับ

 The speech .Good novice is good of religion.


Worship Sir Vicar Provincial  
and The Buddhist monks of all ranks Highly respected . Hello everyone , I am พระสงบ  สันติโก  วัดป่านากับแก้. I am delighted and honored to be a speaker. Good novice is good of religion.


Who is the novice
?  The novice is descendants of the monks. A Buddhist priest . Novices have a male, aged between 7 to 20 years and observe the 10 precepts . who will be ordained as a novice . He must be of legal age, that is he can drive the birds and repel birds  that come to eat the nuts and the sesames.

 

The example novice who is a good novice of Buddhism. He  is Rahul. Rahul is the first novice in the world . He is the son of prince  Sittattha . City of Kapilavastu , India.  But the first novice of Thailand is ” novice Sa.” He was a Primate named ” Primate  Sa.”


Rahul was about 7 years old when he was ordained the novice in the days of the Buddha came to the city of Kapilavastu . Rahul had seven days to get to the throne of the Buddha under the guidance of the Holy Mother . The Buddha gave his son to Pra Saree But to ordained him as a novice .  Since the day of his ordination . He would rise early morning. He was clutching a handful of sand in to palettes and pray the spiritual  that “Today, let me listen to the teachings of the Buddha and Sri Saree Putta a
s much as the grains of sand in my hands ” .


Rahul novice as governor were simple . And respect for the monks. Once ,group  of the monks from countries  come to stay in Chetawan  temple. However, the monks do not sleep in the same room with novices. Rahul had no bed to sleep. So, he  went to sleep in the toilet room of the Buddha. Buddha saw him on the middle of the night, and the Buddha took Rahul  to sleep in his room. And extension to the novices of one night’s sleep in the three nights since then .


Good novice of religion . He must have completed the 10 precepts , they are :  Do not kill the parasite and others, not to steal , not lie , not sexual intercourse, do not drink alcohol , Do not eat dinner. No fanfare, music and dancing, singing entertainment . Ornamental body. Do not sit or lie on the bed huge . Do not get silver and gold. And he must have five moral reasons, that is : He must have patience because he must not have dinner.
Be humble, because he had to get used to the monks. Commitment to study in order to have knowledge. Diligent meditation to achieve wisdom. With Gratitude to religion and the patron.
Thank you

……………………………………….

สุนทรพจน์เรื่องอาเซียน

……………………………………..

เรียน คณะกรรมการ,คุณครูและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันชื่อเด็กหญิงกัลยา  สวยในใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  2  ครูสอนภาษาอังกฤษของฉันชื่อนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต  ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนกล่าวสุนทรพจน์เรื่องอาเซียน

ดิฉันได้เข้าศึกษาค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตพบว่า  ปัจจุบันประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทยแลนด์ เวียดนาม และพม่า  ต่างพยายามมุ่งสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการรวมตัวเป็นหนึ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาทั้งด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว แต่เท่าที่ผ่านมาพวกเขายังไม่รู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารระหว่างกันดีพอ  จึงทำให้บางครั้งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง

เนื่องจากแต่ละประเทศมีภาษาเป็นของตนเอง  จึงตกลงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ข้าพเจ้าสนใจและให้ความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษมาก เพราะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน  และยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับประชาชนทุกประเทศในโลกได้อีกด้วย จึงอยากให้ทุกคนในประเทศกลุ่มอาเซียนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ตราบชั่วชีวิต และก้าวไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ปราศจากการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาอีกต่อไป

สวัสดีค่ะ

………………………………………

 Speeches about ASEAN

…………………………………….

School board, teachers and honored guests. Highly respected.
My name is Kan]aya  Suaynaichai.  I am in the fifth  grade of  Anuban Charoensin  School.  Charoensin  District. Area Office Area 2 Elementary Sakon Nakorn.   English teacher’s name  is Mrs. Pen sin  Chaiwongkot.   School Director’s is  Mr. Saow Wong Krachang.  I was delighted to have been selected to represent the school’s speech about ASEAN

I have been researching on the internet found that Currently, the region of Southeast Asia, 10 countries including Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and Myanmar, efforts towards the establishment of an ASEAN Economic Community by the merger is to create a good relationship between the countries. Members and dialogue partners including trade, economic, social and tourism. But they did not know the information and communication between them is good enough. It sometimes leads to disputes.
Since each country has its own language. They agreed to use English as a medium of communication between them. I do, and the importance of learning English. It is a channel of communication between the people of the region together. And can use English to communicate with people of all countries in the world as well. So I want everyone in the Asian countries,  not stop as long as a lifetime to learn. Towards a society where all people can live together as equals. Without discrimination of race, language and religion anymore.
Thank You.

…………………………………………………………………………

The magic of the religion in ASEAN.

ความมหัศจรรย์ของศาสนาในอาเซียน

……………………………………………………………………………

Ladies and Gentle men.

My name is Malee  Suaybatchai. My nickname is Moddaeng. I am a student in the fifth grade of Nakabkae Wittaya school.  I am very proud to have been selected to represent the school to speak. “The magic of the religion in ASEAN “.

There are 10 countries in ASEAN.  They are Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Brunei, The Philippines and Singapore.

People in these countries are different religions.
They are Buddhism, Christianity, Islam and Hinduism. However, all religions teach people to ignore the evil and do good for oneself and others. So, people in ASEAN can live together happily.

I think people love each other because they follow the teachings of religions. And this is the magic of religion in ASEAN.

Thank you very much

……………………………………………………………………………

To prepare for the ASEAN community.

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

……………………………………………………………………………

Good morning  Ladies and Gentle men.
My name is Samlee Suaytukwan. My nickname is Sow. I am a student in the fifth grade of Nakabkae Wittaya school, Nakabkae village, Wang Mow district and Suksamran province. My teacher’s name is Mrs.Papaya  Mangosteen. The Deputy Director of my school is Mrs.Rose Mandarin. And my school principal’s name is Mister Lion  Crocodile. I’m very glad to represent the subject “To prepare for the ASEAN community”.
I think that preparing for the ASEAN community, we should do the following.
One. Learn English for can chat with people in neighboring countries.
Two. Learn about the traditions, culture and way of life of people in neighboring countries.
Three. Learn the currency of neighboring countries. And the rate of exchange to facilitate the trade.
Four. Learn the most famous landmark in our country to be able to introduce the foreigners.
My advice is not yet complete. But I think If we prepare for the full four. We can live together happily in the ASEAN Community.
Thank you very much

………………………………………………………………………………………………..

“The development of speaking skills in English for Thai children”.

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย

………………………………………………………………………………………………..

Good(morning/afternoon)  Ladies and Gentle men.
My name is Miss Samlee Suaybatta. My nickname is Lee. I am currently attending the third grade at Bigbamboo Vittaya school. My English teacher’s name is Mrs.Thita Suaybatchai. My school principal’s name is Mister Sompong  Thongtemban. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “The development of speaking skills in English for Thai children”. English is difficult for Thai children. Because Thai people use only Thai language to communicate. Especially, Thai children in rural areas have never seen the English people. They found the English people only in textbooks or on the Internet. My teacher told me that. If you want to listen, speak, read and write English well, you will need to practice listening, speaking reading and writing English every day. So, I think English is difficult because we do not practice it. I would like to offer the simple way to practice English as follows.

1. Think to English for five minutes a day.
2. Listen to the pronunciation of English for five minutes a day.

3. Speak English at five minutes a day.
4. Read English at five minutes a day.
5. Write English at five minutes a day.
and  6. You must have an English friend or have a friend who like to speaks English.

My suggestion may not be suitable for other people because each person has their own way to develop the English language skills. However, it is the best way to develop the speaking skills in English  for me.

Thank you very much

……………………..

MY  SCHOOL

…………………….

Good(morning/afternoon)  Ladies and Gentle men.

My name is Kannika Kanchanakanho. My nickname is Tangkwa. I am a student in the fifth grade of Anuban Charoensin school. My English teacher’s name is Mrs. Pensin Chaiwongkot. My school principal’s name is Mister Sao  Wongkrachang. I’m very glad to represent the speech  group of Charoensin school. I have the title that” My School.”  My school is Anuban Charoensin. It is located in Charoensin village, Charoensin District and Sakonnakon province.  I would like to tell you about my school. There are twenty-one teachers, four hundred and fifty-four students. And there are many learning sources at my school, for example :

1. A library, where the students can read in their spare time.

2. A science lab; A room for students to scientific research.
3. A language lab; A room for students to practice the English language.
4. A computer room; A room for students to practice using the computer.

5. A canteen for lunch.

I come to school early every day. Because many things are waiting to welcome me, for example ; The teachers greet me at the entrance to the school. The little birds that are singing in a tree and the flowers in full bloom are waiting to welcome me. There are also many friends who greet me in front of the classroom. Although I have to study hard. I am more happy at school than sitting and sleeping at home.

I think that, my school is clean and beautiful. The teachers are competent and intent to teach. The students like to come to school every day.

Thank you very much

.……………

คำแปล

…………….
สวัสดี ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
ชื่อของฉันคือกรรณิกา Kanchanakanho ชื่อเล่นของฉันคือ

Tangkwa ฉันเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนอนุบาล เจริญศิลป์ ชื่อครูสอนภาษาอังกฤษของฉันคือนาง Pensin Chaiwongkot ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนของฉันคือมิสเตอร์เสาร์ Wongkrachang ฉันดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนเจริญสินศิลา ฉันจับสลากได้หัวข้อเรื่อง โรงเรียนของฉัน  โรงเรียนของฉันคืออนุบาลเจริญศิลป์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจริญศิลป์, อำเภอเจริญศิลป์และจังหวัดสกลนคร มีหลายสิ่งที่ฉันต้องการจะแนะนำคุณเกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน มีครูยี่สิบเอ็ดคน นักเรียนสี่ร้อยห้าสิบสี่คน และมีแหล่งของการเรียนรู้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น :
1. ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือในเวลาว่าง
2. ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสำหรับให้กับนักเรียนทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
3. ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องสำหรับนักเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
4. ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำหรับนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์
5. โรงอาหารสำหรับมื้อกลางวัน

ฉันมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างกำลังรอให้การต้อนรับฉันอยู่ เช่น; คุณครูหลายคนที่มาต้อนรับฉันที่ปากทางเข้าสู่โรงเรียน นกน้อยหลายตัวกำลังร้องเพลงบนต้นไม้และดอกไม้บานสะพรั่งรอต้อนรับฉัน และมีเพื่อนหลายคนที่คอยทักทายฉันในด้านหน้าของห้องเรียน ถึงแม้ว่าฉันจะต้องเรียนอย่างหนัก แต่ฉันก็มีความสุขที่โรงเรียนมากกว่าการนั่งและนอนอยู่ที่บ้าน
สรุปได้ว่าโรงเรียนของฉันสะอาดและสวยงาม ครูมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการสอน นักเรียนชอบมาโรงเรียนทุกวัน

ขอบคุณมากค่ะ

………………………………………………………

THE  SPEECH  IN  2011

1. Let’s Promote Thai Culture

เรามาประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยกันเถอะ

………………………………………………………

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “Let’s promote Thai culture.“ …………What is culture?

Culture is the way or ways of life of people.

Thus, Thai culture means the way or the behavior of the Thai people.  Thai people have a lot of good culture, such as

1.Culture in a smile. That’s mean : Thai people smile and be friendly.

2. Hospitality. That’s mean : Thai people always help the others.

3. Culture   of respect the religion. This means that : Most Thais are Buddhists. They follow the teachings of the Buddha. That is ignore all evil, do good and make mind to be healthy.

4. Culture in the seat. For example: Sitting neatly.

5. Culture of drinking. For example: Do not drink until drunk.

6. Culture in the dressing. For example: Wear tight clothing. Do not show the body.

And so on.

We will promote Thai culture, how?

I think we have two easy ways to promote Thai culture.

1. Thai people welcome foreigners to come to Thailand with a friendly.

2. Promote Thai culture through the media in our country.

 

Thank  you  very  much.

………………..

คำแปล

………………

 

สวัสดีครับท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนาวิน บิ๊กแบมบู กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบิ๊กแบมบูวิทยา  หมู่บ้านโคโคนัท, อำเภอมะละกอ และจังหวัดส้มตำ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อ นางสาวดอกรัก  ดาวเคียงเดือน เธอสอนสนุกมากเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อมิสเตอร์สมบัติ รวยไม่เลิก ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาพูดเรื่องเรามาประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยกันเถอะ

วัฒนธรรมไทยคืออะไร? วัฒนธรรมไทยคือทางหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทย ดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงหมายถึงแนวทางหรือความประพฤติของคนไทย คนไทยมีวัฒนธรรมไทยที่ดีมากมายเช่น

1.  วัฒนธรรมในการยิ้ม  หมายความว่าคนไทยชอบยิ้มและยิ้มอย่างเป็นเพื่อน

2.  ความมีน้ำใจ หมายความว่าคนไทยชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอ

3.  วัฒนธรรมในการนับถือศาสนา  หมายถึงว่า คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ พวกเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ละเว้นความชั่วทั้งหลาย ทำแต่ความดี และทำใจให้บริสุทธิ์

4.  วัฒนธรรมในการนั่ง ยกตัวอย่างเช่น การนั่งอย่างเรียบร้อย

5.  วัฒนธรรมในการดื่ม ยกตัวอย่างเช่น ไม่ดื่มเหล้าจนเมามาย

6.  วัฒนธรรมในการแต่งกาย ยกตัวอย่างเช่น สวมเสื้อผ้ามิดชิด ไม่โชว์สัดส่วนของร่างกาย

เป็นต้น

เราจะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรดี  ข้าพเจ้าคิดว่าเราน่าจะมีวิธีง่าย ๆ 2 วิธีในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยคือ

1.  คนไทยทุกคนต้อนรับชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทยของเราด้วยความเป็นเพื่อน

2.   ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของเราผ่านสื่อทุกประเภทที่มีในประเทศของเรา

ขอบคุณมากครับ

…………………………………………..

THE  SPEECH  IN  2011

2. my Ideal Prime Minister

นายกรัฐมนตรีในอุดมคติของฉัน

………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “my Ideal Prime Minister” Who is the Prime Minister. The Prime Minister is someone who has the duty to take care of all people in the country. He will supervise the staff in the Ministry are working to ensure a stable nation, Wealthy people, Safety and live together happily. Thus the Prime minister in my deal must have four good reasons. They are…

 1. The Prime minister must be knowledgeable, Talent and leadership.
 2. The Prime minister must be a good person. That means he must have good character and love all people in the world. He must rescue all the people in his country. Most importantly, he must not be corrupt.
 3. The Prime Minister must have good interpersonal skills. Be friends with everyone.
 4. The majority of people in his country elected him as prime minister.

Concluded that My Ideal prime minister is a person who work hard to make everyone in his country to be prosperity and happy.

 

Thank  you  very  much.

…………………………………………..

THE  SPEECH  IN  2011

3. My Future Plan

แผนการในอนาคตของฉัน

………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “My Future Plan” What is my  future plan? My future plan is a plan that I dream to will be in the future. I saw some families are wealthy. They have a big house and many cars. And they are very happy. But my parents are farmers. I need to help parents work on the weekend. I’m very troublesome. Therefore, when I grow up I want to be a millionaire. How can I be a millionaire. The Buddha taught that. If you want to be a millionaire. You must follow the following four-stage plan: 1. Hard work 2. Spend money as needed 3. have good friends, and  4. To know about yourself

I am a Buddhist. I believe what the Buddha taught. I intend to follow his teachings. I think when I grow up, maybe I could be a millionaire.

Thank  you  very  much.

………………………………………………………

………………………………………………………

THE  SPEECH  IN  2011

4. Explain the way to save the electricity

อธิบายแนวทางการประหยัดไฟฟ้า

……………………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak ” Explain the way to save the electricity”

Electricity is clean energy and helping people get more comfortable, for example, we turn the fan or air conditioning to keep cool air in the room. Turn on the TV to watch the daily news. We can keep food in the refrigerator for several days  without spoilage. We wash clothes. Clothes dryer to dry. And ironing clothes beautifully well worn. We can communicate with people around the world via computer.

That said, this is all just part of the energy consumption.

How do we save the electricity? The power-saving features that  : 1. Turn off fans when not needed. 2. Off computer monitors when not in use 3. Do not open doors or windows  while your air conditioner. 4. Off the air when not in use. 5. Turn off appliances and lighting section. 6. Do not smoke in the air 7. Close the window to close 8. Close the curtains

Energy experts have advised that The best way to save the electricity is to use less.

Thank  you  very  much.

………………………………………………………

THE  SPEECH  IN  2011

5. The best way to stop global warming.

วิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดภาวะโลกร้อน

……………………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak ” The best way to stop global warming.

What is global warming, global warming is heating up the Earth’s temperature changes than ever before. As a result, the seasons change.

What is causing global warming. Global warming caused by the following:

1. Caused by the breath of life, fifty-seven percent

2. Caused by the burning of twenty-five percent.

3 occurred Industrial twelve percent, and

4. Caused by cutting. forest, rice fields, water sources and the degradation of life of six percent.

The best way to stop global warming are :

1 pet for less.

2 stop burning unnecessary

3. Stop deforestation

4. Buried the remains of dead animals

and 5. Turn it off after active at all times.

 

Thank  you  very  much.

…………….

คำแปล

……………

สวัสดีครับท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนาวิน บิ๊กแบมบู กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบิ๊กแบมบูวิทยา  หมู่บ้านโคโคนัท, อำเภอมะละกอ และจังหวัดส้มตำ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อ นางสาวดอกรัก  ดาวเคียงเดือน เธอสอนสนุกมากเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อมิสเตอร์สมบัติ รวยไม่เลิก ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาพูดเรื่อง”วิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนคืออะไร  ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นกว่าเดิมอันเป็นสาเหตุทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.เกิดจากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 57 เปอร์เซ็นต์

2.เกิดจากการเผาไหม้ 25 เปอร์เซ็นต์

3. เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 12 เปอร์เซ็นต์

และ 4. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า นาข้าว แหล่งน้ำท่วม และการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต 6 เปอร์เซ็นต์

วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดภาวะโลกร้อนคือ

1. เลี้ยงสัตว์ให้น้อยลง

2. หยุดการเผาไหม้ที่ไม่จำเป็น

3.หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

4. ฝังซากสัตว์ที่ตาย

และ 5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานทุกครั้ง

ขอบคุณมากครับ

………………………………………………………………………………………………………………..

THE  SPEECH  IN  2011

Myself, My family, My School, My hobby and Environment.

ตัวฉัน, ครอบครัวของฉัน, โรงเรียนของฉัน, งานอดิเรกของฉันและสิ่งแวดล้อม

………………………………………………………………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I  am  Sompong Coconut.  Nick name is Som. My  parents are Mr.Sombat and Mrs Suda Coconut. We live in Bancharoensin, Chareonsin  district  and  Sakolnakorn  province. I have an older sister. Her name is Somtam Coconut.  I have’n any brothers.  My  father is a teacher.  He works in the school. My mother is a farmer. She works in the farm. When the rainy season comes. My mother  go to transplant rice seedlings in the farm. But my father, my sister and I go to school. We go to help my mother in the farm on holiday.  When the  harvest season comes.We go to harvest together happily on holiday.

While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school. I have several friends. I love very much my teachers and my friends. Now I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school.  My English teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  She is a good teacher. My principal is Mister Sao Wongkrachang. He is smart, handsome and  kind.

Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But Saturday and Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes to do many things such as ride a bicycle around Nong Thung Mon in the evening, planting trees, watering flowers, singing, playing batminton and play games in the computer.

There  are  many  interesting  things  in  my  school. Such as :   Twenty one teachers, four  hundred students, six  buildings, animals, insects, trees  and  the  others.

When I grow up. I want to be  police. If I was a policeman. I’m going to protect the people to live together happily. Although my family is not wealthy. But I want to be a good child of my parents, a good student of the teachers and a good friend of everyone. Please, do not forget me.  I  am  Sompong Coconut. Anubanchareonsin school.

Thank  you  very  much.

……………

Myself

ตัวเรา

……………

 

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I  am  …………………..  I was born on the 6th of  August Buddhist Era Two thousand five hundred and forty. I am fourteen years old. My father is Mr……… And my mother is Mrs ….…….surname is …………………….. I am residing at ….. home, Kut Na Kham village, Charoensin district, Sakon Nakhon Province . I have one brother and one sister. They are………………….and………………………

I am currently attending the sixth grade at Kut Na Kham school, Ban Kut Na Kham, Amphoe Charoen Sin, Sakon Nakhon Province. My teacher named Mrs. Piyachat Yangyuennann. School Director is Mr. Pravit Chittidham. My academic performance is in a great extent. I like English a lot. Because the English language allows us to communicate with people around the world. And the teacher of English teach very fun.

I love nature, music and a quiet place. Spicy foods like Som Tam. Sugary foods such as ice cream. Hobbies I like to watch television and read fiction books. I have friends that I love most is …….

I have a dream the future and intends to be a nurse. Because I have admired in the profession that makes people not sick and happy. I think that helping others is a great charity. These are myself .

Thank  you  very  much. And good Bye.

……………

คำอ่าน

…………….

Myself

มายเซลฟ

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

กู้ด มอร์นิ่ง, เลดี้ แอนด เจ็นเติ้ล เม็น.

I  am  …………………..  I was born on the 6th of  August Buddhist Era Two thousand five

ไอ แอม………………….ไอ วอส บอน ออน เดอะ ซิกซ อ้อฟ ออกัสท บุ้ดดิส อีร่า ทู เทาวนซั่น ไฟว

hundred and forty. I am fourteen years old. My father is Mr……… And

ฮันเดรด แอนด ฟอร์ที่. ไอ แอม โฟทีน เยียร์ส โอลด. มาย ฟาเธ่อร์ อี้ส มิสเตอร์ ………แอนด

my mother is Mrs ….…….surname is …………………….. I am residing at ….. home,

มาย มาเธ่อร์ อี้ส มิศซิส………เซอร์เนม อี้ส ………………ไอ แอม รีไซดิ้ง แอ้ท …….โฮม,

Kut Na Kham village, Charoensin district, Sakon Nakhon Province. I have

กุด นา ขาม วิลเล็จ, เจริญศิลป์ ดิ้ซทริ้คท, สกล นคร พร้อฟวิ้นซ. ไอ แอฟ

one  brother and one sister. They are………………….and………………………

วัน บราเธ่อร์ แอนด วัน ซิซเธ่อร์. เธย์ อาร์ …………………แอนด…………………….

I am currently attending the sixth grade at Ban Kut Na Kham school,. Ban Kut Na

ไอ แอม เคอเร้นทลี่ อะเท็นดิ้ง เดอะ ซิกธ เกร้ด แอ้ท บ้าน กุด นา ขาม สคูล. บ้าน กุด นา

Kham, AmphoeCharoen Sin,Sakon Nakhon Province. My teacher named Mrs. Piyachat

ขาม, อำเภอ เจริญศิลป์, สกลนคร  พร้อฟวิ้นซ. มาย ทีเชเช่อร์ เนม อี้ส มิสซิส ปิยะฉัตร

Yangyuennann. School Director is Mr. Pravit Chittidham. My academic

ยั่งยืนนาน.  สคูล ไดเร็คเต้อร์ อี้ส มิสเตอร์ ประวิตร จิตติธรรม. มาย อะคาเดมิค

performance is in a great extent. I like English a lot. Because the

เพอร์ฟอร์เม็นซ อี้ส อิน อะ เกร้ท เอ๊กเทนท. ไอ ไล้ค อิงลิช อะ ล้อท. บีค้อส ดิ

English language allows us to communicate with people around the

อิงลิช แลงเกว้ซ ออลโล้วส อัส ทู คอมมูนิเคท วิท พีเพิ้ล อะราวนด เดอะ

world. And the teacher of English teach very fun.

เวิล. แอนด เดอะ ที้ชเช่อะ อ้อฟ อิงลิช ที้ช เฟรี่ ฟัน.

I love nature, music and a quiet place. Spicy foods like Som Tam.

ไอ เลิฟ เนเจ่อะร์, มิวสิค แอนด อะ ไควเอ้ท เพล้ซ. ซะไพซี่ ฟู้ด ไลค ส้มตัม.

Sugary foods such as ice cream. Hobbies I like to watch television

ซูก้ารี่ ฟู้ดส ซัช แอ้ส ไอ้ซ ครีม. ฮ้อบบี้ส ไอ ไล้ค ทู ว้อทช เทเลวิซั่น

and read fiction books. I have friends that I love most is …….

แอนด รีด ฟิคชั่น บุ้คส. ไอ แฮพ เฟร็นดส แธ้ท ไอ เลิ้ฟ โม้สท อี้ส………

I have a dream the future and intends

ไอ แฮฟว อะ ดรีม เดอะ ฟิวเจ่อะ แอนด

to be a nurse. Because I have admired in the profession

อินเท็นส ทู บี อะ เนิ้ส. บีคอส ไอ แฮฟว แอ้ทมายด อิน เดอะ โปรเฟ้สซั่น

that makes people not sick and happy. I think that helping others

แธ้ท เม้คส พีเพิ้ล น้อท ซิค แอนด แฮ้พพิ. ไอ ธิงค แธ้ท เฮลปิ้ง ออเธ่อะส

is a great charity. These are myself.

อี้ส อะ เกร้ท แชริที้. ธีส อาร์ มายเชลฟ

Thank  you  very  much. And good Bye.

แธ้ง คิ้ว เฟรี่ มัช. แอนด กู้ด บาย.

 

…………………………………………………………………………………..

THE  SPEECH  IN  2011

แนะนำตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก และสิ่งแวดล้อม

…………………………………………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

I  am  Ratree Suaybatta.  Nick name is Ma. My  parents are Mr. kanha and Mrs Sawitree Suaybatta. We live in Bancharoensin. I have two older brothers. They are Somboon  and Somdee. And I have a younger sister. She is Wantana. Nick name is Na. My  parents are farmers. We are farmers. We work in the farm. When the rainy season comes. Some days it’s very hot. But some days of rain it’s cool weather. My father plows with the teller. My mother and children transplant rice seedlings. When the  harvest season comes. Cold wind coming from China. Winter begin to blow through. Glowing yellow rice in the rice field.We went to harvest together happily.

While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school. I have several friends. I love very much my teachers and my friends. Now I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  My English teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  Nick name is  Nio. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sao Wongkrachang. He is handsome and  kind.

Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But Saturday and Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes to do many things such as ride a bicycle around Nong Thung Mon in the evening, planting trees, watering flowers, singing and playing volleyball. I am a volleyball teem of school.

There  are  many  interesting  things  in  my  school. Such as :   Twenty one teachers, four  hundred students, six  buildings, animals, insects, trees  and  the  playground.

When I grow up. I want to be a teacher. If I am a teacher. I will  teach students to be good people, heroism and live together happily. Although my family is not wealthy. But I want to be a good child of my parents, a good student of the teachers and a good friend of everyone. Please, do not forget me.  I am Ratree Suaybatta. Anubanchareonsin school.

Thank  you  very  much. And good Bye.

……………………

แปลเป็นภาษาไทย

…………………………

THE  SPEECH  IN  2011

สุนทรพจน์ ปี 2011

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

สวัสดีท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน

I  am  Ratree Suaybatta.  Nick name is Ma. My  parents are Mr. kanha and Mrs Sawitree

ดิฉันชื่อราตรี สวยบาดตา.ชื่อเล่นมาค่ะ. คุณพ่อคุณแม่ชื่อกัณหาและสาวิตรี

Suaybatta. We live in Bancharoensin. I have two older brothers. They are Somboon  and

สวยบาดตาค่ะ. พวกเราอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ค่ะ. ดิฉันมีพี่ชายสองคนชื่อสมบูรณ์กับ

Somdee. And I have a younger sister. She is Wantana. Nick name is Na. My  parents are

สมดีค่ะ. และดิฉันมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อวันนา ชื่อเล่น นา ค่ะ. คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเป็น

farmers. We are farmers. We work in the farm. When the rainy season comes. Some days it’s

ชาวนา. พวกเราเป็นชาวนา. พวกเราทำงานในทุ่งนาค่ะ. เมื่อฤดูฝนมาถึง. บางวันอากาศ

very hot. But some days of rain it’s cool weather. My father plows with the teller. My mother

ร้อนมาก แต่บางวันที่มีฝนตกอากาศหนาวค่ะ. คุณพ่อของดิฉันไถนาด้วยรถไถ คุณแม่ของดิฉัน

and children transplant rice seedlings. When the  harvest season comes. Cold wind coming from

และเด็ก ๆ ช่วยดำนาค่ะ. เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ลมหนาวพัดมาจาก

China. Winter begin to blow through. Glowing yellow rice in the rice field.We went to harvest

ประเทศจีน ลมหนาวเริ่มพัดผ่าน ข้าวในท้องนาที่ปลูกไว้เหลืองอร่าม พวกเราไปเกี่ยวข้าว

together happily.

ด้วยกันอย่างมีความสุข

While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school. I have several

เมื่อตอนที่ดิฉันมีอายุได้ 4 ปี  ดิฉันได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ดิฉันมี

friends. I love very much my teachers and my friends. Now I  am  in  the  fifth  grade  student

เพื่อนหลายคน ฉันรักคุณครูและเพื่อนของฉันมาก ขณะนี้ฉันเป็นนักเรียนชั้นป.5

of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  My English

ของโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร คุณครูสอนภาษาอังกฤษ

teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  Nick name is  Nio. She teaches us so much fun. My

ชื่อนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต. ชื่อเล่น น้อย. ท่านสอนสนุกมากค่ะ

principal is Mister Sao Wongkrachang. He is handsome and  kind.

ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง ท่านเป็นคนรูปหร่อและใจดีค่ะ

Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But Saturday and

คุณครูสอนสนุกมากเลยค่ะ ฉันอยากมาโรงเรียนทุกวัน แต่วันเสาร์และ

Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes to do many things such as ride

วันอาทิตย์ฉันต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน ฉันมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบหลายอย่างเช่นการขี่

a bicycle around Nong Thung Mon in the evening, planting trees, watering flowers, singing and

รถจักรยานรอบหนองทุ่งมนในตอนเย็น, การปลูกต้นไม้, การร้องเพลง และ

playing volleyball. I am a volleyball teem of school.

การเล่นวอลเล่ย์บอล ฉันเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลคนหนึ่งของโรงเรียน

There  are  many  interesting  things  in  my  school. Such as :   Twenty one teachers, four

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจในโรงเรียนเช่น  : คุณครูยี่สิบเอ็ดคน

hundred students, six  buildings, animals, insects, trees  and  the  playground.

นักเรียนสี่ร้อยคน อาคารเรียนหกหลัง สัตว์ แมลง ต้นไม้ และสนามเด็กเล่น

When I grow up. I want to be a teacher. If I am a teacher. I will teach students to be good

เมื่อฉันโตขึ้น ฉันอยากเป็นครู ถ้าฉันได้เป็นครูฉันจะสอนให้นักเรียนเป็นคนดี

people, heroism and live together happily. Although my family is not wealthy. But I want to be a

เป็นคนเก่ง และอยู่กับอื่นได้อย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าครอบครัวของฉันจะไม่ร่ำรวย แต่ฉันก็อยากเป็น

good child of my parents, a good student of the teachers and a good friend of everyone. Please, do not forget me.

ลูกที่ดีของพ่อแม่,อยากแป็นนักเรียนที่ดีของครูและเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน ขอได้โปรดอย่าลืมฉัน

I am Ratree  Suaybatta. Nick name is Ma. Anubanchareonsin school.

ฉันชื่อราตรี สวยบาดตา ชื่อเล่น มา โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ค่ะ

Thank  you  very  much. And good Bye.

ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะ

 

………………………..

คำอ่าน

………………………..

THE  SPEECH  IN  2011

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.

กู้ด มอร์นิ่ง, เลดี้ แอนด เจ็นเติ้ล เม็น.

I  am  Ratree Suaybatta.  Nick name is Ma. My  parents are Mr. kanha and

ไอ แอม ราตรี สวยบาดตา. นิค เนม อิ้ส มา. มาย แพเร็นทส อาร์ มิสเตอร์ กัณหา แอนด

Mrs Sawitree suaybatta. We live in Bancharoensin. I have two older

มิสซิส สาวิตรี  สวยบาดตา. วี ลีฟ อิน บ้านเจริญศิลป์. ไอ แฮฟ ทู โอลเด้อร์

brothers. They are Somboon  and Somdee. And I have a younger sister.

บราเธ่อร์ส. เธ อาร์  สมบูรณ์ แอนด สมดี.  แอนด ไอ แฮฟ อะ ยังเก้อร์ ซิสเต้อร์.

She is Wantana. Nick name is Na. My  parents are farmers. We are

ชี อี้ส วันทะนา.  นิค เนม อี้ส นา.      มาย พะเร็นทส อาร์ ฟาร์เม่อร์. วี อาร์

farmers. We work in the farm. When the rainy season comes. Some

ฟาร์เม่อร์.  วี เวิค อิน เดอะ ฟาร์ม. เว็น เดอะ เรนนี่ ซีซั่น คัมส. ซัม

days  it’s  very hot. But some days of rain it’s cool weather. My father plows

เดย์ส อิทส เวรี่ ฮ็อท. บัท ซัม เดย์ส อ้อฟ เรน อิทส คูล เว็ทเท่อร์. มาย ฟาร์เธ่อร์ เพลาส

with the teller. My mother and children transplant rice seedlings. When

วิท เดอะ เทลเล่อร์. มาย มาเธ่อร์ แอนด ชิลเดร็น ทรานสแพลนท ไร้ซ ซี้ดลิ่ง. เว็น

the  harvest season comes. Cold wind coming from China. Winter

เดอะ ฮาร์เวสท ซีซั่น คัมส.  โคลด วินด คัมมิ่ง ฟรอม ไชน่า. วินเทอร์

begin to blow through. Glowing yellow rice in the rice field.We went to harvest บีอิ้ง ทู โบว์ ธรู.  โกลอิ้ง เยลโล ไรซ อิน เดอะ ฟีลด. วี เว้นท ทู ฮาร์เวสท

together happily.

ทูเกตเธอร์ แฮพพะลี่

While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school.

วาย ไอ วอซ โฟ เยียร์ส โอลด. ไอ อะเทนด คินเดอการร์เท็น แอ้ท อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล

I have several friends. I love very much my teachers and my friends. Now

ไอ แฮพ เซพเวอรัล เฟรนดส. ไอ เลิฟ เฟรี่ มัช มาย ที้ชเช่อร์ส แอน มาย เฟรนดส. นาว

I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin

ไอ แอม อิน เดอะ ฟิฟธ เกรด สทิวเด็นท อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล. เจริญศิลป์

district  and  sakolnakorn  province.  My English teacher is Missis Pensin

ดิ้สทริคท แอนด สกลนคร พร้อพวินซ.  มาย อิงลิช ที้ชเช่อร์ อี้ส มิสซิส เพ็ญศิลป์

Chaiwongkot.  Nick name is  Nio. She teaches us so much fun. My principal is

ไชยวงศ์คต.  นิค เนม อี้ส น้อย. ชี ที้ช อัส โซ มัช ฟัน. มาย พรินซิเพิล อี้ส

Mister Sao Wongkrachang. He is handsome and  kind.

มิสเตอร์ เสาร์ วงศ์กระจ่าง. ฮี อี้ส แฮนดซัม แอนด ไคนด.

Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But

ที เชอะส ทีช อัส โซ มัช ฟัน. ไอ ว้อนท ทู คัม ทู สคูล เอ้ฟวรี่ เดย์.  บัท

Saturday and Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes

แซทเทอร์เดย์ แอนด ซันเดย์ ไอ แฮฟ ทู เฮลพ มาย แพเรินทส เวิค. ไอ แฮฟ อะ ฮอบบิ แธท ไลคส

to do many things such as ride a bicycle around Nong Thung Mon in the

ทู ดู แมนี่ ธิงส ซัส แอ้ส ไร้ด อะ ไบซิเคิ้ล อะราวนด หนองทุ่งมน อิน ดิ

evening, planting trees, watering flowers, singing and playing volleyball. I am a

อีฟวนิ่ง, พลานทิง ทรีส, วอเท่อริ้ง เฟลาเออะส, ซิงกิ้ง แอนด เพลอิ้ง วอล้ลย์บอล. ไอ แอม อะ

volleyball teem of school.There  are  many  interesting  things  in  my  school.

วอลเล่ย์บอล ทีม อ้อฟ สคูล.  แธร์ อาร์ แมนี่ อินเทอริสทิ้ง ธิงส อิน มาย สคูล.

Such as :   Twenty one teachers, four  hundred students, six  buildings,

ซัส แอ้ส : ทเวนทิ วัน ที้ชเชอะส, โฟ ฮันเดรด สทิวเดินทส, ซิกซ บิลดิ้งส

animals, insects, trees  and  the  playground.

แอนนิเมิลส, อิ้นเซคทส, ทรีส แอนด เดอะ เพลกราวนด.

When I grow up. I want to be a teacher. If I am a teacher. I will teach students

เว็น ไอ โกร อัพ. ไอ ว้อนท ทู บี อะ ทีเชอะ. อี้ฟ ไอ แอม อะ ทีชเชอะ. ไอ วิล ที้ช สทิวเดินทส

to be good people, heroism and live together happily. Although my family is not

ทู บี กู้ด พีเพิ้ล, ฮีโร่อีสซึ้ม แอนด ลีฟว ทูเก็ตเธอะ แฮพพิลี่. ออลโธ มาย แฟมิลี่ อี้ส นอท

wealthy. But I want to be a good child of my parents, a good student of the

เวลธิ. บัท ไอ ว้อนท ทู บี อะ กู้ด ไชด อ้อฟ มาย แพเรินทส, อะ กู้ด สทิวเดิ้นท อ้อฟ เดอะ

teachers and a good friend of everyone. Please, do not forget me.I am

ที้ชเชอะส แอนด อะ กู้ด เฟรนด อ้อฟ เอฟเวอรี่วัน. พลีส ดู นอท ฟอร์เก้ต มี. ไอ แอม

Ratree Suaybatta. Nick name is Ma. Anubanchareonsin school.

ราตรี สวยบาดตา. นิค เนม อี้ส มา. อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล.

Thank  you  very  much. And Good bye.

แธง คิว เฟรี่ มัช. แอนด กู้ด บาย.

 

………………………………….

THE  SPEECH  IN  2007

2.  My Life Style

………………………………..

Life style is the way a person lives. Each person has own personal life style.

My life style is a farmer life style. Like the  other farmers in Thailand, we have a very

hard live. In the  rainy  season,  we  work  in  the  field  befor  the  sun  rise  up  till the

sun  set.   My family have a  small  own field. It  is  the most  importance  field  for  my

family.  We raise the  rice. but we have both rice and fish. Fish is easy to grow because they live and breed in the same area where the rice is produced. In the dry season, My  parents will sell our rice and  fish  to get the  money. When  they  have  enough  money  for  the  bus  tickets.  They  will go to Bangkok  and  work in the factory. I live with my grandmother. When  the  rainy  season  alive,  My parents will  come  back.  I  and  my parents  will  work  in  the  field  again.

 

Although I’m not rich, I can get a happy life. My teacher teaches me about the  life style of His Majesty The King Bhumibol. He  is  the  King  of  Thailand. The King told us to work hard and save.  Thai  government  try  to  take  the  King’s  idea  to  the  Thai  people.   I  am  very  happy  Because  that  is My Life Style

Thank  you  very  much.

……………………………………

THE  SPEECH  IN  2007

3.  My  Sport

…………………………..

My  sport  is  the  Badminton. I  like  to  play  badminton very  much.  Because  it  is  a  very  funny  game.  While  I  am  playing  the  badminton game.  I  am  very  funny and  happy.  My  family  is  a  farmer.  My  mother  dose not buy  a  bat  to  me.  She  told  me  that  “We  cannot  eat  the  badminton. We  have  to  save  the  money for  food and  clothes.”  After  my  school in  the  evening,  I  and  my  friends  often  go  to  Mrs.  Pensin’s  house.   She  is  my  English  teacher. When  we  go  to  her  house. She  often  order  us  to  work   about  ten  minutes .  Such  as  ;  “cut  the  glass and  take out  the  leaves from  the  field  or  take  out  her  white  hair”.      If  there  is  not  a  good  teacher,  I  cannot  play  the  badminton.  I  love  my  teacher  and  her  family  very  much.    After  that,  she  let  me  to  play  the  funny  sport  of  the  world.  It  is  the  badminton.

I  play  the  badminton until  the  sun  set  or  my  mother  call  me  for  dinner. Although,  I  cannot  eat  the  badminton.  But  it  makes  me  very  happy.   Badminton  is  my  feverish  sport.

Thank  you  very  much.

…………………………………….

THE  SPEECH  IN  2007

4. My  Home  Town

………………………………….

Charoensin  is  my  home  town.  It  is  a  small  town  in  sakolnakorn  province.  It’s  far  from  sakolnakorn  province  about  92  kilometers.  And  far  from  sawangdandin  town 15  kilometers. Many  people  who  come  to  my  home  town  at  first  time  often  ask   “ Why, in  this  town  dose  the  sun  rise   in  the  west”.  I  cannot  answer  them.  Because   I  feel  that  the  sun  in  the  other  town  rise   in  the  west  too.  I  think  that  my  home  town  likes  the  other.  Such  as  ; Whenever  the  sun  set.  It  is  dark.  And  whenever  the  sun  rise  up.  It  is  a  day.

In  my  home  town,  there  are  many  important  things,  such  as ;

1.  Black  image  Buddha  in  Nong  Thungmon  Park.  If  you  are  broken  hart  or  get  the  bad  things.  You have  to  go  to  him  and  ask  him  to  help you.  He  may   help  you  to  be  better  and  happier.  Don’t  believe,   Don’t  insult.

2.  Nong  Thungmon.    Nong  Thungmon  is  a  large  lake  in  the  land.  Surface  is  about  1,000  kilometers.  In  April,  It  is  very  hot.  Many  tourists  come  here  to  play  in  the  water.  I and  my  friends   often  go  to  Nong  Thungmon  to  play in  the  water  all  day.  I  am  very  happy.

There  are  many  unseen  things  in  my  home  town.  Although.  I  cannot  answer  the  tourists’s  guestion  “ Why  dose  the  sun  rise   in  the  west”.  But  I  am  still  keeping  the  intention  to  develop  my  home  town  as  I  can.

Thank  you  very  much.

……………………………………..

5.  MY  SCHOOL

…………………………………..

Good  morning  ladies  and  gentle  men.

I  am  ………….    I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  My English teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  She is beautiful and  teaches well. My principal is Mister Sao Wongkrachang. He is tall, dark, handsome and kind. There  are  many  interesting  things  in  my  school.  For  example;

 1. The  teachers.  There  are  23  teachers  in  my  school. Some  one  are  men  and  some  one  are  women.   They  teach  us  to  do  good  and  to  learn.  They  are good  people  for  us.
 2. The  buildings.  There  are  6  buildings  in  my  school.  Some  buildings  are  old  and  some  buildings  are  new.  We  learn  and  play  in  these  buildings.  We  love  them  and  clean  them  every  day.
 3. The  animals.  There  are  many  animals  in  my  school.  They  are  dogs,  hens,  cows,  pigs  and  fish.  etc.   We  learn  to  live  with  them  safety  and  happy.
 4. The  trees  and  the  playground.  There  are  many  trees  in  my  school.  They  are  mango  trees,  tamarind  trees  and  bamboo.   I  like  to  sit  under  the  trees  and  listen  to  the  birds  sing.  They  fly  from  this  tree  to  that  tree.  They  are  very  happy.  Whenever,  the  teachers  let  us  to  play  games  on  the  playground.  We  are  very  happy  too.

In my  school, there  are  many  things  that  I  want  to  talk  about.  But  the  time  nearly  is  over.  Please,  you  go  to  see  me  and  my  school.   I  shall  wait  for  you  all.  You  are  welcome.

Thank  you  very  much.

………………………………….

THE  SPEECH  IN  2008

6.  MY  DREEM

……………………………….

Good  morning  ladies  and  gentle  men.

 

I  am  ……………………..    I  am  in  the  fifth  grade  at Anubanchareonsin  School,  Chareonsin  district  and  Sakonnakorn  province.  My  school  director  is  Mr. Ruengsin  Sreechamplang.  And my English teacher is Mrs. Pensin Chaiwongkot.

My mother is a nurse. She works in the hospital.  I love my mother and her work very much.  I often go with my mother to the hospital.  I saw the nurses. They are very kind and lovely. They help the sick people.  I told my mother that “ I dreamed to be a nurse.”  My mother smiled and told me that “ If you dreamed to be a nurse.  You must study hard all subjects. They are Thai, English, Mathematic and Science.

 

Now, I try to do as my mother’s advice. For example ; Go to school every day, do  the teacher’s advice such as  reading, writing, listening  and do my homework every day.

Although finally, My dream will not come true. I am still keeping the intention to study hard, to be a good person and to live with the other happily.  If I can not be a nurse.  I may be a doctor’s wife.

Thank you very much.

…………………………………

คำอ่าน

THE  SPEECH  IN  2007

…………………………………

1.  My Life Style

มาย  ไลฟ  สไตล

Life style is the way a person lives. Each person has own personal life style.

ไลฟ  สไตล  อี้ส เดอะ  เว  อะ เพอซัน ไลฟส.  อี้ช  เพอซั่น  แฮส โอน เพอซั่นแนล ไลฟ สไตล.

My life style is a farmer life style. Like the  other farmers in Thailand, we have a very

มายไลฟสไตลอี้ส อะฟาเมอร์ ไลฟ สไตล.ไลค ดิ ออเธอะ ฟาเมอร์ส อินไทยแลนด, วี แฮฟ อะ เวรี่

hard live. In the  rainy  season,  we  work  in  the  field  befor  the  sun  rise  up  till the

ฮาดไลฟ.  อิน เดอะ เรนนี่ ซีซั่น.  วี เวิค  อิน เดอะ ฟีลด  บีฟอร์ เดอะ ซัน ไรส อับ     ทิล   เดอะ

sun  set.   My family have a  small  own field. It  is  the most  importance  field  for  my

ซัน เซต. มายแฟมิลี่ แฮฟ อะ สมอลโอนฟีลด. อิท อี้ส เดอะ โมสท อิมพอตแท่นซ ฟีลดฟอร์มาย

family.  We raise the  rice. but we have both rice and fish. Fish is easy to grow because

แฟมิลี่. วี เรส เดอะ ไรซ. บัท  วี แฮฟ  โบท ไรซ  แอน ฟิซ. ฟิซ   อี้ส   อีซี่  ทู   โกร        บีคอส

they live and breed in the same area where the rice is produced. In the dry season, My

เธ  ลีฟ แอนด  บรีด  อิน เดอะ  เซม แอเรีย แว เดอะ ไรซ   อี้ส โปรดักซ. อิน เดอะ ดราย ซีซั่น,  มาย

parents will sell our rice and  fish  to get the  money. When  they  have  enough  money

แพเร้นทส   วิล เซล เอาเอ้อ ไรซ  แอนด  ฟิซ ทู เก็ท  เดอะ มันนี่. เว็น  เธ แฮฟว  อีนัฟ   มันนี่

for  the  bus  tickets.  They  will go to Bangkok  and  work in the factory. I live with my

ฟอร์  เดอะ บัส  ทิเก็ทส. เธ  วิลล โก ทู แบงค็อก แอนด เวิค อิน เดอะ  แฟคทอรี่.ไอ  ลีฟ  วิท  มาย

grandmother. When  the  rainy  season  alive,  My parents will  come  back.  I  and  my

แกรนดมาเธอ.             เว็น         เดอะ   เรนนี่       ซีซั่น           อะไรว.   มาย     แพแร้นทส  วิลล    คัม           แบค.       ไอ  แอนด  มาย

parents  will  work  in  the  field  again.

แพแรนทส    วิลล      เวิค       อิน    เธอะ   ฟีลด      อะเกน.

Although I’m not rich, I can get a happy life. My teacher teaches me about the

ออลโธ             อัม    น็อท  ริช     ไอ  แคน  เก็ท อะ  แฮพพิ  ไลฟว.  มาย    ทีชเช่อร์       ทีชเชส          มี      อะเบ้าท   เดอะ

life style of His Majesty The King Bhumibol. He  is  the  King  of  Thailand. The King

ไลฟว   สไตล  ออฟ  ฮิส  มาเจ็ทสทิ     เดอะ  คิง          ภูมิพล.                 ฮี     อี้ส   เดอะ  คิง         อ้อฟ      ไทยแลนด.     เดอะ  คิง

told us to work hard and save.  Thai  government  try  to  take  the  King’s  idea  to  the

โทล ด  อัส   ทู    เวิค       ฮาด      แอนด  เซฟว.    ไทย        ก็อบเวินเม่นท        ไทร   ทู    เทค       เดอะ   คิง’ส          ไอเดีย    ทู    เดอะ

Thai  people.   I  am  very  happy  Because  that  is My Life Style

ไทย        พีเพิ้ล.           ไอ   แอม  เวรี่         แฮพพิ       บีคอส              แธท  อี้ส  มาย  ไลฟว   สไตล

Thank  you  very  much

……………………………………..

THE  SPEECH  IN  2007

2.  My  Sport

มาย    สปอร์ต

………………………………….

My  sport  is  the badminton. I  like  to  play  badminton  very  much. Because  it

มาย      สปอร์ต   อี้ส  เดอะ   แบดมินตัน.     ไอ    ไลค     ทู    เพล       แบดมินตัน          เวรี่          มัซ .           บีคอส         อิท

is  a  very  funny  game.  While  I am  playing the badminton game. I  am very funny and

อี้ส  อะ   เวรี่        ฟันนี่         เกม.         วาย        ไอ  แอม     เพลอิ้ง      เดอะ    แบดมินตัน      เกม.        ไอ  แอม     เวรี่    ฟันนี่   แอนด

happy.  My  family  is  a  farmer. My  mother  dose not buy  a  bat  to  me. She  told  me

แฮพพิ.         มาย     แฟมิลี่      อี้ส   อะ   ฟาร์เม่อร์.    มาย      มาเธ่อะ       ด้าส    น๊อต    บาย  อะ   แบท  ทู     มี.      ชี         โทล      มี

that  “We  cannot  eat  the  badminton. We  have  to  save  the  money for  food and

แธท         วี        แคนน๊อต     อี้ท    เธ่อะ     แบดมินตัน.           วี       แฮฟว    ทู     เซฟว    เธอะ   มันนี่          ฟอร์    ฟูด     แอนด

clothes.”  After  my  school in  the  evening,  I  and  my  friends  often  go  to  Mrs.

โคลธส.         อ้าฟเท่อร์   มาย     สคูล         อิน    ธิ       อีเว็นนิ่ง       ไอ  แอนด   มาย     เฟรนด ส     อ็อฟเฟ็น  โก   ทู     มิสซิส

Pensin’s  house.   She  is  my  English  teacher. When  we  go  to  her  house. She  often

เพ็นสิน ส        เฮ้า ส           ชี        อี้ส    มาย     อิงลิช ช          ทีชเช่อร์        เว็น         วี       โก    ทู      เฮอ     เฮ้า ส            ชี    อ้อฟเฟ็น

order  us  to  work   about  ten  minutes .  Such  as  ;  “cut  the  grass and  take out  the

ออเด้อร์  อัส ส ทู     เวิค ค        อะเบ้า ท    เท็น   มินิท ส             ซัส ส     แอส ส     คัท ท  เธอะ  กราส ส  แอน ด  เทค   เอ้า ท  เธอะ

leaves from  the  field  or  take  out  my  white  hair”.      If  there  are  not  a  good

ลีฟ ว ส     ฟรอม    เธอะ   ฟีล ด    ออ     เทค ค   เอ้า ท   มาย    ไว้ ท        แฮ ร              อี้ฟ ฟ  แธ ร   อา ร     น็อต   อะ  กู้ด

teacher,  I  cannot  play  the  badminton.  I  love  my  teacher  and  her  family  very

ที้ชเช่อ ร       ไอ   แคนน๊อต  เพล       เธอะ   แบดมินตัน         ไอ     เลิฟ ว   มาย    ที้ชเช่อ ร       แอน ด  เฮอ   แฟมิลี่        เฟรี่

much.    After  that,  she  let  me    play  the  funny  game  of  the  world.  It  is  the

มัช ช             อ้าฟเธ่อ    แธท     ชี       เล็ท    มี             เพล     เธอะ   ฟันนี่         เกม         อ้อฟ  เธอะ    เวิล ด      อิท  อี้ส  เธอะ

badminton.

แบดมินตัน

I  play  the  badminton  until  the  sun  set  or  my  mother  call  me  for  dinner.

ไอ  เพล      เธอะ    แบดมินตัน       อัลทิล ล  เธอะ   ซัน      เซ็ท   ออ ร  มาย    มาเธ่อ  ร    คอล ล  มี       ฟอ ร   ดินเน่อ ร

Although,  I  cannot  eat  the  badminton.  But  it  makes  me  very  happy.   Badminton

ออลโธ            ไอ    แคนน็อท    อี้ท    เธอะ     แบ็ดมินตัน         บัท      อิท    เมค ส       มี        เฟรี่       แฮฟพิ          แบดมินตัน

is     my  feverish  sport.

อี้ส ส มาย     เฟฟ เฟอริช ช  สปอร์ต

Thank  you  very  much

…………………………………………..

คำอ่าน

THE  SPEECH  IN  2007

My  Home  Town

…………………………………………..

Charoensin  is  my  home  town.  It  is  a  small  town  in  sakolnakorn  province.  It’s  far

เจรินสิน            อี้ส  มาย    โฮม       ทาว น   อิท  อี้ส  อะ  สมอล  เทาว น  อิน    สกลนคร             พรอพวิน ซ   อิท ส ฟา ร

from  sakolnakorn  province  about  92  kilometers.  And  far  from  sawangdandin  town 15

ฟรอม      สกลนคร            พรอพวิน ซ  อะเบ้า ท  นายตี้ทู  กิโลเมต ส    แอนด ฟา ร  ฟรอม     สว่างแดนดิน           ทาว น   ฟิฟทีน

kilometers. Many people who come  to my home  town  at  first time often  ask “ Why, in  this  town

กิโลเมต ส        แมนนี่      พีเพิ้ล        ฮู         คัม    ทู   มาย    โฮม    ทาว น   แอ้ท เฟิ้ส ท  ไทม  อ้อฟเฟ็น อ้าส ค   วาย   อิน   ธิ้ส     ทาว น

dose  the  sun  rise  up  in  the  west ?”  I  cannot  answer  them. Because  I feel  that  the  sun  in  the

ด้าส   เดอะ  ซัน  ไร ส   อัพ  อิน  เดอะ  เวส ท    ไอ  แคนน็อท  อานเซ่อ ร   เธ็ม.          บีคอส         ไอ  ฟีล ล  แธ็ท   เดอะ  ซัน    อิน   ดิ

other  town  rise  up  in  the  west  too.  I  think  that  my  home  town  likes  the  other.  Such  as  ;

ออเธอ   ทาว น  ไร ส    อัพ  อิน  เดอะ  เวส ท  ทู      ไอ  ธิง ค     แธ้ท  มาย    โฮม       ทาว น    ไล้ คส  ดิ    ออเธ่อ ร    ซัช ซ  แอส ส

Whenever  the  sun  set.  It  is  dark.  And  whenever  the  sun  rise  up.  It  is  a  day.

เฟ็นเนฟเวอ    เดอะ   ซัน    เซ็ท.  อิท  อี้ส  ด้าก ค.  แอน ด  เฟ็นเนพเว่อ   เดอะ  ซัน    ไร ซ   อั้พ.  อิท  อี้ส  อะ  เด

In  my  home  town,  there  are  many  important  things,  such  as ;

อิน  มาย   โฮม        ทาว น,    แธ ร    อา ร   แมนี่      อิมพอทแทน ท  ธิง ส,       ซัส ส  แอ้ส ส

1.  Black  image  Buddha  in  Nong  Thungmon  Park.  If  you  are  broken  hart  or  get  the

นัมเบอร์วัน   แบลก ค   อิมเมจ     บุดด้า          อิน  หนอง      ทุ่งมน                ป้าก ค.  อี้ฟ   ยู       อา ร  โบร้กเก้น  ฮ้าด   ออ  เก้ท  เดอะ

bad  things.  You have  to  go  to  him  and  ask  him  to  help you.  He  may   help  you  to  be

แบ้ด   ธิง คส.        ยู  แฮฟ วน    ทู   โก  ทู      ฮิม    แอน ด  อ้าส ค ฮิม     ทู     เฮล พ  ยู.        ฮี         เม        เฮล พ     ยู      ทู  บี

better  and  happier.  Don’t  believe,   Don’t  insult.

เบ้ทเท่อ  แอน ด  แฮฟพิเอ้อ.   ด้น ท       บีลี้ฟ ว.        ด้น ท     อินซัล ท

2.  Nong  Thungmon.    Nong  Thungmon  is  a  large  lake  in  the  land.  Surface  is  about

นัมเบอ ร ทู     หนอง       ทุ่งมน.                 หนอง      ทุ่งมน           อี้ส ส  อะ  ล้าจ     เลค    อิน  เดอะ  แลนด  เซอเฟ้ช     อี้ส  อะเบ้า ท

1,000  kilometers.  In  April,  It  is  very  hot.  Many  tourists  come  here  to  play  in  the  water.  I

วันเทาซั่น  กิโลเมต ส.     อิน  แอพริล  อิท  อี้ส  เฟรี่     ฮ้อท ท.  แมนี่       ทัวริช ส     คัม         เฮีย     ทู    เพล      อิน  เดอะ วอทเท่อ   ไอ

and  my  friends   often  go  to  Nong  Thungmon  to  play in  the  water  all  day.  I  am  very

แอน ด  มาย  เฟร็นด ส  อ้อฟเฟ่น  โก  ทู    หนอง        ทุ่งมน            ทู    เพล     อิน  เดอะ  ว้อทเท่อ  ออล  เด     ไอ  แอม  เฟรี่

happy. ….There  are  many  unseen  things  in  my  home  town.  Although,  I  cannot  answer  the

แฮพพิ…..      แธ ร     อา ร    แมนี่       อันซีน      ธิง ส         อิน  มาย    โฮม       ทาว น      ออลโธ,       ไอ  แคนน็อท  อานเซ่อ ร  เดอะ

tourists’s  guestion  “ Why  dose  the  sun  rise  up  in  the  west”.  But  I  am  still  kipping  the

ทัวริช ส         เคว้สซั่น          “วาย    ด้าส         เดอะ  ซัน    ไร ส    อัพ  อิน  เดอะ  เวส ท”   บัท    ไอ  แอม  สทิล  คีบพิ่ง          ดิ

intention to  develop  my  home  town  as  I  can.

อินเท็นซั่น    ทู    ดิเวลลบ พ   มาย   โฮม       ทาว น  แอ้ส  ไอ  แคน.

Thank  you  very  much.

…………………………………..

Niwarana ( Nipban)

………………………………….

The  Lord  Budhda’  his  original  name  is  Sitdadha.  He  is  the  prince  of  Kabillabas  in  India.  He  try  to  go  away  from  all  suffering for  six  years.  Finally,  he  can succeed.  What  is  the  suffering?  Suffering  is  sick.  How  many  kinds  of  sicks  have  we?   We  have  tow  kinds  of  sicks.  Such  as ;

 1. Body  sick.  Body  sick  is  the  nature sick.

If  we  want  to  go  away  from  the  suffering,  what  will  we do.

………………………………………………………………….

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน

 1. WELCOE TO MY SCHOOL

……………………………………………………………….

Good morning ladies and gentle men.

You are welcome to Anubanchareonsin school,  chareonsin district and  sakolnakorn  province. My name is …..I am in Prathom 5. Now, I am very glad to introduce you about my school. My school is Anubanchareonsin. The school principal is Mr.Sao Wongkrachang. The vice- principals are Mr. Wittaya Boonyuen and Mr. Piyapong Phonset.  There are twenty three teachers and three hundred and eighty-five pupils.  The pupils come from Ban Charoensin, Ban Noncompattana, Ban Comphakpaew. Ban Sangfag, Bannadee and Bansok. The pupils who live in Ban Noncompattana and Ban Comphakpaew come to school by bicycles. Because Ban Noncompattana and Ban Comphakpaew are far about three kilometers. But the pupils from Ban Sangfag, Bannadee and Bansok come to our school by fathers or mothers. Because, Ban Sangfag, Bannadee and Bansok are far about four to five kilometers.  They live in Ban Charoensin.

Now, everyone is developing our school to be good as they dream. Our school is more beautiful and more comfortable to study. The teachers teach us to be the good people, to be the clever people and to live whit the others happily.

You are welcome.

Thank you very much.

……………………………………………………………..

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน

2. WELCOE  TO  MY  SCHOOL

……………………………………………………………

Good  morning  ladies  and  gentle  men.  You  are  welcome  to Anubanchareonsin school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  There  are  many  interesting  things  in   Anubanchareonsin  school. For  example;

 1. The  teachers.  There  are  23  teachers  in  my  school. Some  one  are  men  and  some  one  are  women.   My  school  director  is  Mr. Ruengsin  Sreechamplang.  They  teach  us  to  do  good  and  to  learn.  They  are good  people  for  us.
 2. The  buildings.  There  are  6  buildings  in  my  school.  Some  buildings  are  old  and  some  buildings  are  new.  We  learn  and  play  in  these  buildings.  We  love  them  and  clean  them  every  day.
 3. The  teacher’s   houses.  There  are  five  teacher’s  houses  in  my  school. They  all  are  old.  But  the  teachers  who  live  in  these  houses,  teach  in  the  other  schools.   Someone  are  marry  and  someone  are  single.
 4. The  animals.  There  are  many  animals  in  my  school.  They  are  dogs,  hens,  cows,  pigs  and  fish.  etc.   We  learn  to  live  with  them  safety  and  happy.  We  give  the  food  to  the fishes  and  pigs.   The  cows  eat  the  glass  in  the  field.  The  dogs  come  to  school  whit  their  masters.
 5. The  trees  and  the  playground.  There  are  many  trees  in  my  school.  They  are  mango  trees,  tamarind  trees  and  the  others.   I  like  to  sit  under  the  trees  and  listen  to  the  birds  singing.  They  fly  from  this  tree  to  that  tree.  They  are  very  happy.  Whenever,  the  teachers  let  us  to  play  games  in  the  playground.  We  are  very  happy  too.

I  hope  that,   you  will  come  to  see  my  school  again.  You  are  welcome.

Thank  you  very  much.

…………………………..

คำบรรยายภาพ

………………………..

 

 1. The board name of  Nong Thung Mon (ภาพป้ายชื่อหนองทุ่งมน)

This is the name of  Nong Thung Mon. Nong Thung Mon was built by Thai

Government in Buddhist Era two thousands five hundred and thirty five.

 1. The water, the island and the flying birds. (ภาพน้ำ เกาะ นก)

This is water in Nong Thung Mon.  Those are birds.  They are flying to sleep in the birds-island.  That is the birds-island. It is in the middle of Nong Thung Mon.

 1. Loung Bhor Ongdam (ภาพหลวงพ่อองค์ดำ)

This is Loung Bhor Ongdam.  The black image Buddha in Buddhism.  The Buddhists worship him by do not do all evils, do goods and make their minds to be clean.

 1. Bo-tree (ภาพต้นโพธิ์)

This is Bo-tree.  It is an important tree in the history of Buddhism. Because, the Buddha know the four truths of our lives when he was sitting under the Bo-tree. The Buddhists respect the Bo-tree till now.

 1. The people are exercising by bicycles (ภาพคนกำลังออกกำลังกายด้วยการขี่รถจักรยาน)

This is Missis Pensin Chaiwongkot. She and her pupils are exercising by bicycles around Nong Thung Mon in the evening.

 1. The people are exercising by jocking. (ภาพคนกำลังออกกำลังกายด้วยการวิ่งช้า ๆ)

This is Missis Pensin Chaiwongkot. She and her pupils are jogging around Nong Thung Mon in the evening.

 1. ภาพศาลากาญจนาภิเษก

This is ศาลากาญจนาภิเษก. It is the large hall in Nong Thung Mon. It is the place where people can use to meeting, to marry, to party and to rest.

 

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

661 thoughts on “สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม/มัธยมต้น

 1. สวัสดีครับ ชอบรูปแบบ และข้อความดีดีในเวบไซต์นี้มากเลยครับ โดยเฉพาะสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่ผมเข้ามาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนให้เด็กนักเรียนของผม แต่มีประโยคภาษาอังกฤษบางประโยคที่ผมคิดว่า ถ้าเปลี่ยนอาจจะฟังดูดีขึ้นครับ นั่นคือ I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. น่าจะเป็น I am currently in grade 3 at Bigbamboovittaya school. ครับ

 2. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya.แปลว่า ฉันกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบิ๊กแบมบูวิทยา ส่วนประโยค I am currently in grade 3 at Bigbamboovittaya school. แปลว่า ฉันอยู่ในเกรด 3 ที่โรงเรียน Bigbamboovittaya ก็ดูดีทั้งสองประโยคครับ ..การเรียงคำศัพท์ในประโยคภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน มีสองลักษณะคืออังกฤษแบบอังกฤษกับอังกฤษแบบไทย กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีฝรั่งผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่ง เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย เพื่อนคนไทยพาเดินเที่ยวชมรอบหมู่บ้าน ถามอะไรแกตอบได้หมด บังเอิญฝรั่งไปเหยียบกองขี้ควายเข้าเต็มตีน คนไทยจึงถามว่า นั่นคุณเหยียบอะไรมา ฝรั่งคนนั้นตอบอย่างมั่นใจว่า ควายกองขี้ คนไทยหัวเราะบอกว่าไม่ใช่ครับให้ตอบใหม่อีกสองครั้ง ฝรั่งยิ้มตอบอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นว่า ขี้กองควาย คนไทยหัวเราะบอกว่า เกือบถูกครับ คราวนี้ฝรั่งตอบอย่างมั่นใจที่สุดว่า ควายขี้กอง คนไทยหัวเราะดังกว่าเก่าบอกว่า ผิดครับ แถมให้ยูตอบได้อีกครั้งหนึ่ง ฝรั่งตอบว่า กองควายขี้ คนไทยบอกว่าผิดครับ ฝรั่งงงมากบอกว่ายอมแพ้แล้วครับ คนไทยจึงเฉลยว่า ไอ้ที่ยูเหยียบเต็มตีนนี้เขาเรียกว่า กองขี้ควาย …. ภาษาของใครของมัน พ่อครูกลัวว่าฝร้่งจะหัวเราะเยาะ จึงต้องเขียนตามที่ Google เขาช่วยแปลครับ

 3. ดิฉันเป็นครูได้ไม่นาน ประสบการณ์ในการส่งเด็กเข้าแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อยมาก มาเจอเว็บนี้ ดีใจมาก อยากปั้นเด็กให้เก่ง ขอบคุณมากนะคะ

  • ภาษาอังกฤษพ่อครูพองู ๆ ปลา ๆ เท่านั้นนะ เอาเป็นแนวทางได้ แต่เอาเป็นแบบอย่างยังไม่น่าจะได้ ต้องเปิดตำราช่วยนะครับ เนื่องจากเวลาในการเตรียมตัวเด็กน้อยมาก จึงต้องคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะชนะการแข่งขันในเวลาอันจำกัดนี้ พ่อครูอยากจะแนะนำว่า วิธีที่น่าจะดีที่สุดในการเตรียมเด็กคือการเขียนคำอ่านให้เด็กท่องจำ เมื่อเด็กท่องได้แล้วเราก็ฝึกการอ่านออกเสียง การเน้นคำ วรรคตอนและท่าทางประกอบ ส่วนโพยบทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต้องเตรียมไว้ส่งกรรมการ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย

 4. ตอนนี้เป็นนักเรียน กำลังจะลงแข่ง spech เครียดมากกับการเขียน speech นึกว่าจะไม่มี web-site พวกนี้ แต่พอเจอ web นี้ ดีใจมาก ^^ อยากขอบคุณ พ่อครู ดอทคอม มากเลยน่ะ ได้วิธีแนวทางการเขียนไปเยอะมาก

 5. ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเรา เราจึงพูดและเขียนอังกฤษผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดา ภาษาเราก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คนอังกฤษจึงเขียนและพูดไทยถูกบ้างผิดบ้างเช่นเดียวกัน จงกล้าที่จะพูดหรือเขียนเท่าที่เราทำได้เหมือนคุณทักษิณพูดอังกฤษ หรือคนจีนพูดไทย ขอให้สื่อความหมายกันรู้เรื่องก็ถือว่าดีแล้ว และเพื่อให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ขอให้โชคดีนะหลาน

  • พ่อครูก็หลบลี้ไปมาตามแต่เจ้าลูกชายมันพาไป บางครั้งหายไปเพราะเว็บไซด์ล้มครับ ก็เขียนไปเรื่อย ๆ เท่าที่พอจะทำได้เพื่อรอวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปี มีลูกหลานเข้าเยี่ยมชมก็ดีใจครับ

 6. รบกวนสอบถามพ่อครูหน่อยคะ พ่อครูพอจะทราบไหมคะว่า การแข่งขัน speech ของสพฐ. ล่าสุด กำหนดหัวข้อเรื่องในการพูดเป็นเรื่องอะไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • แม่ปันดี ครับ
   พ่อครูก็ไม่ทราบเหมือนกัน ถาม Google ก็ตอบข้าง ๆ คู ๆ ยังไงแม่ปันก็ต้องเดาเอาเองละครับ ขอให้โชคดีนะครับ

 7. พ่อครูก็อยากเขียนเยอะ ๆ อยู่ แต่แฟนรายการขอให้ช่วยเขียนเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เลยเขียนได้เท่านี้เองไปก่อน จะพยายามเขียนเพิ่มครับ

 8. พึ่งเข้าชมครั้งแรกประทับใจมาก เป็นวิทยาทานที่ดีมาก ดิฉันจะเอาไปเป็นตัวอย่าง เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนของดิฉันเอง ขอบคุณมาๆ

 9. ขอบคุณมากเลยที่เขียนสิ่งดีๆไว้มากมาย
  แต่อยากให้ช่วยเรื่องหนึ่งด่วนมากๆๆๆๆๆ
  คือ ได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรจำเป็นเกี่ยวกับ การแสดงละครเวทีเรื่อง Amidsommer night dream เป็นบทภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการแสดงละครสังสันต์ของคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ช่วยหน่อยนะค่ะ ไม่อยากให้งานพลาด ขอขอบคุณมาลวงหน้าเลยนะค่ะ

  • Amidsommer สะกดผิดครับ ต้องสะกดว่า A midsummer ซึ่งแปลว่า ท่ามกลางฤดูร้อน สังสันต์ สะกดผิดอีกครับ ต้องสะกดว่า สังสรรค์ เรื่องให้ช่วยพ่อครูเดาสุ่มเขียนให้แล้ว แก้ไขต่อเติมเสริมเองเด้อ

 10. Pingback: chinese panda coins

 11. Pingback: Project Managager

 12. An amazing write, I just given this onto a friend who was doing a little analysis on this subject. And he in fact purchased me morning meal simply because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and really like reading more on this particular topic. If possible, as you become expertise, could you mind updating your weblog with a lot more details? It is very beneficial for me. Big thumb up for this blog piece!

  • I’m older, I just want people to know that I have lived in this world only. The prestigious honor is only the past for me.I would just say that tomorrow I’m still alive. But I’m grateful for your good advice.Thank you for your willingness to help me.

 13. สวัสดีคะ พ่อครู…ดีใจมากๆๆ ที่เจอเว็บไซด์นี้ กำลังใจในการทำงานการสอนเด็กพูดสุนทรพจน์มาอีกมากมายเลยคะ เพราะ หนูกำลังหาบทสุนทรพจน์ ในหัวข้อนี้พอดี “The development of speaking skills in English for Thai children” พ่อครูพอจะมีบทความเนื้อเรื่องเป็นแบบอย่างไหมคะ หนูจะฝึกเด็กปิดภาคเรียนนี้คะ ขอบพระคุณ webside และพ่อครูมากคะ

  • สวัสดีคะ ดีใจคะ…ที่เห็นข้อความตอบกลับ ว่าขอเขียนวันสงกรานต์ก่อน จะเปิดเว็บไซค์ ของพ่อครูทุกวันเลย….และจะฝึกนักเรียนแนะนำตัวก่อนการแข่งขันไปก่อน..กะว่าจะลองแต่งสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ…

   • ตอนนี้เขียนสคริปต์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกราต์เสร็จแล้ว กำลังเริ่มเขียนตามสัญญาครับ โปรแกรมแปลภาษาของ Google เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่พยายามช่วยเหลือเรา ลงมือเลยครับคุณครู แล้วจะรู้ว่าภาษาอังกฤษน่าสนใจและสนุกไม่น้อยเลย

    • ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ…หายไป…เตรียมงานปัจฉิมนิเทศมาคะ …ตอนนี้ดีใจสุดๆ ไปเลยคะที่เห็นบทความ พ่อครูเป็นกำลังใจที่สุด จะพยายามเขียนบ้างแล้วจะส่งไปให้อาจารย์พ่อครู ช่วยดูนะคะ ปิดเทอมนี้มีความสุขมากคะ เพราะจะได้ฝึกเด็กนักเรียนพูดภาษาอังกฤษ และทำโครงงานส่งเข้าประกวดอย่างเต็มที่ เดี๋ยวได้ผลอย่างไรจะส่งข่าวนะคะ

     • อย่าลืมให้ Google คอลัมน์แปลภาษาอ่านให้ฟังนะครับ สำเนียงของคนอังกฤษแท้แน่นอนครับ ขอให้โชคดีนะครับ

 14. Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any ideas? Cheers!

 15. You really make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really one thing which I think I might by no means understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I’m having a look ahead on your subsequent post, I will try to get the cling of it!

 16. I just wanted to develop a brief comment in order to appreciate you for the nice guides you are sharing on this site. My long internet investigation has now been honored with wonderful strategies to exchange with my great friends. I would tell you that we readers actually are extremely blessed to dwell in a fantastic community with many perfect professionals with great tactics. I feel extremely lucky to have come across your entire weblog and look forward to tons of more exciting times reading here. Thanks once more for a lot of things.

 17. Pingback: Backlinks Here

 18. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I genuinely thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 19. Pingback: Web Design San Diego

 20. Pingback: Fatty Acids

 21. ดีมากค่ะ เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะฝึกพูด speech และออกไปสู่การแข่งขันทักษะได้

  • คุณสาวิตรี ครับ
   ภาษาอังกฤษพ่อครูพองู ๆ ปลา ๆ เท่านั้นเองครับ ปรับแต่งก่อนนำไปใช้นะครับ สวัสดีครับ

  • คุณ Lampiang ครับ
   ภาษาอังกฤษพ่อครูไม่ค่อยสละสลวย ปรับแต่งต่อเติมเสริมเองก่อนนำไปใช้นะครับ

 22. Pingback: One Way Link Building Services

 23. ขอบคุณนะค่ะที่ทำเผยแพร่ ให้ได้ค้นคว้า จะนำไปสอนนักเรียนค่ะหากมีโอกาสจะขอคำปรึกษาได้ไหมค่ะ

  • ด้วยความยินดีครับ พ่อครูพอมีเวลาว่างตอนดึก ๆ ตื่่นขึ้นมาประมาณตีสามหากไม่มีอะไรทำก็พยายามเขียนเรื่อง เกี่ยวกับพ่อครู 3 กลางวันเพื่อนเยอะไปโน้นมานี้ บางทีนั่งฝอยทั้งวัน เหนื่อยก็นอน

 24. How much digging did you have to do for this great article. I may be assuming you researched this, but if you didn’t this is very informative and interesting material. Thanks for sharing this information.

 25. I admit, I have not been on this webpage in a long time… however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.