คำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน(ไทย/อังกฤษ)

เป็นคำกล่าวรายงานพร้อมคำกล่าวเปิดงาน ปรับแต่งก่อนนำไปใช้นะครับ

………………………………………………………………………………………………………

คำกล่าวเปิดงาน CSR( Corporate social responsibility)  

……………………………………………………………………………………

เรียน  ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  

        ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธี  เปิดงาน CSR ของอำเภอวังเมา จังหวัดวังมัน ในวันนี้

       งาน CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate social responsibility แปลเป็นไทยว่า  องค์กรหรือหน่วยงานความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งเรานำคำนี้มาใช้ในโครงการ  การทำดีตามรอยพ่อ ซึ่งหมายถึงการทำดีตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในวันนี้  5  กิจกรรมคือ 1. ปลูกป่า  2. ปล่อยเต่า  3. ปล่อยปู 4. เก็บขยะ และ 5. เยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นการรวมพลังสามัคคีเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

        ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานครั้งนี้  ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังปลาหมอ  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

        ขออำนวยพรให้การจัดงาน CSR หรืองานทำดีตามรอยเท้าพ่อครั้งนี้  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

        บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดงาน CSR หรืองานทำความดีตามรอยพ่อ ของอำเภอวังเมา  จังหวัดวังมัน ณ บัดนี้

……………………………………………………………………………………………………..

คำกล่าวรายงานโครงการเปิดบ้านคุณธรรมของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1 อำเภอวังเมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วน เขต  2

………………………………………………………………………………………

เรียน ท่านประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1 อำเภอวังเมา  ที่เคารพอย่างสูง

กระผม นายจรวย  ทะเลทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาหมอ  ในนามคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จรัญ  ถุงทะเล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1  และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาหมอ เป็นอย่างสูงยิ่ง  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านคุณธรรมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1  อำเภอวังเมาในวันนี้ กระผมขอเรียนรายงานโครงการเปิดบ้านคุณธรรมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1 อำเภอวังเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วนเขต  2 ต่อท่านประธานดังต่อไปนี้

 ความเป็นมา

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1 อำเภอวังเมา  ได้จัดทำโครงการเปิดบ้านคุณธรรมขึ้น  เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการเข้ากับหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ และปัญญา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการรักษาศีล การฝึกสมาธิ และการเจริญปัญญา
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนวิถีพุทธ                                         3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 เป้าหมาย

ก.  เชิงปริมาณ

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม จำนวน  15  โรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติการรักษาศีล  การฝึกสมาธิ  และการเจริญปัญญา
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม จำนวน  15  โรงเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนวิถีพุทธ  
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม จำนวน   15  โรงเรียน เป็นคนเก่ง เป็นคนดี  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 ข.  เชิงคุณภาพ

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม ได้ฝึกปฏิบัติการรักษาศีล การฝึกสมาธิ  และการเจริญปัญญาคิดเป็นร้อยละ  100
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม ได้รับประสบการณ์ตรงในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนวิถีพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  100
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม เป็นคนเก่ง เป็นคนดี  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คิดเป็นร้อยละ  100

 กิจกรรม

 1. การแสดงละครคุณธรรม
 2. การประกวดแข่งขันท่องพุทธวจนะ
 3. การแสดงโครงงาน / ผลงานโรงเรียนวิถีพุทธ
 4. การแข่งขันตอบปัญหาธรรม

 งบประมาณ

          ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วน เขต 2  จำนวน  5,000  บาท  และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสมทบอีกจำนวนหนึ่ง

 ระยะเวลา

          23  กันยายน  2558

 สถานที่

          หอประชุมโรงเรียนบ้านวังปลาหมอ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม มีศีล มีสมาธิ  และมีปัญญา
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรมมีประสบการณ์ตรงในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนวิถีพุทธ
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรม เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          โอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการเปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1  อำเภอวังเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วน เขต 2  ประจำปี พุทธศักราช  2558 ต่อไป ……..ขอเรียนเชิญครับ

 

 

………………………………………………………………………………………………………

คำกล่าวเปิดงานโครงการเปิดบ้านคุณธรรม  ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1 อำเภอวังเมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วนเขต  2

……………………………………………………………………………………

ท่านรองประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1  อำเภอวังเมา   ท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  ที่เคารพรักทุกท่าน    สวัสดี นักเรียน   ที่น่ารักทุกคน

        ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานพิธี  เปิดโครงการเปิดบ้านคุณธรรม  เครือข่ายที่  1  อำเภอวังเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วน เขต  2  ในวันนี้

         การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กล่าวคือนักเรียนเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การที่จะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  นักเรียนต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งจากครอบครัว  วัด โรงเรียน และชุมชน    อันเป็นการพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นตลอดไป

        ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเปิดบ้านคุณธรรมครั้งนี้ทุกท่าน  ทุกองค์กร  ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังปลาหมอ  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน

        ขออำนวยพรให้การจัดงานโครงการเปิดบ้านคุณธรรมครั้งนี้  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

        บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดโครงการเปิดบ้านคุณธรรมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  1 อำเภอวังเมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวังม่วน เขต  2  ประจำปีการศึกษา  2558  ณ บัดนี้

…………………………………………………………………..

คำกล่าวรายงานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศ

…………………………………………………………………..

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน นางสาววันทนี  วันทนีโย  ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ปีการศึกษา  2558  ขอเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้

1.  นางสาวมีนา  เมษายน  ที่ส่งเข้าแข่งขันในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ  และได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี

2. คณะครู นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ไปอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าวมา ไว้ที่ห้องพักครูโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน  ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

………………………………………………………………….

คำกล่าวเปิดงานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศ

………………………………………………………………….

เรียน  ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  คณะครูอาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

กระผม รู้สึกดีใจมากที่นักเรียนโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  และที่สำคัญยิ่งคือได้โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี  ในฐานะประธานจัดงานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศครั้งนี้ รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

จากการรายงานของนางสาววันทนี  วันทนีโย  ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ทำให้ทราบว่า เด็กหญิงมีนา  เมษายน  ที่ส่งเข้าแข่งขันในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2558 ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ  และได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี  ซึ่งกระผมก็เป็นหนึ่งในคณะครูโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาที่ไปรับโล่รางวัลใน ครั้งนี้  

บัดนี้โล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าวได้ ตั้งไว้บนโต๊ะหมู่บูชาในที่ประชุมแห่งนี้  ซึ่งเราจะทำการอัญเชิญแห่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านเพื่อ ประกาศเกียรติคุณให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมในความสำเร็จของลูกหลานที่เรียน อยู่ในโรงเรียนของเรา  แล้วแห่กลับมาอัญเชิญขึ้นตั้งไว้ในหอเกียรติยศของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริ มงคลและเป็นเกียรติประวัติของนักเรียน คณะครู โรงเรียนและหมู่บ้านนากับแก้วิทยาตลอดไป

ขอบ คุณท่านผู้มีเกียรติ เพื่อนครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมงาน ขอบคุณนางสาววันทนา  วันทนีโย ครูผู้รับผิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมลูกศิษย์ในโครงการ ทำให้เด็กหญิงมีนา  เมษายน ที่ส่งเข้าแข่งขันได้รับชัยชนะในระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราช กุมารี  และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วย เอาใจช่วย รวมถึงยินดีด้วย  ทำให้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาประสบความสำเร็จ

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้งานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีความสุขมาก ๆ

บัด นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานการอัญเชิญโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราช กุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  อำเภอวังเมา จังหวัดวังม่วน  ปีการศึกษา 2558 ณ บัดนี้

สวัสดี

 ………………………………………………………………………………………….

คำ กล่าวรายงาน English Camp for Students Prathom 4-5

………………………………………………………………………………………….
Mr .Chairman, Ladies and gentlemen
First of all, I would like to introduce myself, My name is Mr. Sao Wongkrachang . I would like to thank Mr. Pongsawat Sakhamula Vice Director of Sakon Nakhon Primary Education Service area office 2 to open intensive English Camp for students Prathom 4-5.
เรียน ท่านประธาน
กระผม นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง ในนามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 เป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษในวันนี้ กระผมขอเรียนรายงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ต่อท่านประธานดังต่อนี้
ความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
– วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 100 คน
-วิทยากร ประกอบด้วยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดค่าย และวิทยากรชาวต่างประเทศ
– ระยะเวลา
18 – 20 มีนาคม 2558
– โอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ให้โอวาทและกล่าวเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ของศูนย์พัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเจริญศิลป์ประจำปี พุทธศักราช 2558 ต่อไป ……..ขอเรียนเชิญครับ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

คำกล่าวรายงานโครงการเสวนา การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเจริญศิลป์ ปีการศึกษา  2557

…………………………………………………………………………………………………………………………………

เรียน ท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางเพ็ญศิลป์ ไชยวงศ์คต ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเจริญศิลป์, ดิฉันขอกล่าวรายงานโครงการเสวนา การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเจริญศิลป์ให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้

– วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
4. เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข นำความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษกลับไปฝึกสอนนัก เรียนในนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

– ระยะเวลา
30 – 31 กรกฎาคม 2557

– งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2, จำนวน 20,000 บาท

– ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนวิชาสอนภาษาอังกฤษที่มาเข้าร่วมโครงการการเสวนาครั้งนี้ทุกคน มีความรู้และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ นำความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับจากโครงการการเสวนาครั้งนี้กลับ ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

– โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานโครงการเสวนา การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเจริญศิลป์ประจำปีการศึกษา 2557 ต่อไป

ขอเรียนเชิญค่ะ

………………………………………………………………………………………………………………………………
คำกล่าวเปิดงานโครงการ การเสวนาสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอเจริญศิลป์
ปีการศึกษา 2557
……………………………………………………………………………………………………………………………..

เพื่อนครู ที่เคารพรักทุกท่าน

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานโครงการ การเสวนาสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอเจริญศิลป์ในวันนี้

จากการรายงานของผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ทำให้ทราบว่า การจัดโครงการเสวนาภาษาอังกฤษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ นำความรู้และเทคนิควิธีด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกลับไปฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนของตน จึงรู้สึกชื่นชมยินด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านตั้งใจฟัง ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่ภาษาของเรา ทำใจให้เหมือนเรากำลังชมภาพยนตร์ฝรั่งพากย์ภาษาอังกฤษ และที่สำคัญต้องเคารพที่ประชุม ให้เกียรติผู้พูด ด้วยการ ตั้งใจฟัง ไม่ส่งเสียงชวนคุย ไม่หลับ ไม่กลับก่อน

ขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านที่มาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ขอบคุณผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายและคณะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างมากที่ช่วยจัดโครงการการเสวนาครั้งนี้ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยทำให้งานโครงการเสวนาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้โครงการเสวนาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ ขอให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านมีความสุขมาก ๆ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานโครงการ การเสวนาสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บัดนี้

สวัสดี

…………………………………………………………………………….

The English camp report.

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(ค่ายนักเรียน)
……………………………………………………………………………
Venerable the President  of English Resource Instruction Center Ampur Charoensin.
My name is Mrs. Pensin  Chaiwongkot. I am the coordinator of the first education network center Ampur Charoensin ,  Anuban Charoensin School.  I would like to report the English Camp (O-NET) offers the President  of English Resource Instruction Center Ampur Charoensin the following.

-purpose.
1. To be held at English Camp.
2. To encourage the students were eager to learn English more.

 -The duration of the Camp Day.

 October, 27-28, 2012.

-The budget.

We received financial support from Education Sakonnakon Area 2, …15,000 Baht

-The expected outcomes will be.

1.  Students in English Camp can listen, speak, read and write English better.
2. Achievement level of students learning a foreign language (English) rose 5 percent.

-On this occasion, I would like to invite the President to lecture and Opening speech for the English Summer Camp (O-NET) of English Resource Instruction Center Ampur Charoensin in the year 2012.

………………

คำแปล

……………..

เรียน  ท่านผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจิญศิลป์  ที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต ผู้ประสานงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์. ดิฉันขอรายงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (O-NET) ต่อท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์ให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ระยะเวลาของการเข้าค่าย
       วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555
งบประมาณ
       เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาสกลนคร เขตที่ 2, จำนวน  15,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักเรียนในค่ายภาษาอังกฤษสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 5
โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ(O-NET) ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์ ประจำปี 2555 ต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ

………………………………………………………….

The opening speech of the English Camp.

คำกล่าวเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษ(ค่ายนักเรียน)

……………………………………………………………….

Good morning everyone.
Welcome everyone to our the English Camp. On behalf of the first education network center Ampur Charoensin, I would like to say thanks to everyone who attended our English Camp (O-NET). In addition to practicing English. There are also other activities such as music and games for everyone.
Just fun to practice English to sing and to play the games that the trainers provided.
Thank you very much
.

………………

คำแปล

………………

สวัสดี  นักเรียนทุกคน

ยินดี ต้อนรับสู่ค่ายภาษาอังกฤษของเรา ในนามของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอเจริญศิลป์ ผมอยากจะบอกว่าขอบใจกับทุกคนที่มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (O-NET) อำเภอเจริญศิลป์ของเราครั้งนี้  นอกเหนือจากการฝึกภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นเพลงและเกมสำหรับนักเรียนทุกคน 

ขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเล่นเกมที่วิทยากรจัดไว้ให้

ขอบคุณมากครับ

…………………………………………….

The English camp report.

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
………………………………………………..
Venerable the President  of English Resource Instruction Center Ampur Wang Mow.
I am Mrs. Tongta Suay Batchai. I am the coordinator of the first education network center Ampur Wang Mow, Eric, Wang Mow Wittaya School.  I would like to report the English Camp offers the President  of English Resource Instruction Center Ampur Wang Mow the following.

-purpose.
1. To be held at English Camp.
2. To encourage the students were eager to learn English more.

 -The duration of the Camp Day.

 April,29-30, 2012.

-The budget.

We received financial support from Education Sakonnakon Area 2, …30,000 Baht

-The expected outcomes will be.

1.  Students in English Camp can listen, speak, read and write English better.
2. Students in English Camp can use English to communicate
in a daily life better.

-On this occasion, I would like to invite the President to lecture and Opening speech for the English Summer Camp for students of English Resource Instruction Center Ampur Wang Mow in academic year 2012.

………………

คำแปล

……………..

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางต้องตา  สวยบาดใจ ผู้ประสานงานของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1, เอริค, โรงเรียนวังเมาวิทยา. ดิฉันใคร่ขอรายงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่อท่านประธานศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ระยะเวลาของการเข้าค่าย
       วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555
งบประมาณ
       เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาสกลนคร เขตที่ 2, จำนวน  30,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักเรียนในค่ายภาษาอังกฤษสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
2. นักเรียนในค่ายภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษของศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอวังเมา ประจำปีการศึกษา 2555 ต่อไป

………………………………………………………….

The opening speech of the English Camp.

คำกล่าวเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษ(ค่ายนักเรียน)

……………………………………………………………….

Good morning everyone.
Welcome everyone to our the English Camp. On behalf of the first education network center Ampur Wang Mow, I would like to say thanks to everyone who attended our English Camp. In addition to practicing English. There are also other activities such as music and games for everyone.
Just fun to practice English to sing and to play the games that the trainers provided.
Thank you very much
.

………………

คำแปล

………………

สวัสดี  นักเรียนทุกคน

ยินดี ต้อนรับสู่ค่ายภาษาอังกฤษของเรา ในนามของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 ผมอยากจะบอกว่าขอบใจกับทุกคนที่มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษอำเภอวังเมาของเราครั้งนี้  นอกเหนือจากการฝึกภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นเพลงและเกมสำหรับนักเรียนทุกคน 

ขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเล่นเกมที่วิทยากรจัดไว้ให้

ขอบคุณมากครับ

…………………………………………………………

The English Summer Camp Report.

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(ค่ายครู)
……………………………………………………………….
Respectfully, the President of English Resource Instruction Center.
I am Mrs. Tongta Suay Batchai, the Coordinator of English Resource Instruction Center, Wang Mow Wittaya School.  I would like to report the English Summer Camp offers the President of English Resource Instruction Center the following.
Objective.
1. To allow teachers to practice English together.
2. To provide teachers with the knowledge and experience in teaching English to students in their school.
The duration of the Camp Day.
May,17-19, 2012.
The budget.
We received financial support from Education Sakonnakorn Area 2, 35,000 Baht.
The expected outcomes will be.
1. English teachers at the camp, everyone has a better knowledge of English.
2.There are 5o teachers of English to be able to teach English better.
On this occasion, I would like to invite the President of English Resource Instruction Center to lecture and Opening speech for the English Summer Camp of English Resource Instruction Center of Amper Wang Mow in academic year 2012.

 

………………

คำแปล

……………..

เรียน  ท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอวังเมา ที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางต้องตา  สวยบาดใจ ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอวังเมา, โรงเรียนวังเมาวิทยา ดิฉันใคร่ขอกล่าวรายงานกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอวังเมาให้ท่านได้รับทราบต่อไปนี้
– วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าค่ายฝึกภาษาอังกฤษร่วมกัน                                                                                                                    2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษกลับไปฝึกสอนนัก เรียนในโรงเรียนของตน
– ระยะเวลา
17-19 พฤษภาคม 2555
– งบประมาณ
เราได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2, จำนวน 35,000 บาท
– ผลที่คาดว่าจะได้รับ        

1. ครูสอนภาษาอังกฤษที่มาเข้าค่ายทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี ขึ้น                   

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเข้าค่ายครั้งนี้กลับ ไปสอนนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
– โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอวังเมา ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอวังเมา ประจำปีการศึกษา 2555 ต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ

 …………………………………………………………………

The opening speech of the English Summer Camp.

คำกล่าวเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

………………………………………………………………………..

Good morning everyone.
Today,I am very pleased and honored to be invited to preside over the opening speech of the English  Summer  Camp. The report of the Coordinator for English Resource Instruction Center of Ampur Wang Mao. We know that,  the purpose of this camp is to train teachers to teach English. And to allow the teachers to teach students in their school. I am also very grateful.    In addition to practicing English. There are also other activities such as music and games for all the teachers. Please, all the teachers have participated in every step. Do not sleep, do not leave, do not be late and not before.


Thank you all for coming to our English camp.  Thank the coordinator of English Resource Instruction Center and the trainers. You are very good.  And thanks to everyone who helped and make this camp a success.


Please, The power of the Triple Gems and the holy things note this camp a Success and wish you all very happy. 

Now, it is a reasonable time. I would like to open the English Summer Camp of the English Resource Instruction Center of  Amper Wang Mao in academic year 2012 by now.
Thank you very much.

สวัสดี  ทุก ๆ คน

       ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในวันนี้ จากการรายงานของผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอวังเมาทำให้เราทราบว่า การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้เข้าค่ายฝึกภาษาอังกฤษร่วมกัน และนำความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษกลับไปฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนของตน จึงรู้สึกชื่นชมยินด้วยเป็นอย่างยิ่ง

นอก เหนือจากการฝึกภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่นเพลงและเกมสำหรับคุณครูทุกท่านด้วย จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกภาษาอังกฤษและร่วม กิจกรรมร้องเพลงและเล่นเกมที่วิทยากรจัดไว้ให้ทุกขั้นตอน ไม่หลับ ไม่ลา ไม่มาสาย และไม่กลับก่อน

ขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านที่มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษของเรา  ขอบคุณผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายและคณะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างมากที่ช่วยจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้   และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยทำให้งานเข้าค่ายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

         ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดค่ายครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ  ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ 

         บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอำเภอวังเมา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ บัดนี้

ขอบคุณมาก

…………………………………………………………………

 The English developments project report

คำกล่าวรายงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
…………………………………………………………….
Venerable the Director of School
I am Mrs.Tuenchao Saibangwan. The specialist teachers of English, Nakabkae Wittaya school. I would like to report the English developments project to the Director of Nakabkae Wittaya School to get to know the following.
Objectives and goals.
1. To develop a project with the Department of English in schools.                                      2. To encourage the students are eager to learn more English.


Processing time.
Throughout the academic year 2012.

The budget.                                                                                                                                                          We received financial support from Nakabkae Wittaya School, 5,000 Baht

The expected outcomes will be.
1.  Students can listen, speak, read and write English effectively.
2.  Students can use English in the context of the school.


On this occasion I would like to invite the Director of School, said the lecture and
opening speech the English developments project in academic year 2012.

………………

5. คำแปล

……………..

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางตื่นเช้า  สายบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนนากับแก้วิทยา ดิฉันใคร่ขอรายงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนากับแก้วิทยาให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในโรงเรียนนากับแก้วิทยา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดำเนินการ
  ตลอดปีการศึกษา 2012
งบประมาณ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนบ้านนากับแก้ จำนวน  5,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของโรงเรียน
โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนากับแก้วิทยากล่าวให้โอวาทและกล่าว เปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของโรงเรียนนากับแก้วิทยา ประจำปีการศึกษา 2012 ต่อไป

……………………………………………………………………………………….

20.  The opening speech of the English developments project.

คำกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

…………………………………………………………………………………….

Hello everyone.
I am delighted and honored to be invited to preside over the opening of the English language
developments project today. On behalf of all teachers in Nakabkae Wittaya school, I would like to say thank you to everyone who joined us in this project.


The objective of the project’s goal is that everyone can listen, speak, read and write English fluently.

It is a reasonable time. Let me open the English language developments project of Nakabkae Wittaya school in academic year 2012 by now.


Thank you very much.

………………

คำแปล

………………

สวัสดี  นักเรียนทุกคน

ดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในวันนี้ ในนามครูทุกคนของโรงเรียนนากับแก้วิทยา  ดิฉันอยากจะบอกว่าขอบใจกับทุกคนที่มาร่วมโครงการของเราครั้งนี้ 

ขอให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ทุกคนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของโรงเรียนนากับแก้วิทยา ประจำปีการศึกษา 2012 ณ บัดนี้

………………………………………………………………………..

คำกล่าวรายงานโรงเรียนวิถีพุทธ

…………………………………………………………………………

นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2   ขอนำเรียนชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ต่อพระคุณเจ้าและคณะกรรมการให้ได้รับทราบพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้

1.  ด้านบุคลากร  โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนที่ชอบพานักเรียนเข้าวัดทำบุญถือศีลภาวนาเป็นประจำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นในโรงเรียน

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานกับพระสงฆ์ที่วัดในชุมชน ได้พระสงฆ์มาช่วยสอนวิชาศีลธรรมแก่นักเรียน

4.  ด้านกายภาพ  โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลัก 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดังต่อไปนี้

 1. มีป้ายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ ทำแล้ว
 2. มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน  ทำแล้ว  โรงเรียนได้จัดสร้างหอพระเด่นเป็นสง่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ให้คณะครูนักเรียนและชาวพุทธที่ผ่านเข้าออกได้ยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
 3. มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน  ทำแล้วครบทุกห้อง นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ได้กราบอย่างถูกต้องทุกเช้า เย็น ทุกวัน
 4. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดไว้ในที่ต่าง ๆ ทำแล้ว
 5. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ทำทุกวัน
 6. มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม ทำเสร็จแล้ว
 7. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อนี้ทำอย่างสม่ำเสมอ
 8. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้าบ่าย ทั้งครูและนักเรียนข้อนี้ทำทุกวัน
 9. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อนี้ทำทุกวันสำคัญ

10. ครูพานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ทำทุกสัปดาห์ เช่นการเยี่ยมบ้าน การทำสะอาดถนนในขุมขนและวัด ไปช่วยงานรับบริจาคโลหิตของสภากาชาด เป็นต้น

11. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัด

เป็นแหล่งเรียนรู้  ข้อนี้ทำเป็นประจำ และทำได้มากกว่าเดือน

    ละหนึ่งครั้ง

12. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง

    ข้อนี้ทำทุกปีโดยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมกข์อิสาน

    วัดเจริญศิลป์และวัดศิริราษฎร์วัฒนา

13. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรักษาศีล 5 ข้อนี้ทำได้ไม่ครบทุก

     คน แต่ส่วนมากทำได้

14. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม          

    ข้อนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่าง

    มีความสุข

15. ก่อนรับประทานอาหารนักเรียนทุกคนจะพิจารณาอาหารและการ

รับประทานอาหารว่า ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ  ทำทุกครั้ง

16. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนประหยัด อดออม ถนอมใช้เงินและ

สิ่งของ  ทำแล้ว นักเรียนฝากเงินกับครูโดยทำบัญชีฝากเงิน

    ไว้เป็นหลักฐาน และครูนำฝากธนาคาร โดยมีสมุดคู่ฝากของ

     ธนาคารทุกคน

17. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ทำแล้วเป็น

     ประจำ ได้ความรู้ เกียรตยศชื่อเสียงได้เกียรติบัตรและ

     เหรียญทอง

18. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนใส่เสื้อสีขาว ทำแล้วทุก

     วันพระ นักเรียนส่วนใหญ่ใส่ชุดขาว

19. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์  

     ข้อนี้ก็ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนใหญ่ทำได้

20. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารมังสะวิ

รัตน์ในมื้อกลางวัน  ทำแล้ว แต่เนื่องจากอาหารมังสะวิรัตน์

      ราคาแพงจึงทำได้เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน

21. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน สวดมนต์แปล ทำแล้ว

      ทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่รู้ความหมายของบทสวดมนต์

22. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  ข้อนี้ทำเป็นประจำต่อเนื่อง

          หลายสิบปีแล้ว

23. ผู้บริหาร ครู ไม่ดุด่านักเรียน  ทำมานานแล้ว เพราะทำให้

         ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้นมาก 

24. ผู้บริหาร ครู บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุม ข้อนี้ทำทุก

         ครั้งจนเป็นประเพณี

25. ผู้บริหาร ครู ชื่นชมคุณความดีนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน  ข้อนี้ทำ

         มานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความ

         ภาคภูมิใจ มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำความดีต่อ ๆ ไป

26. ในชั่วโมงโฮมรูมมีการสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความ

ดี  ข้อนี้ทำแล้ว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้

        นักเรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

27. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี  ข้อนี้ทำมานานแล้ว

       เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้สำรวจตัวเอง ได้รู้จักตัวเอง

      ว่าเป็นคนอย่างไร ในแต่ละวันได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง

28. ผู้บริหาร ครู นักเรียนสอบได้นักธรรมตรีเป็นอย่างน้อย

       ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ครบทุกคน

29. มีพระมาสอนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

       ทำแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เพราะกิจกรรมนี้ทำให้

       ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้พบพระสงฆ์ ได้ทำบุญ และได้เรียนรู้

       คำสอนพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์โดยตรง

5.  ด้านผู้เรียน โรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่

คุณธรรมตามหลักพุทธศาสนา

6.  ด้านชุมชน  โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานและร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้ได้รับความร่วมมือทุกด้าน มีผ้าป่าช่วยโรงเรียนทุกปี

        โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามวัตถุประสงค์ครบทั้ง 6 ด้าน ดังรายละเอียดที่ได้กราบเรียนรายงานให้ทราบแล้วตามลำดับ

        กราบนมัสการและสวัสดีค่ะ

………………………………………………………………………………………………..

กล่าวแสดงควารู้สึก ขอบคุณ ขออภัยและอวยพร

ให้ครูชาวต่างประเทศที่มาสอนในโรงเรียน(ผู้อำนวยการโรงเรียนพูดเอง)

……………………………………………………………………………….

สวัสดีค่ะ คุณครูและนักเรียนที่น่ารักทุกคน

ดิฉันในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนากับแก้วิทยาทุกคน รู้สึกดีใจที่คุณครูแมรี่ ประสบความสำเร็จในการสอนนักเรียนโรงเรียนนากับแก้วิทยา ทำให้นักเรียนของเราอ่านฟังพูดเขียนและสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ และจะได้เดินทางกลับบ้านดังที่ใจปรารถนา  แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียดาย และเสียใจที่พวกเราจะไม่ได้พบเห็นพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษกับคุณแมรี่ที่โรงเรียนนากับแก้วิทยาอีกต่อไป

ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่คุณแมรี่มอบให้

ขออภัยสำหรับความผิดพลาดบกพร่องทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในการต้อนรับ

ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คุณแมรี่เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ประสบความสำเร็จและมีความสุขมาก ๆ  ขอให้การจากกันวันนี้จงเป็นเพียงการจากไปเพื่อจะได้กลับมาพบกันอีก หากคุณแมรี่กลับบ้านแล้วไม่มีความสุข  ขอให้คิดถึงและกลับมาทำงานอยู่กับพวกเราที่โรงเรียนแห่งนี้อีก พวกเรายังรักคิดถึง หวังดีและเป็นห่วงคุณเสมอและตลอดไป

ขอบคุณมากค่ะ

………………………………………….. …………………………..

Thanks for the show and feel blessed.

The foreign teachers who teach in schools

(School Principals speak for themselves).

………………………………………….. ………………………….

Good morning all the teachers and students.

On behalf of all teachers and students in Nakabkae Vitthaya school. I am very happy that Miss Mary has successful in teaching English.  Now, our students can listen, speak, read, write and conversational in English at a level satisfactory. And miss Marry will return home as she wish. At the same time I am very sorry. Because, we can not  see Miss Mary  in school again.

Thanks for the good things that Miss Marry give us.

Sorry for the lack of both intentional and accidental in welcomed.

I aspire to be God bless Miss Marry to returned home safely, successful and very happy. Please, leaving  today  is only to be back together again. If you return home and not happy. Please,think to us, back to work and live with us at this school. We still love you and care for you always and forever.

Thank you very much.

………………………………………………..

The English camp report.

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
………………………………………………
Dear Vice-Director of Education Sakonnakon Area 2 that highly respected.
        I am Mr. Sao  Wongkrachang, the principal of Anuban Chareonsin school. I am the President ofthe first education network center, Anuban Chareon Sin School.  I would like to report the English Camp offers the Vice-Director of Education Sakonnakon Area 2the following.
– Objective and Goals.
1. To be held at English Camp.
2. To encourage the students were eager to learn English more.

– The duration of the Camp Day.

January,18-20, 2012.

– The budget.

We received financial support from Education Sakonnakon Area 2, 3,000 Baht

– The expected outcomes will be.

1. The students in English Camp can listen, speak, read and write English effectively.
2. Students in English Camp can use English language the context of the school.

– On this occasion I would like to invite the Vice-Director of Education Sakonnakon Area 2 to lecture and Opening speechthe English Camp for Development of Teaching and Learning English. Next academic year 2011.

 

 

………………

คำแปล

……………..

เรียน  ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1, โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์. กระผมใคร่ขอรายงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่อท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ระยะเวลาของการเข้าค่าย
  วันที่ 18-20 มกราคม 2555
งบประมาณ
เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, จำนวน  3,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของโรงเรียน
โอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 กล่าวให้โอวาทและกล่าว เปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1, โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 ต่อไป

 

………………………………………………………………

1.  The opening speech of the English Camp.

คำกล่าวเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษ

………………………………………………………….

Good morning everyone.
       
I am extremely honored to be invited to preside over the opening ceremony of the English Camp today. I would like to say thanks to everyone who attended our English Camp. In addition to practicing English. There are also other activities such as music and games for everyone.
        Just fun to practice English to sing and to play the games that the trainers provided.
                     Thank you very much
.

………………

คำแปล

………………

สวัสดี  ทุก ๆ คน

       ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษในวันนี้ ขอบใจทุกคนที่มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษของเรา นอกเหนือจากการฝึกภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่นเพลงและเกมสำหรับนักเรียนทุกคน 

         ขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเล่นเกมที่วิทยากรจัดไว้ให้

สวัสดี

…………………………………………….

The English camp report.

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
………………………………………………..
Venerable the Director of School
I am Mrs. Pensin Chaiwongkot. I am the coordinator of the first education network center, Eric,  Anuban Chareon Sin School.  I would like to report the English Camp offers the Director of Anuban Chareon Sin School the following.
– Objective and Goals.
1. To be held at English Camp.
2. To encourage the students were eager to learn English more.

– The duration of the Camp Day.

 April,20, 2012.

– The budget.

We received financial support from Anuban Chareonsin School, 1,840 Baht

– The expected outcomes will be.

1. The students in English Camp can listen, speak, read and write English effectively.
2. Students in English Camp can use English language the context of the school.

– On this occasion I would like to invite the Director of School to lecture and opening speech the English Camp for Development of Teaching and Learning English. Next academic year 2012.

………………

คำแปล

……………..

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต ผู้ประสานงานของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1, เอริค, โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์. ดิฉันใคร่ขอรายงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ระยะเวลาของการเข้าค่าย
  วันที่ 1-10 เมษายน 2012
งบประมาณ
เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาสกลนคร เขตที่ 2, จำนวน  3,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนในค่ายภาษาอังกฤษสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 นักเรียนในค่ายภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของโรงเรียน
โอกาสนี้ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทและกล่าว เปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2012 ต่อไป

………………………………………………………….

1.  The opening speech of the English Camp.

คำกล่าวเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษ

……………………………………………………………….

Good morning everyone.
        Welcome everyone to our the English Camp. On behalf of the first education network center, I would like to say thanks to everyone who attended our English Camp. In addition to practicing English. There are also other activities such as music and games for everyone.
        Just fun to practice English to sing and to play the games that the Instructors provided.
                     Thank you very much
.

………………

คำแปล

………………

สวัสดี  นักเรียนทุกคน

ยินดี ต้อนรับสู่ค่ายภาษาอังกฤษของเรา ในนามของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 ผมอยากจะบอกว่าขอบใจกับทุกคนที่มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษของเราครั้งนี้  นอกเหนือจากการฝึกภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นเพลงและเกมสำหรับนักเรียนทุกคน 

ขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเล่นเกมที่วิทยากรจัดไว้ให้

ขอบคุณมากครับ

…………………….

คำกล่าวรายงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

………………………….

นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวตื่นสาย  เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  อำเภอบึงจรเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2   ขอนำเรียนชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ต่อพระคุณเจ้าและคณะกรรมการให้ได้รับทราบพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้

1.  ด้านบุคลากร  โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนที่ชอบพานักเรียนเข้าวัดทำบุญถือศีลภาวนาเป็นประจำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นในโรงเรียน

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานกับพระสงฆ์ที่วัดในชุมชน ได้พระสงฆ์มาช่วยสอนวิชาศีลธรรมแก่นักเรียน

4.  ด้านกายภาพ  โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลัก 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดังต่อไปนี้

 1. มีป้ายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ ทำแล้ว
 2. มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน  ทำแล้ว  โรงเรียนได้จัดสร้างหอพระเด่นเป็นสง่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ให้คณะครูนักเรียนและชาวพุทธที่ผ่านเข้าออกได้ยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
 3. มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน  ทำแล้วครบทุกห้อง นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ได้กราบอย่างถูกต้องทุกเช้า เย็น ทุกวัน
 4. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดไว้ในที่ต่าง ๆ ทำแล้ว
 5. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ทำทุกวัน
 6. มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม ทำเสร็จแล้ว
 7. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อนี้ทำอย่างสม่ำเสมอ
 8. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้าบ่าย ทั้งครูและนักเรียนข้อนี้ทำทุกวัน
 9. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อนี้ทำทุกวันสำคัญ

10. ครูพานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง       ทำทุกสัปดาห์ เช่นการเยี่ยมบ้าน การทำสะอาดถนนในขุมขนและวัด ไปช่วยงานรับบริจาคโลหิตของสภากาชาด เป็นต้น

11. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัด เป็นแหล่งเรียนรู้  ข้อนี้ทำเป็นประจำ และทำได้มากกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง

12. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง      ข้อนี้ทำทุกปี  โดยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมกข์ วัดหนองปลาหมอและวัดหนองปลาไหล

13. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรักษาศีล 5 ข้อนี้ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนมากทำได้

14. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม    ข้อนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

15. ก่อนรับประทานอาหารนักเรียนทุกคนจะพิจารณาอาหารและการ รับประทานอาหารว่า ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ  ทำทุกครั้ง

16. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนประหยัด อดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ  ทำแล้ว นักเรียนฝากเงินกับครูโดยทำบัญชีฝากเงินไว้เป็นหลักฐาน และครูนำฝากธนาคาร โดยมีสมุดคู่ฝากของธนาคารทุกคน

17. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ทำแล้วเป็นประจำ ได้ความรู้ เกียรตยศชื่อเสียงได้เกียรติบัตรและเหรียญทอง

18. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนใส่เสื้อสีขาว ทำแล้วทุกวันพระ นักเรียนส่วนใหญ่ใส่ชุดขาว

19. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์  ข้อนี้ก็ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนใหญ่ทำได้

20. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารมังสะวิรัตน์ในมื้อกลางวัน  ทำแล้ว แต่เนื่องจากอาหารมังสะวิรัตน์ราคาแพงจึงทำได้เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน

21. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน สวดมนต์แปล ทำแล้ว ทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่รู้ความหมายของบทสวดมนต์

22. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  ข้อนี้ทำเป็นประจำต่อเนื่องหลายสิบปีแล้ว

23. ผู้บริหาร ครู ไม่ดุด่านักเรียน  ทำมานานแล้ว เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้นมาก 

24. ผู้บริหาร ครู บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุม ข้อนี้ทำทุกครั้งจนเป็นประเพณี

25. ผู้บริหาร ครู ชื่นชมคุณความดีนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน  ข้อนี้ทำมานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำความดีต่อ ๆ ไป

26. ในชั่วโมงโฮมรูมมีการสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี

ข้อนี้ทำแล้ว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

27. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี  ข้อนี้ทำมานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้สำรวจตัวเอง ได้รู้จักตัวเอง

 ว่าเป็นคนอย่างไร ในแต่ละวันได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง

28. ผู้บริหาร ครู นักเรียนสอบได้นักธรรมตรีเป็นอย่างน้อย ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ครบทุกคน

29. มีพระมาสอนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ทำแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้พบพระสงฆ์ ได้ทำบุญ และได้เรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์โดยตรง

5.  ด้านผู้เรียน โรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพุทธศาสนา

6.  ด้านชุมชน  โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานและร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้ได้รับความร่วมมือทุกด้าน มีผ้าป่าช่วยโรงเรียนทุกปี

โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามวัตถุประสงค์ครบทั้ง 6 ด้าน ดังรายละเอียดที่ได้กราบเรียนรายงานให้ทราบแล้วตามลำดับ

กราบนมัสการและสวัสดีค่ะ

………………………………………………………………….

1.  การจัดอบรมโครงการมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ

………………………………………………………………

เรียน  ท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง

กระผม นายกฤษดา  ไตรยขันธ์ ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ขอกล่าวรายงานโครงการ  ค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ  (Wonderland of English Camp)  ต่อท่านประธานฯ  ดังนี้

โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) จัดขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์   2  ประการ คือ

1. เพื่ออบรมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนตามปกติ

2.  เพื่อให้นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ เพื่อจัดทำโครงการนี้ จำนวน  10,000  บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายกฤษดา  ไตรยขันธ์  ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้เสนอโครงการ

2. นายปิยะพงษ์  พลเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้เห็นชอบโครงการ

3. นายเรืองศิลป์  ศรีจำพลัง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์  และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้อนุมัติโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  27  โรงเรียน

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 60  คนได้รับความรู้และประสบการณ์ ในใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดการอบรมนักเรียน โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2552 ต่อไป  ……..  ขอเรียนเชิญครับ

…………………………………………………………………………………….

 1. 2.    คำกล่าวรายงานการจัดงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

…………………………………………………………………………..

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้ประสานงานศูนย์ ERIC   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงาน ให้เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ประจำปีการศึกษา 2550

2.  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่

เป้าหมาย

ก. ด้านปริมาณ   

1. จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  จำนวน 1 ครั้ง

2. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 10 วัน

3. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 20 คน

ข. ด้านคุณภาพ

1.  นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

2.  นักเรียน เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3. นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ มีความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่  มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ระยะเวลาในการเข้าค่าย  วันที่ 1 – 10 เมษายน 2551

งบประมาณ ทางศูนย์ฯได้รับงบประมาณจากเขตการศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 11,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นัก เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

โอกาสนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp ของศูนย์ ERIC ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2550 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญคะ

…………………………………………………………………..

3.  คำกล่าวรายงานการจัดงานโครงการค่ายคุณธรรม

……………………………………………………………….

เรียน  ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ที่เคารพอย่างสูง

กระผมนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองทุ่งมนสมานมิตร ขอกล่าวรายงานการจัดงานโครงการค่ายคุณธรรม ดังนี้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพื่อดูแลนักเรียน  ที่วัดเจริญศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2553

2.  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ก. ด้านปริมาณ   

1. พระ ครูและนักเรียนศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ จำนวน  260  คน

2. พระ ครูและนักเรียนศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน 2 วัน 1  คืน

ข. ด้านคุณภาพ

1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ระยะเวลาในการเข้าค่าย  วันที่ 15-16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553

งบประมาณ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 40,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน  ได้กล่าวเปิดโครงการค่ายคุณธรรมของศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ

…………………………………………………

4.  คำกล่าวรายงานพิธีมอบบ้านโครงการ

บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

…………………………………………..…………….

เรียน ท่านนายกศอ.บจ.สกลนคร ที่เคารพอย่างสูง

กระผมนายทองแดง  ทองแม่ยาย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ขอกล่าวรายงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ต่อท่านนายกศอ.บจ.สกลนคร ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง
 2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มีพระชนมายุครบ  84  พรรษา

เป้าหมาย

 1. สร้างบ้านให้พี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง ตำบลละ 3  หลัง
 2. ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ  84  พรรษา

งบประมาณ

งบประมาณ

รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุน หลังละ  400,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พี่น้องประชาชนผู้ยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเองได้รับการช่วยเหลือให้มีบ้านอยู่ ตำบลละ  3  ครัวเรือน
 2. รัฐบาลได้สร้างบ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ  84  พรรษา

โอกาสนี้ กระผขอเรียนเชิญท่านประธาน  ได้กล่าวเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ

…………………………………………………

คำกล่าวเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการ

บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

…………………………………………..…………….

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ท่านผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจน และไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มีพระชนมายุครบ  84  พรรษา

ขอบคุณผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่สละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยและมีความสุขมาก ๆ และขอให้โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ กล่าวคือรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความสุข และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ณ บัดนี้

……………………………………………………………..

5.  คำกล่าวรายงานวันเด็กแห่งชาติ

ของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอประจำปีการศึกษา2554

………………………………………………………….

เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ที่เคารพอย่างสูง

กระผมนายทองดี  ทองเต็มตู้ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ขอกล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช  2554  ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช  2554
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าหมาย

 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2554
 2. เด็ก ๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอจำนวน 352 คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

งบประมาณ

 1. คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอร่วมบริจาค  จำนวน  2,000  บาท
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านหนองปลาหมอร่วมบริจาค  1,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2554
 2. เด็ก ๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอจำนวน 352 คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน  ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2554 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ

………………………………………

คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

…………………………………………

เรียน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช  2554  ของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันนี้  จากการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทราบว่า  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีกิจกรรมหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันทั้งวัน ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้คำขวัญวันเด็กว่า  กีฬาดี  กีฬาเด่น เน้นกีฬา  จึงขอให้เด็ก ๆ ทุกคนสนใจกีฬาและเล่นกีฬาทุกวัน เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำของขวัญของรางวัลมามอบให้ และร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ขอบใจเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้งานสนุก

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ  ขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ  และขอให้เด็ก ๆ ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยและสนุกสนานทั้งวัน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ณ บัดนี้

…………………………………………..

6.  คำกล่าวรายงาน

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์

……………………………………….

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง

กระผมนายทองดำ  ทองพ่อตา ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ขอกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ต่อท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
 2. เพื่อฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเอ๊กเซลแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์

เป้าหมาย

 1. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน  40  คน
 2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน  40  คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์โปรแกรมเอ๊กเซล

งบประมาณ

เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน 40,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน  40  คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์
 2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน  40  คน สามารถใช้โปรแกรมเอ๊กเซลได้ดี

โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์  ได้กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ

…………………………………………..

คำกล่าวเปิดงานอบรมคอมพิวเตอร์

……………………………………….

เรียน  ท่านหัวหน้ากองการศึกษา  คณะวิทยากร  และผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ตามโครงการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง   ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง  ทำให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นหลายด้าน  เช่นได้ยินไกลรอบโลก  เห็นไกลไร้ขอบเขต  เช่นเห็นเข้าไปถึงในท้องของคนเรา  คุยเสียงดังค่อยแต่ได้ยินไกลไร้ขีดจำกัด  คิดได้เร็ว  จำได้แม่น  จำได้มาก  ทำงานได้เก่ง  ทำงานได้มากและฉับไวไร้เทียมทาน  ดังนั้น มนุษย์ที่รู้และใช้คอมพิวเตอร์ได้  จึงเป็นมนุษย์ที่เก่งกว่ามนุษย์ธรรมดามาก  คณะวิทยากรทุกคนจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เก่งคอมพิวเตอร์ในหลายเรื่อง  จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  ตั้งใจ เอาใจใส่ และทำความเข้าใจ ทุกขั้น  ทุกตอน  ไม่ง่วง  ไม่หลับ  ไม่ลา  ไม่ขาด  ในขณะรับการฝึกอบรม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  จงปกป้องคุ้มครองให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้  มีความสุข สนุกสนานกับการฝึกอบรม  สามารถรับเอาความรู้ที่คณะวิทยากรถ่ายทอดให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  ได้โปรดดลบันดาลให้คณะวิทยากรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน  จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน  และได้โปรดดลบันดาลให้โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช  2550  ณ บัดนี

………………………………………………………………

7.  คำกล่าวรายงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

…………………………………………………………………………

เรียน  ท่านนายอำเภอทองผาภูมิ ที่เคารพอย่างสูง

กระผมนายทองมา  ทองเต็มบาท ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ขอกล่าวรายงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ต่อท่านประธาน ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
 2. เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เป้าหมาย

 1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบ็ดมินตัน และเปตอง
 2. มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  100  คน

งบประมาณ

เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาทุกวันจนติดเป็นนิสสัย
 2. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด   5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบ็ดมินตัน และเปตอง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน  ได้กล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ

……………………………………………………….

คำกล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

…………………………………………………………………

เรียน  ผู้จัดการทีม  นักกีฬา และพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิในครั้งนี้  ปัจจุบันยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน  โดยเฉพาะลูกหลานในวัยรุ่นวัยคะนอง  ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง  เมื่อลองเสพยาเสพติดแล้ว  ร้อยละเก้าสิบเก้าจะติดยาเสพติดจนเลิกไม่ได้  และหมกมุ่นเสพยาจนเสียคนในที่สุด     แต่กีฬาเป็นยาวิเศษแก้ยาเสพติดได้ ช่วยให้ผู้เล่นมีร่างกายแข็งแรง  มีสมองดีเรียนเก่ง ทำงานได้ดีมีคุณภาพ  ขอบคุณกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา  ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิที่สนับสนุนให้สถานที่จัดการแข่งขัน  ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทุกท่าน

กีฬามีแพ้มีชนะ  จึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเล่นตามกติกา  เคารพกรรมการ  มีน้ำใจให้กัน   รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดลบันดาล ปกป้อง คุ้มครองให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันทุกท่าน  ทั้งกรรมการ ผู้เล่น และท่านผู้ชม จงมีความสุข สนุกสนานกับการแข่งขัน  การชมและการเชียร์

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปีพุทธศักราช  2554  ณ บัดนี้

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

16 thoughts on “คำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน(ไทย/อังกฤษ)

 1. Pingback: Homepage

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *