สคริปต์พิธีกรงานวันครู

ขั้นตอนง่าย กระชับ นำไปปรับใช้ได้เลยครับพี่น้อง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

………………………………

บทพิธีกรงานวันครู

ของอำเภอหนองหอยคัน

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรชาย…………

ครูคือผู้  นำทาง สร้างชีวิต

ให้รู้ผิด  รู้จริงแท้  รู้แก้ไข

ให้รู้ถูก  รู้ทั่ว  รู้ทางไป

รู้ใกล้ไกล  รู้ดีชั่ว  รู้ตัวตน

พิธีกรหญิง…………..

ให้เก่งทำ  เก่งสร้าง  เก่งทางคิด

แก้สิ่งผิด  ทำใหม่  ให้ได้ผล

ช่วยแต่งเติม เสริมสร้าง  มนุษย์ชน

ให้เป็นคน  เก่งดีสุข  พ้นทุกข์ภัย

พิธีกรชาย……

พระคุณครู  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับไว้  ในใจเรา  เฝ้าผูกพัน

พิธีกรหญิง……..

จึงจัดงาน  วันครู  ขึ้นวันนี้

เชิญน้องพี่  มาร่วมงาน สมานฉันท์

น้อมระลึก  ถึงคุณ  บูรพาจารย์

ช่วยสืบสาน วันครูไทย  ให้ยืนยาว

พิธีกรชาย…….เรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 10  ท่านประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายตื่นสาย  เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันตื่นเช้า  สายบางวัน   ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาไหล ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานวันครู 16  มกราคม  2554

พิธีกรหญิง…….ดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานวันครูอำเภอหนองหอยคันให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้น ดังนี้

กำหนดการจัดงานวันครู  อำเภอหนองหอยคัน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 10  ประจำปีการศึกษา  2554  วันจันทร์ที่  16  มกราคม  2555

เวลา  06.30 น. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันครู ประจำปี 2554  ณ วัดใกล้บ้านของแต่ละชุมชน

เวลา 08.30 น.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นรายงานตัวลงทะเบียน เข้านั่งในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

เวลา 08.45 พระภิกษุสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ)

เวลา 09.00 น.  นายเดียวดาย  ถนัดเดิน  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 10 ประธานในพิธีเดินทางมาถึง  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรอาราธนาศีล

-ประธานสงฆ์ให้ศีล

-พิธีกรอาราธนาพระปริตและกล่าวชุมนุมเทวดา

-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

– นายดูดี  ดอกมะดัน ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ

– นายดวงดี  ถนัดดึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งไว้อาลัยบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ

– นายดอกเดียว บานตลอด  ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน

– ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

– ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา สวดชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์(เสร็จพิธีพระสงฆ์เดินทางกลับ)

-นายเดียวดาย  ถนัดเดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 10  อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา

– ประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ครูดีเด่น และมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งเกียรติบัตรแก่นักเรียน

– ประธานกล่าวปราศรัยให้โอวาท

– เสร็จพิธี  ชมการแสดงของคณะครู/นักเรียน การแสดงของวงดนตรีกับแก่โฮแซว และร่วมสังสรรค์

พิธีกรชาย…….ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลของเราได้รับเกียรติจากทุกโรงเรียนในอำเภอหนองหอยคัน ให้เป็นจ้าภาพจัดงานวันครู  16  มกราคม  2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นของอำเภอหนองหอยคันเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทำพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวไกล

พิธีกรหญิง…….บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 10  ท่านเดียวดาย  ถนัดเดิน  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญค่ะ

(เมื่อประธานกลับที่แล้ว)

พิธีกรชาย…….. (จุดเทียนสองเล่มตั้งบนขันธ์ห้า)….(พูด)..ต่อไปนี้เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่พวกเราในวันครู ปี 2555  ขอให้ทุกท่านสงบนิ่ง ตั้งใจร่วมพิธี กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีลห้า และรับศีลพร้อมกัน  กราบพร้อมกัน 3 หนครับ   กราบ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ 1 หน)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ  (กราบ 1 หน)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ  (กราบ 1 หน)

 

(พูด)กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะครับ….

-มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ทุติยัมปิ มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

-ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล)

พิธีกรชาย….….(พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตตะมงคลทำนองสรภัญญะพร้อมกันนะครับ

-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

-กล่าวคำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือกล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม  เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา  จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำไม่ได้)

..สะมันตา  จักกะวาเลสุ  อัตถะละ  คัจฉันตุ เทวะตา.

สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ สุนันตุ  สัขขะโมกขะทังฯ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเต  จันตะลิเข  

วิมาเน  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต.  ภุมมา  จายันตุเทวา                          

ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ  นาคา

ติฏฐันตา  สันติเกยัง   มุนิวะระวะจะนัง   

สาธะโว  เม  สุนันตุ.   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  

อะยัมภะทันตาฯ  ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  อะยัมภะทันตาฯ

(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระปะริตตะมงคลจนจบ)

พิธีกร……….เรียนเชิญท่าน เดียวดาย  ถนัดเดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 10  อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา ขอเรียนเชิญครับ

 

จบบริบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

7 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานวันครู

  1. ช่างคิด ช่างเขียน ช่างประชดประชันได้ดีมาก อ่านแล้วนึกขำ (…เป็นบางคนเท่านั้น…ซึ่งน่าจะเป็นส่วนน้อยมากแล้วล่ะในยุคครูมืออาชีพ)

  2. เมื่อก่อนพ่อครูได้ชื่อว่าเป็นครูมืออาชีพคนหนึ่ง เพราะทำมาหากินบนฝ่ามือคนอื่น ตอนนี้พ่อครูไม่ใช่ครูมืออาชีพแล้วเพราะตาไม่ค่อยดีทำนายไม่แม่นจึงตกงาน ไม่มีจ๊อบ มีแต่แจ๊บกับจิ๊บซึ่งทำแล้วไม่ได้ตังค์ เช่นงานรับจ้างนวดให้ยาย งานซักผ้า งานล้างถ้วยชาม และงานเขียนเวบ

ส่งความเห็นที่ jpanlover ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *