สคริปต์พิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่ง

เป็นบทพิธีกร ที่น่าจะสมบูรณ์ ครบถ้วน  ง่าย กระชับ (ปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับ)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร 1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

เกร็ดความรู้สำหรับพิธีกร

1.  คำว่าพระคุณเจ้า  เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 2  หมายถึงภิกษุที่เคารพนับถือ  ใช้กับพระภิกษุที่ยังมิได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ

2.  พระราชาคณะหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับสมณะศักดิ์ชั้นเจ้าคุณขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไป

3.  การให้พระทำนั้น นี่ โน้น ไม่ควรใช้วลีว่า กราบอาราธนา หรือกราบอาราธนานิมนต์เพราะคำว่า อาราธนา ใช้กับอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริต เป็นต้น ซึ่งมีคำอาราธนาเป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะอยู่แล้ว

4.  ไม่ควรใช้คำเฝือ (คำเฝือคือคำที่มีความหมายซ้ำกัน)  เพราะทำให้ภาษาที่ใช้รกรุงรังเช่น กราบอาราธนานิมนต์  ใคร่ขอเรียนเชิญ  ให้ใช้ว่า กราบนิมนต์  เรียนเชิญ

5.  การให้พระทำนั้นทำนี้ ควรใช้คำว่า  นิมนต์  หรือ กราบนิมนต์  เท่านั้น

6.  พระเดชพระคุณเจ้า ไม่มีในพจนานุกรม จึงไม่ควรนำมาใช้

7.  พระเดชพระคุณเป็นคำสรรพนามบุรุษที่  2  หมายถึงภิกษุที่เคารพนับถือใช้กับพระราชาคณะ เช่น  พระเดชพระคุณ แล้วตามด้วยชื่อสมณศักดิ์ของท่านเช่น พระเดชพระคุณพระศรีสกลกิจ   พระเดชพระคุณพระราชกวีวรญาณ  พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี  หรือเพิ่มคำว่าท่านเจ้าคุณด้วยก็ได้เช่น พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีสกลกิจ  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกวีวรญาณ  เป็นต้น  ถ้า เป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จให้ใช้ว่า  พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ แล้วตามด้วยชื่อสมณศํกดิ์ของท่าน เช่น พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรานุวัตร พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฑฒาจารย์   (ใช้ว่า เจ้าพระคุณ หรือ เจ้าประคุณ  ก็ได้) เป็นต้น

8.  คำว่า พระคุณท่าน ไม่มีในพจนานุกรม  เคยได้ยินพระใช้เรียกขานกันเองเท่านั้น  จึงไม่ควรนำมาใช้กับพระ  เพราะดูเป็นการตีตนเสมอพระอะไรประมาณนั้น

9.  ถ้าไม่รู้ว่าภิกษุรูปนั้น ๆ มีสมณศักดิ์ชั้นไหน ชื่ออะไรให้ใช้ว่า พระคุณเจ้า

10. คำว่า ผ้าไตรจีวร  แปลว่าผ้านุ่งห่มสามผืนประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน ผ้าอังสะ 1 ผืน  ดอกไม้และเทียนอย่างละคู่ ใบปวารณา 1 แผ่น

11.  คำว่า ผ้าไตรเอกจีวร แปลว่าผ้านุ่งห่มชุดเดียวมีสามผืน ประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน ผ้าอังสะ 1 ผืน ดอกไม้และเทียนอย่างละคู่ ใบปวารณา 1 แผ่น

12.  คำว่า ผ้าบังสุกุล หมายถึงผ้าบังสุกุลชุดเล็ก ประกอบด้วย ผ้าสบง 1 ผืน   เทียนและดอกไม้อย่างละคู่  และที่ขาดไม่ได้คือใบปวารณา 1 แผ่น

13.  คำ ว่า ผ้ามหาบุงสุกุล หมายถึง ผ้าบังสุกุลชุดใหญ่ ประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน และผ้าอังสะ 1 ผืน  และอาจจะเพิ่ม ผ้าสังฆาฏิ 1 ผืน ประคตเอว 1 เส้น  ฯลฯ เทียน 1 คู่ ดอกไม้ 1 คู่ และใบปวารณา 1 แผ่น

พ่อค รู เห็นสมควรใช้คำว่า ผ้ามหาบังสุกุล  เพราะเมื่อมีผ้าบังสุกุลชุดเล็กก็น่าจะมีผ้าบังสุกุลชุดใหญ่คู่กัน ดูสอดคล้อง เหมาะสม ลงตัวดีกว่าใช้คำอื่น  และคำว่า  มหา เป็นภาษาบาลีแปลว่าใหญ่ เป็นคำกลาง ๆ ดีก็ได้ ชั่วก็ได้เช่น  มหาเจดีย์ แปลว่าเจดีย์ใหญ่ มหา เปรียญ  แปลว่าปริญญาใหญ่ มหาเศรษฐี แปลว่าเศรษฐีใหญ่  มหาโจร แปลว่าโจรใหญ่   สรุปก็คืออันใหญ่ ๆ ภาษาบาลีใช้ว่า มหา

14. การใช้คำสรรพนามเรียกชื่อคนอื่นผ่านเครื่องขยายเสียงในงานพิธี  ไม่ควรใช้คำว่า นาย หรือนาง   แต่ควรใช้คำว่า  คุณ…… คุณพ่อ… คุณแม่…คุณตา…  คุณยาย….ฯลฯ  เพราะสุภาพและเป็นการให้เกียรติเจ้าของชื่อมากกว่า

………………………………

ตัวอย่างที่ 1  แบบกันเอง

บทพิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับครูผู้หญิง

พิธีกรเดี่ยว

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรชาย…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายตื่นสาย  เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  ดวงดี  ถนัดดัน ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงรับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ครับ    ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอของเราโชคดี  มีครูย้ายเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง  ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงรับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนของเราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ทำความรู้จักคุ้นเคย ให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณครูที่มาอยู่ใหม่ในการทำงานร่วมกัน  เพื่อพัฒนาให้เด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญคุณดูดี  แล้วแต่ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ขึ้นมากล่าวความเป็นมาเป็นไปของคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่นำมาส่งในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.ดูดี  แล้วแต่ดวง………

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ดูดี  แล้วแต่ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอบริหารจัดการ จะให้สอนประจำชั้นหรือสอนประจำวิชาก็สุดแท้แต่จะเห็นสมควร แต่ห้ามนำไปเป็นแม่บ้านหรือเป็นกิ๊กโดยเด็ดขาด ไม่งั้นได้เห็นดีกัน แต่ถ้าจะให้เป็นลูกสะใภ้หรือหลานสะใภ้นั้นขอคารวะด้วยความยินดียิ่งเป็นการล่วงหน้าเลย ไม่ส่งบัตรเชิญก็จะมาด้วยบัตรเสือก ในนามของผู้มาส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาในวันนี้ ขอเล่าประวัติของคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาให้ผู้มาร่วมงานเลี้ยงวันนี้ได้รับฟังดังนี้  ชื่อนางสาวนารีรัตน์  รักบ้านนา ยังเป็นโสดครับพี่น้อง ส่วนรายละเอียดให้ไปถามเอาเอง แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวว่า นางสาวนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่นำมาส่งวันนี้  ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รับประกันคุณภาพไม่ลอกไม่ดำ ใช้แล้วไม่ถูกใจยินดีรับคืน  นำมาฝากไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว  ช่วยหาหนุ่มโสดที่เหมาะสมให้ด้วยนะครับท่านผ.อ.  เพื่อจะได้ขยายพงศ์เผ่าเหล่ากอบ้านหนองปลาซิว โดยมีกระผม ดูดี แล้วแต่ดวงเป็นหัวหน้าเผ่าเหมือนเดิม

ขอบพระคุณท่านผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  งานนี้โฆษกเสียงดี ดนตรีไพเราะ  อาหารก็อร่อย คนคอยบริการสุดยอด คณะครูสุดเยี่ยม ส่วนท่าน ผอ.ของเราก็สุดหร่อ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นหนุ่มหล่อเท่ห์ เสน่ห์แรง  เข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน  เป็นสาวสวยสดชื่น แจ่มใสซิ่งซาบซ่า เหมิอนสาววัยเอ๊าะ ๆ  ได้มีเป็นปุ๊ปปั๊บเหมือนเนรมิตร จิตแจ่มใสไร้กังวล คนรักทุกหนแห่ง เงินเดือนแพงมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น ส่วนการงานน้อยลง น้อยลง น้อยลงและน้อยลง

สวัสดีครับ

พิธีกร…ขอเรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี  ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  ประธานจัดงาน ได้มากล่าวต้อนรับครูคนใหม่  ขอเรียนเชิญครับ

ผอ. ดวงดี  ถนัดดัน………………

เรียน  ท่านผ.อ.ดูดี   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายดวงดี  ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกคน ขอต้อนรับคณะที่มาส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านผอ.ดูดี เป็นห่วงว่ากระผมจะให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา เป็นแม่บ้านหรือเป็นกิ๊กนั้น ให้ท่านผอ.หายห่วงได้เลย เพราะคณะครูที่นี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง ที่อยู่กันอย่างผัวอย่างเมียก็มีหลายคู่ มีงานก็แบ่งกันทำ ยามเจ็บไข้หาซื้อยากินเอง ถ้าไข้หนักก็ส่งหมอ ไม่มีก็ขอกัน วันสิ้นเดือนก็แบ่งเงินกัน มาอยู่กับผมเจริญก้าวหน้าทุกคนครับ  กล่าวคือ ครูหนุ่มจะได้ภรรยา  ส่วนครูสาวจะได้สามี ยิ่งคุณครูนารีรัตน์เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลอกไม่ดำ อย่างที่ท่านผอ.ดูดีรับประกัน อีกไม่นานคณะที่มาส่งวันนี้จะต้องได้กลับมาที่นี่อีก  เพื่อมาร่วมงานแต่งงานของคุณครูนารีรัตน์   รักบ้านนา  อย่างแน่นอน

ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่ครั้งนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัย

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีไม่เพราะ สาวเสริบปล่อยให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก  สนุกกับงานที่ทำ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคี และความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

(หลังประธานกล่าวจบ)

พิธีกร …อันดับต่อไปเป็นการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูคนใหม่ เรียนเชิญคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาบนเวทีด้วยครับ   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ดวงดี  ถนัดดัน ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอมอบช่อดอกไม้ครับ

พิธีกร… เชิญพบกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครับ

คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา……..

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสอง คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันชื่อ นางสาวนารีรัตน์  รักบ้านนา เรียกสั้น ๆ ว่า นา คะ วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกไทย จาก ม.ขอนแก่น บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านนาดี อ.นาดูน จ.อุดร เมื่อปี 2551 รู้สึกดีใจ และประทับใจสุด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ดิฉันจะตั้งใจทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ส่วนเรื่องคู่ครองก็สุดแท้แต่วาสนาค่ะ

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ต่ะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกร …ท่านใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต้อนรับใด หรือจะร้องเพลงใด เพื่อเป็นการต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเราเชิญบนเวทีเลยนะครับ………………………

พิธีกร…เรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี  ถนัดดัน ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.ดวงดี………….

เรียน  ท่านผ.อ.ดูดี   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานต้อนรับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา คุณครูคนใหม่ขอเราได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนาทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้ …….สวัสดี

………………………………

ตัวอย่างที่  2 แบบกันเอง

บทพิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับครูชาย

พิธีกรเดี่ยว

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายรักแล้ว  ร้ายก็รัก ตำแหน่งครูชำนาญการ วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ รักศักดิ์  รักแม่หม้าย ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงรับ  คุณครูจริงจัง รักจริงใจ ครับ  ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านโคกเจริญของเราโชคดี  มีครูย้ายเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง  ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงรับคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนของเราได้มีโอกาสพบปะพูด คุยกัน ทำความรู้จักคุ้นเคย ให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณครูที่มาอยู่ใหม่ในการทำงานร่วมกัน  เพื่อพัฒนาให้เด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์หอบศักดิ์  เหลือให้ห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุบ ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ขึ้นมากล่าวความเป็นมาเป็นไปของคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ที่นำมาส่งในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

อาจารย์หอบศักดิ์  เหลือให้ห่อ…………….

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม หอบศักดิ์  เหลือให้ห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุบ ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ บริหารจัดการ จะให้สอนประจำชั้นหรือสอนประจำวิชาก็สุดแท้แต่จะพิจารณาเห็นสมควร ในนามของผู้มาส่งคุณครูจริงจัง  รักจริงใจในวันนี้ ขอเล่าประวัติของคุณครูจริงจัง  รักจริงใจให้ผู้มาร่วมงานเลี้ยงวันนี้ได้รับฟังโดยสังเขปดังนี้  ชื่อนายจริงจัง   นามสกุล รักจริงใจ ยังเป็นโสด ส่วนรายละเอียดให้ไปถามเอาเอง แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุบ ว่า นายจริงจัง  รักจริงใจ ที่นำมาส่งวันนี้   เป็นลูกศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านห้วยหุบขนานแท้และดั้งเดิม รับประกันไม่ลอกไม่ดำ รักใครรักจริงเหมือนนามสกุล เสียอย่างเดียวคือยังเป็นโสด เพราะต้องดูหนังสือสอบหลายเดือนเพิ่งสอบบรรจุได้เป็นครูครั้งแรกก็เลือกมาสอนที่โรงเรียนนี้เลย เพิ่งได้มาเห็นโรงเรียนบ้านโคกเจริญเป็นครั้งแรกในชีวิต โรงเรียนสุดยอด ผอ.สุดเยี่ยม คุณครูสุดยิ้ม นักเรียนสุดน่ารัก  กรรมการสถานศึกษาสุดใจดี ไม่เสียทีที่คุณครูจริงจัง เขาเลือกมา  ถือเป็นบุญวาสนาของเขาที่จะได้มาร่วมงาน ฝากไว้แล้วฝังให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้มีลูกมีหลานไว้สืบสกุลรักจริงใจต่อไป หากเขาทรยศหักหลังกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาให้โทรไปหาผอ.หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อได้ตลอดเวลา จะมาหอบหิ้วไปติวเข้มให้ใหม่ครับ ฝากเพื่อนครูช่วยดูแลด้วยนะครับ ท่านใดมีลูกสาวน้องสาวหลานสาวที่ยังเป็นโสดซิง ๆ ก็ช่วยแนะนำให้รู้จักบ้างนะครับ  แต่ถ้าโสดมีแฟนหรือโสดอันตรายไม่ต้องแนะนำนะครับ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  งานนี้โฆษกเสียงดี ดนตรีไพเราะ อาหารก็อร่อย คนคอยบริการก็สุดยอด คณะครูสุดเยี่ยม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน วันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นหนุ่ม หล่อ เท่ห์ เสน่ห์แรง  เข้มแข็งทั้งกลางวันกลางคืน เป็นสาวสวย ซิ่ง ใส วัยเอ๊าะ ๆ ขึ้นทุกวัน  เงินเดือนไม่ตัน มีแต่เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น ส่วนการงานน้อยลง น้อยลงและน้อยลง

สวัสดีครับ

พิธีกร…. เรียนเชิญท่านอาจารย์รักศักดิ์  รักแม่หม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโคกเจริญ ประธานจัดงาน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับครูคนใหม่ ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.รักศักดิ์  รักแม่หม้าย………….

เรียน  ท่านผ.อ.หอบศักดิ์ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม รักศักดิ์  รักแม่หม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจรืญทุกคน ขอต้อนรับคณะที่มาส่งคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านผอ.หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ ฝากนั้นไม่ต้องเป็นห่วง  เพราะครูที่นี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง มีงานก็แบ่งกันทำ ยามเจ็บไข้ก็ช่วยดูแล อาการแย่ก็หามส่งหมอ ไม่มีเงินก็ขอกัน ถึงวันสิ้นเดือนก็ส่งคืน มาอยู่กับผมเจริญก้าวหน้าทุกคนครับ  กล่าวคือ ครูหนุ่มจะได้ภรรยา  ส่วนครูสาวจะได้สามี มีคู่แล้วได้ลูกได้หลานเพิ่มขึ้น ยิ่งคุณครูจริงจังรักจริงใจได้ท่านผอ.หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ รับประกันว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลอกไม่ดำ อีกไม่นานคณะที่มาส่งวันนี้จะต้องได้กลับมางานแต่งของคุณครูจริงจัง   รักจริงใจ อย่างแน่นอน พวกเราหาบ้านพักไว้ให้แล้ว อยู่ใกล้บ้านผ.อ. รับรองปลอดภัยไร้กังวล แต่ต้องหาไต้กบแถวห้วยหุบกินเอง

ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์ เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่ครั้งนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัย

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก นักร้องแก่  ร้องเพลงเก่า สาวหางเครื่องเต้นพอเงิบ ๆ คนเสริบให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย กับแกล้มน้อยมีแต่เกลือกับหัวสิงไค  เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้  ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก  สนุกกับงานที่ทำ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคี และความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

พิธีกร …อันดับต่อไปเป็นการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูคนใหม่ เรียนเชิญคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ บนเวทีด้วยครับ   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรักศักดิ์  รักแม่หม้าย ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนบ้านโคกเจริญมอบช่อดอกไม้ครับ

พิธีกร … ลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ครับ

คุณครูจริงจัง  รักจริงใจ…………

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม จริงจัง  รักจริงใจ ชื่อเล่น จัง ครับ วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกคอมศึกษา จาก ม.ขอนแก่น ดีใจ และประทับใจสุด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกท่าน กระผมจะตั้งใจทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ส่วนเรื่องคู่ครองก็กำลังหาครับ ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีคู่ครองของผมอยู่หรือเปล่า เรื่องที่อยู่ไม่เป็นปัญหา ค่ำไหนนอนนั่นข้อสำคัญขอให้ได้นอนในมุ้งเพราะกลัวยุงกัด ส่วนเรื่องอาหารการกิน  ก็กินได้ทุกอย่าง สัตว์บกกินได้ทุกชนิดยกเว้นฤาษี นกทุกชนิดกินได้ยกเว้นเครื่องบิน  เมนูที่ชื่นชอบคือต้มยำกบ  กีฬาที่ชื่นชอบคือแทงกบ  วันไหนฝนตกอย่าลืมชวนผมไปจับกบนะครับ  ยินดีรับใช้พี่ครู น้าครู แม่ครูและพ่อครูทุกท่าน  รับกระผมไว้เป็นลูกหลานรับรองไม่ผิดหวังครับ ยิ่งถ้ารับกระผมไว้เป็นเขย..ก็สุดยอดสำหรับชีวิตคนโสดอย่างกระผมครับ

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านครับ

สวัสดีครับ

พิธีกร …อันดับต่อไปเป็นการสมโภชงานเลี้ยงรับคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ คุณครูคนใหม่ของเราครับ ท่านใดประสงค์ จะคุย จะดื่ม จะกิน ให้นั่งที่โต๊ะ ท่านที่ประสงค์ จะดิ้น จะเด้ง จะร้องเพลงโชว์ เชิญบนเวที .ท่านใดประสงค์ใดก็ขอเชิญตามประสงค์นั้นเลยครับ.

(พอสมควรแก่เวลาแล้ว)

พิธีกร…เรียนเชิญท่านผอ.รักศักดิ์  รักแม่หม้าย ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.รักศักดิ์  รักแม่หม้าย………….

เรียน  ท่านผ.อ.   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานต้อนรับคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ คุณครูคนใหม่ขอเราได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็อย่างยิ่ง  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มาก การงานขอให้น้อย และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูจริงจัง  รักจริงใจ ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณจริงจัง  รักจริงใจ ณ บัดนี้ …….สวัสดี

………………………………

ตัวอย่างที่ 3 งานใหญ่

บทพิธีกรงานเลี้ยงส่งข้าราชการครูย้าย

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที  ทำความเคารพท่านผู้ชมพร้อมกัน

พิธีกรชาย…….เรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลกไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  กระผม นายตื่นสาย  เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันตื่นเช้า  สายบางวัน   ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลาหมอ ดวงดี  ถนัดดึง ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ครับ    ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอของเราโชคร้าย  เพราะคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา  ซึ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ เพียง  2 ปี ได้รับคำสั่งย้ายไปโรงเรียนบ้านวังปลาค้าว  อำเภอวังปลาชะโด จังหวัดบึงจรเข้ ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อคุณครูที่ได้รับคำสั่งย้ายจากพวกเราไปเหมือนทุกครั้งที่มีครูย้ายมาหรือย้ายไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประธานจัดงาน ได้ขึ้นมากล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

ผอ. ดวงดี  ถนัดดัน…..

เรียน  ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองเต่าคราง  คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายดวงดี  ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกคน รู้สึกใจหาย ทีต้องสูญเสียคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา  ซึ่งย้ายมาทำงานอยู่กับพวกเราเพียง 2 ปีเท่านั้น  แต่เป็นเวลา 2 ปีที่มีค่าควรแก่การจดจำ เพราะเธอเป็นสุดที่รักของพวกเราทุกคนตลอดมา

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์  ถนัดดึง เป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานอีกครั้ง ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ในครั้งนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัยนะครับ

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนส่งครั้งนี้ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก นักร้องแก่  ร้องเพลงเก่า สาวหางเครื่องเต้นพอหงึก ๆ หงัก ๆ คนรู้จักทำทีเป็นเมิน  คนเดินเสริบปล่อยให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย กับแก้มน้อยตักทีเดียวเกลี้ยงจาน เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาจงประความสำเร็จทั้งในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว  ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ครั้งนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก  สนุกกับงานที่ทำ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

พิธีกรหญิง …อันดับต่อไปเป็นการมอบของขวัญ ของฝากแก่คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา เรียนเชิญคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาบนเวทีด้วยค่ะ  …เรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์  ถนัดดึง มอบของขวัญค่ะ ตามด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดวงดี  ถนัดดัน ..ท่านรองผู้อำนวยการ จอบหลอย  ถนัดดู และคุณครูทุกท่านไปรับของขวัญที่ท่านเตรียมมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายของขวัญขึ้นไปมอบให้แก่คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ด้วยตัวเอง ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เตรียมของขวัญของที่ระลึกมาไปรับของขวัญของที่ระลึกของท่านจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายของขวัญ นำไปมอบให้คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ได้เลยค่ะ  (มอบของขวัญเสร็จแล้วพิธีกรหญิงพูดต่อ) …..และคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ได้เตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอด้วย ….. เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบด้วยค่ะ ….เชิญมอบเลยค่ะ….   ซวด ๆ ด้วยค่ะ…  ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย….และเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่งานครั้งนี้  ขอเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผอ.ปรมัตถ์  ถนัดดึง กล่าวสัมโมทนียกถางานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.ปรมัตถ์  ถนัดดึง …….

เรียน  ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแสดงความดีใจกับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาสมความตั้งใจ  และขอแสดงความเสียใจกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสูญเสียคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ไป ทั้งนี้เพราะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอและคณะครูในโรงเรียนแห่งนี้ไม่สามารถหาคนหนุ่มที่เหมาะสมมาแต่งงานกับเธอได้ ทั้ง ๆ ที่มีเวลาตั้ง 2 ปี ความจริงถ้าบอกประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหลให้ทราบ  จะต้องไม่มีงานเลี้ยงส่งอย่างวันนี้ แต่จะเป็นงานแต่งงานคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา อย่างแน่นอน  คุณครูนารีรัตน์ครับ ถ้าไปทำงานในโรงเรียนแห่งใหม่แล้วไม่มีความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลที่ผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ ยินดีต้อนรับเสมอครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาจงประความสำเร็จทั้งในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว  ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ครั้งนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก  สนุกกับงานที่ทำ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดไป

สวัสดี

พิธีกรหญิง …เรามีงานสังสรรค์เลี้ยงส่งวันนี้เพราะใครเอ่ย    เชิญพบกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ค่ะ

คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา…………….

เรียน  ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดิฉันทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอแห่งนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่แนะนำตักเตือนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ท่านผอ.และคณะครูทุกท่านที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ช่วยเหลือดิฉันได้เกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องคู่ครองเรื่องเดียว ท่านให้ดิฉันหาเอง ดิฉันดิฉันพยายามหาอยู่ 2 ปี ก็ยังหาไม่ได้ จึงคิดว่าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปมีหวังได้ขึ้นคานหรือไม่ก็เผลอใจอ่อนเป็นกิ๊กเป็นกั๊กมีชีวิตอยู่อย่างกุก ๆ กัก ๆ อย่างแน่นอน จึงจำใจต้องขอย้ายไปก่อนที่วันนั้นจะมาถึงค่ะ

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหลอีกครั้งที่กรุณามาร่วมงานเลี้ยงส่งครั้งนี้ ถ้าหากดิฉันไปโรงเรียนแห่งใหม่แล้วยังไม่มีใครยินยอมแต่งงานด้วย จะย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลให้ท่านช่วยเป็นพ่อสื่อค่ะ ท่านอย่าลืมสัญญานะคะ  ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงส่งให้ ขอบคุณแขกผู้ผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน ขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่หยิบยื่นให้ ดิฉันจะจดจำรำลึกถึงคุณความดีที่ได้รับไปตลอดชีวิต หวังว่าวันข้างหน้าคงได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านบ้าง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผอ.ทั้งสอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า  ให้หร่อ ให้รวย ให้สวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

นาเดินทางพรุ่งนี้เช้า ท่านใดจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนใหม่ของนาบ้าง ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ส่วนท่านที่ไม่สามารถไปได้ ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ถือว่าได้ส่งนาแล้ว ณ ที่ตรงนี้ค่ะ มีข่าวดีร้ายประการใดส่งข่าวถึงนา บ้างนะคะ

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกรชาย………..อันดับต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนของเรา  ชื่อการแสดงว่า  รำเชิญขวัญ ผู้แสดงประกอบด้วย 1……………….2………………..3……………………..4…………………5…………………6……………………… เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ

(หลังจบการแสดง)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลจาก คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ด้วยค่ะ

พิธีกรชาย …อันดับต่อไปเป็นการสมโภชงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ จนกว่าจะเลิกงานนะครับ ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา  พรุ่งนี้หยุดวันเสาร์ต่อด้วยวันอาทิตย์อีก 1 วัน รวมเป็น  2  วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับพี่น้อง

พิธีกร…ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลา เรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี  ถนัดดัน ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.ดวงดี………….

เรียน  ท่านผ.อ.ดูดี   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มาก ๆ  การงานขอให้น้อย ๆ ผู้ที่ประสงค์จะไปส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา พบกันที่หน้าโรงเรียนของเราพรุ่งนี้เช้า เวลา 9.00 น. นะครับ สำหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้  ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้ …….สวัสดี

………………………………

ตัวอย่างที่ 4 งานใหญ่

บทพิธีกรงานเลี้ยงรับ-ส่ง ครูย้ายเข้า-ย้ายออก

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเคารพท่านผู้ชม

พิธีกรชาย…….เรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายตื่นสาย  เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันตื่นเช้า  สายบางวัน   ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลาหมอ ดวงดี  ถนัดดัน  ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงรับ-ส่งครูย้ายเข้าและย้ายออกปี 2553 ท่านที่เคารพครับ  ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอของเราทั้งโชคร้ายและโชคดีในคราวเดียวกัน  โชคร้ายเพราะคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนาได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา ส่วนที่โชคดีเพราะมีครูย้ายเข้ามาแทนตำแหน่งของคุณครูนารีรัตน์  ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงรับคุณครูที่ย้ายเข้ามาและเลี้ยงส่งคุณครูที่ย้ายไปในคราวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนของเราได้มีโอกาสร่วมกิน ร่วมดื่ม ชนแก้ว ชนขวด ออดอ้อน ออเซาะ ขอโทษ ขออภัย คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ก่อนที่เธอจะจากพวกเราไป และทำความรู้จักคุ้นเคย ให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณครูที่มาอยู่ใหม่ เพื่อพัฒนาให้เด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณดูดดื่ม  ดีร้อยเท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ขึ้นมากล่าวความเป็นมาเป็นไปของคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ที่นำมาส่งมอบในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

คุณดูดดื่ม  ดีร้อยเท่า…………….

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ดูดดื่ม  ดีร้อยเท่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอบริหารจัดการ จะให้สอนประจำชั้นหรือประจำวิชาก็สุดแท้แต่จะพิจารณาเห็นสมควร แต่ห้ามนำไปเป็นแม่บ้านโดยเด็ดขาด ไม่งั้นได้เห็นดีกัน ในนามของผู้มาส่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ในวันนี้ ขอเล่าประวัติของคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ให้ผู้มาร่วมงานเลี้ยงวันนี้ได้รับฟังโดยสังเขปดังนี้  ชื่อนางสาวดอกรัก นามสกุล ดาวเคียงเดือน สถานภาพโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดให้ไปถามเอาเอง แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคันว่า นางสาวดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ที่นำมาส่งวันนี้  ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ลอกไม่ดำ ใช้แล้วไม่ถูกใจยินดีรับคืน  นำมาส่งแล้วท่านผอ.ฝังให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้แตกหน่อมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมือง ต่อไป

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  งานนี้โฆษกเสียงดี ดนตรีไพเราะ อาหารก็อร่อย คนคอยบริการก็สุดยอด ถ้าคนนอนกอดที่บ้านสวยน่ารักได้สักครึ่ง ถึงให้ซักผ้าถุงกุงเกงในทุกวันทุกวันก็ยอม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นหนุ่มหร่อเท่ห์ เสน่ห์แรง เข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน  เป็นสาวสวยสดชื่นทุกคืนทุกวัน  เงินเดือนมากขึ้น….. มากขึ้น และ…..มากขึ้น ส่วนการงานน้อยลง….. น้อยลง……และ….น้อยลง

สวัสดีครับ

พิธีกรหญิง…. ขอเรียนเชิญท่านดวงดี  ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  ประธานจัดงาน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับครูคนใหม่ ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

ผอ.ดวงดี  ถนัดดัน…….

เรียน  ท่านประธานกลุ่มฯปรมัตถ์  ถนัดดึง ท่านผอ.โรงเรียน ดูดดื่ม ดีร้อยเท่า คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายดวงดี  ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกคน ขอต้อนรับคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน  ซึ่งย้ายมาทำงานอยู่กับพวกเราด้วยความยินดียิ่ง คุณครูดอกรักย้ายมาเติมเต็มในส่วนของบุคลากรที่ขาดหายไปในเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดครับ และขอแสดงความดีใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อจะได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ในวัยชรา เป็นการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณ  งานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่งวันนี้จึงเป็นงานที่วิเศษมาก เพราะสมหวังทุกฝ่าย  ขอต้อนรับคณะที่มาส่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านผอ.ดูดดื่ม  ดีร้อยเท่า เป็นห่วงว่ากระผมจะให้คุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน เป็นแม่บ้านหรือเป็นกิ๊กอะไรนั้น ขอให้ท่านผอ.หายห่วงได้เลย เพราะคณะครูที่นี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง แต่ที่อยู่กันอย่างผัวเมียก็มีหลายคู่ มีงานก็แบ่งกันทำ ยามเจ็บไข้หาซื้อยากินเอง ถ้าไข้หนักก็ส่งหมอ ไม่มีเงินก็ขอกัน ถึงวันสิ้นเดือนก็ส่งคืน มาอยู่กับผมเจริญก้าวหน้าทุกคนครับ  กล่าวคือ ครูหนุ่มจะได้ภรรยา  ส่วนครูสาวจะได้สามี ยิ่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือนเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลอกไม่ดำ อย่างที่ท่านผอ.ดูดดื่ม  ดีร้อยเท่า รับประกัน อีกไม่นานคณะที่มาส่งวันนี้จะต้องได้กลับมาที่นี่อีก  เพื่อมาร่วมงานแต่งงาน  มีเพียงคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา เท่านั้นที่ย้ายจากพวกเราไปโดยยังไม่ได้แต่งงาน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท่านอาจารย์รักเดียวใจเดียวกับใครคนหนึ่ง จึงไม่สามารถแบ่งปันใจรักใครได้อีก

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์  ถนัดดึง เป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์ เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่และเลี้ยงส่งคุณครูย้ายในครั้งนี้ อย่างอบอุ่นและอิ่มอร่อย ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัย

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งครั้งนี้  มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก  นักร้องแก่  ร้องเพลงเก่า สาวหางเครื่องเต้นพอหงึก ๆ หงัก  คนรู้จักทำเป็นเมิน  คนเดินเสริบให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย พิธีกรฝอยไม่เข้าหู เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก  สนุกกับงานที่ทำ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่งครั้งนี้ จุดเริ่มต้นแห่งความรักความคิดถึงผูกพันคุณครูนารีรัตน์ที่ย้ายไปให้ย้ายกลับคืนมา และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคี และความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือนและเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

พิธีกรชาย ..ลำดับต่อไปเป็นการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูคนใหม่ เรียนเชิญคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน  ผู้ย้ายมา และคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ผู้ย้ายไป ขึ้นโชว์บนเวทีด้วยครับ  …เรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์  ถนัดดึง  มอบช่อดอกไม้แก่คุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน และมอบของที่ระลึกแก่คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ด้วยคะ…ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการฯดวงดี ถนัดดัน ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ  มอบช่อดอกไม้แก่คุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน และมอบของที่ระลึกแก่คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ด้วยครับ …ขอเรียนเชิญเพื่อนครูกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกที่เตรียมมาแก่คุณครูทั้งสองท่านด้วยครับ  …….ไปรับของที่ระลึกที่ท่านเตรียมมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายของขวัญก่อนนะครับ……

พิธีกรหญิง….และเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่งานครั้งนี้  ขอเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผอ.ปรมัตถ์  ถนัดดึง กล่าวสัมโมทนียกถา ด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ

ผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง……………………

เรียน  ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแสดงความดีใจกับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา โดยยังรักษาความเป็นโสดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมออย่างจริงใจที่ได้คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน มาทำงานด้วย และขอแสดงความดีใจกับ คุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนที่ใฝ่ฝันอยากจะมา ขอแนะนำว่า โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน นักเรียนก็ไม่ซุกซน  ชาวบ้านทุกคนเชื่อฟังคุณครู  คณะกรรมการสถานศึกษาใจดีมาก ๆ   ผอ.โรงเรียนใจกว้างเหมือนทะเล  ประธานกลุ่มก็รูปหล่อและร่ำรวย ทราบมาว่าคุณครูคนใหม่อายุยังน้อยและยังเป็นโสด จึงขอให้คุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ช่วยกันดูแลรักษา ให้คำแนะนำที่ถูกที่ควรและทะนุถนอมเธอไว้ให้ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปดูแลพ่อแม่ผู้นับวันจะแก่เฒ่า นับเป็นความกตัญญูกตเวทีที่พวกเราทุกคนควรเอาเป็นตัวอย่าง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน ผู้ย้ายมา คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา  ผู้ย้ายไป พร้อมครอบครัว และทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ  เพลิดเพลินกับงานที่ทำ  ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดไป

สวัสดีครับ

พิธีกรชาย …มีงานสังสรรค์วันนี้เพราะใครคนหนึ่ง  เชิญพบกับคุณครูผู้ย้ายมาก่อนนะครับ  เรียนเชิญคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน แนะนำตัวครับ

คุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน……

เรียน  ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองเต่าคราง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวดอกรัก  ดาวเคียงเดือน วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกหมอลำ จาก ม.อุบล บรรจุครั้งแรกที่ ร.ร.ตันหยง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อปี 2551 คะ รู้สึกดีใจ และประทับใจสุด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากท่านประธานกลุ่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ดิฉันจะพยายามทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่  และยินดีล่วงหน้าถ้าจะรับดิฉันไว้เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นลูกหลานด้วยค่ะ

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกรหญิง … อันดับต่อไป คุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา จะมาเล่าความในใจวาทำไมจึงต้องขอย้าย เธอจะเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดก่อนที่เธอจะอำลาจากพวกเราไป  เชิญพบกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ค่ะ

คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา……

เรียน  ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดิฉันทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอแห่งนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่แนะนำตักเตือนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอแห่งนี้ให้ดิฉันแทบทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน และเรื่องความรัก  ให้ไม่ได้เรื่องเดียวคือ…เรื่องคนรัก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่า ให้หาเองจะได้ถูกใจ หาอยู่สองปีแล้วยังไม่ได้ มีแต่พ่อหนุ่มเมียเผลอจะมาหลอกดิฉัน เชอะ ! นารู้ทันหรอกน่า  ขืนอยู่ที่นี่ต่อไปมีหวังได้ขึ้นคานหรือเผลอใจอ่อนได้เป็นเมียน้อยอย่างแน่นอน จึงจำเป็นต้องขอย้ายไปก่อนที่วันนั้นจะมาถึง

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่าน ผอ.ปรมัตถ์  ถนัดดึง อีกครั้งที่กรุณามาร่วมงานเลี้ยงส่งครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดวงดี ถนัดดัน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงส่งให้ และขอบพระคุณแขกผู้ผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน ขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่ท่านหยิบยื่นให้ ดิฉันจะจารึกคุณความดีที่มอบให้ไว้ในใจไปตลอดชีวิต หวังว่าวันข้างหน้าคงได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านบ้าง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผอ.ทั้งสอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า  ให้หล่อ ให้รวย ให้สวย ให้ซิ่ง ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

นาเดินทางพรุ่งนี้เช้า ท่านใดจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนใหม่ของนาบ้าง ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ส่วนท่านที่ไม่สามารถไปได้ ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ถือว่าได้ส่งนาแล้ว ณ ที่ตรงนี้ค่ะ

ขอบพระคุณทุกท่าน

สวัสดีค่ะ

พิธีกรชาย………..อันดับต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนของเรา  ชื่อการแสดงว่า  รำอวยพร ผู้แสดงประกอบด้วย 1……………….2………………..3……………………..4…………………5…………………6……………………… เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(หลังจบการแสดง)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญท่านประธานมอบรางวัลผู้แสดงค่ะ  และเรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลด้วยค่ะ

พิธีกรชาย …อันดับต่อไปเป็นการสมโภชงานเลี้ยงรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน และส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ของเรา  ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ จนกว่าจะเลิกงานนะครับ ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา  พรุ่งนี้หยุดวันเสาร์ต่อด้วยวันอาทิตย์อีก 1 วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับ .

พิธีกร…งานสังสรรค์วันนี้ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี  ถนัดดัน ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.ดวงดี………….

เรียน  ท่านผ.อ.ดูดี   คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัด นี้งานต้อนรับคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน และงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่งวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี  ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับ

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือนทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี วันพรุ่งนี้พวกเรายังมีภาระกิจต้องไปส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ที่โรงเรียนแห่งใหม่ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปส่งคุณครูนารีรัตน์มาพร้อมกันที่โรงเรียน เวลา 9 โมงเช้านะครับ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูดอกรัก  ดาวเคียงเดือน และเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์  รักบ้านนา ณ บัดนี้

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

34 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่ง

 1. ขอขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่มีความรู้ดี ๆ แบบนี้แบ่งปัน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับพิธีกร มือใหม่หัดพูด ชั่วโมงบินน้อย ที่เขาบังคับแกมขอร้องให้เป็นในโรงเรียน ขอนำไปปรับใช้ค่ะและเป็นแนวทางนะคะ

  • เป็นความตั้งใจของพ่อครูหลังเกษียณอายุราชการว่า จะพยายามทิ้งความรู้เท่าที่มีอยู่ไว้ให้แก่ลูกหลานได้ใช้เป็นแนวทางก่อนที่ตัวเองจะต้องตายไปตามอายุขัยเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ และคงเหลือเวลาสำหรับพ่อครูอีกไม่นานนัก ชีวิตคนแก่เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง รอตายวันตายพรุ่ง ปีใหม่ใกล้มาถึงแล้ว จึงขออวยพรล่วงหน้า ขอให้คุณคนงามจงมีความสุขสดชื่นสมหวังได้มีเป็นเช่นที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ

 2. ขอบพระคุณพ่อครูมาก ๆ นะคะสำหรับคำอวยพร แรกเริ่มคือต้องการหาความรู้เพิ่มเติมด้านการเป็นพิธีกรจึงได้เปิดคอมอ่านเรื่องไปเรื่อยๆ ต่อไปนี้ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูนะคะ ปีใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้ หนูให้ขอพ่อครูมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ จะได้เขียนเล่าเรื่องและความรู้ที่มีประโยชน์กับลูกหลานต่อไปนาน ๆ ค่ะ หนูเป็นครูสอนระดับประถมอยู่ที่ลำปางค่ะ

 3. เรียนถามท่านผู้รู้ งานเลี้ยงส่ง ผอ. รพ. แขกที่มามีผู้ว่า จะเริ่มทักทายใครก่อน ระหว่างผอ.(เจ้าของงาน) กับผู้ว่า ใหญ่กว่า ขอขอบคุณคะ

  • ตอบ คุณศิรินทร์…ใครมาก่อนก็ทักทายก่อน ใครมาทีหลังก็ทักทายทีหลัง ห้ามทักทายคนที่ยังไม่มาโดยเด็ดขาดเพราะจะถูกคนอื่นหาว่าเราบ้า ถ้าเจอหน้าพร้อมกันให้ทักทายคนที่อยู่ใกล้ก่อน ทักทายคนที่อยู่ไกลทีหลัง ถ้าอยากทักทายผอ.เจ้าของงานก่อนก็ให้ทำทีเป็นไม่เห็นผู้ว่าฯ ถ้าอยากทักทายผู้ว่าฯก่อนก็ให้ทำทีเป็นไม่เห็น ผอ.เจ้าของงาน โดยตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ว่าฯใหญ่กว่า ผอ. เจ้าของงาน ถ้าโดยรูปร่างสูงใหญ่ให้คาดคะเนเอาด้วยสายตา ถ้ายังไม่แน่ใจเพราะดูก้ำกึ่งกันเหลือเกิน ให้ถามน้ำหนักและส่วนสูงของท่านทั้งสองเปรียบเทียบดูก็จะรู้ว่าใครใหญ่กว่ากัน

 4. กระผมได้นำไปใช้ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สุดยอดครับท่านอาจารย์ ขอบคุณป็นอย่างสูงครับ

 5. ขอขอบคุณพ่อครูมากๆ นะคะ ที่กรุณาให้ความรู้ในเรื่องงานพิธีกร ซึ่งมีความสำคัญมากๆ ต่อพิธีกรสมัครเล่นดังเช่นข้าพเจ้าค่ะ

 6. ขอขอบคุณพ่อครูเป็นอย่างสูง ที่ทำให้พิธีกรใหม่คนนี้โล่งใจและมั่นใจยิ่งขึ้น

  • คุณมานิตย์ ครับ
   พ่อครูรู้สึกดีใจที่สคริปต์นี้เป็นประโยชน์ต่อพิธีกรมือใหม่ ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่พิธีกรนะครับ สวัสดีครับ

 7. ถ้าไม่มีการเลี้ยงรับ แต่เป็นการกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่พร้อมคณะเราจะลำดับขั้นตอนยังไงjรอบกวนขอสคริปด้วยคะ พิธีกรจำเป็น

 8. คุณนิสา ครับ
  ถ้าเป็นเฉพาะการกล่าวต้อนรับอย่างเดียวพิธีการก็ไม่มาก เพียงแค่ท่านประธานหรือหัวหน้างานกล่าวต้อนรับก็จบ ส่วนหน้าที่ของพิธีกรไม่น่าจะมี ถ้าพิธีกรอยากจะแจมด้วยก็น่าจะเป็นการเชิญแขกเข้าห้อง นอกนั้นก็น่าจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานกับแขกที่มาเยือน พ่อครูจึงไม่มีสริปต์ให้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *