สคริปต์พิธีกรงานศพและบทกลอนไว้อาลัย

สคริปพิธีกรงานศพ  6  ตัวอย่าง พร้อมบทกลอนไว้อาลัยให้เลือก  43  บทกลอน

พ่อครูดอทคอม

 เกร็ดความรู้สำหรับพิธีกร

1.  คำว่าพระคุณเจ้า  เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 2  หมายถึงภิกษุที่เคารพนับถือ

2. คำว่า อาราธนา ใช้กับอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริต เป็นต้น ซึ่งมีคำอาราธนาเป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะอยู่แล้ว

3.  การให้พระทำนั้นทำนี้ให้ใช้คำว่า  นิมนต์  หรือ กราบนิมนต์

4.  ไม่ควรใช้คำเฝือ (คำเฝือคือคำที่มีความหมายซ้ำกัน)  เพราะทำให้ภาษาที่ใช้รกรุงรังเช่น กราบอาราธนานิมนต์  ใคร่ขอเรียนเชิญ  ให้ใช้ว่า กราบนิมนต์  เรียนเชิญ

5.  ไม่ควรใช้คำว่าพระเดชพระคุณเจ้า เพราะไม่มีในพจนานุกรม

6.  พระเดชพระคุณให้ใช้กับพระราชาคณะชั้นเจ้าคุณขึ้นไปถึงสูงสุด เช่น  พระเดชพระคุณ แล้วตามด้วยชื่อสมณศักดิ์ของท่านเช่น พระเดชพระคุณพระศรีสกลกิจ   พระเดชพระคุณพระราชกวีวรญาณ  พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี  หรือเพิ่มคำว่าท่านเจ้าคุณด้วยก็ได้เช่น พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีสกลกิจ  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกวีวรญาณ  เป็นต้น  ถ้า เป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จให้ใช้ว่า  พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ แล้วตามด้วยชื่อสมณศํกดิ์ของท่าน เช่น พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรานุวัตร พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฑฒาจารย์   (ใช้ว่า เจ้าพระคุณ หรือ เจ้าประคุณ  ก็ได้) เป็นต้น 

7. พระราชาคณะ  แปลว่าพระภิกษุที่เป็นคณะของพระราชา  หมายถึงพระภิกษุที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้มียศและตำแหน่งเพื่อช่วยเหลือ พระราชาในการปกครองประเทศ  พระแต่งตั้งกันเองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัตไว้ว่า  คนที่มาบวชเป็นพระต้องสละชนชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งและทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด  เมื่อบวชแล้วให้เคารพกันตามลำดับอาวุโส กล่าวคือผู้บวชทีหลังต้องเคารพผู้บวชก่อน  ในครั้งพุทธกาลจึงไม่มีท่านพระครูหรือท่านเจ้าคุณให้ญาติโยมเรียกผิดเรียก ถูกอย่างในเมืองไทยทุกวันนี้ เช่น กราบนมัสการ พระสารีบุตร ก็ไม่ต้องใช้คำว่า กราบนมัสการ  พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสารีบุตร เป็นต้น

8. ควรใช้คำว่า พระคุณเจ้า  กับพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะ  เช่นสามเณร พระภิกษุ พระครู พระครูปลัด พระครูใบฎีกา ฯลฯ

9.  คำว่า พระคุณท่าน ไม่มีในพจนานุกรม  เคยได้ยินพระใช้เรียกขานกันเองเท่านั้น  จึงไม่ควรนำมาใช้กับพระ  เพราะดูเป็นการตีตนเสมอพระอะไรประมาณนั้น

10. การใช้คำสรรพนามเรียกชื่อคนอื่นในงานต่าง ๆ  ไม่ควรใช้คำว่า นาย หรือนาง   แต่ควรใช้คำว่า  คุณ………. คุณพ่อ… คุณแม่…คุณตา…  คุณยาย….ฯลฯ  เพราะสุภาพและเป็นการให้เกียรติเจ้าของชื่อมากกว่า

11.  คำว่า ผ้าบังสุกุล เดิมหมายถึงผ้าที่ไม่มีเจ้าของ หรือผ้าที่เจ้าของเขาทิ้งแล้ว ประเทศอินเดียสมัย พุทธกาลผ้าทำจีวรหายากมาก  เพราะชาวบ้านต้องทอผ้าใช้เองด้วยความยากลำบากจึงไม่ค่อยมีใครนำผ้ามาถวาย  แต่เมื่อมีคนในครอบครัวตายพวกเขาจำต้องหาผ้าขาวผืนใหญ่มาห่อศพแล้วนำไปทิ้ง ที่ป่าช้านอกเมือง หรือนอกหมู่บ้านเพื่อให้เป็นอาหารของสุนัข อีกา อีแร้ง  ฯลฯ  ศพถูกสัตว์กัดกินหมดแล้วแต่ยังเหลือผ้าผืนเล็กบ้างใหญ่บ้าง(ผืนเล็กน่า จะเป็นผ้าห่อศพเด็กหรือทารก)  ผ้าเหล่านี้ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ และเป็นผ้าที่เจ้าของทิ้งแล้วตามพุทธานุญาต ผู้ประสงค์จะบวชเป็นภิกษุและภิกษุที่จีวรขาดจึงต้องไปแสวงหาผ้าเหล่านี้มา ตัดเย็บต่อกันเป็นผ้าสบง ผ้าอังสะ และผ้าประคตเอวตามรูปแบบที่กำหนดไว้ แล้วย้อมด้วยเปลือกไม้ แก่นไม้ขนุน หรือดินสีเหลืองสำหรับย้อมผ้า    สมัยปัจจุบันผ้าบังสุกุลที่เจ้าภาพซื้อหานำมาถวายในงานศพประกอบด้วย ผ้าสบง 1 ผืน ผ้าอังสะ 1 ผืน  เทียนและดอกไม้อย่างละคู่  และใบปวารณา 1 แผ่น  เจ้าภาพต้องเตรียมผ้าบังสุกุลไว้ถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่นิมนต์มาในงาน

12.  คำ ว่า ผ้ามหาบังสุกุล มีที่มาเช่นเดียวกับผ้าบังสุกุล  แต่เป็นผ้าห่อศพผืนใหญ่(น่าจะเป็นผ้าห่อศพผู้ใหญ่) สามารถนำมาตัดเย็บเป็นจีวรตามรูปแบบที่กำหนดได้  ปัจจุบันหมายถึง ผ้าบังสุกุลชุดใหญ่ ประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน และผ้าอังสะ 1 ผืน  และอาจจะเพิ่ม ผ้าสังฆาฏิ 1 ผืน ประคตเอว 1 เส้น  ฯลฯ เทียน 1 คู่ ดอกไม้ 1 คู่ และใบปวารณา 1 แผ่น  เจ้าภาพอาจมีศรัทธาเตรียมผ้ามหาบังสุกุลถวายในงานศพชุดเดียวหรือหลายชุดก็ ได้

คำ ว่า  มหา เป็นภาษาบาลีแปลว่าใหญ่ เช่น  ผ้ามหากฐิน  แปลว่าผ้ากฐินชุดใหญ่ กล่าวคือนอกจากมีผ้าไตรแล้วยังมีของบริวารอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกับผ้ามหาบังสุกุล  มหาเจดีย์ แปลว่าเจดีย์ใหญ่ มหา เปรียญ  แปลว่าปริญญาใหญ่ มหาเศรษฐี แปลว่าเศรษฐีใหญ่  มหาโจร แปลว่าโจรใหญ่   มหาหิงส์ แปลว่าควายใหญ่ มหาสงครามเอเชียบูรพา  แปลว่าสงครามเอเชียตะวันออกครั้งใหญ่

13.  คำว่า ผ้าไตรบังสุกุล เป็นคำศัพท์ที่ท่านผู้รู้บัญญัติขึ้นใช้แทนคำว่า  ผ้ามหาบังสุกุล หมาย ถึงผ้านุ่งห่มชุดเดียวมีสามผืน ประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน ผ้าอังสะ 1 ผืน ดอกไม้และเทียนอย่างละคู่ ใบปวารณา 1 แผ่น  เจ้าภาพอาจมีศรัทธาเตรียมผ้าไตรบังสุกุลถวายในงานศพชุดเดียวหรือหลายชุดก็ ได้

พิธีกร มีคำศัพท์ให้เลือกใช้ในเรื่องนี้ถึง  2 คำ คือคำว่า  ผ้ามหาบังสุกุล ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล   กับคำว่า ผ้าไตรบังสุกุล ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ พิธีกรมีคำศัพท์ให้เลือกใช้ในเรื่องนี้ถึง  2  คำ จะใช้คำไหนก็ตามอัธยาศัยเทอญ

14.  คำว่า ผ้าไตรเปิด ผ้าไตรเอก  และ  ผ้าไตรรอง  น่าจะเป็นคำศัพท์ที่พิธีกรบัญญัติขึ้นใช้เอง  เพราะไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกหรือพจนานุกรม

……………….

ตัวอย่างที่  1

……………..

พิธีกร  :

นมัสการพระคุณเจ้า  กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม………………………………………ตำแหน่ง…………………… ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อ…………………………………….บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อ………………………… ผู้วายชนม์

ประวัติโดยสังเขป

ชาติกำเนิด คุณพ่อ………………………….. เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่บ้านเลขที่  16  หมู่ที่  7   บ้านทุ่งมน  ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนเดียวของคุณแม่……………………….  กับคุณพ่อ………………………. คุณพ่อ…………………………… เป็นเด็กกำพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่  เพราะพ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่ยังไม่เกิด  พอคุณพ่อ………………….อายุได้  4  ขวบคุณแม่……………………….. ก็ได้เสียชีวิตจากไปอีก  จึงเป็นกำพร้าทั้งพ่อและแม่  ได้อาศัยอยู่กับน้าชาย และน้าสาว เลี้ยงดูเหมือนลูกสืบมาจนเติบใหญ่

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้าน……………………………. ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นคนที่เรียนเก่ง  แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพราะต้องออกมาช่วยน้าชายและน้าสาวในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ชีวิตการครองเรือน

คุณพ่อ……………………………………. ได้แต่งงานกับนาง………………….. ชาวบ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2   ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  ว่างจากหน้านาก็ลงไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินมาสร้างบ้าน เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน  มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

 1. นางสาว………………..เรียนจบชั้น……………….. ปัจจุบันทำงานบริษัท…………………………………….
 2. นาย……………………………….    เรียนจบชั้น ……………………………

ประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน

-เมื่อปี พ.ศ.  2547  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2

-ประธานกองทุนเงินล้าน

-อสม.

-กรรมการ อป.พร.

-สมาชิก ช.ร.บ.

-ตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินของตำบลเจริญศิลป์ (หมอดินอาสา)

-ประธานศูนย์สาธิตการตลาดของบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2

ประธาน กต.ตร. (คณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

อุปนิสัย

คุณพ่อ…………………………………………..  เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  คุยสนุก พูดเพราะ

วางตนเหมาะสม  ขยันขันแข็ง  รับผิดชอบงานในหน้าที่  เป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน  ครอบครัว และชาวบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2  มาตลอดเวลาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

วาระสุดท้าย

เมื่อปี พ.ศ.  2537  คุณพ่อ…………………………………  เป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลือง และมีอาการเจ็บที่บริเวณชายโครงด้านขวา จึงเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ พบว่าถุงน้ำดีอักเสบจึงไปเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนัครินทรวิโรจน์  จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภก์  จนอาการหายเป็นปกติ  พออยู่มาได้  13 ปี  จนถึงปี พ.ศ.  2550  อาการของโรคเก่าได้กลับมากำเริบอีกครั้ง  จึงได้ไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น  พบว่าเป็นโรคมะเร็งตับ จึงพักรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นเวลา  1  เดือน  แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้ออกมาพักรักษาพยาบาลที่บ้านตามอัตภาพ เมื่อวันที่  1  กันยายน  2550  อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.2550  เวลา  13.30  น.  สิริอายุได้ 50  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับภรรยา  ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อ……………………………………….. ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณ พ่อ……………………………………………..  ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อ………………………………………………. ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อ……………………………………..ไปสู่สุข คติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณ พ่อ………………………………………………..ไปสู่สุคติใน สัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ(พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)

แด่คุณพ่อ

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ทั้งกายใจ  เคารพพ่อ  ด้วยผูกพัน

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกเมียสร้าง

โปรดนำทาง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

อยู่เป็นสุข  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยาลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ คุณ………………………………………………..      คุณ………………………………………….  คุณ……………………………………………….. และ คุณ…………………………………………………………..  เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………….          คุณ……………………………………………..  คุณ………………………………………………………………………  และคุณ……………………………………………….     เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับ

ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………..  เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณ เจ้า………………………………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณ พ่อ……………………………………………………………….. ไปสู่สุคติด้วยครับ

ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณ พ่อ……………………………….ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณ พ่อ…………………………………………………. ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อ…………………………………. ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดดอนธาตุวิไลแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มา เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสุรสิทธิ์  โพธิ์คำ  ที่กรุณาบริการรถขนหีบศพพร้อมคนขับ   .. ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาและคณะแม่บ้านบ้านทุ่งมน ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

…………………………………………………………………

……………..

ตัวอย่างที่ 2

…………….

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแก ท่านสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางพจนี  แสงเขียว ลูกสาวคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ได้รับฉันทานุมัติจากญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ผู้วายชนม์

ประวัติโดยสังเขป

คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2476  ที่บ้านผือ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ คู  มารดาชื่อ คำพันธ์  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน ดังนี้

1.นายคำบรรณ  แสงเขียว  ผู้เสียชีวิตเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้

2.   นายสุวรรณ  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

3.   นายคำตัน  แสงเขียว  อดีตกำนันตำบลทุ่งแก มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

4.   นายทองจันทร์  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

5.  นางสมบูรณ์  ยรรยง  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

6.  นายอุดม  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน

7.  นายลม  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

8.  นางบุญโลม  แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

9.  นายหนูหล้า  แสงเขียว  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

10.  นายสง่า  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1

11. นางพิลา  ติงยะ  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน

12.  นางบุญนาง  คำแหงพล  มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนบ้านตาลเนี้ง อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร 1  พรรษา ที่วัดป่าดอนธาตุวิลัย บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน

ชีวิตการครองเรือน

สมัยยังหนุ่ม คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว นอกจากทำนาแล้วยังไปรับจ้างเป่าแคนตามงานต่าง ๆ จึงได้พบรักและแต่งงานกับคุณแม่หนูค่าย  ปราณีวัด ซึ่งเป็นสาวหมอลำ ชาวบ้านหนองคูใหญ่ อำเภอ

วารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  ต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 7 คน ดังนี้

 1. นายบุญจันทร์  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 2. นางบัวลี  บริสุทธิ์  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 3. นายนารี  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 4. นายวรรณชัย  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์
 5. นายบุญเตียง   แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 6. นางสำเนียง  เด่นดวง  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 7. นางพจนี   แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์

อุปนิสัย

คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว  เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  อ่อนน้อมถ่อมตน  ขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ  มีเพื่อนมาก

วาระสุดท้าย

เมื่อเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว มีอาการเป็นไข้ เจ็บในช่องท้องใต้ราวนมด้านขวา ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และคลินิกหลายที่  แต่อาการไม่ดีขึ้น  คุณหมอบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ คุณแม่และลูก ๆ จึงพาท่านกลับมารักษาที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอ  กินยาหม้อหมดไป  3 หม้อ อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้สิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่  20  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2552  เวลา  20 นาฬิกา 10  นาที  สิริอายุได้  76 ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้น แก่คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง ดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียวไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนหรือนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญค่ะ (พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)

แด่……คุณพ่อ

ลูกเจ็ดคน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า  พ่อเข้าใจ

อยู่ข้างกาย  หลานลูก  ด้วยผูกพัน

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณพ่อสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

พิธีกร….. อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณพ่อจันทร์มี  แสงเขียว ประธานจัดงาน คุณพิจารณ์  มหาพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง ประธานในพิธี และคุณศนิตา  สุขปุณพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  3  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ไปสู่สุคติด้วยครับ

ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณ พ่อคำบรรณ  แสงเขียว  ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(ขณะแขกวางดอกไม้จันทน์พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้)

แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา)

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจ ได้เพิ่งพ่อ

พาหาหมอ  ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกาย

ยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่ง

หวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญ

เฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝัน

เฮามีบ้านมีรถ  มีไฮ่นา  ทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขา

แต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่าย

พาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิง

เทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอย

ได้แต่คอยสู่มื้อ  บ่หายจ้อย จนจ่อยตาย

ข้อยไห้จนเมื่อยม้อยสะหวอยไปกะหลายเทือ

แต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮา

เจ้าอย่าห่วงทางหลังให้ไปดีอย่ามีฮ้อน

ขอกราบวิงวอนไหว้พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอย

กรรมดีทั้งใหญ่น้อยเคยทำไว้ให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให้ฮักแพงกัน

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียวฮักแพงกันทุกชาติ

สมปรารถนาทุกด้านทั้งเวียกงานการหน้าที่

สุขภาพดีสมมาดมุ่งยืนหมั่นฮอดร้อยปี  พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพ.คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัด…………………………………………แห่งนี้ด้วยความ รักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง คุณพิจารณ์  มหาพร ประธานในพิธี และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คุณศนิตา  สุขปุณพันธ์  ที่มาเป็นประธานและร่วมทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้านโคกชัยวาน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์โรงเรียนดอนชัยวิทยา และคณะแม่บ้านบ้านโคกชัยวาน หมู่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกที่มาร่วม งานตั้งแต่วันแรกจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใด  ทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไปทุกท่านทุกคน …เทอญ

สวัสดีครับ

……………………..

ตัวอย่างที่  3

……………………..

บทพิธีกร

งานศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  ……………..นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   เรียน…………………………………….แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่   7  ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์สวดบังสุกุลและอนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้าบังสุกุล และผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญมรรคนายกเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร  …………ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร ……………..ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร ……….ต่อไปเป็นการอ่านประวัติผู้ตาย  งานนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลเจริญศิลป์  นายวรรณชัย  แพงพา  เป็นผู้นำเรียนประวัติของผู้ตาย  ขอเรียนเชิญครับ

นายวรรณชัย …………. นมัสการพระคุณเจ้า  กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม  นายวรรณชัย  แพงพา  กำนันตำบลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2486  ที่บ้านหนองยาง อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ เหลิน มารดาชื่อทองสา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน ดังนี้

 1. นายจันทร์ลา  จีนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านนาเชือก อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
 2. นางหนูแดง  จีนวงศ์ มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี
 3. นายแสวง  จีนวงศ์  ผู้วายชนม์ขณะนี้
 4. นางแปง  บุตรน้อย  มีครอบครัวอยู่ที่บ้าโนนคำพัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร
 5. นางแดง  จีนวงศ์  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านสนามบิน อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
 6. นายวิไลย  จีนวงศ์  มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และได้บวชเป็นสามเณร 2 ปี สอบได้นักธรรมชั้นตรี

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497  คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ พยนต์  ได้ย้ายติดตามบิดามาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ได้แต่งงานกับนางลี  จุงไทย  ชาวบ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  1   ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  ว่างจากหน้านาก็รับจ้างทำรางน้ำ และตีเหล็ก  และบางปีก็ลงไปทำงานรับจ้างเป็นยามที่กรุงเทพมหานครเหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

 1. นางระพีพร กิ่งสุวรรณพงษ์  มีครอบครัวและทำงานโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
 2. นายแสงสว่าง  จีนวงศ์  ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

ประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน

-เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2 และได้อยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการเมื่อ ปี พ.ศ. 2542

อุปนิสัย

คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  คุยสนุก พูดเพราะ  วางตนเหมาะสม  ขยันขันแข็ง  รับผิดชอบงานในหน้าที่ และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน และชาวบ้านเจริญศิลป์ตลอดมา

ความสามารถพิเศษ

เมื่อครั้งบวชเป็นสามเณรมีชื่อเสียงทางการเทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร ในงาบุญพระเวสน์  จนญาติโยมหามแห่ไปรับกัณฑ์หลอนเป็นประจำแทบทุกงาน เมื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้จัดรายการเอิ้นลุกปลุกตื่นทางเสียงตามสายตอนตี  5  ทุกวัน เพื่อปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นนึ่งข้าวใส่บาตรพระตอนเช้า โดยใช้นามแฝงว่า  ตู้ขะหรับ  จนเป็นที่ติดปากชาวบ้านเรียกชื่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ ว่า ตู้ขะหรับ ตั้งแต่บัดนั้น

วาระสุดท้าย

เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  11.00 น.  ได้มีผู้ไปพบศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ในป่าด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์  เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวห้องทุกฝ่ายได้ไปชันสูติพลิกศพแล้วสันนิษฐานว่า คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ น่าจะขี่รถจักรยานพ่วงล้อออกจากบ้านเพื่อไปเก็บฟืนในป่าตรงที่ได้พบศพ  หลังจากเก็บฟืนได้เพียงพอแก่ความต้องการแล้ว จึงขึ้นนั่งสตาร์ทรถก็พอดีเป็นลมหน้ามืดตกลงจากอานรถ เพราะสภาพศพมีขาข้างหนึ่งพาดอยู่บนอานรถมอเตอร์ไซด์  และคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์  น่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่  8  ตุลาคาม  พ.ศ.  2553 เพราะเย็นวันนั้นหลานสะใภ้ให้การว่าได้นำหมกปลาซิวไปฝาก  1  ถุง โดยห้อยไว้ที่ประตูหน้าบ้าน วันต่อ ๆ มากลับไปดูก็ยังเห็นถุงปลาซิวห้อยอยู่อย่างเดิม แสดงว่าคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ น่าจะเสียชีวิตแล้ว จึงไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลย สิริอายุได้  67  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณผู้ใหญ่พ่อแสวง  จีนวงศ์  ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร …………..เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับ

แด่…คุณพ่อ

ยามมีกิจ  ลูกพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   ได้คุณพ่อ    เฝ้ารักษา

ยามลำบาก  ขัดสน  จนเงินตรา

คุณพ่อหา   ให้ลูกได้  ไม่ข้ามวัน

พ่อลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ได้ดั่งฝัน

พ่อได้เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน  มานานวัน

ความใฝ่ฝัน  พ่อเป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

คุณพ่อแย่   เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

อุบัติเหตุ  เกิดหลายครั้ง  ยังไม่ตาย

แต่ร่างกาย  พ่อพิการ  สุดทานทน

คุณแม่ตาย น้องชาย   ตายตามติด

พรหมลิขิต  หรือกรรมเก่า  ตามให้ผล

พ่อมาตาย กลางป่า  ลูกสุดทน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  ดั่งสายธาร

เหลือเพียงลูก  คนเดียว  ในโลกกว้าง

สุดอ้างว้าง  เดียวดาย  ในความฝัน

ต้องกลืนกล้ำ  น้ำตา  สุดจาบรรณ

เพื่อให้ผ่าน วันโศกเศร้า  เดินก้าวไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้คุณพ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ

พิธีกร……….ลำดับต่อไปเป็นการอ่านคำไว้อาลัยของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ครับ

คุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์……..นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวของคุณระพีพร  กิ่งสุวรรณพงษ์   ที่ได้สูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันกลับในครั้งนี้ คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม  พ.ศ.2545  เป็นสมาชิกลำดับที่ 12 ตลอดระยะเวลา 7  ปี  8 เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ด้วยดีตลอดมา

บัดนี้คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้กระทำไว้  ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

พิธีกร…… ต่อ ไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ  งานนี้เจ้าภาพมีศรัทธามากเป็นพิเศษ  ได้เตรียมผ้ามหาบังสุกุลหรือผ้าบังสุกุลชุดใหญ่ไว้ทอดถวายจำนวน  4  ชุดด้วยกัน

ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุลชุดที่ 1  และกราบนิมนต์อาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………….. ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุลชุดที่ 2  และกราบนิมนต์อาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………….. ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุลชุดที่ 3  และกราบนิมนต์อาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………….. ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุลชุดที่ 4  และกราบนิมนต์อาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญ  ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยกันเป็นครั้งท้ายครับ

พิธีกร……….ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์  ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

พิธีกร………….การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์   ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ สมาน  ศิลาแดง ที่กรุณา ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

……………………………..

ตัวอย่างที่  4

…………………………….

บทพิธีกร

งานศพคุณแม่ไค  เคนวงศ์

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  :นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดง แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่   7  ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อผู้ใหญ่แดง  เหมาะหมาะ เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร  :

ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณแม่ไค  เคนวงศ์ นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร  :

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดงและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายทองพันธ์  ศิริหัตถ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่ไค  เคนวงศ์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณแม่ไค  เคนวงศ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณแม่ไค  เคนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่  6  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2490  ที่บ้านหนองหวาย ตำบลตาลเนิ้งอำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ ไหล มารดาชื่อ เที่ยง  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7  คน ดังนี้

 1. นางไข่  ชาวศรี  เสียชีวิตแล้ว
 2. นายไข  ชาวศรี  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 3. นางไค  เคนวงศ์  ผู้วายชนม์
 4. นางไหม  ชาวศรี  เสียชีวิตแล้ว
 5. นายบุญไทย  ชาวศรี  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโนนคำพัฒนา อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
 6. นายไสว  ชาวศรี มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
 7. นายเคน  ชาวศรี  เสียชีวิตแล้ว

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ.2506  คุณแม่ไค    ได้แต่งงานกับคุณพ่อประยงค์  เคนวงศ์ ชาวบ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2   ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 3 คน คือ

 1. นายเกรียงไกร  เคนวงศ์  เสียชีวิตแล้ว
 2. นายจักรพงษ์  เคนวงศ์  ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างบ้าน อยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2
 3. นางอรอนงค์  เคนวงศ์  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2

ต่อมาได้หย่าร้าง จึงอาศัยอยู่กับลูก ๆ ที่บ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2   ส่วนคุณพ่อประยงค์  เคนวงศ์ ไปมีครอบครัวใหม่ที่บ้านสร้างฟาก

อุปนิสัย

คุณแม่ไค   เคนวงศ์ เป็นคนโอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ  ขยันขันแข็ง  และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของเพื่อนบ้านตลอดมา

วาระสุดท้าย

คุณแม่ไค  เคนวงศ์  เริ่มป่วยด้วยโรคเบาหวาน เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดอาการดีขึ้นเป็นบางครั้งแย่ลงเป็นบางคราวเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานทั่วไป  และเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2553 เวลา 19.20 น. สิริอายุได้  63  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่ไค  เคนวงศ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร อ่านบทกลอนต่อไปนี้

แด่…คุณแม่

แม่ลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน  เลี้ยงเป็ดไก่  หมูวัวควาย

ครอบครัวเรา  มีหลักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  ญาติสนิท มิตรสหาย

แสนอบอุ่น  แสนสนุก  สุขสบาย

แต่สุดท้าย เหลือเพียงฝัน  เท่านั้นเอง

คุณแม่ลุก  ขึ้นมาใหม่  ไม่ยอมแพ้

พลาดแล้วแก้  ไม่หวั่นไหว  ใครข่มเหง

สร้างฐานะ ขึ้นมาใหม่  ด้วยตนเอง

ไม่หวั่นเกรง  ความทุกข์ยาก  ลำบากกาย

แต่ความหวัง กลับกลาย  เป็นไม่แน่

เพราะคุณแม่  เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

เป็นเบาหวาน  กินยาหมอ  รอความตาย

จนสุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากลูกไป

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

อุทิศแด่  คุณแม่ ทุกทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ขอจงสู่  สุคติ  ที่ชอบเถิด

ได้ไปเกิด  ในภพสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี

ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญคุณพ่อไข  ชาวศรี คุณพ่อบุญไทย  ชาวศรี คุณพ่อไสว  ชาวศรี และคุณจักรพงษ์  เคนวงศ์เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์(ห้ามใช้กราบอาราธนา เพราะอาราธนาใช้กับอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม ซึ่งมีคำอาราธนาเป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะอยู่แล้ว  และห้ามใช้กราบอาราธนานิมนต์ เพราะเป็นคำเฝือ คำเฝือคือคำที่มีความหมายซ้ำกัน  /  การให้พระทำนั้นทำนี้ให้ใช้คำว่า  นิมนต์หรือกราบนิมนต์เท่านั้น)พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และ

ขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณพ่อประยงค์  เคนวงศ์,  คุณฤาชัย  วิไล, คุณสมพร  จันทะแก้ว  และคุณสุริยันต์  อุทุมพรเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญและ

ขอกราบนิมนต์ ครับ

ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดง เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค เคนวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยครับ

ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ไปสู่คติด้วยครับ  ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค   เคนวงศ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

ขณะวางดอกไม้จันทน์  พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

แม่ได้อดทนเลี้ยง /พวกเฮามาจนเติบใหญ่

หนักส่ำใดแม่กะสู่  /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / แม่เข่าใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า  /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของแม่นั้น  /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า  /มีเป็นได้ ดังแม่หวัง

บุญคุณของแม่นั้น / ทะเลหลวง  กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง /  บ่เคิงเสี่ยวคุณแม่เฮา

คันแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษ  ใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา /  ใหญ่สูง  เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยาย  พระคุณแม่

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว  เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญแม่เคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ แม่ไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณแม่

ได้ดูแลป้องกันให่ /อันตรายหนีห่าง

สุขสำบายสืบสร้าง/มีเป็นได้ดังฝัน แม่เอย

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณแม่ไค  เคนวงศ์ ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดงที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์  ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

………………………………………………………………..

……………………………..

ตัวอย่างที่  5

…………………………….

บทพิธีกร

งานศพคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดง แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่   7  ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อสุบิน  สายคำ เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร :

ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียน  …………………………………………………..และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายวิทิต  ไชยวงศ์คต ข้าราชการบำนาญครู ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ เกิดเมื่อวันที่  17  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2475  ที่บ้านเหล่าขาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ บิดาชื่อ พรม มารดาชื่อ ลอด  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7  คน ดังนี้

 1. นายท้าว  ชัยพันธ์ ผู้เสียชีวิตเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้
 2. นางนาง  ชัยพันธ์ แต่งงานกับนาย……………………. อยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 3. นายทอง  ชัยพันธ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 4. นางกอง  พรหมสากล แต่งงานกับนาย…………………อยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12

การศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จากโรงเรียนวัดบ้านเหล่าขาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497  ขณะที่คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์มีอายุได้  22  ปี ได้ย้ายตามพ่อแม่มาอยู่ทีบ้านเจริญ โดยมีผู้อพยพมาด้วยกัน  9  ครอบครัว เหมารถด้อดมาลงที่บ้านเจริญศิลป์  และได้เข้าจับจองที่ดินสำหรับปลูกบ้านและที่ป่า พากันหักร้างถางพงจนเป็นที่นาผืนใหญ่แบ่งปันกันในหมู่พี่นองในเวลาต่อมา

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497   คุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ได้แต่งงานกับนางเนียม  ชัยสิทธิ์ ซึ่งย้ายติดตามพ่อแม่มาจากบ้านเค็งใหญ่  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 7 คน ดังนี้

 1. นายสถิต พรหมจิตร  แต่งงานกับนายสา  พรหมจิตร   ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 2. นางสมจิตร  ชัยพันธ์  ประกอบอาชีพทำนา อยู่กับลูก ๆ ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 3. นางทองสุข  ชัยพันธ์  แต่งงานกับนายสุรสิทธิ์  ศรีสะอาด   ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 4. นางสาวทองใบ  ชัยพันธ์  ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 5. นางรัตติกาล  สิงห์สอน  แต่งงานกับนายกฤษดา  สิงห์สอน   ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12
 6. นายประยงค์  ชัยพันธ์  ยังไม่มีครอบครัว  ปัจจุบันไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน
 7. นายบรรจง  ชัยพันธ์  ยังไม่มีครอบครัว ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  12

อุปนิสัย

คุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ เป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ  ขยันขันแข็ง  และเป็นที่รักและเคารพนับถือของเพื่อนบ้านตลอดมา

วาระสุดท้าย

คุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ เริ่มมีอาการเจ็บป่วยที่ช่องท้องเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว อาการดีขึ้นเป็นบางครั้ง เมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ไปเข้ารับการตรวจรักษาด้วยการฝังเข็มที่บ้านหนองหิ้ง อำเภอเซกา อาการดีขึ้นชั่วคราว ต่อมาลูก ๆ พาไปรักษาที่คลินิกคุณหมออรรณพ  อำเภอสว่างแดนดิน คุณหมอบอกว่าตับไม่สวย อาการไม่ดีขึ้น  ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่ศูนย์โรคมะเร็ง  จังหวัดอุดรธานี  อาการยังเหมือนเดิม ลูก ๆ จึงพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จนถึงวันที่ 25  ธันวาคม  2553 จึงได้กลับมาพักรักษาที่บ้าน และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 เวลา  18.00 น. สิริอายุได้  78  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร อ่านบทกลอนต่อไปนี้

แด่…คุณพ่อ

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง       ถิ่นที่ซึ่ง  ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง                   มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่                     กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน                      ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก              เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน  กันทุกราย                   สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า                 กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย                ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้                อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

อุทิศแด่  คุณพ่อ ทุกทุกคน                       โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ขอจงสู่  สุคติ  ที่ชอบเถิด                        ได้ไปเกิด  ในภพสุข  เกษมศรี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี                          อันเป็นที่ สุขสันติ์  นิรันดร์เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

ชุดที่ 1  ขอเรียนเชิญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

ชุดที่  2  ขอเรียนเชิญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

ชุดที่  3  ขอเรียนเชิญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คุณคำเพียง  อินทะวงษ์ เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ไปสู่สุคติด้วยครับ

ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ไปสู่คติด้วยครับ  ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครั

ขณะวางดอกไม้จันทน์ พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

พ่อได้อดทนเลี้ยง /พวกเฮามาจนเติบใหญ่

หนักส่ำใดพ่อกะสู่  /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / พ่อเอาใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า  /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของพ่อนั้น  /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า  /มีเป็นได้ ดังพ่อหวัง

บุญคุณของพ่อนั้น / ทะเลหลวง  กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง /  บ่เคิงเสี่ยวพ่อเฮา

คันแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา /  ใหญ่สูง  เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยายพระคุณพ่อ

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว  เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

ขอหมู่พาลจงหนีหน่า  โรคาภัยให่หนีห่าง

ได้นำหลังพระสังฆเจ้า เดินทางเข้าสู่นิพพาน พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จากลูกเมียและญาติพี่น้องสู่คน

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อท้าว  ชัยพันธ์ ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คุณคำเพียง  อินทะวงษ์ ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณท่านรองนายเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ทั้งสองท่านที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในงาน ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์  ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคนที่บริการเรื่องติดตั้งเต้นท์ ไฟฟ้า และเก็บขยะตลอดงาน   ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

………………………………………………………………..

……………………………..

ตัวอย่างที่  6

…………………………….

บทพิธีกร

งานศพคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   เรียน……………………………………….. แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่   7  ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อ……………………………. เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร :

ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียน  ท่าน………………………………. ท่านเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  กระผมนายวิทิต  ไชยวงศ์คต  ข้าราชการบำนาญครู ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม เกิดเมื่อวันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2487  ที่บ้านโคกกลาง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ เลง มารดาชื่อ อ่อนตา  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4  คน ดังนี้

 1. นางหนู  หันจางสิทธิ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งคำ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
 2. นางพา  สุขกิจ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2
 3. นางสีดา  ลาดเริ่ม มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลตาลเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 4. นาจันลา  ลาดเริ่ม ผู้วายชนม์เบื้องหน้าพวกเราขณะนี้

การศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จากโรงเรียนบ้านเล่าประชานุเคราะห์ ตำบลตำบลตาลเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ต่อมาได้บวชเรียน 3  พรรษา ที่วัดบ้านโคกกลาง ตำบลตาลเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สอบได้นักธรรมชั้นตรี

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ.  2505  คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้แต่งงานกับนางสี  บุญขันธ์ ชาวบ้านเล่า และได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเจริญศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2509  ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 4 คน ดังนี้

 1. นายบุญมา  ลาดเริ่ม แต่งงานกับนาง………………….. ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านดอนสร้างไพ  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 2. นายบุดดี  ลาดเริ่ม  แต่งงานกับนาง………………….. ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 3. นายพิสมัย ลาดเริ่ม  ไปทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ไม่เคยส่งข่าวให้ทางบ้านทร
 4. นางลำไพ  ลาดเริ่ม แต่งงานกับนาง………………….. ประกอบอาชีพทำนาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  12 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

อุปนิสัย

คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม เป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ  ขยันขันแข็ง  เรียบง่าย เป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานเพื่อนบ้านตลอดมา

วาระสุดท้าย

คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม เป็นนิ่วในไตเคยเข้ารับการผ่าตัดไตที่โรงพยาบาล  2  ครั้ง ครั้งแรกเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพังโคน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528  และครั้งที่ 2 เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสกลนคร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538  ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โรคไตกำเริบมากขึ้น ลูก ๆ จึงพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2554 เป็นเวลา  4  คืน  ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพียงพอ จึงได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสกลนคร 2 คืน และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2554 เวลา  02.18 น. สิริอายุได้  67  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร อ่านบทกลอนต่อไปนี้

…………………..

แด่….คุณพ่อ

…………………

สองมือกร้าน  ด่างดำ           ทำงานหนัก    ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ทั้งตากฝน  ทนหนาวร้อน  สารพัน              ไม่หวาดหวั่น  งานหนัก  สักเพียงใด

เส้นเอ็นผุด     ทั่วกาย  ไม่ไหวหวั่น            พ่อฝ่าฟัน  งานหนัก  น่าสงสาร

เพื่อลูกรัก  เติบใหญ่  ได้สำราญ                 เสริมรากฐาน อนาคต  สู้หมดใจ

ตักของพ่อ  หนุนซบ  ช่างอบอุ่น       ลูกเคยคุ้น  หนุนเล่น  เป็นนิสัย

เล่านิทาน  ก่อนนอน  สอนเตือนใจ                       ไม่มีใคร  เหมือนพ่อเรา เฝ้าติเตือน

หยาดเหงื่อหยด  ทั้งชีวิต  คิดเพื่อลูก           เฝ้าพันผูก  ลูกสร้างต่อ  ก่อให้เหมือน

ทุกสิ่งอย่าง  มีค่าล้ำ  พ่อย้ำเตือน               หลายปีเดือน  ทำเพื่อลูก  ด้วยผูกพัน

แต่วันนี้  ลูกตื่น  สะอื้นไห้               ไม่มีใคร  คอยตักเตือน  เหมือนเคยผ่าน

พ่อจากลูก  ไปแล้ว  ตลอดกาล                 ทิ้งหลักฐาน ไว้ให้ลูก  ได้อาลัย

ขอกุศล ผลบุญ  พ่อเคยสร้าง                    ช่วยส่งทาง  สู่สวรรค์  อันสดใส

ความทุกข์ยาก  ตรากตรำ  อย่ากล้ำกลาย    สุขสบาย  บนสวรรค์  นิรันเทอญ

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้อง ทุกคน

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอาลัยของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์….ขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ครับ

คุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์….

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวคุณแม่สี  ลาดเริ่ม ที่ได้สูญเสียคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม หัวหน้าครอบครัวผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันหวลกลับมาพบเห็นกันอีกตลอดไป  คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม   ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่  14 เดือนสิงาคม พ.ศ.2547  เป็นสมาชิกลำดับที่  140 ตลอดระยะเวลา 6  ปี  5 เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่มได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมด้วยดีตลอดมา เช่นเป็นรองประธานชมรมและเป็นมือกลองของวงกลองยาวผู้สูงอายุที่ตีกลองได้สนุกสนานครื้นเครงมากที่สุด

บัดนี้คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่มได้กระทำไว้  ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของภรรยา ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ภรรยา ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… นำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนอาสนะ  ….เรียนเชิญทุกท่านครับ  ประนมมือร่วมพิธีฟังพระสงฆ์สวดบังสุกุล แลรับพรครับ

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………………………………… เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ไปสู่สุคติด้วยครับ

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ไปสู่คติด้วยครับ  ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

ขณะวางดอกไม้จันทน์ พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

พ่อได้อดทนเลี้ยง /ลูกสี่คนจนเติบใหญ่

หนักส่ำใดพ่อกะสู่  /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / พ่อเอาใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า  /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของพ่อนั้น  /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า  /มีเป็นได้ ดังพ่อหวัง

บุญคุณของพ่อนั้น / ทะเลหลวง  กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง /  บ่เคิงเสี่ยวพ่อเฮา

คันแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา /  ใหญ่สูง  เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยายพระคุณพ่อ

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว  เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

ขอหมู่พาลจงหนีหน่า  โรคาภัยให่หนีห่าง

ได้นำหลังพระสังฆเจ้า เดินทางเข้าสู่นิพพาน พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก เมีย ลูก อ้ายน้องและเสี่ยวสู่คน

พิธีกร/เจ้าภาพ……..กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณ…………………………………………………. ที่กรุณามาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลให้คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์  ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

……………………

ตัวอย่างที่ 7

………………….

พิธีกร

งานศพคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ

……………………………………………………………………………………

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   กราบเรียน……….แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันเป็นเบื้องต้นว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่   9  ขั้นตอนคือ

1.   ไหว้พระรับศีล

2.   พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล

3.   ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์

4.   พระสงฆ์อนุโมทนา

5.   อ่านประวัติผู้ตาย

6.   ตัวแทนเจ้าภาพกล่าวไว้อาลัย

7.   ชมรมผู้สูงอายุเจริญศิลป์กล่าวไว้อาลัย

8.   ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ

9.   วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์  เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร :

ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

 

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร : การจัดงานฌาปนกิจศพ ครั้งนี้  เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก……………………………………………. ให้เป็นผู้นำเรียนประวัติคุณพ่อฮง   สุวรรณไชยรบ  ผู้วายชนม์  ขอกราบเรียนเชิญครับ

ผู้อ่านประวัติ…

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง    กราบเรียน  ท่าน……………… ท่านเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  กระผม…………………………… ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อฮง   สุวรรณไชยรบ  เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อฮง   สุวรรณไชยรบ  โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อฮง   สุวรรณไชยรบ  เกิดเมื่อวันที่  10  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2467  ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ ตุ่ม มารดาชื่อ เนิน  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  5  คน ดังนี้

1.   นายเทียม  สวรรณไชยรบ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

2.   นายวงศ์  สุวรรณไชยรบ   มีครอบครัวอยู่ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

3.   นายฮง  สุวรรณไชยรบ  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านนาอ้อย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ผู้วายชนม์ขณะนี้

4.   นางมะลิจันทร์  พิสมัย  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านจั่น  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

5.   นางสุวรรณี  พอศิลป์  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

การศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จากโรงเรียนบ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

อุปนิสัย

คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ  เป็นคนใจดี โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ  ขยันขันแข็ง  เรียบง่าย เป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานและเพื่อนบ้านตลอดมา 

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2494  คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้แต่งงานกับนางข่าย  อินทะนบ ชาวบ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร หลังแต่งงานแล้วได้ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดา  9  คน ดังนี้

1.   นางประยงค์  สุตโคตร  สมรสกับนายกาสินธุ์  สุตะโคตร ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านนาอ้อย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสกลนคร

2.   เรืออากาศตรีก้าวหน้า  สุวรรณไชยรบ  สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน  กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก  ยังไม่มีครอบครัว

3.   นายรู้สึก  สุวรรณไชยรบ  เสียชีวิตแล้ว

4.   นางร่างทอง  พันธ์ชัย  สาธารณสุขอำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  สมรสกับนายธงชัย  พันธ์ชัย  สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

5.   นางกนกพร  ร่มวาปี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองน้อย  ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  สมรสกับนายบุญกาญจน์  ร่มวาปี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองน้อย  ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

6.   นางฐิติพร  ชาติชำนิ  สมรสกับนายอำพร  ชาติชำนิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

7.   นายปฏิรูป  สุวรรณไชยรบ  นักการภารโรง  โรงพยาบาลเจริญศิลป์  สมรสกับนางศิระประภา  สุวรรณไชยรบ  ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

8.   นางยุพา  ไชยเงิน สมรสกับนายจรูญ  ไชยเงิน  ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านเข็ง  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

9.   พันโทหรูหรา  สุวรรณไชยรบ  นายทหารฝ่ายการข่าวจังหวัดทหารบกสกลนคร  ยังไม่มีครอบครัว

ด้านการประกอบอาชีพ

        หลังแต่งงานแล้ว คุณพ่อฮงได้พาครอบครัวไปทำไร่ที่อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  ต่อมาได้ไปทำการค้าที่ประเทศลาวหลายปีกระทั้งเกิดสงครามกลางเมืองภายในประเทศลาว คุณพ่อฮงจึงพาครอบครัวกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่บ้านม่วงไข่ระยะหนึ่ง  แต่ด้วยความเป็นห่วงอนาคตของลูก ๆ ที่กำลังเติบโตจะไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  จึงพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่บ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกนคร ซึ่งอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา  ชีวิตครอบครัวของคุณพ่อฮงระยะที่ไปอยู่บ้านนาอ้อยใหม่ ๆ ขัดสนจนยากถึงขั้นต้องไปบูชาข้าวก้นบาตรพระที่วัดเพื่อนำมาเลี้ยงดูลูก ๆ  คุณพ่อฮงกับคุณแม่ข่ายได้ตัดสินใจซื้อที่ป่า ช่วยกันหักร้างถางพงจนเป็นที่นาจำนวน  14  ไร่  และร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยความขยันหมั่นเพียร  จนมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน   ถึงแม้ต้องกล้ำกลืนฝืนใจให้ลูกคนโตเสียสละออกจากโรงเรียนไปหางานทำเพื่อให้น้องได้เรียนต่อ  แต่ความฝันของคุณพ่อฮงก็ได้กลายเป็นความจริง  เมื่อลูกทุกคนได้เรียนจบดั่งที่ตั้งใจ และมีอาชีพการงานที่มั่นคง

ด้านการเมือง

        ขณะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา  กองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายึดประเทศไทย  คุณพ่อฮงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยภายใต้การนำของนายเตียง  ศิริขันธ์  ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษากองกำลังติดอาวุธและหาสมาชิก เพิ่มเพื่อทำการรบแบบกองโจร  

หลังสงครามโลกสงบท่านได้เข้าร่วมขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นแกนนำสหาย สายสกลนคร –นาแกและหนองบัวลำภู

        หลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลาย  ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกโคขุนบ้านโพนยางคำ  และได้รับเลือกให้เป็นแกนนำสมัชชาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร    

ด้านศาสนา

        คุณพ่อฮงเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา  หมั่นทำบุญ ให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนามิได้ขาด  แม้ใกล้วาระสุดท้ายของชีวิต  คุณพ่อได้บอกลูก ๆ ว่าขอให้พ่อได้มาอยู่กับร่างทองที่บ้านเจริญศิลป์ เพราะบ้านพ่ออยู่ไกลวัด  แต่ที่นี้มีพระเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกเช้า   พ่อจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรทุกวัน  ซึ่งเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วลูก ๆ จึงตกลงนำร่างของท่านมาทำบุญฌาปนกิจที่บ้านเจริญศิลป์ตามความประสงค์

วาระสุดท้าย

คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ  เป็นคนมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ จนชีวิตล่วงเลยเข้าสู่วัยชรา   ต่อมาเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม ปีนี้ คุณพ่อบ่นปวดหูปวดศีรษะและรู้สึกเหนื่อยมาก  ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร ได้ 4 วัน  อาการยังไม่ดีขึ้น จึงพาท่านมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์เพื่อสะดวกแก่การดูแลรักษา เพราะมีหลานสาวเป็นพยาบาลและหลานเขยเป็นนายแพทย์ ประจำอยู่ที่นี้  แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น  ทางคณะแพทย์จึงส่งตัวท่านไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินซึ่งมีเครื่องมือแพทย์พร้อมกว่า  คณะแพทย์วินิจฉัยว่าคุณพ่อเป็นโรคงูสวัดที่รูหู ติดเชื้อในปอดเฉียบพลันและเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย  คณะแพทย์จึงส่งตัวคุณพ่อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2556  อาการมีแต่ทรงกับทรุด  คณะแพทย์และพยาบาลได้พยายามยื้อชีวิตคุณพ่อไว้จนวินาทีสุดท้าย  คุณพ่อได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  2556  เวลา 18  นาฬิกา  9  นาที  สิริอายุได้  89 ปี 7 เดือน  ยังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดแก่ภรรยา ลูก ๆ หลาน ๆ และญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อฮง  สวรรณไชยรบ ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที 

เจ้าหน้าที่เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา 

พิธีกรหรือตัวแทนเจ้าภาพ… อ่านบทกลอนต่อไปนี้

แด่……คุณพ่อ

หยาดเหงื่อหยด  รดริน  ไหลท่วมร่าง       มือไม่ว่าง  แบกหาม  ตามวิสัย

สร้างหลักฐาน  บ้านที่อยู่  ให้ปลอดภัย     ส่งลูกให้  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งสัญญา

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูก  ปลูกความคิด   ให้มีจิต  มุ่งมั่น  ขันอาสา

เป็นแบบอย่าง  ทางใจดี  มีเมตตา           ใครมาหา  ต้องต้อนรับ  ให้จับใจ

พ่อรักงาน  อาสา  ช่วยเหลือชาติ  ช่วยคนพลาด  ผิดพลั้ง  รวมทั้งหลาย

คนยากไร้  บาดเจ็บ  คนล้มตาย              ทุ่มเทกาย  ใจช่วย  ด้วยยินดี

วันปีเดือน  เคลื่อนคล้อย  ลอยลับฟ้า  เป็นเวลา  ไร้โศก   เศร้าหมองศรี

ครอบครัวเรา  สุขสดใส  ไร้ราคี               ล้วนสิ่งดี  มีมาให้  ได้เชยชม

วันที่หก  พฤศจิกา  ปีห้าหก                   ชะตาตก  อับเฉา  เศร้าขื่นขม

คุณพ่อเสีย  แม่ลูกเศร้า  เฝ้าตรอมตรม    สุดจะข่ม  ใจฝืน  กลืนน้ำตา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น         ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา                ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  โดดเดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า    กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย           สื่อความหมาย  ให้ครบ  จบพระคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ด้วยสำนึก   น้อมระลึก  คุณความดี  ที่เกื้อหนุน

กราบวิงวอน  เทพเทวัญ  ประทานคุณ     โปรดอวยหนุน  คุณพ่อให้  จงไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า     เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี                  ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกค

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอาลัยของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์….ขอ เรียนเชิญคุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ครับ

คุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์….

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง   กราบเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เรียน ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวคุณแม่ข่าย  สุวรรณไชยรบ  ที่ได้สูญเสียคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ หัวหน้าครอบครัวผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาพบเห็นกันอีก ตลอดไป  คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่  …. เดือน………….. พ.ศ.25….  เป็นสมาชิกลำดับที่…..ตลอดระยะเวลา .. ปี  .. เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมด้วยดีตลอดมา

บัดนี้คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้กระทำไว้  ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของภรรยา ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ภรรยา ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป

พิธีกร….ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… นำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนอาสนะ  ….เรียนเชิญทุกท่านครับ  ประนมมือร่วมพิธีฟังพระสงฆ์สวดบังสุกุล แลรับพรครับ

พิธีกร…ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ  จำนวน  3  ชุด  ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล    ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์(ห้ามใช้กราบอาราธนา เพราะอาราธนาใช้กับอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม ซึ่งมีคำอาราธนาเป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะอยู่แล้ว  และห้ามใช้กราบอาราธนานิมนต์ เพราะเป็นคำเฝือ คำเฝือคือคำที่มีความหมายซ้ำกัน  /  การให้พระทำนั้นทำนี้ให้ใช้คำว่า  นิมนต์หรือกราบนิมนต์เท่านั้น)พระคุณเจ้า……………………………………………………………………….เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ไปสู่สุคติด้วยครับ

พิธีกร…ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ  จำนวน  1  ชุด  ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก……………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล    ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………. เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

พิธีกร…ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ไปสู่คติด้วยครับ  ขอกราบนิมนต์ครับ

(หลังจากพระสงฆ์วางดอกไม้จันทน์เสร็จ)

พิธีกร…..ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ  ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

ขณะวางดอกไม้จันทน์ พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

พ่อได้อดทนเลี้ยง /ลูกเก้าคนจนเติบใหญ่

นักส่ำใดพ่อกะสู่  /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / พ่อเอาใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า  /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของพ่อนั้น  /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า  /มีเป็นได้ ดังพ่อหวัง

บุญคุณของพ่อนั้น / ทะเลหลวง  กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง /  บ่เคิงเสี่ยวพ่อเฮา

นแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา /  ใหญ่สูง  เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยายพระคุณพ่อ

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว  เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

ขอหมู่พาลจงหนีหน่า  โรคาภัยให่หนีห่าง

ได้นำหลังพระสังฆเจ้า เดินทางเข้าสู่นิพพาน พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก เมีย ลูก อ้ายน้องและเสี่ยวเหยเกยฮักสู่คน

พิธีกรหรือเจ้าภาพกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน…..

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเจริญศิลป์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และโรงพยาบาลสกลนคร ที่ได้กรุณาตรวจรักษาดูแลเอาใจใส่คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ อย่างดียิ่ง จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน  ขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท่านนายแพทย์…………………………  ที่กรุณามาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลให้คุณพ่อฮง  สุวรรณไชยรบ   ขอบพระคุณท่านนายอำเภอเจริญศิลป์ ท่านนายอำเภอ…………………………. ท่านนายอำเภอส่องดาว ท่านนายอำเภอ…………………………… ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมาน  ศิลาแดง ที่กรุณาสละเวลาเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์  ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน  ขอบพระคุณคณะแพทย์ พยาบาล พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ คณะครูอาจารย์ และคณะแม่บ้านทุกคนที่กรุณามาช่วยงานขอบพระคุณแม่ครัวทุกท่านที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การเงินให้เบิกบาน  การงานให้ก้าวหน้า  การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง  การมุ้งให้เร้าใจ  สุขสดใสเป็นหนุ่มเป็นสาว หล่อ สวย ร่ำรวย ได้มีเป็นเช่นที่ฝันทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

………………………………………………..

กลอน/ผญา เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

………………………………………………..

1.  แด่….คุณพ่อ

………………………

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งเป็นครู ทั้งค้าขาย

เป็นอส.  ปกป้องถิ่น  แผ่นดินไทย

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูกรู้  สู้ชีวิต

ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  เหมือนเหล่ากอ  พ่อเป็นครู

เมื่อชีวิต ล่วงลับ   ดับไปแล้ว

ยังแน่แน่ว  สละร่าง  ที่ยังอยู่

ให้เป็นทาน การศึกษา  เป็นคุณครู

ให้ความรู้  แก่คุณหมอ  ผู้รอคอย

คำสอนพ่อ  ประทับไว้  ในใจลูก

เดินทางถูก  ให้เดินต่อ  อย่าถ้อถอย

คนลำบาก  กว่าเรา  ยังรอคอย

ถึงจะน้อย  คนเห็น  ไม่เป็นไร

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ลูกพ่อ

………………………….

2.  แด่…คุณแม่

…………………………

แม่ลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน  เลี้ยงเป็ดไก่  หมูวัวควาย

ครอบครัวเรา  มีหลักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  ญาติสนิท มิตรสหาย

แสนอบอุ่น  แสนสนุก  สุขสบาย

แต่สุดท้าย เหลือเพียงฝัน  เท่านั้นเอง

คุณแม่ลุก  ขึ้นใหม่  ไม่ยอมแพ้

ผิดพลาดแก้  ไม่หวั่นไหว  ใครข่มเหง

สร้างฐานะ ขึ้นใหม่  ด้วยตนเอง

ไม่หวั่นเกรง  ความทุกข์ยาก  ลำบากกาย

แต่ความหวัง กลับกลาย  เป็นไม่แน่

เพราะคุณแม่  เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

เป็นเบาหวาน  กินยาหมอ  รอความตาย

จนสุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากลูกไป

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

อุทิศแด่  คุณแม่  กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ขอจงสู่  สุคติ  ที่ชอบเถิด

ได้ไปเกิด  ในภพสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี

ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………

3.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

ยามมีกิจ  ลูกพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   ได้คุณพ่อ    เฝ้ารักษา

ยามลำบาก   ขัดสน   จนเงินตรา

ได้พึ่งพา  คุณพ่อช่วย  ด้วยผูกพัน

พ่อลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ดังใฝ่ฝัน

พ่อเป็นผู้  ใหญ่บ้าน  มานานวัน

ใกล้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

คุณพ่อแย่   เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

อุบัติเหตุ  เกิดหลายครั้ง  ยังไม่ตาย

แต่ร่างกาย  พ่อพิการ  สุดทานทน

คุณแม่ตาย น้องชาย   ตายตามติด

พรหมลิขิต  หรือกรรมเก่า  ตามให้ผล

พ่อมาตาย กลางป่า  ลูกสุดทน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  ดั่งสายธาร

เหลือเพียงลูก  คนเดียว  ในโลกกว้าง

สุดอ้างว้าง  เดียวดาย  ในความฝัน

ต้องกลืนกล้ำ  น้ำตา  สุดจาบรรณ

เพื่อให้ผ่าน  วันโศกเศร้า เดินก้าวไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้คุณพ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ

………………………………….

4.  แด่…คุณพ่อ

………………………………..

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่  เลี้ยงวัวควาย

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกฝน  ให้ทนสู้

ให้ลูกรู้  การงาน  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………………………

5.  แด่คุณพ่อ(ผญา)

……………………………..

 

ชีวิตของพ่อนั้นได้ฟันฝ่ามาหลาย

เทิงค้าขายเฮ็ดนา  ตั้งโรงสีเลื่อยไม้

ไปทำงานรับจ้าง แบกปูนเป็นช่าง

คันแม่นมีผู้จ้าง พอเฮ็ดได้สู่งาน

มีผู้วานผู้เว้า  ไปซ่อยเขาเมิดสู่แห่ง

เงินค่าแฮงได้บ่ได้  คันซอยได้ไปซอยเขา

เอาแฮงกายเข่าสู่  แลกเงินทองของใช้จ่าย

เหนื่อยส่ำใดบ่จ่มบ่เว้า บ่เซาสู้เรื่องงาน

บ่ขี่คร้าน  เวียกงานเฮ็ดสู่อย่าง

หาทางฝึกลูกเต้า  ส่งลูกเข้าได้ฮ่ำเฮียน

ฝึกให้เพียรบ่คร้าน  การงานเวียกหน้าที่

เป็นคนดีใช้ได้     ไทบ้านให้อยู่นำ

ชีวิตของพ่อนั้น    เป็นแบบอย่างทางดี

ให้ลูกเดินนำหลัง  ถึงหม่องหมายคือฝันไว้

ต่อนี้ไปบ่เห็นหน้า   พ่อของเฮาคือแต่เก่า

เว้านำเฮาสู่มื้อ   ต่อจากนี้บ่ได้เห็น

ไปนำเวรกรรมสร้าง  ไผมันพระเพิ่นว่า

จักสิดีชั่วฮ้าย   บ่เห็นฮู้แล้วแต่กรรม

ขอกรรมดีพ่อเคยสร้าง   ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง   กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให่   พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานดน   ได้ตอบแทนพระคุณท่าน

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

มีความสุขอยู่สร้าง   ฮักแพงมั่นบ่จืดจาง พ่อเอย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน

…………………………

6.  แด่…คุณพ่อ

………………………….

อยู่ด้วยกัน  หลายปี  มีลูกหลาน

มุ่งทำงาน  หาเงินทอง  มากองไว้

ได้ทรัพย์สิน  เงินทอง  มามากมาย

ทั้งวัวควาย บ้านรถ  ด้วยอดทน

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูก  ดูแลหลาน

ทำให้บ้าน มีเงินใช้ ไม่ขัดสน

ถึงบ้านเรา  จะลำบาก  จะยากจน

พ่อเป็นคน  ที่ลูกหวัง  ตั้งตาคอย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สู้ไป  ไม่ท้อถอย

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ตั้งตาคอย

อย่างน้อยน้อย  เลี้ยงตัวได้  ไม่ยากเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ครองรัก ครองเรือน ให้เนิ่นนาน

รักผูกพัน  มิได้ขาด  ทุกชาติไป

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………….

7.  แด่….คุณแม่

………………….

ลูกเจ็ดคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำสั่งแม่  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  แม่สั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………..

8.  แด่…..คุณพ่อ

……………………..

ลูกสี่คน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง     ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  พ่อสั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………….

9.  แด่…ลูกพ่อ

………………

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ลูกคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

ลูกกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  พ่อแม่แยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  ลูกพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

10.  แด่..ลูกพ่อ(ผญา)

………………………..

พอได้ยินข่าวร้าย  ใจสั่นนอนบ่หลับ

น้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้ม

แนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอย

แม้นสิเดิกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลง

เขาส่งลูกมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณ

ปานหัวใจพ่อแม่หยุด มุ่นเป็นผงแตกม้าง

ความหวังสลายสิ้น  ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อย

ปลงใจคอยล่วงหน้า ยังเกือบบ้าป่วงกะเทิน

เมินบ่กินข้าวน้ำ  บ่ถามคนมิอิ่มซิม

ฝืนยิ้มยามต้องเว้า  ยามต้องเข้าหน้าหมู่คน

ขอกุศลที่ลูกสร้าง ทานมัยที่ลูกก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง   กินทานสร้างหลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่  ลูกไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ  ขอให้ฮักแพงกัน

มีสัมพันธ์กลมเกลียว   เกิดฮ่วมกันทุกชาติ

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

สุขสมหวังจนแก่เฒ่า   ยืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา  ลูกเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องสู่คน

………………….

11.  แด่..หลานรัก

……………….

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้หลานคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

หลานกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ป้าลุงแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  หลานรักให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องทุกคน

………………………….

12.  แด่..หลานรัก(ผญา)

…………………………

พอได้ยินข่าวร้าย  ใจสั่นนอนบ่หลับ

น้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้ม

แนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอย

แม้สิดึกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลง

เขาส่งหลานมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณ

ปานหัวใจป้าลุง มุ่นเป็นผงแตกม้าง

ความหวังสลายสิ้น  ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อย

ปลงใจคอยล่วงหน้ายังเกือบบ้าป่วงกะเทิน

เมินบ่กินข้าวน้ำบ่ถามคนมิอิ่มซิม

ฝืนยิ้มยามต้องเว้ายามเข้าหน้าหมู่คน

ขอกุศลที่หลานสร้าง ทานมัยป้าลุงก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง มาส่งเจ้าให่หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให่  หลานไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอให่ฮักแพงกัน

มีสัมพันธ์เป็นป้าลุง   ลูกหลานกันทุกชาติ

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

สุขสมหวังจนแก่เฒ่า   ยืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา  หลานเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องสู่คน

………………………….

13.  แด่…..คุณแม่(ผญา)

………………………….

แม่ใหญ่…เกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่ตกฮวยฮำหลายปีมีแต่แล้ง

ขี่เกียนมาส่องแส่ง ยามเดือนหงายจั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์

ดินแดนในความฝัน สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้

มีลูกหลายเพิ่มขึ่น   แปดคนแตกยาวยาว

เทิงลูกสาวลูกสะใภ้   ลูกชายพร้อมพร่ำเขย

แม่บ่เคยยอมแพ้   แก่การงานเวียกหน้าที่

เฮ็ดให้มีแบ่งปันให้   ลูกหลานได้ทั่วกัน

สร้างความฝันจนแก่เถ่า   เฝ้าเลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูก

ผู้ใดทุกข์ยากไฮ้    บ่ไลถิ่มซ่อยหนุน

บุญคุณแม่ใหญ่นั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง   บ่เคิ่งเสี่ยวแม่ใหญ่เฮา

มามื้อนี้เจ้า ได้มาจากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย   หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้   เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า   กินทานสร่างส่งกุศล

ขอผลบุญแม่เคยสร่าง   ทานมัยแม่เคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่   แม่ไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง    วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ    ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน   ได้ตอบแทนพระคุณแม่

ได้ดูแลกันฮอดมื้อ   พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย    นิพพานพ้นทุกข์ภัย …..แม่ใหญ่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก คุณตา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน

………………………..

14.  แด่..คุณพ่อ(ผญา)

……………………….

พ่อมาเกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่มาฮวยฮำ     หลายปีมีแต่แล้ง

ขี่เกวียนมาส่องแส่ง  ยามเดือนหงายจั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายมื้อหลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์

ดินแดนในความฝัน  สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้

มีลูกหลายเพิ่มขึ่น   สิบเอ็ดคนแตกยาวยาว

ลูกผู้นี่สิเอาอันนั้นลูกผู้นั่นสิเอาอันนี่   ตีฆ่าไห่ยาดกัน

พอลูกใหญ่ได้เฝ่าบ้าน   เลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูก

ผู้ใดทุกข์ยากไฮ้   บ่ไลถิ่มซ่อยหนุน

บุญคุณของพ่อนั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮา

มื้อนี้ …มาถึงคราวต้องพลัดพราก   พ่อได้จากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย   หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้   เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า    กินทานสร่างส่งกุศล

ขอผลบุญพ่อเคยสร่าง   ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง   วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน   ได้ดูแลกันทุกชาติ

จนได้พานพบพ้อ   พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย   นิพพานพ้นทุกข์ภัย ..พ่อใหญ่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องสู่คน

…………………..

15.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง

ถิ่นที่ซึ่ง    ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง

มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่

กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน

ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น   เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้พ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน  เกื้อกูลกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

16.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง

ถิ่นที่ซึ่ง    ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง

มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่

กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน

ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

อย่าห่วงลูก ห่วงหลาน  ห่วงบ้านสวน

ทุกสิ่งล้วน  อนิจจัง  พังสลาย

เกิดมาแล้ว  ได้พบแน่  แก่เจ็บตาย

ต่างเพียงใคร  ตายเร็วช้า  มากกว่ากัน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรัก  สมัครสมาน

พอได้ข่าว เดินทาง   มาร่วมงาน

ร่วมกินทาน  ส่งทางให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………

17.  แด่….ลูกแม่

………………….

ยามมีกิจ หวังให้เจ้า  เฝ้ารับใช้

ยามเจ็บไข้  หวังให้เจ้า  เฝ้ารักษา

ยามสังขาร  ของแม่  แก่ชรา

หวังให้เจ้า  ปิดตา  คราสิ้นใจ

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

ลูกของแม่  เจ็บป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากแม่ไป

ได้ลูกคืน เพียงร่าง ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต ของแม่แยก แตกสลาย

ความมาดมั่น  มุ่งหวัง  พังทะลาย

เหลือสุดท้าย  เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสนุก  สุขหรรษา

ได้ไปเกิด  บนสวรรค์  ชั้นดุสิตา

เป็นเทวา  สุขสันต์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่

………………….

18.  แด่…คุณแม่

…………………

ลูกสิบคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

อยู่ข้างกาย  หลานลูก  ด้วยผูกพัน

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณแม่สร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

………………………..

19.  แด่…คุณแม่(ผญา)

……………………….

แม่ได้อดทนเลี้ยง  ลูกสิบคน จนเติบใหญ่

หนักส่ำใดแม่กะสู่  บ่มีย้าน หวั่นไหว

ยามใด๋ลูกโศกเศร้า  แม่เข้าใจ  บ่เหินห่าง

อยู่ข้างกายคอยเว้า ปลอบใจให้ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของแม่นั้น  เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกเดินนำหลัง ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า ฮักกันมั่น ดังแม่หวัง

นับตั้งแต่มื้อนี้ บ่มีแม่  ให่เฮาเห็น

เหลียวหาใส กะเปล่าแปน  บ่เห็นจ้อย

แม่ที่คอยคุยเว้า แนะนำเฮา  ทุกเช้าค่ำ

กรรมได้มาพรากข่าง วางให่ แม่ห่างไกล

แม่ไปเกิดชาติหน้า อย่าได้ห่วง ทางหลัง

ลูกหลานยังมีกรรม ต้องทำดี  ให่หลายขึ่น

เทื่อแม่คืนมาเกิดพ้อ บ้านเมืองเฮาเฮืองฮูง

มวลป้าลูงญาติพี่น้อง ฮ่างมีขึ่น คู่สู่คน

คันลูกหลานบ่จนแล้ว แม่เกิดนำบ่ทุกข์ยาก

ความลำบากสิบ่พ้อ มีสุขได้ส่ำสวรรค์

มื้อนี้นั้น ลูกหลานที่ฮู้ข่าว

กับหมู่ชาวพี่น้อง เทิงไกลใกล้ได้หลั่งโฮม

พากันมางานเจ้า สงสะกานพร้อมพร่ำ

ทำกุศลส่งเจ้า ไปโลกหน่าสู่สวรรค์

ขอผลบุญแม่เคยสร่าง ทานมัย  แม่เคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานสร่าง  ให่หลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่แม่ไปดี  มีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้า  บ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอเป็นลูก  เป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดนได้ตอบแทน  พระคุณแม่

ได้ดูแลกันทุกชาติจนพระศรีอารย์ เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย..แม่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จากลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน

……………….

20.  แด่..ลูกแม่

……………..

ยามมีกิจ  หวังให้เจ้า  เฝ้ารับใช้

ยามเจ็บไข้  หวังให้เจ้า  เฝ้ารักษา

ยามสังขาร  ของแม่  แก่ชรา

หวังให้เจ้า  ปิดตา  คราสิ้นใจ

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

ลูกของแม่  เจ็บป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  ตายจากกัน

อย่าห่วงแม่  ห่วงพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร

ทุกชีวิต  ไม่สมหวัง  ดั่งความฝัน

เกิดแล้วแก่  เจ็บตาย วายชีวัน

เป็นเหมือนกัน  ทุกชีวิต  อนิจจัง

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสุข  ที่ลูกหวัง

ขอคุณพระ โปรดอวย  ช่วยนำทาง

ส่งถึงฝั่ง  ลูกฝันใฝ่  ดั่งใจปอง

อกุศล  กรรมไม่ดี  ที่ลูกสร้าง

จงหนีห่าง หายไป ไม่สนอง

ขอกรรมดี  จงให้ผล  ดลประครอง

ให้ผุดผ่อง  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่……….

…………………….

21.  แด่..ลูกแม่(ผญา)

……………………

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจให่ลูกซ่อย

คอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ดูแลเฝ้าซอยรักษา

ยามสังขารแม่เถ่า  ชรากาลใกล้ฝั่ง

แม่ยังหวังได้เพิงเจ้า ปิดตาให้บาดแม่ตาย

ลูกแม่เจ็บป่วยไข่  ส่งโรงหมอให่เพิ่นซ่อย

แม่เฝ้าคอยสู่มื้อ หวังว่าเจ้าสิส่วงหาย

ยาใดดีหามาให่  หมอใดดีให่เพิ่นซอย

แม่เฝ้าคอยสู่มื้อ สุดท้ายตายจากกัน

ความใฝ่ฝันของแม่ ฝันไปกะดายเปล่า

มาถึงคราวต้องพลัดพราก จากกันแล้วแน่นอน

แม่ขอวิงวอนไหว้ รัตนตรัยเป็นที่เพิง

คุณความดีเป็นที่ตั้ง  อวยพรให้ลูกไปดี

ให้เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจในชาติใหม่

อันหมู่เจ็บป่วยไข้ ให้หนีเว้นห่างไกล

มีพลานามัยเข้ม  แข็งแรงแฮงบ่ลา

อายุยืนเด้อลูกหล่า ชาติหน้าให้ฮ่างมี

กรรมดีลูกสร้างไว้ ตั้งแต่เก่าคราวหลัง

จงมาเป็นพลังดล   ซอยหนุนคูณค้ำ

นำส่งให่ ลูกไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอให่ฮักแพงกัน

ใจผูกพันเกลียวกลม เกื้อกูลกันทุกชาติ

จนได้พานพบพ้อ พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย   นิพพานพ้นทุกข์ภัย…ลูกเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่………

………………….

22.  แด่..คุณพ่อ

…………………

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควาย

เหนื่อยเพียงใด ไม่เคยบ่น ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกฝน  ให้ทนสู้

ให้ลูกรู้  การงาน คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน  เกื้อกูลกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

23.  แด่..คุณแม่

……………………

ลูกเจ็ดคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำสั่งแม่  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  แม่สั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

24.  แด่…..คุณพ่อ

…………………….

ลูกแปดคน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  พ่อสั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………

25.  แด่..คุณพ่อ

ทำนอง  ลำยาว

………………..

พ่อใหญ่มาเกิดแต่ก้ำ  บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่มาฮวยฮำ  หลายปี มีแต่แล้ง

ขี่เกวียนมาส่องแส่ง  ยามเดือนหงาย จั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน  ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายคืนเข่า ได้มาฮอดพระธาตุพนม

พาลูกเมียก้มวันทา ขอพรให้มีโชค

ในดินแดนบ่เคยฮู้   ให้อยู่ดีมีนาไฮ่

ลูกหลานไปเทือนี้ ตายหน้าบ่ต่าวคืน

ลูกกะไห้สะอึ้น…..อยากคืนเมือบ้านเก่า

จั่งแม่นอุ๋กอั่งเอ้า  สิไปหน้ากะห่วงหลัง

เดินทางไกลยาวเยิ้น เกือบเคิงเดือนมาฮอดบ่อน

ที่กินนอนสู่มื้อนี้  มีนาฮั้วไฮ่สวน

ลูกเจ็ดคนออกครัวแล้ว  มีลูกหลานเพิ่มตื่ม

ทุกข์ให้ยืมมีให้ใช้ ช่อยเหลือให้ได้ทั่วกัน

บุญคุณของพ่อนั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง   บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮา

มื้อนี้เจ้า…. ได้มาจากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย  หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า     กินทานสร้างส่งกุศล

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง  ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ  ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน  ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

รอไปจนฮอดมื้อ….พระศรีอารย์..เพิ่นมาซอย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย..นิพพานพ้นทุกข์ภัย   พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

26.  แด่….คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………

ยามมีกิจ  หวังพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   หวังพ่อเรา    เฝ้ารักษา

ยามเราสอง   ต้องชะแร   แก่ชรา

หวังไว้ว่า    เราจะอยู่   ดูแลกัน

เราลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ดังใฝ่ฝัน

มีบ้านรถ  ไร่นา  สาระพัน

ใกล้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

พ่อเราแย่  ป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากแม่ไป

อย่าห่วงแม่  ห่วงลูกหลาน  ห่วงบ้านสวน

ทุกสิ่งล้วน  อนิจจัง  พังสลาย

เกิดมาแล้ว  ได้พบแน่  แก่เจ็บตาย

ต่างเพียงใคร  ตายเร็วช้า  มากกว่ากัน

จงไปดี  มีสุข  เถิดนะพ่อ

จงเกิดก่อ  ความสุข  อย่างที่ฝัน

ขอกรรมดี  จงให้ผล  ดลบันดาล

ดวงวิญญาณ  พ่อสมหวัง  ดั่งตั้งใจ

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  พ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่……..  และลูก ๆ ทุกคน

…………………………………………

27.  แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา)

…………………………………………

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจ ได้เพิ่งพ่อ

พาหาหมอ  ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกาย

ยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่ง

หวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญ

เฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝัน

เฮามีบ้านมีรถ  มีไฮ่นา  ทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขา

แต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่าย

พาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิง

เทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอย

ได้แต่คอยสู่มื้อ  บ่หายจ้อย จนจ่อยตาย

ข้อยไห้จนเมื่อยม้อย  สะหวอยไปกะหลายเทือ

แต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮา

เจ้าอย่าห่วงทางหลัง  ให้ไปดีอย่ามีฮ้อน

ขอกราบวิงวอนไหว้  พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอย

กรรมดีทั้งใหญ่น้อย  เคยทำไว้ให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิด  พ้อขอให้ฮักแพงกัน

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียว  ฮักแพงกันทุกชาติ

สมปรารถนาทุกด้าน  ทั้งเวียกงานการหน้าที่

สุขภาพดีสมมาดมุ่ง   ยืนหมั่นท่อหมู่เขา  อ้ายเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…แม่ขวด  และลูก ๆ สู่คน

………………………………..

28.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………….

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้พ่อคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

พ่อกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  พ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก ๆ  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………….

29.  แด่…คุณแม่ของลูก ๆ

……………………………

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้แม่คืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

แม่กลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  พ่อแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  แม่ให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…สามี  ลูก ๆ  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………….

30.  บุญบาป (ผญา)

………………………

ยามเจ้าเกิดมานั้น  บ่มีอิหยังจักอย่าง

มาแต่โตล้อนจ้อน  ส่งในน้อยกะบ่มี

เจ้ามาสู่โลกนี้  ได้มีเป็นตั้งหลายอย่าง

ทั้งเงินทองรถบ้าน   นาฮั้วไฮ่สวน

เจ้ามีจนครบถ้วน   สรรพสิ่งอำนวยสุข

แต่กะหนีความทุกข์   ย้อนสังขารบ่พ้น

บ่ว่าจนมีได้   เป็นนำกันคือเจ็บป่วย

เคยหร่อสวยเป็นขี้ฮ้าย  ยานตวบต้วยจ่อยผอม

ผมบ่ย้อมหงอกขาว   สีดอกเลาแป่งแซ่ง

แฮงเคยหลายกะเหลือหน่อย  ถอยหลังล้มท่าเดียว

เหลียวเห็นคนเป็นสองหน้า  สี่หูตาหน้าเปิงเคิง

เบิ่งตั้งเหิงกะจั่งฮู้   หลานกูตั๊วนี่นึกว่าไผ

บาดถึงคราวตายนั้น  ไผมันห้ามบ่อยู่

แม่นสิรวยล้นฟ้า  เกิดมาแล้วกะต้องตาย

บ่มีไผเอาไปได้  สรรพสิ่งเงินทอง

ทรัพย์สมบัติทั้งผอง  เอาไปนำบ่ได้

เงินบาทเดียวลูกหลานให้  กะยังคงคือเก่า

เขี่ยเอาตอนแจกข้าว  พากันเอิ้นเงินปากผี

เหลือแต่ชั่วดีฮ้าย  ติดโตเฮาไปสู่บ่อน

ตอนเฮาตายจั่งสิฮู้  ว่าตายแล้วยุ่งส่ำใด

กรรมดีดึงเฮาขึ้น  กรรมชั่วทรามผัดมาจ่อง

หวังสิได้ขึ่นสวรรค์ค้องน้อง  ผัดจ่องไว้เป็นเผดผี

บ่อนใดดีสิไปเกิด   ผัดยาดแย่งบ่ทันเขา

ได้แต่เนาทนทุกข์   เป็นเผดผีบ่มีหม่องจั้ง

หวังลูกหลานทำบุญให้  หลายปีกะบ่เฮ็ดจักเทือ

สิเมือบอกพวกเขากะบ่ได้  ยมบาลฮ้ายบ่ให้มา

ย้อนผลาทานหน่อย คอยบุญทำกรรมแต่ง

แฮงบ่พอสิส่งไปเกิดได้ ยมบาลให่ซอยงาน

ทั้งล้างจานล้างหม้อ ก่อไฟใส่หม้อกระทะใหญ่

ไล่แทงพวกที่ทำบาปฮ้าย  ถีบลงหม้อแม่นเมื่อยหลาย

คันแม่นทำบุญไว้  เถิงยามตายสิบ่ยาก

ตายจากไปมื้อนี้   มีผู้เอิ้นขึ้นสวรรค์

แห่นำกันยืดยืด  ขึ้นสวรรค์เมืองม่วน

นางฟ้าชวนไปนอนซ้อน   เมืองฟ้าจังแม่นหลาย

สนุกบายสนุกคั้น  สาวสวรรค์จนว่าเมือย

ผู้เพินเคยขึ่นสวรรค์บอกไว้  ได้ฟังแล้วให้ฮำฮอน

ตอนยังเป็นคนนั้น  หมั่นทำบุญเอาไว้แน

บุญบาปนั้นของแท้  ดูแลเจ้าบาดท่าตาย  พี่น้องเอย

………………………………

31.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………..

ได้ข่าวร้าย  พ่อหกล้ม  นอนสลบ

มีคนพบ  พาส่งหมอ  รอฟังผล

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

เขาส่งพ่อ  มาเพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

………………………………

32.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………..

ได้ข่าวร้าย  พ่อเป็นลม  ล้มสลบ

มีคนพบ  พาส่งหมอ  รอฟังผล

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

เขาส่งพ่อ  มาเพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

33.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

…………………………..

ได้ข่าวร้าย  ใจสั่น หวั่นวิตก

นั่งงันงก  วุ่นวาย  ใจสับสน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

พ่อกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

34.  แด่……คุณแม่

………………………..

ชีวิตแม่  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  แม่ด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพแม่  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

แม่ให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกได้เป็น  เช่นที่ฝัน

แม่ดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  อันสดใส

ได้มีเป็น เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย   ดั่งแม่หวัง  แม่ต้้งใจ

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้แม่ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

35.  แด่….คุณพ่อ

…………………..

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกได้เป็น  เช่นที่ฝัน

พ่อดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  อันสดใส

ประสบโชค  มีสุข สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   สุขสมหวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้พ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

36.  แด่….คุณพ่อ

……………………….

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

พ่อดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง ทุกสิ่งไป

เมื่อยามทุกข์  มีพ่อ  รอเป็นเพื่อน

คอยย้ำเตือน  ชี้ทาง  สว่างไสว

ส่งลูกถึง  ถิ่นที่  ไม่มีภัย

เป็นหลักชัย ให้ยึดมั่น  ไม่หวั่นเกรง

พ่อจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต

เว้นทางผิด  หลีกพ้น  คนข่มเหง

เดินทางถูก  ส่งผล คนยำเกรง

ไม่วังเวง  เพื่อนบ้านช่วย  ด้วยจริงใจ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร   สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้ ทุกสิ่งอย่าง ดังปรารถนา

มีเป็นสุข  สมหวัง  ดั่งจินตนา

เป็นเทวา  บนสวรรค์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

สุขสราญ ชั่วฟ้าดิน  สิ้นมลาย

 

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ภรรยา ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

37.  แด่….คุณพ่อ

……………………….

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ให้เงินทอง  ทรัพย์สิน  สารพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง ทุกสิ่งไป

พระคุณพ่อ  กว้างใหญ่  กว่าท้องฟ้า

ลึกเกินกว่า  มหาสมุทร   สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  สมมุ่งมาตร  ปรารถนา

เสวยสุข  บนสวรรค์  ชั้นกามา

เป็นเทวา  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดังสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ภรรยา ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………..

38.  แด่…คุณพ่อ

………………………………

 สองมือกร้าน  ด่างดำ ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ทั้งจักสาน  กระบุงแห  ดูแลกัน

คราใดลูก  ขัดสน  ต้องทนทุกข์

คุณพ่อปลุก  ปลอบใจ  ให้มีฝัน

ให้ยืนหยัด  สู้ใหม่  ไปด้วยกัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ชีวิตพ่อ  ลาลับ  ดับไปแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไม่เห็น  ทุกแห่งหน

แต่พ่อยัง  อยู่ใน  ใจทุกคน

นานตราบจน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ขอจงสู่   สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  คุณพ่อให้  ไปสบาย 

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก..ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

 ……………………………

39.  แด่…คุณแม่

……………………………

ชีวิตแม่  ทนลำบาก  มามากยิ่ง     

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควาย             

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกให้รู้  สู้ชีวิต              

ให้รู้ถูก  รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน                        

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

แม่ให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ลูกลำบาก  แม่ช่วย  ด้วยผูกพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งอัน

แม่จึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต

เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  อยู่เป็นสุข ทุกคืนวัน

สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้

เอาใจใส่  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีแม่  ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีแม่  คอยห่วงหา

ไม่มีแม่  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับไว้  ในใจลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  เคยทำไว้  โปรดให้คุณ

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณแม่ได้  เสวยสุข  เกษมสุน

สู่สวรรค์  อันสดสวย  ด้วยผลบุญ

อบไออุ่น  จากใจลูก  หลานผูกพัน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

 ………………………..

40.  แด่…..คุณพ่อ

………………………..

พ่อลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

เพื่อให้บ้าน  มีกินใช้  ไม่อับจน

ส่งเสียลูก  เข้าโรงเรียน  ฝึกเขียนอ่าน

มุ่งหางาน   เหนือใต้  ไปทุกหน

ถึงงานหนัก  ตรากตรำ  พ่อจำทน

ลูกทุกคน  ประทับใจ  ไม่ลืมเลือน

พ่อเป็นดุจ  ร่มโพธิ์  ร่มไทรใหญ่

ครอบครัวได้  พึ่งพา  หาใดเหมือน 

ทั้งชี้แนะ  ชี้นำ  คอยย้ำเตือน

อยู่เป็นเพื่อน   ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับไว้  ในใจลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  เคยทำไว้  โปรดให้คุณ

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  เสวยสุข  เกษมสุน

สู่สวรรค์  อันสดสวย  ด้วยผลบุญ

อบไออุ่น  จากใจลูก  หลานผูกพัน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

41. แด่ลูกรักของแม่

………………………

ได้ข่าวร้าย  ใจสั่น  หวั่นวิตก                    

นั่งงันงก  ตัวสั่น  นึกหวั่นไหว

เพื่อนบ้านส่ง  ข่าวลูก  ผูกคอตาย   

เป็นข่าวร้าย  สุดจะคิด  แม่ผิดเอง

แม่ว่าลูก  แรงไป  ในบางครั้ง          

ก็เพราะหวัง  ลูกได้ดี  มีชื่อเสียง     

หวังให้ลูก  ยืนอยู่ได้  ด้วยตัวเอง  

ลูกแม่เก่ง  เลี้ยงตัวได้  ไม่อับจน

คิดไม่ถึง  ว่าลูก  จะผูกจิต           

เก็บไปคิด  ไม่คำนึง  ถึงเหตุผล

ใช้อารมณ์  ตัดสินใจ  ทำร้ายตน  

แม่เป็นคน ต้นคิด  แม่ผิดไป

ในวาระ  สุดท้าย  แห่งชีวิต         

สิ่งใดผิด   พลาดไป  ให้เลือนหาย

กายวาจา ใจถลำ  เคยกล้ำกลาย 

โปรดอภัย  ให้แก่กัน  ในวันนี้

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  เป็นฉัตรป้อง  

โปรดคุ้มครอง ลูกไป  ในวิถี

สู่ชาติใหม่  ภพใหม่  ที่ดีดี           

ตามวิถี  บุญกรรม  ที่ทำมา

ได้ไปเกิด  ในสวรรค์  บนชั้นฟ้า   

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี     

อย่าได้มี สิ่งร้ายใด  มาแพ้วพาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

จงเป็นคน  แน่นหนัก  มีหลักฐาน

มีปัญญา มีสติ  มีหลักการ           

ได้สืบสาน  พระศาสนา  ให้ถาวร

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…..แม่

………………………..

42.  แด่ลูกพ่อ

…………………….

ได้ข่าวร้าย  ว่าลูกตาย  เพราะรถคว่ำ     

พ่อยังทำ  ใจไม่ได้  ใช่แน่หรือ

อยากให้เป็น  เพียงข่าว  เขาเล่าลือ       

เป็นเพียงชื่อ  เหมือนกัน  เท่านั้นเอง

แต่คนส่ง  ข่าวให้  ว่าใช่แน่                   

เสียงคุณแม่  ลูกร้องไห้   จนสุดเสียง

ญาติพี่น้อง  ที่อยู่  บ้านใกล้เคียง 

ต่างส่งเสียง  ถามไถ่  ว่าใครตาย

พ่อแม่ไป  ถึงที่  อุบัติเหตุ            

พบเพียงเศษ  กระจกแตก  แต่คนหาย

ตำรวจส่ง  คนเจ็บ  และคนตาย    

สู่ที่หมาย  โรงพยาบาล  ไม่นานนัก

พ่อแม่ตาม  ไปถึง  โรงหมอแล้ว   

ยินเสียงแว่ว  หมอถามไถ่ ใครรู้จัก

ใครเป็นญาติ  คนตาย  ในห้องพัก         

พ่อรีบผลัก  ประตูเข้า  เจ้านั่นเอง

ลูกของพ่อ  ไม่หายใจ  ตายแน่นิ่ง          

ข่าวเป็นจริง  แม่ร้องไห้  จนสุดเสียง

พ่อกลืนกล้ำ  น้ำตา  หน้าระเบียง 

กล้ำกลืนเสียง  สะอึ้นไห้  เจ็บในทรวง

ทำไมลูก  จากไป  เร็วไวนัก                   

พ่อแม่รัก   อาลัยเจ้า  เฝ้าห่วงหวง

กราบวิงวอน  เทพไท  ไท้ทั้งปวง         

ได้โปรดจง  เอาชีวา  ลูกข้าคืน

แม่วิงวอน  คุณหมอให้  ไปช่วยเจ้า        

คุณหมอเข้า  ปลอบใจ  ให้แข็งขืน

คนตายแล้ว  ไม่อาจช่วย  ให้กลับคืน      

จงลุกขึ้น  ฝืนใจรับ  ลูกกลับไป

รับลูกคืน  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต        

เหมือนดวงจิต  พ่อแม่แยก  แตกสลาย

ความหมายมั่น  มุ่งหวัง  พังทลาย

เหลือสุดท้าย  เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น  เช่นฝันไว้  ไม่คลาดคลา 

สู่ชั้นฟ้า  สุขาวดี  ที่สำราญ

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ

……………………….

43.  แด่…..ลูกรัก

………………………

พ่อแม่รัก  ลูกเพียงใด  ใครก็รู้

พ่อแม่สู้  ส่งลูกให้  ได้ศึกษา

ตั้งแต่เล็ก  จนเติบใหญ่  ได้วิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันนี้

ถึงอาชีพ  เล่นดนตรี  ไม่ดีนัก

รายได้หลัก  มีน้อย  ด้อยศักดิ์ศรี

แต่พ่อแม่  ภูมิใจ  ในความดี

ที่ลูกมี  หลักฐาน  มีงานทำ

วันปีใหม่  ทุกปี  มีลูกหลาน

มาสังสรรค์ บ้านเรา จนอิ่มหนำ

สนุกสนาน  ด้วยดนตรี  ที่ลูกนำ

ต่างร้องลำ  สุขสราญ  เบิกบานใจ

ต่อแต่นี้  ไม่มี  ลูกพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  ไม่รู้  ลูกอยู่ไหน

กราบวิงวอน  คุณพระ  รัตนตรัย

ทานมัย  ลูกสั่งสม  อบรมมา

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

ลูกพ่อได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

สนุกสนาน  มีเป็นสุข  ทุกเวลา

ในชาติหน้า  ภพใหม่  ให้เนานาน

พ่อแม่อยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต 

มอบอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงลูก  ที่จากไป  ให้สำราญ

ด้วยผลทาน ที่ส่งไป  ให้นี้เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน54 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานศพและบทกลอนไว้อาลัย

  • พ่อครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีพระคุณแก่ผู้ใฝ่หาความรู้ในเรื่องนี้ ขออนุญาตนำแบบแผนของท่านไปใช้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

   • คุณยุรยาท ครับ
    พ่อครูเป็นปูในบางครั้งและเป็นชะนีในบางคราว เพียงแต่พ่อครูเคยเห็นพิธีกรเขาทำงานแล้วนำมาปรับแต่งตามที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกว่าเท่านั้นเอง มีงานศพในชุมชนครั้งใดก็มักจะได้รับการขอร้องให้ช่วยเขียนสคริปต์ให้ เลยนำสคริปต์ที่เขียนมาลงไว้เป็นตัวอย่างจะได้ไม่ต้องเขียนบ่อย ๆ ครับ…ด้วยความยินดียิ่งครับ …สวัสดีครับ

    • ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการจัดทำพิธีการฌาปนกิจศพอยู่บ่อยๆ บางครังไม่มีเวลาเตรียมตัวเลย แต่ก็ได้แนวทางในการดำเนินงานจากตรงนี้ ขอขอบคุณมากๆ ครับ

   • กระผมนายทวีสิทธิ์ จำปาเทศ ขอขอบคุณมากที่มีบทกลอนคำอ่าน ในงานฌาปนกิจศพ เจ้าภาพขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจเร่งด่วน ก็ได้แนวทางนี้ช่วยแก้ปัญได้อย่างมากครับ

     • ขอบคุณมาก เจ้าของข้อความและบทกลอนพิธีงานศพ ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับผม

     • คุณทวีสิทธิ์ จำปาเทศ ครับ
      ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สวัสดีครับ

 1. กระผมมีความศรัทธาในการทำหน้าที่นี้ แต่ยังไม่เคยสืบค้น ด้วยความจำเป็นที่ต้องสูญเสียคนที่รัก จึงได้เจอภูมิปัญญาของพ่อครู ถือเป็นภูปัญญาอันทรงคุณค่ายิ่ง โอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อไปครับ

 2. คุณเอนก ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขอให้ทำใจให้ได้ว่า คนเราเกิดมามีพบพลัดพรากจากเจอเป็นธรรมดา ความตายเป็นเพียงการจากกันชั่วคราวเท่านั้น เราอาจจะได้พบกันอีกในชาติหน้า หรือชาติต่อ ๆ ไป เพราะความจริงก็เป็นเช่นนั้น ขอบคุณที่ชม ขอให้สำเร็จดั่งตั้งใจนะครับ

 3. ขอชื่นชมท่าน”พ่อครู” นะคะ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ ให้ท่าน”พ่อครู” มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 4. กระผมขออนุญาตนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ทำหน้าที่ พิธีกรในงานต่างๆ โดยเฉพาะงานขาวดำ เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น จากวิทยาทาน จากท่านนะครับ

 5. กระผมขออนุญาตนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ทำหน้าที่ พิธีกรในงานต่างๆ โดยเฉพาะงานขาวดำ เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น จากวิทยาทาน จากท่านนะครับ

 6. ขออนุญาตินำตัวอย่างรายละเอียดทั้งหมด ไปใช้ในงานของน้องของข้าพเจ้า ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษ์รักษาครอบครัวของพ่อครู ขอขอบคุณพระคุณมากค่ะ

 7. ขอกราบขอบพระคุณพ่อครู สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายกับคนที่ไม่มีความรู้ ขออนุญาตนำไปใช้กับงานศพพ่อของสามีค่ะ

 8. ขอขอบพระคุณมากๆนะค่ะ หนูจะจดจำและนำเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องละแวกบ้าน เป็นพิธีกรให้ด้วยอย่างเต็มใจ ขอกุศลที่หนูได้นำตัวอย่างไปใช้ได้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ควมาสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

  • คุณ Warissara ครับ
   อย่าลืมปรึกษาหารือกับพิธีกรท้องถิ่นเพื่อปรับแต่งก่อนใช้นะครับ เพราะพิธีงานศพในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกัน ขออวยพรให้ทำงานสำเร็จและมีความสุขมาก ๆ นะครับ

 9. ขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ผมจะจดจำและนำเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องละแวกบ้าน เป็นพิธีกรให้ด้วยอย่างเต็มใจ ขอกุศลที่ผมได้นำตัวอย่างไปใช้ได้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ควมาสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ
  ประกาศ มีชัย 08-8358-6974

 10. ขอบพระคุณมากๆๆคะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในพ่อครูดอทคอมขอบคุณในน้ำใจไมตรีขอให้เจริญๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไปคะ

 11. บางครั้งเราก็สับสนในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแต่ทุกคนต้องเดินต่อไปที่สำคัญขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนที่กำลังสับสน ….ขอบคุณค่ะ….

 12. ได้รับความรู้มากมาย กระผมได้รับเชิญ และได้รับเป็นพิธีกรงานศพบ่อยๆ ทั้งในหมู่บ้าน ในเขตตำบล ต่างอำเภอ ได้นำไปบูรณาการได้ครบ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณอย่างสูง ขออนุโมทนาในกุศลจิตร ขอขอบพระคุณ

 13. ขอขอบคุณมาครับ ได้รับความรู้เป็นอย่างดี และขออนุญาตนำไปเป็นแบบอย่างด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 14. ขอบพระคุณสำหรับสคริปต์และบทกลอนต่างๆขออนุญาตนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชนนะคะ ขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะ เป็นเวปที่มีประโยชน์มากๆขอชื่นชมค่ะ

 15. ขอขอบพระคุณพ่อครู ที่ชี้แนะแนวทาง ความรู้ทุกเรื่อง ขอน้อมนำแนวทางจากพ่อครูนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของปวงชนต่อไป

 16. เพิ่งจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นครั้งแรก ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ

  • คุณจักนาง ครับ
   เชิญเลือกตามสบายเลยครับ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่พ่อเขียนไว้ไม่ใช่พระคัมภีร์ จึงควรปรับแต่งให้สอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่นก่อนนำไปใช้ เพราะอาจถูกตำหนิได้ ขอให้สำเร็จดั่งตั้งใจไว้นะครับ พ่อครูอนุโมทนาบุญด้วยครับ สวัสดีครับ

  • ผมอบรมพิธีกรทางศาสนามา เขาให้เรียกพระคุณท่าน เพราะศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าเหมือนศาสนาอื่น คำว่าพระคุณเจ้าเรียกติดปากกันมาโดยคิดว่าเป็นคำไพเราะสุภาพ แต่ไม่ศึกษาให้ลึก
   นอกเสียจากว่าพระท่านนั้นเป็นหม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ เพราะเป็นเชื้อเจ้า จึงเรียกพระคุณเจ้าได้ การที่หลายคนเรียกพระคุณเจ้าผมวิเคราะห์ว่าน่าจะติดปากมาจากบรรพบุรุษเราที่เป็นเชื้อลาว
   (ชาวอีสาน) เพราะเขาไม่มีครับ ไม่มีกระผม มีแต่เจ้า กับ ข้าน้อย เช่นเดียวกับ หลายคนเรียกพระที่มีพรรษามาก อายุมาก แต่ไม่ได้มีสมณศักดิ์เป็นชั้นเจ้าคุณ พากันเรียก พระเดชพระคุณท่าน
   ซึ่งไม่ถูกต้อง แต่พระท่านไม่ว่ากระไร เช่นการเรียกจ่า ว่า หมวด เรียกหมวดว่า ผู้กอง ไม่โกรธ

   • เรียนคุณอำนาจ ที่นับถือ
    ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน คำว่าพระคุณเจ้าหมายถึง คำเรียกพระภิกษุที่นับถือ เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 2 ส่วนคำว่าพระคุณท่านไม่มีในพจนานุกรม แต่เคยได้ยินพระภิกษุเรียกขานกันเองเท่านั้น ซึ่งถ้าฆราวาสวาสอย่างเราจะนำมาใช้กับพระบ้างก็ดูจะเป็นการตีตนเสมอพระอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุต้องสละยศศักดิ์ตำแหน่งฐานันดรทั้งหมดเรียกชื่อเหมือนกันว่าภิกษุ แปลว่าผู้ขอ เติมพระเข้าข้างหน้าก็แปลว่าผู้ขออันประเสริฐเพราะต้องรักษาศีลถึง 227 ข้อ เคารพกันตามลำดับพรรษา กล่าวคือผู้บวชทีหลังต้องเคารพผู้บวชก่อน สามเณรต้องเคารพพระ แม้แต่สามเณรราหุลซึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมายังต้องทำหน้าที่อุปัฏฐากพระบ้านนอกลูกชาวนา ดังนัันพ่อครูจึงคิดวิเคราะห์ตามรอยพระพุทธเจ้าและใช้คำว่าพระคุณเจ้ากับพระภิกษุทุกรูป ยกเว้นพระที่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งปราชญ์ทางภาษาได้บัญญัติคำศัพท์นี้ไว้ว่า พระเดชพระคุณ เช่น เรียน พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม ถ้าใช้นําหน้าสมณศักดิ์ของสมเด็จพระราชาคณะ ใช้ว่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ หรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณ เช่น กราบเรียน พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ส่วนพระครูมีฐานันดรต่ำกว่าพระราชาคณะจึงใช้ว่า นมัสการหรือกราบเรียน พระคุณเจ้าท่านพระครูอาทรธรรมคุณ เป็นต้น คุณอำนาจลองพิมพ์คำที่ต้องการทราบแล้วคลิกเข้าไปศึกษารายละเอียดได้เลยครับ สวัสดีครับ

 17. พ่อครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีพระคุณแก่ผู้ใฝ่หาความรู้ในเรื่องนี้ ขออนุญาตนำแบบแผนของท่านไปใช้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  • คุณจุฑารัตน์ ครับ
   ขอบคุณที่ชม ปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับ ด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *