กลอนไว้อาลัยผู้ตาย

เขียนไว้  57  บทกลอนให้ท่านเลือกเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานครับ

  เกร็ดความรู้สำหรับพิธีกร

1.  คำว่าพระคุณเจ้า  เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 2  หมายถึงภิกษุที่เคารพนับถือ

2.  ไม่ควรใช้กราบอาราธนา เพราะคำว่า อาราธนา ใช้กับอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม อาราธนาพระปริต เป็นต้น ซึ่งมีคำอาราธนาเป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะอยู่แล้ว

3.  ไม่ควรใช้คำเฝือ (คำเฝือคือคำที่มีความหมายซ้ำกัน)  เพราะทำให้ภาษาที่ใช้รกรุงรังเช่น กราบอาราธนานิมนต์  ใคร่ขอเรียนเชิญ  ให้ใช้ว่า กราบนิมนต์  เรียนเชิญ

4.  การให้พระทำนั้นทำนี้ให้ใช้คำว่า  นิมนต์  หรือ กราบนิมนต์

5.  ไม่ควรใช้พระเดชพระคุณเจ้า เพราะฟังดูตลกและไม่มีในพจนานุกรม

6.  พระเดชพระคุณให้ใช้กับพระราชาคณะชั้นเจ้าคุณขึ้นไปถึงสูงสุด เช่น  พระเดชพระคุณ แล้วตามด้วยชื่อสมณศักดิ์ของท่านเช่น พระเดชพระคุณพระศรีสกลกิจ   พระเดชพระคุณพระราชกวีวรญาณ  พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี  หรือเพิ่มคำว่าท่านเจ้าคุณด้วยก็ได้เช่น พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีสกลกิจ  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกวีวรญาณ  เป็นต้น  ถ้า เป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จให้ใช้ว่า  พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ แล้วตามด้วยชื่อสมณศํกดิ์ของท่าน เช่น พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรานุวัตร พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฑฒาจารย์   (ใช้ว่า เจ้าพระคุณ หรือ เจ้าประคุณ  ก็ได้) เป็นต้น 

7. พระราชาคณะ  แปลว่าพระภิกษุที่เป็นคณะของพระราชา  หมายถึงพระภิกษุที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้มียศและตำแหน่งเพื่อช่วยเหลือ พระราชาในการปกครองประเทศ  พระแต่งตั้งกันเองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัตไว้ว่า  คนที่มาบวชเป็นพระต้องสละชนชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งและทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด  เมื่อบวชแล้วให้เคารพกันตามลำดับอาวุโส กล่าวคือผู้บวชทีหลังต้องเคารพผู้บวชก่อน  ในครั้งพุทธกาลจึงไม่มีท่านพระครูหรือท่านเจ้าคุณให้ญาติโยมเรียกผิดเรียก ถูกอย่างในเมืองไทยทุกวันนี้ เช่น กราบนมัสการ พระสารีบุตร ก็ไม่ต้องใช้คำว่า กราบนมัสการ  พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสารีบุตร เป็นต้น

8. ควรใช้คำว่า พระคุณเจ้า  กับพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะ  เช่นสามเณร พระภิกษุ พระครู พระครูปลัด พระครูใบฎีกา ฯลฯ

9.  คำว่า พระคุณท่าน ไม่มีในพจนานุกรม  เคยได้ยินพระใช้เรียกขานกันเองเท่านั้น  จึงไม่ควรนำมาใช้กับพระ  เพราะดูเป็นการตีตนเสมอพระอะไรประมาณนั้น

10. การใช้คำสรรพนามเรียกชื่อคนอื่นในงานต่าง ๆ  ไม่ควรใช้คำว่า นาย หรือนาง   แต่ควรใช้คำว่า  คุณ………. คุณพ่อ… คุณแม่…คุณตา…  คุณยาย….ฯลฯ  เพราะสุภาพและเป็นการให้เกียรติเจ้าของชื่อมากกว่า

11.  คำว่า ผ้าบังสุกุล เดิมหมายถึงผ้าที่ไม่มีเจ้าของ หรือผ้าที่เจ้าของเขาทิ้งแล้ว ประเทศอินเดียสมัย พุทธกาลผ้าทำจีวรหายากมาก  เพราะชาวบ้านต้องทอผ้าใช้เองด้วยความยากลำบากจึงไม่ค่อยมีใครนำผ้ามาถวาย  แต่เมื่อมีคนในครอบครัวตายพวกเขาจำต้องหาผ้าขาวผืนใหญ่มาห่อศพแล้วนำไปทิ้ง ที่ป่าช้านอกเมือง หรือนอกหมู่บ้านเพื่อให้เป็นอาหารของสุนัข อีกา อีแร้ง  ฯลฯ  ศพถูกสัตว์กัดกินหมดแล้วแต่ยังเหลือผ้าผืนเล็กบ้างใหญ่บ้าง(ผืนเล็กน่า จะเป็นผ้าห่อศพเด็กหรือทารก)  ผ้าเหล่านี้ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ และเป็นผ้าที่เจ้าของทิ้งแล้วตามพุทธานุญาติ ผู้ประสงค์จะบวชเป็นภิกษุและภิกษุที่จีวรขาดจึงต้องไปแสวงหาผ้าเหล่านี้มา ตัดเย็บต่อกันเป็นผ้าสบง ผ้าอังสะ และผ้าประคตเอวตามรูปแบบที่กำหนดไว้ แล้วย้อมด้วยเปลือกไม้ แก่นไม้ขนุน หรือดินสีเหลืองสำหรับย้อมผ้า    สมัยปัจจุบันผ้าบังสุกุลที่เจ้าภาพซื้อหานำมาถวายในงานศพประกอบด้วย ผ้าสบง 1 ผืน ผ้าอังสะ 1 ผืน  เทียนและดอกไม้อย่างละคู่  และใบปวารณา 1 แผ่น  เจ้าภาพต้องเตรียมผ้าบังสุกุลไว้ถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่นิมนต์มาในงาน

12.  คำ ว่า ผ้ามหาบังสุกุล มีที่มาเช่นเดียวกับผ้าบังสุกุล  แต่เป็นผ้าห่อศพผืนใหญ่(น่าจะเป็นผ้าห่อศพผู้ใหญ่) สามารถนำมาตัดเย็บเป็นจีวรตามรูปแบบที่กำหนดได้  ปัจจุบันหมายถึง ผ้าบังสุกุลชุดใหญ่ ประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน และผ้าอังสะ 1 ผืน  และอาจจะเพิ่ม ผ้าสังฆาฏิ 1 ผืน ประคตเอว 1 เส้น  ฯลฯ เทียน 1 คู่ ดอกไม้ 1 คู่ และใบปวารณา 1 แผ่น  เจ้าภาพอาจมีศรัทธาเตรียมผ้ามหาบังสุกุลถวายในงานศพชุดเดียวหรือหลายชุดก็ ได้

คำ ว่า  มหา เป็นภาษาบาลีแปลว่าใหญ่ เป็นคำกลาง ๆ ดีก็ได้ ชั่วก็ได้เช่น  มหาเจดีย์ แปลว่าเจดีย์ใหญ่ มหา เปรียญ  แปลว่าปริญญาใหญ่ มหาเศรษฐี แปลว่าเศรษฐีใหญ่  มหาโจร แปลว่าโจรใหญ่   มหาหิงส์ แปลว่าควายใหญ่ มหาสงครามเอเชียบูรพา  แปลว่าสงครามเอเชียตะวันออกครั้งใหญ่

13.  คำว่า ผ้าไตรบังสุกุล เป็นคำศัพท์ที่ท่านผู้รู้บัญญัติขึ้นใช้แทนคำว่า  ผ้ามหาบังสุกุล หมาย ถึงผ้านุ่งห่มชุดเดียวมีสามผืน ประกอบด้วย ผ้าจีวร 1 ผืน ผ้าสบง 1 ผืน ผ้าอังสะ 1 ผืน ดอกไม้และเทียนอย่างละคู่ ใบปวารณา 1 แผ่น  เจ้าภาพอาจมีศรัทธาเตรียมผ้าไตรบังสุกุลถวายในงานศพชุดเดียวหรือหลายชุดก็ ได้

พิธีกร มีคำศัพท์ให้เลือกใช้ในเรื่องนี้ถึง  2 คำ คือคำว่า  ผ้ามหาบังสุกุล ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล   กับคำว่า ผ้าไตรบังสุกุล ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ พิธีกรสามารถเลือกใช้ให้ถูกใจตัวเอง ถูกใจเจ้าภาพ หรือถูกใจชุมชนที่ท่านเป็นพิธีกรนั้นเทอญ

14.  คำว่า ผ้าไตรเอก  และคำว่า  ผ้าไตรรอง  น่าจะเป็นคำศัพท์ที่พิธีกรบัญญัติขึ้นใช้เอง  เพราะไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกหรือพจนานุกรม

…………………………………………………………

กลอน/ผญา เลือก ปรับแต่งใช้ให้เหมาะสมกับงาน

…………………………………………………………

1.  แด่….คุณพ่อ

………………………

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งเป็นครู ทั้งค้าขาย

เป็นอส.  ปกป้องถิ่น  แผ่นดินไทย

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกให้รู้  สู้ชีวิต

ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  เหมือนเหล่ากอ  พ่อเป็นครู

เมื่อชีวิต ล่วงลับ   ดับไปแล้ว

ยังแน่แน่ว  สละร่าง  ที่ยังอยู่

ให้เป็นทาน การศึกษา  เป็นคุณครู

ให้ความรู้  แก่คุณหมอ  ผู้รอคอย

คำสอนพ่อ  ประทับไว้  ในใจลูก

เดินทางถูก  ให้เดินต่อ  อย่าถ้อถอย

คนลำบาก  กว่าเรา  ยังรอคอย

ถึงจะน้อย  คนเห็น  ไม่เป็นไร

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ลูกพ่อ

………………………….

2.  แด่…คุณแม่

…………………………

แม่ลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน  เลี้ยงเป็ดไก่  หมูวัวควาย

ครอบครัวเรา  มีหลักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  ญาติสนิท มิตรสหาย

แสนอบอุ่น  แสนสนุก  สุขสบาย

แต่สุดท้าย เหลือเพียงฝัน  เท่านั้นเอง

คุณแม่ลุก  ขึ้นใหม่  ไม่ยอมแพ้

ผิดพลาดแก้  ไม่หวั่นไหว  ใครข่มเหง

สร้างฐานะ ขึ้นใหม่  ด้วยตนเอง

ไม่หวั่นเกรง  ความทุกข์ยาก  ลำบากกาย

แต่ความหวัง กลับกลาย  เป็นไม่แน่

เพราะคุณแม่  เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

เป็นเบาหวาน  กินยาหมอ  รอความตาย

จนสุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากลูกไป

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

อุทิศแด่  คุณแม่  กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ขอจงสู่  สุคติ  ที่ชอบเถิด

ได้ไปเกิด  ในภพสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี

ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………

3.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

ยามมีกิจ  ลูกพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   ได้คุณพ่อ    เฝ้ารักษา

ยามลำบาก   ขัดสน   จนเงินตรา

ได้พึ่งพา  คุณพ่อช่วย  ด้วยผูกพัน

พ่อลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ดังใฝ่ฝัน

พ่อเป็นผู้  ใหญ่บ้าน  มานานวัน

ใกล้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

คุณพ่อแย่   เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

อุบัติเหตุ  เกิดหลายครั้ง  ยังไม่ตาย

แต่ร่างกาย  พ่อพิการ  สุดทานทน

คุณแม่ตาย น้องชาย   ตายตามติด

พรหมลิขิต  หรือกรรมเก่า  ตามให้ผล

พ่อมาตาย กลางป่า  ลูกสุดทน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  ดั่งสายธาร

เหลือเพียงลูก  คนเดียว  ในโลกกว้าง

สุดอ้างว้าง  เดียวดาย  ในความฝัน

ต้องกลืนกล้ำ  น้ำตา  สุดจาบรร

เพื่อให้ผ่าน  วันโศกเศร้า เดินก้าวไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้คุณพ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ

………………………………….

4.  แด่…คุณพ่อ

………………………………..

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่  เลี้ยงวัวควาย

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกฝน  ให้ทนสู้

ให้ลูกรู้  การงาน  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………………………

5.  แด่คุณพ่อ(ผญา)

……………………………..

 

ชีวิตของพ่อนั้นได้ฟันฝ่ามาหลาย

เทิงค้าขายเฮ็ดนา  ตั้งโรงสีเลื่อยไม้

ไปทำงานรับจ้าง แบกปูนเป็นช่าง

คันแม่นมีผู้จ้าง พอเฮ็ดได้สู่งาน

มีผู้วานผู้เว้า  ไปซ่อยเขาเมิดสู่แห่ง

เงินค่าแฮงได้บ่ได้  คันซอยได้ไปซอยเขา

เอาแฮงกายเข่าสู่  แลกเงินทองของใช้จ่าย

เหนื่อยส่ำใดบ่จ่มบ่เว้า บ่เซาสู้เรื่องงาน

บ่ขี่คร้าน  เวียกงานเฮ็ดสู่อย่าง

หาทางฝึกลูกเต้า  ส่งลูกเข้าได้ฮ่ำเฮียน

ฝึกให้เพียรบ่คร้าน  การงานเวียกหน้าที่

เป็นคนดีใช้ได้     ไทบ้านให้อยู่นำ

ชีวิตของพ่อนั้น    เป็นแบบอย่างทางดี

ให้ลูกเดินนำหลัง  ถึงหม่องหมายคือฝันไว้

ต่อนี้ไปบ่เห็นหน้า   พ่อของเฮาคือแต่เก่า

เว้านำเฮาสู่มื้อ   ต่อจากนี้บ่ได้เห็น

ไปนำเวรกรรมสร้าง  ไผมันพระเพิ่นว่า

จักสิดีชั่วฮ้าย   บ่เห็นฮู้แล้วแต่กรรม

ขอกรรมดีพ่อเคยสร้าง   ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง   กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให่   พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานดน   ได้ตอบแทนพระคุณท่าน

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

มีความสุขอยู่สร้าง   ฮักแพงมั่นบ่จืดจาง พ่อเอย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน

…………………………

6.  แด่…คุณพ่อ

………………………….

อยู่ด้วยกัน  หลายปี  มีลูกหลาน

มุ่งทำงาน  หาเงินทอง  มากองไว้

ได้ทรัพย์สิน  เงินทอง  มามากมาย

ทั้งวัวควาย บ้านรถ  ด้วยอดทน

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูก  ดูแลหลาน

ทำให้บ้าน มีเงินใช้ ไม่ขัดสน

ถึงบ้านเรา  จะลำบาก  จะยากจน

พ่อเป็นคน  ที่ลูกหวัง  ตั้งตาคอย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สู้ไป  ไม่ท้อถอย

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ตั้งตาคอย

อย่างน้อยน้อย  เลี้ยงตัวได้  ไม่ยากเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ครองรัก ครองเรือน ให้เนิ่นนาน

รักผูกพัน  มิได้ขาด  ทุกชาติไป

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………….

7.  แด่….คุณแม่

………………….

ลูกเจ็ดคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำสั่งแม่  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  แม่สั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………..

8.  แด่…..คุณพ่อ

……………………..

ลูกสี่คน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง     ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  พ่อสั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………….

9.  แด่…ลูกพ่อ

………………

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ลูกคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

ลูกกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  พ่อแม่แยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  ลูกพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

10.  แด่..ลูกพ่อ(ผญา)

………………………..

พอได้ยินข่าวร้าย  ใจสั่นนอนบ่หลับ

น้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้ม

แนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอย

แม้นสิเดิกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลง

เขาส่งลูกมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณ

ปานหัวใจพ่อแม่หยุด มุ่นเป็นผงแตกม้าง

ความหวังสลายสิ้น  ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อย

ปลงใจคอยล่วงหน้า ยังเกือบบ้าป่วงกะเทิน

เมินบ่กินข้าวน้ำ  บ่ถามคนมิดอิ่มซิม

ฝืนยิ้มยามต้องเว้า  ยามต้องเข้าหน้าหมู่คน

ขอกุศลที่ลูกสร้าง ทานมัยที่ลูกก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง   กินทานสร้างหลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่  ลูกไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ  ขอให้ฮักแพงกัน

มีสัมพันธ์กลมเกลียว   เกิดฮ่วมกันทุกชาติ

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

สุขสมหวังจนแก่เฒ่า   ยืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา  ลูกเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องสู่คน

………………….

11.  แด่..หลานรัก

……………….

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้หลานคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

หลานกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ป้าลุงแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  หลานรักให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องทุกคน

………………………….

12.  แด่..หลานรัก(ผญา)

…………………………

พอได้ยินข่าวร้าย  ใจสั่นนอนบ่หลับ

น้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้ม

แนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอย

แม้สิดึกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลง

เขาส่งหลานมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณ

ปานหัวใจป้าลุง มุ่นเป็นผงแตกม้าง

ความหวังสลายสิ้น  ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อย

ปลงใจคอยล่วงหน้ายังเกือบบ้าป่วงกะเทิน

เมินบ่กินข้าวน้ำบ่ถามคนมิอิ่มซิม

ฝืนยิ้มยามต้องเว้ายามเข้าหน้าหมู่คน

ขอกุศลที่หลานสร้าง ทานมัยป้าลุงก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง มาส่งเจ้าให่หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให่  หลานไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอให่ฮักแพงกัน

มีสัมพันธ์เป็นป้าลุง   ลูกหลานกันทุกชาติ

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

สุขสมหวังจนแก่เฒ่า   ยืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา  หลานเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องสู่คน

………………………….

13.  แด่…..คุณแม่(ผญา)

………………………….

แม่ใหญ่…เกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่ตกฮวยฮำหลายปีมีแต่แล้ง

ขี่เกียนมาส่องแส่ง ยามเดือนหงายจั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์

ดินแดนในความฝัน สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้

มีลูกหลายเพิ่มขึ่น   แปดคนแตกยาวยาว

เทิงลูกสาวลูกสะใภ้   ลูกชายพร้อมพร่ำเขย

แม่บ่เคยยอมแพ้   แก่การงานเวียกหน้าที่

เฮ็ดให้มีแบ่งปันให้   ลูกหลานได้ทั่วกัน

สร้างความฝันจนแก่เถ่า   เฝ้าเลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูก

ผู้ใดทุกข์ยากไฮ้    บ่ไลถิ่มซ่อยหนุน

บุญคุณแม่ใหญ่นั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง   บ่เคิ่งเสี่ยวแม่ใหญ่เฮา

มามื้อนี้เจ้า ได้มาจากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย   หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้   เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า   กินทานสร่างส่งกุศล

ขอผลบุญแม่เคยสร่าง   ทานมัยแม่เคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่   แม่ไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง    วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ    ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน   ได้ตอบแทนพระคุณแม่

ได้ดูแลกันฮอดมื้อ   พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย    นิพพานพ้นทุกข์ภัย …..แม่ใหญ่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก คุณตา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน

………………………..

14.  แด่..คุณพ่อ(ผญา)

……………………….

พ่อมาเกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่มาฮวยฮำ     หลายปีมีแต่แล้ง

ขี่เกวียนมาส่องแส่ง  ยามเดือนหงายจั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายมื้อหลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์

ดินแดนในความฝัน  สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้

มีลูกหลายเพิ่มขึ่น   สิบเอ็ดคนแตกยาวยาว

ลูกผู้นี่สิเอาอันนั้นลูกผู้นั่นสิเอาอันนี่   ตีฆ่าไห่ยาดกัน

พอลูกใหญ่ได้เฝ่าบ้าน   เลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูก

ผู้ใดทุกข์ยากไฮ้   บ่ไลถิ่มซ่อยหนุน

บุญคุณของพ่อนั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮา

มื้อนี้ …มาถึงคราวต้องพลัดพราก   พ่อได้จากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย   หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้   เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า    กินทานสร่างส่งกุศล

ขอผลบุญพ่อเคยสร่าง   ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง   วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน   ได้ดูแลกันทุกชาติ

จนได้พานพบพ้อ   พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย   นิพพานพ้นทุกข์ภัย ..พ่อใหญ่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องสู่คน

…………………..

15.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง

ถิ่นที่ซึ่ง    ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง

มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่

กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน

ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น   เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้พ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน  เกื้อกูลกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

16.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง

ถิ่นที่ซึ่ง    ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง

มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่

กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน

ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

อย่าห่วงลูก ห่วงหลาน  ห่วงบ้านสวน

ทุกสิ่งล้วน  อนิจจัง  พังสลาย

เกิดมาแล้ว  ได้พบแน่  แก่เจ็บตาย

ต่างเพียงใคร  ตายเร็วช้า  มากกว่ากัน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรัก  สมัครสมาน

พอได้ข่าว เดินทาง   มาร่วมงาน

ร่วมกินทาน  ส่งทางให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………

17.  แด่….ลูกแม่

………………….

ยามมีกิจ หวังให้เจ้า  เฝ้ารับใช้

ยามเจ็บไข้  หวังให้เจ้า  เฝ้ารักษา

ยามสังขาร  ของแม่  แก่ชรา

หวังให้เจ้า  ปิดตา  คราสิ้นใจ

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

ลูกของแม่  เจ็บป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากแม่ไป

ได้ลูกคืน เพียงร่าง ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต ของแม่แยก แตกสลาย

ความมาดมั่น  มุ่งหวัง  พังทะลาย

เหลือสุดท้าย  เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสนุก  สุขหรรษา

ได้ไปเกิด  บนสวรรค์  ชั้นดุสิตา

เป็นเทวา  สุขสันต์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่

………………….

18.  แด่…คุณแม่

…………………

ลูกสิบคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

อยู่ข้างกาย  หลานลูก  ด้วยผูกพัน

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณแม่สร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

………………………..

19.  แด่…คุณแม่(ผญา)

……………………….

แม่ได้อดทนเลี้ยง  ลูกสิบคน จนเติบใหญ่

หนักส่ำใดแม่กะสู่  บ่มีย้าน หวั่นไหว

ยามใด๋ลูกโศกเศร้า  แม่เข้าใจ  บ่เหินห่าง

อยู่ข้างกายคอยเว้า ปลอบใจให้ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของแม่นั้น  เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกเดินนำหลัง ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า ฮักกันมั่น ดังแม่หวัง

นับตั้งแต่มื้อนี้ บ่มีแม่  ให่เฮาเห็น

เหลียวหาใส กะเปล่าแปน  บ่เห็นจ้อย

แม่ที่คอยคุยเว้า แนะนำเฮา  ทุกเช้าค่ำ

กรรมได้มาพรากข่าง วางให่ แม่ห่างไกล

แม่ไปเกิดชาติหน้า อย่าได้ห่วง ทางหลัง

ลูกหลานยังมีกรรม ต้องทำดี  ให่หลายขึ่น

เทื่อแม่คืนมาเกิดพ้อ บ้านเมืองเฮาเฮืองฮูง

มวลป้าลูงญาติพี่น้อง ฮ่างมีขึ่น คู่สู่คน

คันลูกหลานบ่จนแล้ว แม่เกิดนำบ่ทุกข์ยาก

ความลำบากสิบ่พ้อ มีสุขได้ส่ำสวรรค์

มื้อนี้นั้น ลูกหลานที่ฮู้ข่าว

กับหมู่ชาวพี่น้อง เทิงไกลใกล้ได้หลั่งโฮม

พากันมางานเจ้า สงสะกานพร้อมพร่ำ

ทำกุศลส่งเจ้า ไปโลกหน่าสู่สวรรค์

ขอผลบุญแม่เคยสร่าง ทานมัย  แม่เคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานสร่าง  ให่หลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่แม่ไปดี  มีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้า  บ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอเป็นลูก  เป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดนได้ตอบแทน  พระคุณแม่

ได้ดูแลกันทุกชาติจนพระศรีอารย์ เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย..แม่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จากลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน

……………….

20.  แด่..ลูกแม่

……………..

ยามมีกิจ  หวังให้เจ้า  เฝ้ารับใช้

ยามเจ็บไข้  หวังให้เจ้า  เฝ้ารักษา

ยามสังขาร  ของแม่  แก่ชรา

หวังให้เจ้า  ปิดตา  คราสิ้นใจ

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

ลูกของแม่  เจ็บป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  ตายจากกัน

อย่าห่วงแม่  ห่วงพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร

ทุกชีวิต  ไม่สมหวัง  ดั่งความฝัน

เกิดแล้วแก่  เจ็บตาย วายชีวัน

เป็นเหมือนกัน  ทุกชีวิต  อนิจจัง

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสุข  ที่ลูกหวัง

ขอคุณพระ โปรดอวย  ช่วยนำทาง

ส่งถึงฝั่ง  ลูกฝันใฝ่  ดั่งใจปอง

อกุศล  กรรมไม่ดี  ที่ลูกสร้าง

จงหนีห่าง หายไป ไม่สนอง

ขอกรรมดี  จงให้ผล  ดลประครอง

ให้ผุดผ่อง  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่……….

…………………….

21.  แด่..ลูกแม่(ผญา)

……………………

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจให่ลูกซ่อย

คอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ดูแลเฝ้าซอยรักษา

ยามสังขารแม่เถ่า  ชรากาลใกล้ฝั่ง

แม่ยังหวังได้เพิงเจ้า ปิดตาให้บาดแม่ตาย

ลูกแม่เจ็บป่วยไข่  ส่งโรงหมอให่เพิ่นซ่อย

แม่เฝ้าคอยสู่มื้อ หวังว่าเจ้าสิส่วงหาย

ยาใดดีหามาให่  หมอใดดีให่เพิ่นซอย

แม่เฝ้าคอยสู่มื้อ สุดท้ายตายจากกัน

ความใฝ่ฝันของแม่ ฝันไปกะดายเปล่า

มาถึงคราวต้องพลัดพราก จากกันแล้วแน่นอน

แม่ขอวิงวอนไหว้ รัตนตรัยเป็นที่เพิง

คุณความดีเป็นที่ตั้ง  อวยพรให้ลูกไปดี

ให้เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจในชาติใหม่

อันหมู่เจ็บป่วยไข้ ให้หนีเว้นห่างไกล

มีพลานามัยเข้ม  แข็งแรงแฮงบ่ลา

อายุยืนเด้อลูกหล่า ชาติหน้าให้ฮ่างมี

กรรมดีลูกสร้างไว้ ตั้งแต่เก่าคราวหลัง

จงมาเป็นพลังดล   ซอยหนุนคูณค้ำ

นำส่งให่ ลูกไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอให่ฮักแพงกัน

ใจผูกพันเกลียวกลม เกื้อกูลกันทุกชาติ

จนได้พานพบพ้อ พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย   นิพพานพ้นทุกข์ภัย…ลูกเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่………

………………….

22.  แด่..คุณพ่อ

…………………

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควาย

เหนื่อยเพียงใด ไม่เคยบ่น ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกฝน  ให้ทนสู้

ให้ลูกรู้  การงาน คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน  เกื้อกูลกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

23.  แด่..คุณแม่

……………………

ลูกเจ็ดคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำสั่งแม่  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  แม่สั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

24.  แด่…..คุณพ่อ

…………………….

ลูกแปดคน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  พ่อสั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………

25.  แด่..คุณพ่อ

ทำนอง  ลำยาว

………………..

พ่อใหญ่มาเกิดแต่ก้ำ  บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่มาฮวยฮำ  หลายปี มีแต่แล้ง

ขี่เกวียนมาส่องแส่ง  ยามเดือนหงาย จั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน  ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายคืนเข่า ได้มาฮอดพระธาตุพนม

พาลูกเมียก้มวันทา ขอพรให้มีโชค

ในดินแดนบ่เคยฮู้   ให้อยู่ดีมีนาไฮ่

ลูกหลานไปเทือนี้ ตายหน้าบ่ต่าวคืน

ลูกกะไห้สะอึ้น…..อยากคืนเมือบ้านเก่า

จั่งแม่นอุ๋กอั่งเอ้า  สิไปหน้ากะห่วงหลัง

เดินทางไกลยาวเยิ้น เกือบเคิงเดือนมาฮอดบ่อน

ที่กินนอนสู่มื้อนี้  มีนาฮั้วไฮ่สวน

ลูกเจ็ดคนออกครัวแล้ว  มีลูกหลานเพิ่มตื่ม

ทุกข์ให้ยืมมีให้ใช้ ช่อยเหลือให้ได้ทั่วกัน

บุญคุณของพ่อนั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง   บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮา

มื้อนี้เจ้า…. ได้มาจากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย  หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า     กินทานสร้างส่งกุศล

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง  ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ  ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน  ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

รอไปจนฮอดมื้อ….พระศรีอารย์..เพิ่นมาซอย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย..นิพพานพ้นทุกข์ภัย   พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

26.  แด่….คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………

ยามมีกิจ  หวังพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   หวังพ่อเรา    เฝ้ารักษา

ยามเราสอง   ต้องชะแร   แก่ชรา

หวังไว้ว่า    เราจะอยู่   ดูแลกัน

เราลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ดังใฝ่ฝัน

มีบ้านรถ  ไร่นา  สาระพัน

ใกล้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

พ่อเราแย่  ป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากแม่ไป

อย่าห่วงแม่  ห่วงลูกหลาน  ห่วงบ้านสวน

ทุกสิ่งล้วน  อนิจจัง  พังสลาย

เกิดมาแล้ว  ได้พบแน่  แก่เจ็บตาย

ต่างเพียงใคร  ตายเร็วช้า  มากกว่ากัน

จงไปดี  มีสุข  เถิดนะพ่อ

จงเกิดก่อ  ความสุข  อย่างที่ฝัน

ขอกรรมดี  จงให้ผล  ดลบันดาล

ดวงวิญญาณ  พ่อสมหวัง  ดั่งตั้งใจ

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  พ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่……..  และลูก ๆ ทุกคน

…………………………………………

27.  แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา)

…………………………………………

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจ ได้เพิ่งพ่อ

พาหาหมอ  ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกาย

ยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่ง

หวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญ

เฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝัน

เฮามีบ้านมีรถ  มีไฮ่นา  ทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขา

แต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่าย

พาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิง

เทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอย

ได้แต่คอยสู่มื้อ  บ่หายจ้อย จนจ่อยตาย

ข้อยไห้จนเมื่อยม้อย  สะหวอยไปกะหลายเทือ

แต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮา

เจ้าอย่าห่วงทางหลัง  ให้ไปดีอย่ามีฮ้อน

ขอกราบวิงวอนไหว้  พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอย

กรรมดีทั้งใหญ่น้อย  เคยทำไว้ให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิด  พ้อขอให้ฮักแพงกัน

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียว  ฮักแพงกันทุกชาติ

สมปรารถนาทุกด้าน  ทั้งเวียกงานการหน้าที่

สุขภาพดีสมมาดมุ่ง   ยืนหมั่นท่อหมู่เขา  อ้ายเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…แม่ขวด  และลูก ๆ สู่คน

………………………………..

28.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………….

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้พ่อคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

พ่อกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  พ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก ๆ  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………….

29.  แด่…คุณแม่ของลูก ๆ

……………………………

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้แม่คืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

แม่กลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  พ่อแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  แม่ให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…สามี  ลูก ๆ  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………….

30.  บุญบาป (ผญา)

………………………

ยามเจ้าเกิดมานั้น  บ่มีอิหยังจักอย่าง

มาแต่โตล้อนจ้อน  ส่งในน้อยกะบ่มี

เจ้ามาสู่โลกนี้  ได้มีเป็นตั้งหลายอย่าง

ทั้งเงินทองรถบ้าน   นาฮั้วไฮ่สวน

เจ้ามีจนครบถ้วน   สรรพสิ่งอำนวยสุข

แต่กะหนีความทุกข์   ย้อนสังขารบ่พ้น

บ่ว่าจนมีได้   เป็นนำกันคือเจ็บป่วย

เคยหร่อสวยเป็นขี้ฮ้าย  ยานตวบต้วยจ่อยผอม

ผมบ่ย้อมหงอกขาว   สีดอกเลาแป่งแซ่ง

แฮงเคยหลายกะเหลือหน่อย  ถอยหลังล้มท่าเดียว

เหลียวเห็นคนเป็นสองหน้า  สี่หูตาหน้าเปิงเคิง

เบิ่งตั้งเหิงกะจั่งฮู้   หลานกูตั๊วนี่นึกว่าไผ

บาดถึงคราวตายนั้น  ไผมันห้ามบ่อยู่

แม่นสิรวยล้นฟ้า  เกิดมาแล้วกะต้องตาย

บ่มีไผเอาไปได้  สรรพสิ่งเงินทอง

ทรัพย์สมบัติทั้งผอง  เอาไปนำบ่ได้

เงินบาทเดียวลูกหลานให้  กะยังคงคือเก่า

เขี่ยเอาตอนแจกข้าว  พากันเอิ้นเงินปากผี

เหลือแต่ชั่วดีฮ้าย  ติดโตเฮาไปสู่บ่อน

ตอนเฮาตายจั่งสิฮู้  ว่าตายแล้วยุ่งส่ำใด

กรรมดีดึงเฮาขึ้น  กรรมชั่วทรามผัดมาจ่อง

หวังสิได้ขึ่นสวรรค์ค้องน้อง  ผัดจ่องไว้เป็นเผดผี

บ่อนใดดีสิไปเกิด   ผัดยาดแย่งบ่ทันเขา

ได้แต่เนาทนทุกข์   เป็นเผดผีบ่มีหม่องจั้ง

หวังลูกหลานทำบุญให้  หลายปีกะบ่เฮ็ดจักเทือ

สิเมือบอกพวกเขากะบ่ได้  ยมบาลฮ้ายบ่ให้มา

ย้อนผลาทานหน่อย คอยบุญทำกรรมแต่ง

แฮงบ่พอสิส่งไปเกิดได้ ยมบาลให่ซอยงาน

ทั้งล้างจานล้างหม้อ ก่อไฟใส่หม้อกระทะใหญ่

ไล่แทงพวกที่ทำบาปฮ้าย  ถีบลงหม้อแม่นเมื่อยหลาย

คันแม่นทำบุญไว้  เถิงยามตายสิบ่ยาก

ตายจากไปมื้อนี้   มีผู้เอิ้นขึ้นสวรรค์

แห่นำกันยืดยืด  ขึ้นสวรรค์เมืองม่วน

นางฟ้าชวนไปนอนซ้อน   เมืองฟ้าจังแม่นหลาย

สนุกบายสนุกคั้น  สาวสวรรค์จนว่าเมือย

ผู้เพินเคยขึ่นสวรรค์บอกไว้  ได้ฟังแล้วให้ฮำฮอน

ตอนยังเป็นคนนั้น  หมั่นทำบุญเอาไว้แน

บุญบาปนั้นของแท้  ดูแลเจ้าบาดท่าตาย  พี่น้องเอย

………………………………

31.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………..

ได้ข่าวร้าย  พ่อหกล้ม  นอนสลบ

มีคนพบ  พาส่งหมอ  รอฟังผล

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

เขาส่งพ่อ  มาเพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

………………………………

32.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………..

ได้ข่าวร้าย  พ่อเป็นลม  ล้มสลบ

มีคนพบ  พาส่งหมอ  รอฟังผล

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

เขาส่งพ่อ  มาเพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

33.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

…………………………..

ได้ข่าวร้าย  ใจสั่น หวั่นวิตก

นั่งงันงก  วุ่นวาย  ใจสับสน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

พ่อกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

34.  แด่……คุณแม่

………………………..

ชีวิตแม่  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  แม่ด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพแม่  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

แม่ให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกได้เป็น  เช่นที่ฝัน

แม่ดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  อันสดใส

ได้มีเป็น เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย   ดั่งแม่หวัง  แม่ต้้งใจ

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้แม่ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

35.  แด่….คุณพ่อ

…………………..

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกได้เป็น  เช่นที่ฝัน

พ่อดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  อันสดใส

ประสบโชค  มีสุข สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   สุขสมหวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้พ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

36.  แด่….คุณพ่อ

……………………….

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

พ่อดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง ทุกสิ่งไป

เมื่อยามทุกข์  มีพ่อ  รอเป็นเพื่อน

คอยย้ำเตือน  ชี้ทาง  สว่างไสว

ส่งลูกถึง  ถิ่นที่  ไม่มีภัย

เป็นหลักชัย ให้ยึดมั่น  ไม่หวั่นเกรง

พ่อจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต

เว้นทางผิด  หลีกพ้น  คนข่มเหง

เดินทางถูก  ส่งผล คนยำเกรง

ไม่วังเวง  เพื่อนบ้านช่วย  ด้วยจริงใจ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร   สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้ ทุกสิ่งอย่าง ดังปรารถนา

มีเป็นสุข  สมหวัง  ดั่งจินตนา

เป็นเทวา  บนสวรรค์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

สุขสราญ ชั่วฟ้าดิน  สิ้นมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ภรรยา ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

37.  แด่….คุณพ่อ

……………………….

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ให้เงินทอง  ทรัพย์สิน  สารพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง ทุกสิ่งไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่  หาใดเปรียบ

หาใดเทียบ  เทียมได้   เกินขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  สมมุ่งมาตร  ปรารถนา

เสวยสุข  บนสวรรค์  ชั้นกามา

เป็นเทวา  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดังสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ภรรยา ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………..

38.  แด่…คุณพ่อ

………………………………

 สองมือกร้าน  ด่างดำ ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ทั้งจักสาน  กระบุงแห  ดูแลกัน

คราใดลูก  ขัดสน  ต้องทนทุกข์

คุณพ่อปลุก  ปลอบใจ  ให้มีฝัน

ให้ยืนหยัด  สู้ใหม่  ไปด้วยกัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ชีวิตพ่อ  ลาลับ  ดับไปแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไม่เห็น  ทุกแห่งหน

แต่พ่อยัง  อยู่ใน  ใจทุกคน

นานตราบจน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ขอจงสู่   สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  คุณพ่อให้  ไปสบาย 

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก..ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

 ……………………………

39.  แด่…คุณแม่

……………………………

ชีวิตแม่  ทนลำบาก  มามากยิ่ง     

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควาย             

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกให้รู้  สู้ชีวิต              

ให้รู้ถูก  รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน                        

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

แม่ให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ลูกลำบาก  แม่ช่วย  ด้วยผูกพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งอัน

แม่จึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต

เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  อยู่เป็นสุข ทุกคืนวัน

สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้

เอาใจใส่  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีแม่  ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีแม่  คอยห่วงหา

ไม่มีแม่  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับไว้  ในใจลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  เคยทำไว้  โปรดให้คุณ

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณแม่ได้  เสวยสุข  เกษมสุน

สู่สวรรค์  อันสดสวย  ด้วยผลบุญ

อบไออุ่น  จากใจลูก  หลานผูกพัน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

 ………………………..

40.  แด่…..คุณพ่อ

………………………..

พ่อลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

เพื่อให้บ้าน  มีกินใช้  ไม่อับจน

ส่งเสียลูก  เข้าโรงเรียน  ฝึกเขียนอ่าน

มุ่งหางาน   เหนือใต้  ไปทุกหน

ถึงงานหนัก  ตรากตรำ  พ่อจำทน

ลูกทุกคน  ประทับใจ  ไม่ลืมเลือน

พ่อเป็นดุจ  ร่มโพธิ์  ร่มไทรใหญ่

ครอบครัวได้  พึ่งพา  หาใดเหมือน 

ทั้งชี้แนะ  ชี้นำ  คอยย้ำเตือน

อยู่เป็นเพื่อน   ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  หวั่นไหว  ไปทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  เคยทำไว้  โปรดให้คุณ

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  เสวยสุข  เกษมสุน

สู่สวรรค์  อันสดสวย  ด้วยผลบุญ

อบไออุ่น  จากใจลูก  หลานผูกพัน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

41. แด่ลูกรักของแม่

………………………

ได้ข่าวร้าย  ใจสั่น  หวั่นวิตก                    

นั่งงันงก  ตัวสั่น  นึกหวั่นไหว

เพื่อนบ้านส่ง  ข่าวลูก  ผูกคอตาย   

เป็นข่าวร้าย  สุดจะคิด  แม่ผิดเอง

แม่ว่าลูก  แรงไป  ในบางครั้ง          

ก็เพราะหวัง  ลูกได้ดี  มีชื่อเสียง     

หวังให้ลูก  ยืนอยู่ได้  ด้วยตัวเอง  

ลูกแม่เก่ง  เลี้ยงตัวได้  ไม่อับจน

คิดไม่ถึง  ว่าลูก  จะผูกจิต           

เก็บไปคิด  ไม่คำนึง  ถึงเหตุผล

ใช้อารมณ์  ตัดสินใจ  ทำร้ายตน  

แม่เป็นคน ต้นคิด  แม่ผิดไป

ในวาระ  สุดท้าย  แห่งชีวิต         

สิ่งใดผิด   พลาดไป  ให้เลือนหาย

กายวาจา ใจถลำ  เคยกล้ำกลาย 

โปรดอภัย  ให้แก่กัน  ในวันนี้

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  เป็นฉัตรป้อง  

โปรดคุ้มครอง ลูกไป  ในวิถี

สู่ชาติใหม่  ภพใหม่  ที่ดีดี           

ตามวิถี  บุญกรรม  ที่ทำมา    

ได้ไปเกิด  ในสวรรค์  บนชั้นฟ้า   

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี     

อย่าได้มี สิ่งร้ายใด  มาแพ้วพาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

จงเป็นคน  แน่นหนัก  มีหลักฐาน

มีปัญญา มีสติ  มีหลักการ           

ได้สืบสาน  พระศาสนา  ให้ถาวร

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…..แม่

………………………..

42.  แด่ลูกพ่อ

…………………….

ได้ข่าวร้าย  ว่าลูกตาย  เพราะรถคว่ำ     

พ่อยังทำ  ใจไม่ได้  ใช่แน่หรือ

อยากให้เป็น  เพียงข่าว  เขาเล่าลือ       

เป็นเพียงชื่อ  เหมือนกัน  เท่านั้นเอง

แต่คนส่ง  ข่าวให้  ว่าใช่แน่                   

เสียงคุณแม่  ลูกร้องไห้   จนสุดเสียง

ญาติพี่น้อง  ที่อยู่  บ้านใกล้เคียง 

ต่างส่งเสียง  ถามไถ่  ว่าใครตาย

พ่อแม่ไป  ถึงที่  อุบัติเหตุ            

พบเพียงเศษ  กระจกแตก  แต่คนหาย

ตำรวจส่ง  คนเจ็บ  และคนตาย    

สู่ที่หมาย  โรงพยาบาล  ไม่นานนัก

พ่อแม่ตาม  ไปถึง  โรงหมอแล้ว   

ยินเสียงแว่ว  หมอถามไถ่ ใครรู้จัก

ใครเป็นญาติ  คนตาย  ในห้องพัก         

พ่อรีบผลัก  ประตูเข้า  เจ้านั่นเอง

ลูกของพ่อ  ไม่หายใจ  ตายแน่นิ่ง          

ข่าวเป็นจริง  แม่ร้องไห้  จนสุดเสียง

พ่อกลืนกล้ำ  น้ำตา  หน้าระเบียง 

กล้ำกลืนเสียง  สะอึ้นไห้  เจ็บในทรวง

ทำไมลูก  จากไป  เร็วไวนัก                   

พ่อแม่รัก   อาลัยเจ้า  เฝ้าห่วงหวง

กราบวิงวอน  เทพไท ไท้ทั้งปวง         

ได้โปรดจง  เอาชีวา  ลูกข้าคืน

แม่วิงวอน  คุณหมอให้  ไปช่วยเจ้า        

คุณหมอเข้า  ปลอบใจ  ให้แข็งขืน

คนตายแล้ว  ไม่อาจช่วย  ให้กลับคืน      

จงลุกขึ้น  ฝืนใจรับ  ลูกกลับไป

รับลูกคืน  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต        

เหมือนดวงจิต  พ่อแม่แยก  แตกสลาย

ความหมายมั่น  มุ่งหวัง  พังทลาย

เหลือสุดท้าย  เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น  เช่นฝันไว้  ไม่คลาดคลา 

สู่ชั้นฟ้า  สุขาวดี  ที่สำราญ

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ

……………………….

43.  แด่…..ลูกรัก

………………………

พ่อแม่รัก  ลูกเพียงใด  ใครก็รู้

พ่อแม่สู้  ส่งลูกให้  ได้ศึกษา

ตั้งแต่เล็ก  จนเติบใหญ่  ได้วิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันนี้

ถึงอาชีพ  เล่นดนตรี  ไม่ดีนัก

รายได้หลัก  มีน้อย  ด้อยศักดิ์ศรี

แต่พ่อแม่  ภูมิใจ  ในความดี

ที่ลูกมี  หลักฐาน  มีงานทำ

วันปีใหม่  ทุกปี  มีลูกหลาน

มาสังสรรค์ บ้านเรา จนอิ่มหนำ

สนุกสนาน  ด้วยดนตรี  ที่ลูกนำ

ต่างร้องลำ  สุขสราญ  เบิกบานใจ

ต่อแต่นี้  ไม่มี  ลูกพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  ไม่รู้  ลูกอยู่ไหน

กราบวิงวอน  คุณพระ  รัตนตรัย

ทานมัย  ลูกสั่งสม  อบรมมา

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

ลูกพ่อได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

สนุกสนาน  มีเป็นสุข  ทุกเวลา

ในชาติหน้า  ภพใหม่  ให้เนานาน

พ่อแม่อยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต 

มอบอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงลูก  ที่จากไป  ให้สำราญ

ด้วยผลทาน ที่ส่งไป  ให้นี้เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

44. แด่ลูกแม่

………………….

ลูกคือดวง  ใจแม่  ตั้งแต่เกิด

รักทูนเทิด  ดั่งดวงใจ  หาใดเหมือน

คอยชี้แนะ  ชี้นำ  คอยย้ำเตือน

คอยเป็นเพื่อน  ป้องให้  เมื่อภัยมา

พอลูกเข้า  โรงเรียน  ฝึกเขียนอ่าน

มีการบ้าน  แม่ช่วย  ด้วยอาสา

ถึงผิดบ้าง  ถูกบ้าง  ไม่ค้างคา

ผลสอบมา  แม่สุดปลื้ม  จนลืมตน

ลูกจากแม่  ไปเรียนต่อ  ป.ตรีแล้ว

ด้วยแน่แน่ว  ในการเรียน เพียรฝึกฝน

ปีสุดท้าย  ใกล้สอบแล้ว  แม่เตรียมตน

น้องทุกคน  พ่อพร้อม  ยอมหยุดงาน

เพื่อไปรับ  ปริญญา  ของลูกแม่

รอเพียงแต่  ลูกโทร.  มาประสาน

แต่ความหวัง  พังสลาย  เมื่อวันวาน

เมื่ออาจารย์  ส่งข่าวให้  ลูกตายแล้ว

เพราะไปช่วย  คนตกน้ำ  ถูกไฟดูด

ร่างกายทรุด  ครึ่งตาย  ไร้วี่แวว

ที่จะแคล้ว  คลาดฟื้น  กลับคืนมา

ได้ลูกคืน  เพียงร่าง  ไร้สติ

แต่ยังมี  ลมหายใจ  ให้รักษา

หนึ่งขวบปี  หลับสนิท นอนนิทรา

หมอรักษา  แม่นอนเฝ้า ด้วยเข้าใจ

ว่าลูกแม่  จะต้องฟื้น  คืนชีพใหม่

เป็นพี่ใหญ่  น้องพึ่งพา  ได้อาศัย

แต่ความหวัง  ห่างเหิน  ลางเลือนไป

เพราะสุดท้าย ลูกไปลับ  ไม่กลับมา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสนุก  สุขหรรษา

ในภพใหม่  ชาติใหม่  ไม่คลาดคลา

เกิดชาติหน้า  ขอประสบ  ได้พบกัน 

ได้เป็นลูก  เป็นหลาน  เป็นญาติมิตร

ได้ใกล้ชิด สนิทแน่น  แสนสุขสันต์

อยู่เป็นสุข  สดชื่น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรัน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

 

……………………….

45.  แด่คุณพ่อ

………………………..

บางครั้งพ่อ  อับจน  ต้องทนทุกข์             

แต่บางคราว  ก็สนุก  สุขหรรษา

บางครั้งก็  ขัดสน  จนเงินตรา                  

ต้องหามา  เพิ่มหุ้น  ทุนทำกิน

บางครั้งโรค   รุมเร้า  แทบใจขาด              

บางครั้งพลาด  เสียชื่อ  เสียทรัพย์สิน

ทุกเรื่องราว  ผ่านไปมา  เป็นอาจินต์        

จนพ่อสิ้น  อายุขัย  ไปตามกาล

พ่อทำงาน  เหน็ดเหนื่อย  ไม่เคยบ่น        

ลูกทุกคน  พ่อส่งถึง   ซึ่งฝั่งฝัน 

หลังเกษียณ  อายุ  ราชการ                      

สร้างหลักฐาน  ตลาดใหม่  ในชุมชน

เพื่อครอบครัว  มีงานทำ  มีรายได้            

ฝึกลูกให้   ค้าขาย  อย่างได้ผล

คนขยัน  ค้าขาย  ต่างหายจน                    

จากพ่อค้น  คิดอ่าน  มองการณ์ไกล

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า             

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย              

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

พ่อจากไป  ครั้งนี้  ไม่มีกลับ                      

จากไปลับ  หาไม่เห็น  ทุกแห่งหน

เหลือเพียงรอย  อาลัย  ให้ปวงชน           

ได้สืบค้น  ถามไถ่  ในตำนาน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์              

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้ดั่งฝัน

ขอเทพไท้  ให้ผล  ดลบันดาล                   

อานิสงส์  ศีลทาน  โปรดช่วยดล

ให้คุณพ่อ  ไปดี  มีความสุข                       

แสนสนุก  อบอุ่น  บุญกุศล

จากลูกหลาน  ญาติพี่น้อง  ทุกทุกคน        

ที่เปี่ยมล้น  ด้วยน้ำใจ  มาส่งทาง

พ่ออย่าห่วง  ข้างหลัง  จงหวังหน้า             

จงฟันฝ่า  สู่ภพใหม่  ดั่งใจหวัง

พ่อไปก่อน   ถึงก่อน  คนที่ยัง                    

ลูกอยู่หลัง  จะทำบุญ  หนุนส่งเอง

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ภรรยา ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

 ……………………………….

46.  แด่…พริตตี้ลูกพ่อ

………………………………..

พ่อแม่ลูก  ผูกพัน  ร่วมฟันฝ่า

ห้าปีกว่า  ที่ร่วมรัก  สมัครสมาน

พริตตี้เรียน  อยู่ชั้น  อนุบาล

ครูอาจารย์  รักพันผูก  เหมือนลูกยา

มีฟ้อนรำ  ทำเพลง  เก่งออกหน้า

เหมือนนางฟ้า  สดใส  ไร้เดียงสา

พ่อแม่รัก  วาดหวัง  ดั่งแก้วตา

อนิจจา  ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

อุบัติเหตุ  รถแหกโค้ง  ลงพลิกคว่ำ

พ่อแม่นำ ลูกส่งหมอ  รอความฝัน

ว่าลูกรัก  จักต้องฟื้น  คืนชีวัน

แต่ความฝัน   สลายไป  เหมือนสายลม

ได้ลูกคืน  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  แตกสลาย  ใจขื่นขม

พ่อแม่น้อง  โศกเศร้า  เฝ้าตรอมตรม

ทุกข์ระทม  คิดถึงลูก  ด้วยผูกพัน

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกรัก

สู่สำนัก  เมืองแมน  แดนสวรรค์

เป็นนางฟ้า  สุขสดชื่น  ทุกคืนวัน

 ตราบนิรัน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

พ่อแม่น้อง  อยู่ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

มอบอุทิศ   ส่วนกุศล   ผลบุญให้ 

ขอให้จาก  ครั้งนี้   มีเพียงกาย

ส่วนหัวใจ  ให้รักกัน  มั่นเหมือนเดิม

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากพ่อ แม่ และน้องแพตตี้

………………………

47.  แด่คุณพ่อ

…………………….

หยาดเหงื่อหยด  รดริน  ไหลท่วมร่าง

มือไม่ว่าง  แบกหาม  ตามวิสัย

สร้างหลักฐาน  บ้านที่อยู่  ให้ปลอดภัย

ส่งลูกให้  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งสัญญา

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูก  ปลูกความคิด

ให้มีจิต  มุ่งมั่น  ขันอาสา

เป็นแบบอย่าง  ทางใจดี  มีเมตตา

ใครมาหา  ต้องต้อนรับ  ให้จับใจ

พ่อรักงาน  อาสา  ช่วยเหลือชาติ

ช่วยคนพลาด  ผิดพลั้ง  รวมทั้งหลาย

คนยากไร้  บาดเจ็บ  คนล้มตาย

ทุ่มเทกาย  ใจช่วย  ด้วยยินดี

วันปีเดือน  เคลื่อนคล้อย  ลอยลับฟ้า

เป็นเวลา  ไร้โศก   เศร้าหมองศรี

ครอบครัวเรา  สุขสดใส  ไร้ราคี

ล้วนสิ่งดี  มีมาให้  ได้เชยชม

ถึงสิบสาม  สิงหา  ปีห้าหก

ชะตาตก  อับเฉา  เศร้าขื่นขม

คุณพ่อเสีย  แม่ลูกเศร้า  เฝ้าตรอมตรม

สุดจะข่ม  ใจฝืน  กลืนน้ำตา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  โดดเดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

อยู่เป็นสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ 

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน   พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………

กลอนที่  48

……………………

แด่……คุณพ่อ

หยาดเหงื่อหยด  รดริน  ไหลท่วมร่าง

มือไม่ว่าง  แบกหาม  ตามวิสัย

สร้างหลักฐาน  บ้านที่อยู่  ให้ปลอดภัย        

ส่งลูกให้  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งสัญญา

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูก  ปลูกความคิด      

ให้มีจิต  มุ่งมั่น  ขันอาสา

เป็นแบบอย่าง  ทางใจดี  มีเมตตา              

ใครมาหา  ต้องต้อนรับ  ให้จับใจ

พ่อรักงาน  อาสา  ช่วยเหลือชาติ     

ช่วยคนพลาด  ผิดพลั้ง  รวมทั้งหลาย

คนยากไร้  บาดเจ็บ  คนล้มตาย                 

ทุ่มเทกาย  ใจช่วย  ด้วยยินดี

วันปีเดือน  เคลื่อนคล้อย  ลอยลับฟ้า 

เป็นเวลา  ไร้โศก   เศร้าหมองศรี

ครอบครัวเรา  สุขสดใส  ไร้ราคี                

ล้วนสิ่งดี  มีมาให้  ได้เชยชม

วันที่หก  พฤศจิกา  ปีห้าหก            

ชะตาตก  อับเฉา  เศร้าขื่นขม

คุณพ่อเสีย  แม่ลูกเศร้า  เฝ้าตรอมตรม       

สุดจะข่ม  ใจฝืน  กลืนน้ำตา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น 

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา                     

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  โดดเดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          

สื่อความหมาย  ให้ครบ  จบพระคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ด้วยสำนึก  

น้อมระลึก  คุณความดี  ที่เกื้อหนุน

กราบวิงวอน  เทพเทวัญ  ประทานคุณ    

โปรดอวยหนุน  คุณพ่อให้  จงไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า    

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี                 

ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกค

………………………….

กลอนที่  49

…………………………

แด่…..คุณแม่

แม่ลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน  ให้พ่อลูก สุขสบาย

ทั้งส่งรับ  ลูกไปเรียน  ฝึกเขียนอ่าน                                                                                                             

ทำงานบ้าน  ทุกสิ่ง  สิ้นทั้งหลาย

ยามแบ่งของ  พ่อลูกต้อง ได้ก่อนใคร

แม่สุดท้าย  ได้ที่เหลือ  ถ้าเผื่อมี

แม่ดูแล  พ่อลูก  ปลูกความรัก

อยู่เป็นหลัก  ให้พ่อ  มีศักดิ์ศรี

ฝึกอบรม  บ่มเพาะลูก  ปลูกความดี

ลูกไม่มี  แม่ช่วยเหลือ  คอยเจือจุน 

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้

มีน้ำใจ  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีแม่  ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีแม่  คอยห่วงหา

ไม่มีแม่  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  โดดเดียวดาย     

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  พ่อลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ที่ลูกก่อ  พ่อทำมา 

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณแม่ได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

ได้มีเป็น  สุขสมหวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากพ่อ และลูกสาวคนเดียวของแม่

…………………..

กลอนที่  50

………………….

แด่….คุณพ่อ

พ่อเดินทาง  จากสกล  จนมาถึง       

ถิ่นที่ซึ่ง  คนหลายเผ่า  เข้ามาอยู่

เจริญศิลป์  แห่งแรกที่  พ่อเป็นครู     

ร่วมต่อสู้  สั่งสม  อุดมการณ์

พ่อพบรัก  ฝังใจ  ไม่เคยเปลี่ยน        

สู้พากเพียร  สร้างรังรัก สมัครสมาน

มีลูกน้อย  สามคน  เป็นพยาน          

ส่งเรียนผ่าน  ปริญญา  วิชาการ

พ่อทำงาน  เหน็ดเหนื่อย  ไม่เคยบ่น  

ลูกทุกคน  พ่อส่งถึง  ซึ่งฝั่งฝัน

มีปัญหา  พ่อช่วย  ด้วยผูกพัน          

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกถึงฝัน  อันสดใส

ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  เพราะมีพ่อ  ก่อเกื้อกูล 

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้

มีน้ำใจ  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ   

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  โดดเดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่กว่า  ท้องฟ้า      

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย       

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์               

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล         

บุญกุศล  เมียลูกก่อ  พ่อทำมา 

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้ 

คุณพ่อได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา               

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ   

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ   ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา

ให้ความรัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………

กลอนที่  51

…………………

แด่…คุณพ่อ

 

วันที่เจ็ด  กรกฎา  ห้าหนึ่งสอง

วันเกิดของ  พ่อโยธิน  ถิ่นสมาน

 พ่อกำเนิด  เกิดมาเพื่อ  เป็นกรรมการ

รับทุกงาน  ที่คนขอ  ให้พ่อเป็น

กับแม่ลูก  พ่อปลูกฝัง  ให้ช่างคิด

สิ่งใดผิด   แก้ไข  อย่าให้เห็น

ถึงชีวิต  จะลำบาก  ยากลำเค็ญ

ขอให้เป็น  คนดี  มีน้ำใจ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้

ทั้งใกล้ไกล  มุ่งมาหา  ได้อาศัย

กับวัดวา  ศาสนา  พ่อตั้งใจ

อุทิศกาย  ใจช่วย  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น

 ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  โดดเดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          

สื่อความหมาย  ให้ครบ  จบพระคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ด้วยสำนึก  

น้อมระลึก  คุณความดี  ที่เกื้อหนุน

กราบวิงวอน  เทพเทวัญ  ประทานคุณ    

โปรดอวยหนุน  คุณพ่อให้  จงไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า    

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี                 

ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………….

กลอนที่  52

………………

แด่…ลูกแม่…….
ยินเสียงร้อง ให้ช่วยลูก ปลุกไม่ตื่น
แม่สะอื้น หวั่นวิตก โอ้อกเอ๋ย
ส่งลูกถึง มือหมอแล้ว หวังอย่างเคย
หวังหมอเอ่ย ลูกแม่รอด ลูกปลอดภัย
หมอส่งลูก คืนเพียงร่าง ไร้ชีวิต
เหมือนดวงจิต แม่แยก แตกสลาย
ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย
เหลือเพียงใจ เศร้าสุดฝืน ทุกคืนวัน
เมื่อลูกอยู่ ลูกคือผู้ ที่เราหวัง
จะนำทาง ครอบครัวถึง ซึ่งฝั่งฝัน
แต่บัดนี้ จะมีใคร ที่ไหนกัน
ร่วมฝ่าฟัน กับพวกเรา เศร้าสุดทน
แต่ช่างเถอะ ลูกไปดี มีสุขแล้ว
จงแน่แน่ว สู่ภพใหม่ ไม่คืนหวน
ขอกรรมดี ส่งลูกถึง ที่สมควร
สบสุขล้วน บนสวรรค์ ชั้นวิมาน
หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ
ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน
ได้เลี้ยงดู อยู่ด้วยกัน นานแสนนาน
เหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกัน
ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
จาก… แม่ ภรรยา ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………

กลอนที่  53

……………………………..

แด่….ลูกรักของพ่อ

……………………………
ยามมีกิจ หวังให้เจ้า เฝ้ารับใช้
ยามเจ็บไข้ หวังให้เจ้า เฝ้ารักษา
ยามสังขาร ของพ่อแม่ แก่ชรา
หวังให้เจ้า ปิดตา คราสิ้นใจ
แต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่
ลูกกลับแย่ เจ็บป่วยไข้ ไม่สร่างหาย
ถึงยาดี หมอเก่ง สักเพียงใด
แต่สุดท้าย ต้องพลัดพราก จากพ่อไป
ได้ลูกคืน เพียงร่าง ไร้ชีวิต
เหมือนดวงจิต พ่อแม่แยก แตกสลาย
ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย
เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน กลืนน้ำตา
จงไปดี มีสุข เถิดลูกพ่อ
จงเกิดก่อ สุขสมหวัง ดังปรารถนา
ได้มีเป็น เช่นที่หวัง ดั่งจินตนา
เสวยสุข บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน
หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ
ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน
เป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกัน
รักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลา
มีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่
ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนา
ให้ความรัก  อย่ารู้ห่าง  ร้างโรยลา
ไปจนกว่า จะเข้าถึง ซึ่งนิพพาน
ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
จาก…พ่อ แม่ เมีย ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………..

กลอนที่  54

…………………….

แด่..คุณแม่

แม่ลำบาก ตรากตรำ ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น คราใด วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน ให้พ่อลูก สุขสบาย

รับส่งลูก ไปโรงเรียน ฝึกเขียนอ่าน

ทำงานบ้าน ทุกสิ่ง สิ้นทั้งหลาย

ยามแบ่งของ พ่อลูกต้อง ได้ก่อนใคร

แม่สุดท้าย ได้ที่เหลือ ถ้าเผื่อมี

แม่ดูแล พ่อลูก ปลูกความรัก

อยู่เป็นหลัก ให้พ่อลูก มีศักดิ์ศรี

ฝึกอบรม บ่มเพาะลูก ปลูกความดี

ลูกไม่มี แม่ช่วยเหลือ คอยเจือจุน

กับเพื่อนพ้อง น้องพี่ มีแต่ให้

มีน้ำใจ โอบเอื้อ คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา ศาสนา เนื้อนาบุญ

คอยค้ำจุน ปฏิบัติ ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้ ไม่มีแม่ ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น ไม่มีแม่ คอยห่วงหา

ไม่มีแม่ คอยกำกับ ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า เปล่าเปลี่ยว โดดเดียวดาย

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยาย

ประทับใจ พ่อลูก หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์ บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้ เทวัญ บันดาลดล

บุญกุศล แม่สั่งสม อบรมมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล ประทานให้

คุณแม่ได้ สมมุ่งมาด ปรารถนา

ได้มีเป็น สุขสมหวัง ดั่งจินตนา

เสวยสุข บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน เกื้อกูลกันกัน

รักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลา

มีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนา

ให้ความรัก อย่ารู้ห่าง ร้างโรยรา

ไปจนกว่า จะเข้าถึง ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………

กลอนที่  55

…………………

แด่…พี่จารย์

พี่เกิดมา หกสิบปี ไม่มีคู่

ยืนหยัดสู้ ชีวิตไป ดั่งใจฝัน

มุ่งแสวง หาทางสู่ พระนิพพาน

บวชมานาน หลายสิบปี ที่ฝ่าฟัน

แต่ชีวิต ผกผัน มันไม่แน่

สังขารแย่ ไปไม่ถึง ซึ่งฝั่งฝัน

จึงต้องสึก ออกมา เพื่อหางาน

บริหาร  ชีวิตไว้  ให้ยืนยาว

แต่สังขาร นานไป ยิ่งไม่เที่ยง

มันเอนเอียง ตามกาล ผ่านร้อนหนาว

ดีขึ้นบ้าง ทรุดบ้าง เป็นครั้งคราว

ตามเรื่องราว ของสังขาร มันเปลี่ยนไป

เทียวเข้าออก โรงบาล มานานนัก

แพทย์ช่วยรัก -ษาให้ แต่ไม่ไหว

ยิ่งนานวัน อาการหนัก  ชักวุ่นวาย

เพราะความตาย รุกไล่  ใกล้ตามทัน

ญาติพี่น้อง พาไป  โน้นนั่นนี่

ข่าวหมอดี มีทีไหน ไปประสาน

พาไปพบ ไปรักษา มาเนิ่นนาน

แต่สังขาร ทรุดลง ไม่คงทน

มาบัดนี้  พี่จารย์  จากไปแล้ว

ไร้วี่แวว หาไม่เห็น ทุกแห่งหน

เหลือเพียงรอย อาลัย ให้ปวงชน

ได้สืบค้น ถามไถ่ ในตำนาน

ญาติพี่น้อง มาส่งพี่ ในวันนี้

ล้วนใจดี  รักผูกพัน  สมานฉันท์

ตั้งอุทิศ   บุญกุศล  ดลบันดาล

ให้พี่อาจารย์  ไปถึง  ซึ่งสบาย

จงเป็นสุข ในสวรรค์ บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา แสนสนุก สุขสดใส

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง ทุกอย่างไป

สุขสบาย  ในภพใหม่  ชาติใหม่เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
จาก…น้องสาว และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

กลอนที่  56

…………………..

พ่อเป็นครู  บรรจุมา  สอนที่นี่

หลายสิบปี  ที่ถักทอ  ก่อความฝัน

มีลูกน้อย  ห้าคน  เป็นพยาน

ร่วมกันสาน  ถักทอ  ก่อสร้างตัว

ลูกทุกคน  เรียนจบ  พบคนรัก

ต่างหนีจาก พ่อแม่ไป  ได้เมียผัว

มีบ้านเรือน   เป็นหลักแหล่ง  แห่งครอบครัว

จะดีชั่ว  อย่างไร  ไม่ว่ากัน

พ่อมีแต่  ให้ความรู้  ให้ความรัก

ยืนเป็นหลัก  ให้แนวทาง  ร่วมสร้างฝัน

คอยประครอง  ปกป้องลูก  ด้วยผูกพัน

ช่วยให้ผ่าน   ถึงฝั่งฝัน  กันทุกคน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

จะผิดถูก  อย่างไร  ไม่เคยสน

พ่อคือพระ  ในใจ  ลูกทุกคน

ที่เปี่ยมล้น ด้วยน้ำใจ  มิตรไมตรี

มาบัดนี้  คุณพ่อจาก  ลูกไปแล้ว

ไร้วี่แวว   พ่อหายไป  ในวิถี

เหลือเพียงรอย  รักอาลัย  มิตรไมตรี

รอยความดี  ที่พ่อฝาก  ก่อนจากไป

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วอนขอโทษ

ที่เคยโกรธ  เคืองใด  ให้สลาย

ให้ความรัก  คงมั่น  ไม่เสื่อมคลาย

ให้ความตาย  เป็นเพียงพราก  จากกันนาน

ขอคุณพ่อ  จงไปดี  มีความสุข

พ้นจากทุกข์ ทั้งหลาย  ได้ดั่งฝัน

อยู่เป็นสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

ตราบนิรันดร์  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก….คุณแม่ ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

กลอนที่  57

…………………..

พ่อเป็นครู  จนถึงวัย  ได้เกษียณ

หลายโรงเรียน  ที่พ่อย้าย  เข้าไปสอน

หลายหมู่บ้าน  หลากถิ่น  หลายดินดอน

บัดนี้จร  จากไป  ไม่คืนมา

ลูกเคยได้  ไออุ่น  เคยหนุนตัก

ได้ความรัก  ได้ทุกอย่าง  ดังปรารถนา

มีวันนี้  เพราะมี   พ่อให้มา

จึงวันทา  กราบก้ม  ประณมกร

หากลูกผิด  พลั้งไป  ลูกขอโทษ

ลูกเคยโกรธ  ไม่ฟังคำ  พ่อพร่ำสอน

เคยขึ้นเสียง  เถียงพ่อ  เคยตัดรอน

กราบวิงวอน  พ่อยกโทษ  โปรดอภัย

ขออำนาจ  พระไตรยรัตน์  บุุญฤทธิ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์   ที่นับ  ถือทั้งหลาย

ขอได้โปรด  เป็นพลัง  เป็นปัจจัย

บันดาลให้  คุณพ่อไป  สู่ภพดี

ได้ไปเกิด  ในสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันเทอญ 

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก….ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

  

 

 

 

 

 

(ยงมีต่อ)

 

 


28 thoughts on “กลอนไว้อาลัยผู้ตาย

 1. ดีมากครับ เวบนี้
  ขอบคุณทีมีให้อ่าน อยากให้สื่อ นี้ออกไปมากๆครับ
  คนจะได้รู้บ้างว่าชีวิตไม่อนิจัง
  บุญคุญ พ่อกับแม่ อย่าก บอกให้ทุกๆท่าน ว่า ดูแล ท่านตอนมีชีวิตนี้หล่ะครับคือกุศลยิ่ง
  ตอนเจ็บใข้ได้ ป่วย นั้นดูแลจิตใจครับ อาหาร ท่าน ทานไม่ได้หรอกครับ
  ชื้อให้ตอนที่ท่านกินได้ นอนหลับนี้ดีที่ สุด
  หากไม่ถูกต้องก็ ขออภัย ครับ ฤทธิ ครับ

 2. ถูกต้องครับ ตอนที่พ่อแม่กินไม่ได้แล้วซื้อของกินไปฝากก็ดีเหมือนกัน เพราะคนเฝ้าก็ได้กินแทนท่าน เป็นการให้กำลังใจคนเฝ้าไข้ ถ้าพ่อแม่ตายแล้วซื้อของไปฝากท่านก็ดีเหมือนกันเพราะพระสงฆ์ฉันแล้วพ่อแม่เราก็อิ่มด้วย อาหารคนเรานั้นมี 6 ชนิดได้แก่ อารหารหู เพียงได้ยินได้ฟังก็อิ่มอกอิ่มใจ อาหารตาเพียงได้เห็นก็อิ่มใจ อาหารจมูกเพียงได้กลิ่นก็อิ่มใจ อาหารลิ้นเพียงได้กินก็อิ่มท้อง อาหารกาย เพียงได้สัมผัสก็อิ่มใจ อาหารใจ เพียงคิดถึงก็อิ่มอกอิ่มใจ แต่จะให้ดีที่สุดก็คือให้ท่านได้กินเองตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เราอยากให้คนอื่นคิดอย่างนี้ แต่เราทำได้เพียงเท่านี้เอง

 3. ขอรบกวนแต่งกลอนอาลัยให้กับลูกสาววัย5ขวบ(น้องพริตตี้)ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ เขาจะกลับไปทำบุญเข้าพรรษาบ้านตา-ยาย พร้อมกับดิฉัน น้องสาว(น้องแพตตี้)ที่เขารักที่สุดวัย2ขวบ โดยสารรถปิคอัพไปกับญาติ แต่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุรถแหกโค้ง พลิกควำ ระหว่างเดินทางช่วงบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่21กค.56ที่ผ่านมา ทำให้เขาเสียชีวิตในวันต่อมา(23กค.56)หลังจากนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัด นอกนั้นบาดเจ็บ..ลูกสาวเป็นเด็กดี ร่าเริง แจ่มใส ไม่เอาเปรียบใคร รักน้องสาวมากที่สุด ตามใจทุกอย่าง เป็นผู้นำ ชอบการแสดงมากที่สุด การเต้น กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จะมีน้องพริตตี้ร่วมด้วยเสมอมา เพราะเขาชอบและมีความสุขตรงนี้ และที่สำคัญจะรักคุณพ่อมากที่สุด โกรธกันไม่นานก็ดีกัน.พูดบ่อยๆ อยากเป็นนางฟ้า ชอบแต่งตัวในชุดเจ้าหญิงมาก พวกเราจะเรียกเสมอๆว่าเขาเป็นนางฟ้าตัวน้อย บัดนี้เขาได้จากพวกเราไป อยากรบกวนท่านอาจารย์ นักปราชญ์ ช่วยแต่งกลอนอาลัยให้กับลูกสาวคนนี้ด้วยเทอญ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

 4. คุุณยุทธนา ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยคนครับ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต จึงควรหักห้ามใจไม่ให้โศกเศร้าจนเกินไป พยายามหมั่นทำความดีเพื่อส่งกุศลให้ลูกไปสู่สุคติ พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า กัมมุนา วัตตะตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ในการใช้ชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า พวกเธอทั้งหลายจงมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ส่วนกลอนไว้อาลัยลูกพริตตี้นั้นเรามาช่วยกันแต่งดีไหมครับ พ่อครูจะลองเขียนนำ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ สวัสดีครับ

  • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับพ่อครู ผมไม่มีความรู้เรื่องการแต่งกลอนหรือการจัดคำมาเรียงร้อยเป็นบทกวีเลยครับ.จึงได้มาขอรบกวนพ่อครูเป็นวิทยาทานแก่หลานน้อย นางฟ้าน้อยผู้ซึ่งจากไป ขออนุญาตินำบทกลอนนี้ ไปลงในเฟสของนางฟ้าตัวน้อย น้องพริตตี้ เลยนะครับ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและด้วยใจคะนึงหาตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง
   ครอบครัว แก่นกาญจน์

 5. เรียน..พ่อครูค่ะ
  หนูขอความกรุณาแต่งกลอนอาลัยให้คุณพ่อได้มั้ยคะ คุณพ่อประสบอุบัติเหตุขับรถชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคืนเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 56 เจอศพคุณพ่อตอนเช้า ที่บ้านโทรมาบอกว่าคุณพ่อป่วยหนักให้บินกลับบ้าน (นครศรีธรรมราช) ด่วน ทั้ง 2 พี่น้องเลย คุณพ่อเป็น อปพร.และอส. หนูมีพี่น้อง 4 คน เป็นลูกสาวคนโตเรียนและทำงานอยู่ กทม. ปกติหนูแต่งกลอนได้ พอมาเจอเหตุการณ์จริงในชีวิต ไม่ได้เลย หนูพอทำใจได้บ้างแม้จะเสียใจแค่ไหนก็ตามเพราะเตรียมใจไว้บ้างแล้วว่าสักวันเราก็ต้องจากกัน คุณแม่ทำใจไม่ค่อยได้ค่ะ คุณพ่อจะเป็นคนนิ่งๆ ขยันทำงาน เวลางานเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยบ่น ทำจนเสร็จ เข้มแข็งอดทน พ่อจะสอนลูกแบบอ้อมๆ ไม่ค่อยพูดจาหวานซึ้งกัน เพราะเราเป็นคนตรงๆกัน พ่อไม่ชอบให้ลูกนอนตื่นสาย กลัวไม่ทันกิน พ่อสูบบุหรี่บ้าง กินเหล้าบ้าง สังคม แต่พ่อเกลียดการพนัน พ่อสร้างบ้านด้วยหยาดเหงื่อให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เวลามีอะไรพ่อต้องการแค่ให้บอกพ่อตลอด พ่อไม่ค่อยชอบเข้าวัดทำบุญนัก หลังๆมาพ่อเข้าวัดบ้าง เนื่องจากน้องชายบวช พ่อไปอยู่เป็นเพื่อน ตลอดชีวิตที่เติบโตมาตั้งแต่เล็กๆก็เห็นพ่อทำงานอาสา หัวจิตหัวใจช่วยราชการ เวลาพ่อตลกอารมณ์ดีก็ตลก เวลาหนูกลับบ้านจาก กทม. พ่อจะมารับ พ่อบอกว่าลูกขออะไรก็ได้ เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา ทุกวันนี้หนูทำงานราชการ (หนูไม่ค่อยชอบนัก) แต่พ่อภูมิใจมาก หนูเลยรักงานราชการ รักงานอาสา และจะทำให้พ่อภูมิใจ สืบสานต่อในสิ่งที่พ่อรัก ขอบพระคุณพ่อครูล่วงหน้านะคะ

  • คุณฝ้าย ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ชีวิตคนเราก็เท่านี้ เกิดมาแล้วก็ต้องตาย ต่างกันที่ช้าบ้างเร็วบ้างเท่านั้น ดีใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยแต่งกลอนไว้อาลัยคุณพ่อ เป็นกลอนลำดับที่ 47 นะครับ ขอออกตัวก่อนว่าพ่อครูไม่ใช่นักกลอน สำนวนกลอนและภาษาที่ใช้จึงไม่ค่อยสละสลวย ต้องขอให้คุณฝ้ายช่วยขัดเกลาอีกแรงนะครับ ….สวัสดีครับ

 6. เรียน พ่อครู

  ดิฉันขอความกรุณาพ่อครูช่วยแต่งกลอนไว้อาลัยให้คุณแม่ ในนามของดิฉันซึ่งเป็นลูกสาวและคุณพ่อซึ่งเป็นสามีของคุณแม่ได้ไหมคะ

  คุณแม่สุ อายุ 61 ปี ในวันที่ 21/11/56 ขณะที่คุณแม่ทานอาหารเย็นกับคุณพ่อและเพื่อนๆของท่าน ท่านบอกว่าปวดหัวมาก แล้วล้มพับบนอ้อมอกคุณพ่อ คุณพ่อพาส่งโรงพยาบาลทันที

  หมอแจ้งว่า เส้นเลือดในสมองแตก เลือดในสมองไหลมากไม่หยุด จนกินพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของเนื้อสมองและกระทบแกนสมอง เนื่องจากคุณแม่เกล็ดเลือดต่ำ อันมีสาเหตุมาจากโรคตับ ที่ไม่สามารถผลิตเกล็ดเลือดได้ หากผ่าตัดให้คุณแม่ ก็เสี่ยงกับการช็อคและเสียชีวิตเพราะเสียเลือดขณะผ่าได้ทันที แต่หากต้องการเสี่ยงที่จะผ่า ผลออกมาหากรอดชีวิต คุณแม่ก็แค่ลืมตาได้ แต่หากไม่ผ่าแล้วคุณแม่รอดชีวิต คุณแม่ก็จะเป็นเหมือนเจ้าหญิงนิทรา ทางเลือกที่คุณหมอให้เหมือนไม่มี เพราะผลออกมาแทบไม่ต่างกัน

  ทางดิฉันและคุณพ่อ ตกลงกันที่จะไม่ผ่าตัดให้คุณแม่ คุณหมอบกว่า ระบบการหายใจของคุณแม่ล้มเหลวเนื่องจากก้านสมองถูกทำลาย ไม่สามารถหายใจเองได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา ส่วนความดันและหัวใจคุณแม่เต้นอย่างอ่อนแรง คุณหมอบอกอีกว่า แค่รอเวลาที่ความดันและหัวใจของแม่หยุดเต้น ก็ต้องถอดเครื่องช่วยหายใจ เว้นเสียแต่จะมีปาฏิหาริย์ อาการของคุณแม่ทรงตัวอยู่ 5-6 วัน จนญาติทุกคนลงความเห็นว่า คุณแม่ยังไม่ไปคงเป็นเพราะต้องการจะจากไปอย่างสงบที่บ้านเพราะคุณแม่เป็นคนรักบ้านมาก

  ดิฉัน คุณพ่อและญาติปรึกษากันว่า จะทำตามความต้องการสุดท้ายของคุณแม่จึงพาท่านกลับมาบ้าน คุณพ่อจึงได้ไปดำเนินเรื่องการพาคุณแม่กลับบ้าน เมื่อดำเนินเรื่องเสร็จคุณพ่อก็ได้กระซิบข้างหูคุณแม่ว่า พรุ่งนี้เช้าจะได้กลับบ้านแล้วนะ พอถึงตอนเช้าความดันและหัวใจของคุณแม่เต้นเป็นปกติ ราวกับว่าท่านดีใจ

  เมื่อมาถึงบ้านก็ได้นิมนต์พระมา เพื่อให้คุณแม่ได้ทำบุญและถวายสังฆทานก่อนตาย (ท่านไม่รู้สึกตัวหรอกนะคะ) แล้วท่านก็จากไปอย่างสงบในวันที่26/11/56 ท่ามกลางคนในครอบครัว และญาติ มิตร

  คุณพ่อเป็นตำรวจ คุณแม่เป็นแม่บ้าน ดูแลงานบ้านทุกอย่าง และเป็นคนใจดี ชอบทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หล่อพระ สร้างกำแพงแก้วและไปทำบุญทุกวันพระ คุณแม่เป็นที่รักของทุกคนเพราะท่านไม่เคยว่าร้ายคนอื่น ไม่เคยเอาเปรียบคนอื่น คุณแม่รักครอบครัวมากและมักจะเสียสละความสะดวกสบายทุกอย่างให้คุณพ่อและดิฉันก่อนเสมอ คุณแม่เอาใจใส่ดูแลคุณพ่อทุกเรื่อง ตัดผมให้คุณพ่อ ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้คุณ คุณพ่อจึงรักคุณแม่มาก ตลอดเวลาที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยคุณพ่อจะดูแลคุณแม่อย่างดีเสมอ คุณพ่อท่านเสียใจมากเพราะได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่อย่างเต็มที่เมื่อเกษียณแล้วได้เพียง 3 ปีเท่านั้น ก่อนหน้านี้ต้องทำงานไม่อาจดูแลคุณแม่ได้เต็มที่ ในส่วนของดิฉันคุณแม่ท่านรักดิฉันมากเพราะเป็นลูกสาวคนเดียว แม้ดิฉันจะได้ดูแลตอบแทนพระคุณท่านมาตลอด แต่ยังรู้สึกไม่มากพอ และเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหัน เพระคุณแม่อายุเพียง 61 ปีเท่านั้น

  ข้อความอาจยาวไปสักหน่อย เพราะอยากให้ข้อมูลพ่อครู ต้องขอรบกวนพ่อครูด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 7. คุณ ณ พัทร ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยครับ คุณแม่ท่านเกิดทีหลังพ่อครูร่วมสิบแต่ได้ไปสบายก่อนพ่อครูแล้ว ชีวิตคนเราก็เท่านี้เอง เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย เรื่องให้ช่วยแต่งกลอนไว้อาลัยคุณแม่นั้น พ่อครูคงต้องขอออกตัวก่อนว่าพ่อครูไม่ใช่นักกลอน แต่ก็จะพยายามเขียนช่วยครับ คุณ ณ พัทร ช่วยขัดเกลาอีกแรงนะครับ

 8. คุณ ณ พัทร ครับ
  เมื่อคืนนี้พ่อครูไม่อยู่บ้านจึงไม่ได้เขียนให้ เพิ่งเขียนตัดต่อแต่งเติมเสริมเสร็จเมื่อตะกี้นี้เอง เป็นกลอนไว้อาลัยลำดับที่ 49 ไม่รู้ว่าทันงานศพหรือเปล่า พ่อครูไม่ได้เขียนยาวตามที่เล่าทั้งหมดนะครับ พ่อครูคิดว่าคงพอดีกับงาน ถ้ายังไม่จุใจก็แต่งเติมเสริมใหม่ได้อีกนะครับ สวัสดีครับ

 9. -ขออนุญาตนำบทกลอนไว้อาลัยและส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน (เป็นสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้คนในการทำหน้าที่พิธีกรงานศพในหมู่บ้าน ที่อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิครับ)

 10. ขออนุญาตนำบทกลอนไว้อาลัยและส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน (เป็นสาธารณกุศล ในการทำหน้าที่พิธีกรงานศพในหมู่บ้าน ที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ค่ะ)

 11. ขออนุญาติ นำบทกลอนบางส่วนไปใช้สำหรับ หนังสือ พระราชทานเพลิงศพ ของคุณพ่อนะค่า ขอบพระคุณนะค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>